ࡱ>   {p'`'bjbjLULU'k.?.?=$P+0"6 t    $[hå0r66rr046r\ r B j <+u Huu6`(<N$```00(d```+rrrr$a{`{ Elektroninio deklaravimo sistema Versija 2.03 PROGRAMINS .RANGOS ABBYY EFORMFILLER 2.5 VARTOTOJr VADOVAS Valstybin mokes is inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finanss ministerijos Turinys TOC \o "1-3" \h \z \u  HYPERLINK \l "_Toc229815127" LICENCIJOS SUTARTIS PAGEREF _Toc229815127 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc229815128" PRADEDANT DIRBTI PAGEREF _Toc229815128 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc229815129" Apie ABBYY eFormFiller program PAGEREF _Toc229815129 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc229815130" Kaip atidaryti form PAGEREF _Toc229815130 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc229815131" Kaip u~pildyti form PAGEREF _Toc229815131 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc229815132" Kaip u~krauti ir saugoti duomenis PAGEREF _Toc229815132 \h 10 HYPERLINK \l "_Toc229815133" Technin pagalba PAGEREF _Toc229815133 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc229815134" ABBYY EFORMFILLER PROGRAMOS DIEGIMAS IR `ALINIMAS PAGEREF _Toc229815134 \h 12 HYPERLINK \l "_Toc229815135" ABBYY EFORMFILLER PROGRAMOS SSAJA IR PARINKTYS PAGEREF _Toc229815135 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc229815136" Pagrindinis ABBYY eFormFiller programos langas PAGEREF _Toc229815136 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc229815137" Pagrindinio programos lango vaizdas PAGEREF _Toc229815137 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc229815138" .rankis juosta PAGEREF _Toc229815138 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc229815139" Programos parinktys PAGEREF _Toc229815139 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc229815140" Elektronin forma PAGEREF _Toc229815140 \h 16 HYPERLINK \l "_Toc229815141" Prieds /terpimas ir aalinimas PAGEREF _Toc229815141 \h 16 HYPERLINK \l "_Toc229815142" Puslapis eils tvarkos keitimas PAGEREF _Toc229815142 \h 17 HYPERLINK \l "_Toc229815143" Formos laukai PAGEREF _Toc229815143 \h 17 HYPERLINK \l "_Toc229815144" Formos savybs PAGEREF _Toc229815144 \h 17 HYPERLINK \l "_Toc229815145" Formos pildymas PAGEREF _Toc229815145 \h 18 HYPERLINK \l "_Toc229815146" Duomens /vedimas PAGEREF _Toc229815146 \h 18 HYPERLINK \l "_Toc229815147" Duomens /vedimas rankiniu bkdu PAGEREF _Toc229815147 \h 18 HYPERLINK \l "_Toc229815148" Duomens importavimas ia bylos PAGEREF _Toc229815148 \h 18 HYPERLINK \l "_Toc229815149" Viss formos lauks iavalymas PAGEREF _Toc229815149 \h 18 HYPERLINK \l "_Toc229815150" Tikrinimas PAGEREF _Toc229815150 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc229815151" Duomens /klimas ir saugojimas PAGEREF _Toc229815151 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc229815152" Byls apjungimas PAGEREF _Toc229815152 \h 20 HYPERLINK \l "_Toc229815153" Duomens perdavimas PAGEREF _Toc229815153 \h 20 HYPERLINK \l "_Toc229815154" Duomens eksportas / Excel byl PAGEREF _Toc229815154 \h 21 HYPERLINK \l "_Toc229815155" Formos spausdinimas PAGEREF _Toc229815155 \h 22 HYPERLINK \l "_Toc229815156" abbyy eformfiller programos atnaujinimas PAGEREF _Toc229815156 \h 23 HYPERLINK \l "_Toc229815157" Priedas PAGEREF _Toc229815157 \h 24 HYPERLINK \l "_Toc229815158" Pagrindinio programos lango meniu PAGEREF _Toc229815158 \h 24 HYPERLINK \l "_Toc229815159" Meniu "Byla" PAGEREF _Toc229815159 \h 24 HYPERLINK \l "_Toc229815160" Meniu "Redagavimas" PAGEREF _Toc229815160 \h 24 HYPERLINK \l "_Toc229815161" Meniu "Rodinys" PAGEREF _Toc229815161 \h 25 HYPERLINK \l "_Toc229815162" Meniu "Forma" PAGEREF _Toc229815162 \h 26 HYPERLINK \l "_Toc229815163" Meniu "Parinktys" PAGEREF _Toc229815163 \h 26 HYPERLINK \l "_Toc229815164" Meniu "}inynas" PAGEREF _Toc229815164 \h 26 HYPERLINK \l "_Toc229815165" Lokalusis /rankis juostos meniu PAGEREF _Toc229815165 \h 26 HYPERLINK \l "_Toc229815166" Dialogai PAGEREF _Toc229815166 \h 27 HYPERLINK \l "_Toc229815167" Dialogas "Formos savybs" PAGEREF _Toc229815167 \h 27 HYPERLINK \l "_Toc229815168" Dialogas "Parinktys" (meniu "Rodinys") PAGEREF _Toc229815168 \h 27 HYPERLINK \l "_Toc229815169" Dialogas "Parinktys" (meniu "Parinktys...") PAGEREF _Toc229815169 \h 28 LICENCIJOS SUTARTIS SVARBU! PRIE` .DIEGDAMI, KOPIJUODAMI IR/ ARBA NAUDODAMI GAMIN. ATID}IAI PERSKAITYKITE `IAS SLYGAS. GAMINIO .DIEGIMAS, KOPIJAVIMAS AR NAUDOJIMAS REI`KIA, KAD JjS SUTINKATE SU `IOMIS SLYGOMIS. TIESIOGINIO VARTOTOJO LICENCIJOS SUTARTIS `i tiesioginio vartotojo licencijos sutartis (EULA) yra teisinis susitarimas tarp jkss (JjSr) ir ABBYY , suteikiantis teis naudoti su aia sutartimi gaunam programin /rang (Programin /rang). Jeigu JjS nesutinkate su aiomis EULA slygomis, ne/diekite ir/ arba nesinaudokite aia Programine /ranga. Apibr~imai Programin /ranga reiakia autorinis teisis /statymo saugom kompiuterinis programs, duomens bazis ir programs apraayms, kurie gali bkti pateikiami raatu ar elektronine forma, rinkin/. Programins /rangos sudedamoji dalis reiakia bet kuri Programins /rangos dal/, /skaitant, ta iau neapsiribojant, bet kuriomis kompiuterinmis programomis, kurios priklauso Programinei /rangai. Darbo vieta reiakia vien darbalauk/ ar neaiojam kompiuter/, kuris prikluso JUMS. Programins /rangos kopija reiakia Programins /rangos ar jos sudedamosios dalies kopij, kuri yra /diegta Darbo vietoje ir veikia laikantis Programins /rangos apraayms. Programins /rangos licencija reiakia ABBYY JUMS suteikt teis naudotis viena ar keliomis Programins /rangos kopijomis laikantis aioje EULA numatyts slygs. Programins /rangos naudojimas reiakia bet kokis veiksms, kurie nurodyti Programins /rangos apraaymuose, atlikim, o taip pat naudojimsi bet kokiomis Programins /rangos funkcinmis galimybmis. ABBYY atstovas reiakia juridin/ ar fizin/ asmen/, kuriam ABBYY suteik teis platinti Programin /rang. ABBYY reiakia ABBYY Software Ltd. , registruot Kriukovskaja Ulitsa 23, 111020, Maskvoje, Rusijoje, kai taikomi aios EULA paragrafai 13.3, ir ABBYY Software Ltd. , registruot Stasikratous 29, CY 1065, Nikosijoje, Kiprevisais kitais atvejais. 1. Licencijos suteikimas 1.1. Programins /rangos savininkas ABBYY suteikia JUMS, tiesioginiam vartotojui, /prastin licencij, kuri JUMS suteikia teis naudotis Programine /ranga bet kurioje pasaulio vietoje, laikantis aios EULA slygs. 1.2. Visos ~emiau iadstytos nuostatos ir slygos taikomos ir visai Programinei /rangai kartu, ir kiekvienai Programins /rangos daliai atskirai. 2. Licencija 2.1. Visos Programins /rangos (/skaitant, ta iau neapsiribojant bet kokiais vaizdais, nuotraukomis, animacija, vaizdo ir garso /raaais, muzika, tekstu ir programlmis, kurios priklauso Programinei /rangai) autorins teiss priklauso ABBYY . Programin /ranga yra saugoma nacionaliniais ir tarptautiniais autorinis teisis /statymais ir konvencijomis. 2.2. Bet koks programins /rangos naudojimas pa~eid~iant ai EULA laikomas autorinis teisis /statymo pa~eidimu ir pakankamu pagrindu ataaukti aia sutartimi JUMS suteiktas teises. 2.3. JjS negalite platinti ar perduoti Programins /rangos, /skaitant visas JUMS aia sutartimi suteiktas teises ir/ arba bet kokias kitas su Programine /ranga susijusias teises, bet kokiam kitam asmeniui. .vykus tokiam perdavimui ar platinimui ai EULA automatiakai nutraukiama. 3. Licencijos apribojimai 3.1. Kaip numatyta aios EULA 4.1 paragrafe, JjS negalite naudoti daugiau Programins /rangos kopijs nei leid~ia JjSr licencija. 3.2. JjS negalite leisti ar sudaryts slygs kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims atlikti ~emiau iavardintus veiksmus: 3.2.1. Iaardyti ir/ arba kaupti neleistinus duomenis (pagal objekto kod su~inoti aaltinio kod) apie programas, duomens bazes ir kitas Programins /rangos sudedamsias dalis, iaskyrus tuos atvejus ir tik tiek, kiek tokie veiksmai yra aiakiai leid~iami taikomuose /statymuose nepaisant aios sutarties apribojims. 3.2.2. Keisti programin /rang, /skaitant objekto kodo keitim programose ir duomens bazse kitokiu, nei nurodytas Programinje /rangoje ir apraaymuose. 3.2.3. Perduoti teis naudotis programine /ranga. 3.2.4. Sudaryti slygas bet kokiam kitam asmeniui, neturin iam teiss naudotis Programine /ranga ir dirban iam ta pa ia daug vartotojs turin ia sistema kaip ir JjS, naudotis programine /ranga. 4. Naudojimo slygos 4.1. JjS galite /diegti 1 (vien) Programins /rangos kopij 1 (vienoje) Darbo vietoje. 4.2. JjS negalite atskirti tam tikrs programins /rangos sudedamsjs dalis. 4.3. JjS galite naudoti Programin /rang ar Programins /rangos dalis tik su Programine /ranga pateikiamuose apraaymuose nurodytais bkdais. 5. Programins /rangos laikmena 5.1. JjS negalite laikmenos su savo Programins /rangos kopija perduoti bet kokiai tre iai aaliai. JjS negalite paskolinti, ianuomoti, iasinuomoti, suteikti Programins /rangos ar kopijuoti Programins /rangos / bet koki kit laikmen, jeigu ais veiksmas nra apraaytas Programins /rangos apraaymuose, arba kitaip perduoti Programin /rang. 6. Tiesioginio vartotojo duomens bazs 6.1. JjS negalite kurti savo duomens bazis programoms, kurios yra Programinje /rangoje, jeigu toki funkcij atlieka Programin /ranga. 7. Programins /rangos pakartotinis platinimas 7.1. Bet koks pakartotinis Programins /rangos platinimas yra grie~tai draud~iamas. Pakartotiniam platinimui priklauso: prieigos suteikimas tre iosioms aalims (/skaitant tinklo prieig ir kitus prieigos bkdus), Programins /rangos pardavimas, nuomojimas, iasinuomojimas ar skolinimas ir bet kokis Programins /rangos sudedamsjs dalis patalpinimas vieaos prieigos aaltinyje. 8. Technin pagalba 8.1. Technin pagalba (Technin pagalba) yra teikiama tik ABBYY ia kurio JjS /sigijote Programin /rang. 9. Atnaujinimai 9.1. Jeigu programin /ranga yra pa~ymta kaip atnaujinimas, JjS galite naudoti toki programin /rang tik jei JjS turite tinkam licencij naudoti gamin/, kuris ABBYY atstovo nurodytas kaip tinkamas atnaujinimui. 9.2. Programin /ranga, kuri pa~ymta kaip atnaujinimas, pakei ia ir/ arba papildo gamin/, kuris buvo jkss teiss / atnaujinim pagrindas. 9.3. Kai JjS /diegiate atnaujint gamin/, jkss ankstesn EULA yra automatiakai nutraukiama. 9.4. JjS galite naudoti gaut atnaujint gamin/ tik laikydamiesi su gaminiu pateiktos EULA slygs. 10. Nutraukimas 10.1. Nekeisdami bet kokis kits teisis ABBYY gali nutraukti ai EULA , jeigu JjS nesilaikote aios EULA nuostats ir slygs. 10.2. `i EULA nutraukus ar pasibaigus jos galiojimo laikui, JjS turite sunaikinti visas Programins /rangos kopijas ir paaalinti Programin /rang. 11. Garantijos ir identifikavimas 11.1. Visais kitais atvejais, kai Programin /ranga yra /gyjama kitais bkdais ir ABBYY negarantuoja, kad Programin /ranga neturi trkkums ir jie neprisiima jokios atsakomybs u~ tiesiogin ar netiesiogin ~al, /skaitant ~al dl verslo pelno praradimo, verslo laikino nutraukimo, verslo informacijos praradimo ar bet kokios kit pinigin ~al, atsiradusi dl Programins /rangos naudojimo, ar ~al, atsiradusi dl galims Programins /rangos trkkums ar spaudos trkkums. 11.2. ABBYY negarantuoja, kad Programin /ranga atitiks jkss reikalavimus arba kad Programin /ranga tinkamai veiks naudojama su bet kokia kita programine ar technine /ranga. 11.3. Iaskyrus visus aioje sutartyje numatytus atvejus, ABBYY nesuteikia jokis kits garantijs, nei iareikats, nei numanoms, susijusis su Programine /ranga, jos perkamumu ar tinkamumu bet kokiam konkre iam tikslui , ir JjS atsakote u~ vis rizik, susijusi su Programins /rangos kokybe ir veikimu. 11.4 Kai kurios valstijos ar jurisdikcijos neleid~ia ne/traukti ar apriboti tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, arba paaalinti numanomas garantijas ar apribojimus, kiek tai susij su numanomos garantijos trukme, todl minti apribojimai gali bkti Jums netaikomi. Kiek tai galts bkti leistina, bet kokios numanomos garantijos nustatomos iki aeaiasdeaimt (60) diens, skai iuojant nuo /sigijimo ar platinimo datos. Jks galite turti kits teisis, kurios gali skirtis priklausomai nuo atitinkamos valstijos ar jurisdikcijos. 11.5 Bet kokiu atveju, ABBYY kompanija prisiima Licencijos sutartyje numatytus /sipareigojimus ir atsakomyb, priklausomai nuo konkretaus /vykio, neviraijant pradins kainos, u~moktos u~ P.. 12. Eksporto taisykls 12.1. Jeigu Programin /ranga /sigyta Jungtinse Valstijose, jos negalima eksportuoti ar pakartotinai eksportuoti pa~eid~iant bet kokias Jungtinis Valstijs ar kits taikoms /statyms nuostatas. 13. Taikomi /statymai 13.1. Jeigu Programin /ranga /sigyta Jungtinse Valstijose, Kanadoje, Meksikoje, Japonijoje are Taivanyje, aia EULA bus vadovaujamasi ir ji bus interpretuojama laikantis atitinkams Santa Klara apygardos, Kalifornijos Valstijos, Jungtinis Amerikos Valstijs teismuose galiojan is /statyms. 13.2. Jeigu Programin /ranga /sigyta Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Pranckzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Airijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Olandijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, `vedijoje, Jungtinje Karalystje ar bet kurioje kitoje Europos Sjungos aalyje, kuri nra paminta aios EULA 13.3 arba 13.4 paragrafuose, arba `veicarijoje, Norvegijoje, Islandijoje ar Lichtenateine, aia EULA bus vadovaujamasi ir ji bus interpretuojama laikantis atitinkams Amsterdamo, Olandijos teismuose galiojan is /statyms. 13.3. Jeigu Programin /ranga buvo /sigyta Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane, Moldov ar bet kurioje NVS aalyje, iaskyrus Ukrain , arba jeigu Programin /ranga /sigyta Latvijoje, Lietuvoje ar Estijoje, aia EULA bus vadovaujamasi ir ji bus interpretuojama laikantis atitinkams Maskvos, Rusijos Federacijos teismuose galiojan is /statyms. 13.4. Jeigu Programin /ranga /sigyta Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Bulgarijoje, Kroatijoje, Kipre, ekijos Respublikoje, Vengrijoje, Izraelyje, Makedonijoje, Maltoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovnijoje, Turkijoje, (Serbijoje, Montenegre), ir Ukrainoje, aia EULA bus vadovaujamasi ir ji bus interpretuojama laikantis atitinkams Maskvos, Rusijos Federacijos teismuose galiojan is /statyms. 13.5. `ios sutarties 13.1-13.4 paragrafuose apraaytais atvejais, aia sutartimi nra vadovaujamasi remiantis bet kokios jurisdikcijos gin s /statymais arba Jungtinis Tauts Konvencija dl tarptautinis prekis pardavims sutar is, kurios taikymo visiakai atsisakoma. 13.6. Jeigu Programin /ranga buvo /sigyta aalyje, kuri nra paminta aios sutarties 13.1-13.4. paragrafuose, sutartimi bus vadovaujamasi ir ji bus interpretuojama laikantis atitinkams aalies, kurioje JjS /sigijote Programin /rang, /statyms. 14. Kitos slygos 14.1. Jeigu JjS /sigijote Programin /rang, neskirt Pakartotiniam pardavimui , ir/ arba Programins /rangos atnaujinimu atsisissdami ia interneto: 14.1.1. ABBYY grie~tai atsisako bet kokis garantijs ar bet kokios atsakomybs JUMS, jeigu Programin /ranga, /skaitant bet kokius susijusius apraaus, yra pateikiama be garantijos ar bet kokis slygs, arba iareikats, arba numanoms, /skaitant ir neapribojant numanomas garantijos ir perkamumo slygas, tinkamum bet kokiam konkre iam tikslui ar pa~eid~iant autorines teises. 14.1.2. ABBYY neteiks JUMS jokios spausdintos med~iagos, /skaitant Vartotojo vadov. 14.2. Programins /rangos autorinis honoraras yra Programins /rangos licencijos mokestis, imamas ABBYY atstovo ir mokamas laikantis ABBYY atstovo nurodyts procedkrs. 14.3. `i EULA /sigalioja, kai JjS pasirenkate Aa sutinku su licencijos sutarties slygomis ir savo kompiuterio ekrane paspaud~iate mygtuk Kitas , visam galiojimo laikotarpiui jums suteikiamos iaskirtins teiss / Programin /rang. 14.4. Jeigu JjS nesutinkate su aios EULA slygomis ir nuostatomis, praaome pasirinkti Aa nesutinku su licencijos sutarties slygomis savo kompiuterio ekrane. 15. Vyriausybs naudojimas 15.1. Jeigu Jungtinis Valstijs Vyriausyb ar bet kuri Jungtinis Valstijs Vyriausybs agentkra turi aios programins /rangos licencij, taikomos aios papildomos slygos: (1) ribota kompiuterin programin /ranga, kaip nurodyta Federalinis /gijims taisyklis bendrajame duomens straipsnyje dl teisis 52.227-14; ir (2) bet koks Vyriausybs naudojimas, kopijavimas ar atskleidimas yra ribojamas remiantis paragrafu (c)(1)(ii) ia Techninis duomens ir kompiuterins programins /rangos straipsnio (Federalinio saugumo duomens /gijimo taisyklis papildyme) 252.227-7013. PRADEDANT DIRBTI Apie ABBYY eFormFiller program ABBYY eFormFiller programa skirta pildyti elektronines formas (tame tarpe ir kelis puslapis formas), sukurtas ABBYYeFormDesigner Template Designer programa. Su ABBYY eFormFiller programa galima u~pildyti elektronin form (*.mxfd arba *.fff formato byl), renkant duomenis klaviatkra arba pakrovus duomenis (visus arba dal/) ia *.ffdata formato bylos. Be to, su ABBYY eFormFiller programa galima saugoti duomenis, /vestus / elektronin form, / *.ffdata formato byl, bei atspausdinti /vestus duomenis. Kaip atidaryti form Nordami atidaryti form: Spragtelkite /rankis juostos mygtuk Atidaryti form *.mxfd , arba meniu Byla komand Atidaryti form... Atsidariusiame dialogo lange Atidaryti... pasirinkite formos byl (*.fff arba *.mxfd) Kaip u~pildyti form Nordami u~pildyti form: Atidarykite form (/rankis juostos mygtukas ); U~kraukite (jeigu tai bktina) duomenis ia *.ffdata bylos (/rankis juostos mygtukas .kelti duomenis arba meniu Byla punktas .kelti duomenis ...); Spragtelkite pele ties neu~pildytu lauku ir /veskite duomenis; Kartokite 3-ij/ veiksm kiekvienam neu~pildytam laukui; Patikrinkite duomenis (meniu Forma komanda Tikrinti form arba /rankis juostos mygtukas ); Iasaugokite duomenis *.ffdata formato byloje (meniu Byla komanda Saugoti duomenis arba /rankis juostos mygtukas ) arba atspausdinkite form (meniu Byla komanda Spausdinimas... arba /rankis juostos mygtukas ). Kaip u~krauti ir saugoti duomenis Nordami / form u~krauti duomenis ia *.ffdata formato bylos: Atidarykite form; Iasirinkite komand .kelti duomenis& (meniu Byla komanda .kelti duomenis... arba /rankis juostos mygtukas ); Atsidariusiame dialogo lange Kraunami duomenys nurodykite duomens, kuriuos reikia /kelti / form, byl (*.ffdata). Jeigu aktyviajame kataloge nebus reikiamos MXFD bylos, tai naudotojui bus pasiklytas dialogas, kuriame galima pasirinkti reikiam MXFD byl. Nordami iasaugoti / form /vestus duomenis *.ffdata formato byloje: U~pildykite form, patikrinkite duomenis (meniu Forma komanda Tikrinti form arba /rankis juostos mygtukas ); Spragtelkite /rankis juostos mygtuk , arba pasirinkite meniu Byla komand Saugoti duomenis kaip& ; Atsidariusiame dialogo lange Saugomi duomenys nurodykite bylos, kurioje reikia saugoti /vestus / form duomenis, vard ir aplank, kuriame byla turi bkti saugoma. Pakeistus duomenis galima saugoti toje pa ioje byloje paspaudus /rankis juostos mygtuk arba pasirinkus meniu Byla komand Saugoti duomenis. Technin pagalba Jeigu naudojant ABBYY eFormFiller program Jums kyla klausimai, Jks galite naudoti smulks programos funkcijs apraa, esant/ programos }inyne (meniu }inynas). Technin pagalb galima gauti iasiuntus laiak su klausimu / Technins pagalbos tarnyb adresu eff@it.lt. Tai atliekama taip: Atidarykite dialogo lang Apie ABBYY eFormFiller program (meniu }inynas>Apie program...). Paspauskite mygtuk Apie sistem... Atsidariusiame dialogo lange ABBYY System Information paspauskite mygtuk Saugoti kaip... (Save as& ), kad diske bkts sukurta ir iasaugota ataskaitos byla su informacija apie sistem ir apie ABBYY eFormFiller programos diegim ir darb. Bet kurioje Jums patogioje paato programoje sukurkite nauj laiak ir nurodykite Technins pagalbos tarnybos adres. Prie laiako prijunkite ataskaitos byl. Laiake nurodykite papildomus duomenis: savo vard ir pavard; telefon (faks); versij (meniu }inynas komanda Apie program..., atsidariusiame dialogo lange Apie ABBYY eFormFiller program raskite eilut Versija ir nurodykite versijos numer/, /raayt aioje eilutje); bendr informacij apie problem su pilnu praneaimu apie klaid (jeigu toks yra); Jkss kompiuterio tip, procesoriaus tip; Windows versij kit informacij, kuri Jums atrodo bktina. Iasisskite laiak. ABBYY EFORMFILLER PROGRAMOS DIEGIMAS IR `ALINIMAS Kad /diegti ABBYY eFormFiller program, paleiskite vykdyti setup.exe byl, esan i programos diske ir sekite diegimo programos nurodymus. Kad paleisti ABBYY eFormFiller program, pasirinkite punkt eFormFiller (meniu Pradti>Programos>ABBYY eFormFiller (Start>Programs>ABBYY eFormFiller)). ABBYY eFormFiller program galima paaalinti taip: meniu Pradti>Nuostatos>Valdymo skydelis>Programs diegimas ir aalinimas (Start>Settings>Control Panel>Add/Remove Programs). ABBYY EFORMFILLER PROGRAMOS SSAJA IR PARINKTYS Pagrindinis ABBYY eFormFiller programos langas Iakvietus ABBYY eFormFiller program, atsidaro pagrindinis programos langas. Lango antraatje rodomi formos (*.mxfd) ir duomens (*.ffdata) byls pavadinimai. Meniu eilut yra programos meniu: Byla, Redagavimas, Rodinys, Forma, Parinktys..., }inynas. .rankis juostoje yra da~niausiai naudojams standartinis komands mygtukai. Lange "Forma" rodoma tuo metu atidaryta forma bei formos puslapis ausels. Tuo pa iu metu pagrindiniame lange gali bkti matoma tik viena forma. Lange Formos struktkra yra rodoma atidarytos formos struktkra. Bksenos eilutje rodoma papildoma informacija apie pasirinkt komand ir lauko tip. Pagrindinio programos lango vaizdas Pagrindinio programos lango vaizdas redaguojamas dialogo lange Parinktys (meniu Rodinys komanda Parinktys). `iame lange galima pasirinkti: Ssajos kalb. Ia iakrentan io sraao pasirinkite ssajos kalb. Spalv, kuria bus vaizduojami formos objektai ir fonas. Sraae pa~ymkite objekt, kuriam norite pakeisti spalv. Po to spragtelkite ties lauku Spalva ir pasirinkite nauj pa~ymto objekto spalv. Lauko rmelio plotis. Ia sraao pasirinkite lauks rmelio plot/. Pasirinkims iasaugojimui paspauskite Gerai. .rankis juosta .rankis juostoje yra standartinis komands mygtukai, pvz., atidaryti form, ataaukti, per~ikra. .rankis juostoje taip pat yra / form /vests duomens tikrinimo mygtukas bei navigacijos tarp puslapis mygtukai. Paspaudus mygtuk vykdoma atitinkama komanda. .rankis juostos mygtuks sraaas: MygtukasApraaas Atidaryti form *.mxfdLeid~ia atidaryti form. .kelti duomenisLeid~ia / form /kelti duomenis ia *.ffdata formato bylos. Saugoti duomenisLeid~ia saugoti / form /vestus duomenis *.ffdata formato byloje. Per~ikraLeid~ia per~ikrti form priea spausdinim. SpausdinimasLeid~ia atspausdinti form. IakirptiLeid~ia paaalinti pa~ymt tekst ir j/ patalpina / Iakarpin. KopijuotiLeid~ia kopijuoti pa~ymt tekst / Iakarpin. EMBED Photos@BTVZ\^bd ٹ٧pdWJ:*h1h?~5CJ OJQJaJ h1hM5CJ OJQJaJ hM5CJ OJQJaJ h?~5CJ OJQJaJ *h1h?~OJQJ% *h1h?~56CJ$OJQJaJ$"h1hM56CJ$OJQJaJ$"h1h?~56CJ$OJQJaJ$"h1h?~56CJ*OJQJaJ*h1h5CJ"OJQJaJ"h1hv ;5CJ"OJQJaJ"h1h?~5CJ"OJQJaJ"h1h?~6OJQJh1h?~OJQJBD^`bd z + $ '' )d8gdv ;^ $^a$gdMgdX< $a$gdMb  6 8 : n p r t v x z | ~ Կwrhr]hXhMh8/;mHnHtH' h>Yj}hVZUjh8/U h8/'jh8/hVZ>*B*Uphh8/h|9h8/0J(jh|9h8/0J(Uh8/mHnHu h8/5CJ OJQJ\^JaJ )jh8/5CJ OJQJU\^JaJ &h1h?~5CJ OJQJ\^JaJ h1h?~CJOJQJh1h?~OJQJ    " $ \ ^ ` b лƶޫg\M\< jqhVZUmHnHujh8/UmHnHuh8/mHnHu2jh8/hVZ>*B*UmHnHphuh8/mHnHuh|9h8/0J(mHnHu$jh|9h8/0J(UmHnHuh8/;mHnHtH' h>YjwhVZUjh8/U h8/h|9h8/0J(jh|9h8/0J(U'jh8/hVZ>*B*Uph " $ & N P R 4 6 8 : < һɻһһɻkһZ jehVZUmHnHu2jh8/hVZ>*B*UmHnHphu jkhVZUmHnHuh8/mHnHu2jh8/hVZ>*B*UmHnHphuh|9h8/0J(mHnHuh8/mHnHu$jh|9h8/0J(UmHnHuh>YmHnHujh8/UmHnHu# @ f40ZL,BZ& $ '+ $ < > @ B D | ~  FHJLlnpֱּlֱ[ jYhVZUmHnHu2jh8/hVZ>*B*UmHnHphuh>YmHnHu j_hVZUmHnHujh8/UmHnHuh8/mHnHu2jh8/hVZ>*B*UmHnHphuh|9h8/0J(mHnHuh8/mHnHu$jh|9h8/0J(UmHnHu"VXZ<>@tvx|~̷²̈²ug^gh8/mHnHuh|9h8/0J(mHnHu$jh|9h8/0J(UmHnHujMhVZU'jh8/hVZ>*B*Uphh8/;mHnHtH' h>YjShVZUjh8/U h8/'jh8/hVZ>*B*Uphh8/h|9h8/0J(jh|9h8/0J(U$ "$XZ\`bdfhj&(*.02468prźӆņlź[ӆņ jA hVZUmHnHu2j h8/hVZ>*B*UmHnHphuh8/mHnHuh>YmHnHu jG hVZUmHnHujh8/UmHnHuh8/mHnHuh|9h8/0J(mHnHu$jh|9h8/0J(UmHnHu2jh8/hVZ>*B*UmHnHphu rtv@BDxz|źӆņlź[ӆNjh|9h8/0J(U j5 hVZUmHnHu2j h8/hVZ>*B*UmHnHphuh8/mHnHuh>YmHnHu j; hVZUmHnHujh8/UmHnHuh8/mHnHuh|9h8/0J(mHnHu$jh|9h8/0J(UmHnHu2j h8/hVZ>*B*UmHnHphu"$&*,.024lnpr͸óҨ~dYJYjh8/UmHnHuh8/mHnHu2j h8/hVZ>*B*UmHnHphuh8/mHnHuh|9h8/0J(mHnHu$jh|9h8/0J(UmHnHuh8/;mHnHtH' h>Yj/ hVZUjh8/U h8/jh|9h8/0J(U'j h8/hVZ>*B*Uphh8/h|9h8/0J(.024rtvL¹««u¹«[«2jh8/hVZ>*B*UmHnHphu j#hVZUmHnHuh8/mHnHu2jh8/hVZ>*B*UmHnHphuh|9h8/0J(mHnHuh8/mHnHu$jh|9h8/0J(UmHnHuh>YmHnHujh8/UmHnHu j)hVZUmHnHu LNPTVXZ\^:<>¹««u¹h_[_G'jh8/hVZ>*B*Uphh8/h|9h8/0J(jh|9h8/0J(U jhVZUmHnHuh8/mHnHu2jh8/hVZ>*B*UmHnHphuh|9h8/0J(mHnHuh8/mHnHu$jh|9h8/0J(UmHnHuh>YmHnHujh8/UmHnHu jhVZUmHnHu>@^`b >@BFHJ򿬞{papPaEah>YmHnHu j hVZUmHnHujh8/UmHnHuh8/mHnHu2jh8/hVZ>*B*UmHnHphuh8/mHnHuh|9h8/0J(mHnHu$jh|9h8/0J(UmHnHuh8/;mHnHtH' h>YjhVZUjh8/U h8/h|9h8/0J(jh|9h8/0J(UJLNP LNPRջհz`հO jhVZUmHnHu2jh8/hVZ>*B*UmHnHphuh8/mHnHtH'uh>YmHnHu jhVZUmHnHujh8/UmHnHuh8/mHnHu2jh8/hVZ>*B*UmHnHphuh|9h8/0J(mHnHu$jh|9h8/0J(UmHnHuh8/mHnHuJLN ĻġĖzĻ`ĖO jhVZUmHnHu2jvh8/hVZ>*B*UmHnHphuh>YmHnHu jhVZUmHnHuh8/mHnHu2j|h8/hVZ>*B*UmHnHphuh8/mHnHuh|9h8/0J(mHnHuh8/mHnHtH'u$jh|9h8/0J(UmHnHujh8/UmHnHu "&(*,.0hjln,.02PRTһɻһһɻkһZ jhVZUmHnHu2jjh8/hVZ>*B*UmHnHphu jhVZUmHnHuh8/mHnHu2jph8/hVZ>*B*UmHnHphuh|9h8/0J(mHnHuh8/mHnHu$jh|9h8/0J(UmHnHuh>YmHnHujh8/UmHnHu#468<>@BDF~ֱּlֱ[ jhVZUmHnHu2j^h8/hVZ>*B*UmHnHphuh>YmHnHu jhVZUmHnHujh8/UmHnHuh8/mHnHu2jdh8/hVZ>*B*UmHnHphuh|9h8/0J(mHnHuh8/mHnHu$jh|9h8/0J(UmHnHu"!"#$789STUWXYZ[\xyz{ ̷²̈²t'jLh8/hVZ>*B*UphjhVZU'jRh8/hVZ>*B*Uphh8/;mHnHtH' h>YjhVZUjh8/U h8/'jXh8/hVZ>*B*Uphh8/h|9h8/0J(jh|9h8/0J(U*  /012STUopqstuvwxͺ~o~^oSoh>YmHnHu jhVZUmHnHujh8/UmHnHuh8/mHnHu2jFh8/hVZ>*B*UmHnHphuh8/mHnHuh|9h8/0J(mHnHu$jh|9h8/0J(UmHnHuh8/;mHnHtH'jh|9h8/0J(U h>Yjh8/UjhVZUv p !d"*##|$P%.&2&\&'4(**,-R./02**$a$gd(*$a$*$a$h^hgd8/)& $ + $     ; źӄ{aźPӄ{ j hVZUmHnHu2j: h8/hVZ>*B*UmHnHphuh8/mHnHuh8/mHnHtH'uh>YmHnHu jhVZUmHnHujh8/UmHnHuh8/mHnHuh|9h8/0J(mHnHu$jh|9h8/0J(UmHnHu2j@h8/hVZ>*B*UmHnHphu; < = > M N O i j k m n o p q r 񹪹ăz`񹪹Oă j"hVZUmHnHu2j."h8/hVZ>*B*UmHnHphuh8/mHnHuh8/mHnHtH'uh>YmHnHu j!hVZUmHnHujh8/UmHnHuh8/mHnHu$jh|9h8/0J(UmHnHu2j4!h8/hVZ>*B*UmHnHphuh|9h8/0J(mHnHu !!!!!!!!!4!5!6!"" """V"X"Z"^"`"b"λ񰡰z`񰡰O j$hVZUmHnHu2j"$h8/hVZ>*B*UmHnHphuh8/mHnHtH'uh>YmHnHu j#hVZUmHnHujh8/UmHnHuh8/mHnHu$jh|9h8/0J(UmHnHu2j(#h8/hVZ>*B*UmHnHphuh8/mHnHuh|9h8/0J(mHnHub"d"f"h""""""""## #$#&#(#*#,#.#f#h#j#l#|#~######Ӱӥz`ӥOz j&hVZUmHnHu2j&h8/hVZ>*B*UmHnHphuh>YmHnHu j%hVZUmHnHujh8/UmHnHuh8/mHnHu2j%h8/hVZ>*B*UmHnHphuh8/mHnHuh|9h8/0J(mHnHu$jh|9h8/0J(UmHnHuh8/mHnHtH'u#######$$$6$8$:$n$p$r$v$x$z$|$~$$$$$$ % %%B%D%Ƭơz`ơO j(hVZUmHnHu2j (h8/hVZ>*B*UmHnHphuh8/mHnHtH'uh>YmHnHu j'hVZUmHnHuh8/mHnHu2j'h8/hVZ>*B*UmHnHphuh|9h8/0J(mHnHuh8/mHnHu$jh|9h8/0J(UmHnHujh8/UmHnHuD%F%J%L%N%P%R%T%%%%%%%% &"&$&(&*&,&.&0&2&4&ҹҹzeTGhMhMOJQJ^J hM5CJ OJQJ\^JaJ )jh8/5CJ OJQJU\^JaJ j)hVZUmHnHuh8/mHnHu2j)h8/hVZ>*B*UmHnHphuh8/mHnHuh|9h8/0J(mHnHuh8/mHnHtH'u$jh|9h8/0J(UmHnHuh>YmHnHujh8/UmHnHu4&\&'4(**L5N55R8l8>>xFzFFIDIKBLTMMPPQQVV&VJXXeeLgNgzgwxH~^n܊ފ (0ɺ¬h1h|\h1hE\h1hCPk\j)h1hE5U\h1h|5 h1hCPk h1h|h1h?~;h1h(5\h1h?~5\ h1h?~hMh?~OJQJ^J72\3L55.7R8l8.;<>>?@^CDDxFFTGGIDIKBLTMMPPQ**$a$gd(*$a$QQpST>UV&V WJXXB\]_deeLgzginpsvwx>y,| *x[$\$gd(**$a$gd(*$a$,||0~H~F4^jBv،$ & F1dd[$\$]1^a$gd$ & F1dd[$\$]1^a$gd( 2&d P 0* *$\$a$gd(*$a$02@BfBRΌЌҌJ|~ҍ$P.8HJfhƻƴƝ刀xkj$5h1hU%U\h1hU%\h1hE\h1hE5\j2h1hU%U h1h#Fh1h#F5h1h5 h1hU%j}.h1hEU h1hE h1hh1h f5\ h1h?~h1h?~5\ h1h|h1h|5\*XB Vwww$ & F1dd[$\$]1^a$gd~ $ & F1dd[$\$]1^a$gd~ & F1dd[$\$]1^gd~ & Fdd[$\$]^gd~ * 2&d P $ & F1dd[$\$]1^a$gd 02RȐؐNPRXZ@BjҒؒڒJVZ{tijp?h1h#FU h1h7T h1hCPkh1hCPk\h1hCPk5\h1h\h1h5\h1h f5\h1h?~5\h1h(5\ h1h~ j=h1hU%Uj 9h1hU%U h1hh1hU%5\ h1hU% h1h?~)Z~ēғ 0FVЕ $&B֖ؖ $PNP~ڛ<HԿ𸭸ۣ۸|h1h?~5\h1h5jJh1hUh1h5\h1h~ 5\jEh1hU h1hjAh1h7TUh1h7T5\ h1h7T h1h~ h1h h1h( h1h?~h1h~ 50Ҝ4ڠVx$ & F1pdd[$\$]1^pa$gd~ $ & Fpdd[$\$]^pa$gd?~ & Fpdd[$\$]^pgd?~$ & F1dd[$\$]1^a$gd~ *$a$ 2&d P $1dd[$\$]1a$gd~ HLʜFRVΝҝ8frvԡ ,.RT^`pr .0PRʧ̧N ~ h1hdjNh1hU h1h< h1h|h1h~ \h1h~ 5\ h1h~ h1hff5\h1h?~5\ h1h?~BVRṭXlX~ *$[$a$gd*$[$\$a$gd *$\$a$gd 2&d P *$a$0 & F dd[$\$]^gd?~$ & Fpdd[$\$]^pa$gd?~$ & F1pdd[$\$]1^pa$gd~ ~̪@HJZ\hjlԫ֫blDPvƮ RrV뱩ّ둉٢٢h1h\h1h5\ h1h[ h1hh1h[5h1h5 h1h6 h1hdh1hd\h1hd5\h1h?~5\h1h?~5 h1h?~ h1hX h1hm2@ثb֭rܱ}u*\$gd $^a$gd$ & F d[$^`a$gd & F d\$^`gd*x\$gd*$a$gd 2&d P *$x[$a$gd*$[$\$^a$gd *$x\$a$gdd*$a$gdd (,>XdαرFʳ:JLZ\^`bt´ĴƴȴдԴ\^`bd ﺯ履ﺔynyj/h1hs~U h1hs~h1h.5\h1hs~5\jGh1hs~Uh1h.5h1h?~5jh1hs~Uh1h?~CJaJjh1h!iU h1h. h1h3h1h?~5\ h1h h1h?~h1h[5\*ܱ:L\*$If *xx[$\$gd-+ *[$\$gd-+*$x[$\$a$gd-+ 2&d P \^´e[U$If $Ifkd$$If-0@ $| 0634-abp´Ĵ^xr$If $If}kd$$If-0@ $| 0634-ab^` ||$If}kd}$$If-0@ $| 0634-ab "z||$If}kd$$If-0@ $| 0634-ab "xz|~жҶԶֶضhjl  " $ & 8  ѻܰ{yk`{Xh1h.5j-h1h?~Uje1G h1h?~UVUjh1h?~Uh1h$CJaJ h1h$h1h$5\jh1h$5U\h1hs~CJaJjh1hs~Ujh1hs~Uh1h?~CJaJ h1hs~h1hs~5\ h1h?~jh1hs~U"z|Ҷ||$If}kdN$$If-0@ $| 0634-abҶԶh||$If}kd$$If-0@ $| 0634-abhj||$If}kd$$If-0@ $| 0634-ab: ||$If}kd{$$If-0@ $| 0634-abhop.Image.8 \s .klijuotiLeid~ia /terpti tekst ia Iakarpins. EMBED Photoshop.Image.8 \s AtaauktiLeid~ia ataaukti paskutin/ atlikt veiksm. EMBED Photoshop.Image.8 \s AtkurtiLeid~ia atkurti paskutin/ ataaukt veiksm Ataaukti. EMBED Photoshop.Image.8 \s Suma~intiLeid~ia suma~inti vaizd ekrane 2 kartus. EMBED Photoshop.Image.8 \s PadidintiLeid~ia padidinti vaizd ekrane 2 kartus. EMBED Photoshop.Image.8 \s MastelisLeid~ia keisti formos vaizdo ekrane dyd/. Tikrinti formLeid~ia patikrinti, ar forma u~pildyta korektiakai. . pirm puslap/ Leid~ia pereiti / pirm puslap/. Vienu atgalLeid~ia gr/~ti / antrj/ nuo aktyvaus puslapio puslap/. . ankstesn/ puslap/Leid~ia gr/~ti / ankstesn/ puslap/.. reikiam puslap/Rodo aktyviojo puslapio numer/. Norint greitai pereiti / reikiam puslap/, reikia /raayti puslapio eils numer/ ir paspausti Enter. . kit puslap/Leid~ia pereiti / puslap/, esant/ aktyvaus puslapio priekyje. Vienu pirmynLeid~ia pereiti / priek/ / antrj/ nuo aktyvaus puslapio puslap/. . paskutin/ puslap/Leid~ia pereiti / paskutin/j/ puslap/. Dokumento struktkraLeid~ia rodyti arba paslpti dokumento (formos) struktkros lang. Eksportas / Excel bylLeid~ia eksportuoti duomenis / Excel formato byl. `i funkcija aktyvi tik tose formose, kuriose apraaytos eksporto instrukcijos. Perkelti / priek/Leid~ia pa~ymt pried (puslap/) perkelti / priek/. Perkelti atgalLeid~ia pa~ymt pried (puslap/) perkelti atgal.Programos parinktys ABBYY eFormFiller programoje galite pasirinkti spausdinimo re~im, t.y., nurodyti, k jks norite atspausdinti: Formos aablonas (jeigu reikia atspausdinti tua i form ir j/ u~pildyti ranka). Formos aablonas ir duomenys (jeigu reikia atspausdinti u~pildyt form). Be to, Jks galite /jungti automatinio tikrinimo re~im (ar atsirado nauja eFormFiller programos versija) ir nustatyti tikrinimo da~n/. Jei vartotojas turi prieig prie interneto, tai programa nustatytu metu kreipsis / nurodyt interneto svetain ir pasiklys atsisissti nauj eFormFiller programos versij, jei tokia atsirado. Jeigu automatinis tikrinimas iajungtas, tai bus priminta, kad reikia patikrinti, ar egzistuoja nauja programos versija. Nordami rankiniu bkdu patikrinti, ar atsirado programos atnaujinimas, pasirinkite meniu }inynas komand Atnaujinims patikrinimas.... Taip pat galite nustatyti, ar, atliekant pildomos formos struktkros pakeitimus (formos prieds /terpimas ar aalinimas), turi bkti automatiakai rodomas formos struktkros langas. Nordami nustatyti visas mintas programos parinktis, atidarykite dialogo lang Parinktys (meniu Parinktys...). Elektronin forma Elektronin forma - tai elektroninis dokumentas, sudarytas ia vieno arba kelis puslapis, kur/ reikia u~pildyti naudojant klaviatkr arba / kur/ reikia u~krauti duomenis ia specialaus formato byls. Elektronins formos puslapiuose yra laukai, / kuriuos reikia /vesti duomenis. Egzistuoja ais tips laukai: Tekstas Data Skai ius }yma }yms grup Elektroninje formoje gali bkti nurodyti /vedams duomens apribojimai, kuriuos vliau galima patikrinti pildant form. Prieds /terpimas ir aalinimas Pildant form, galima /terpti pried (priedus) arba sukurti priedo kopij (dubliuoti pried), taip pat galima paaalinti formos priedus. .terpiams prieds skai is riboja HYPERLINK "mk:@MSITStore:C:\\ABBYY\\ABBYY%202007-03-28\\eFormFiller25\\eFormFiller25\\program%20files\\ABBYY%20eFormFiller%202.5\\FormFillerLight18.chm::/IDD_FF_FORM_PROP_GENERAL.htm" formos savybs. .terpus pried ar jo kopij, naujai /terpto priedo ar jo kopijos pavadinime, kuris matomas puslapio skirtuke, programa skliausteliuose /raao to priedo eils numer/. Nordami /terpti formos pried ar papildom lap: Pa~ymkite pirm (pagrindin/) formos puslap/ formos struktkros lange arba spragtelkite ties formos pagrindinio puslapio skirtuku. Pasirinkite komand meniu Forma komand Priedas > .terpti pried. Atsidariusiame dialogo lange .terpti puslap/ pasirinkite priedo , kur/ norite /terpti, pavadinim ir paspauskite mygtuk .terpti. Galimyb /terpti puslap/ (mygtuko .terpti aktyvumas) priklauso nuo galimo puslapis skai iaus, kur/ riboja formos savybs. Nordami sukurti jau esan io formos priedo neu~pildyt kopij: Pa~ymkite formos struktkros lange arba spragtelkite ties priedo (puslapio), kurio neu~pildyt kopij norite sukurti, skirtuku. Pasirinkite meniu Forma komand Priedas >Dubliuoti. Nordami paaalinti pa~ymt pried (puslap/), pasirinkite meniu Forma komand Priedas>`alinti. Jei aalinamas puslapis yra susietas su kitu puslapiu ar priedu, aalinant nurodyt puslap/ gali bkti paaalinti visi susij puslapiai. Puslapis eils tvarkos keitimas ABBYY eFormFiller 2.5 programoje yra numatyta galimyb keisti prieds ar puslapis eils tvark pa~ymtos formos arba priedo ribose. Nordami pakeisti prieds (puslapis) eils tvark formos arba priedo ribose: Pagrindiniame lange arba formos struktkros lange pasirinkite pried (puslap/), kurio eils tvark norite pakeisti; Pakeisti pasirinkto priedo (puslapio) tvark galima 3 bkdais: pasirinkite komand Perkelti / priek/ arba Perkelti atgal (meniu Forma komanda Priedas> Perkelti / priek/ / Perkelti atgal); paspauskite deain/ pels mygtuk ir ia lokaliojo meniu pasirinkite komand Perkelti / priek/ arba Perkelti atgal; /rankis juostoje spauskite mygtuk Perkelti / priek/ arba Perkelti atgal . Formos laukai Formos lauks tipai: Tekstas Data Skai ius }yma }yms grup Tekstas - laukas, / kur/, pildant elektronin form, /raaomas tekstas. Data - laukas, / kur/, pildant elektronin form, /raaoma data. Skai ius - laukas, / kur/, pildant elektronin form, /raaomi skai iai. }yma - laukas, / kur/, pildant elektronin form, /raaoma ~yma (varnel, kry~ius, u~tuauojama ir pan.). }yms grup - laukas, jungiantis kelis, vienas aalia kito esan ius laukus }yma, ia kuris, pildant elektronin form, reikia u~pildyti tik vien (arba nei vieno, jeigu lauk nra bktina u~pildyti). Formos savybs Formos savybs nurodo formos apraa, autoris, formos bylos vard, status, paskelbimo dat (jeigu forma buvo paskelbta), informacij apie formos struktkr, formos prieds (puslapis) tipus ir ma~iausi ir did~iausi js galim kiek/. Per~ikrti formos savybes bei struktkr galima dialogo lange Formos savybs (meniu Forma komanda Formos savybs). Formos pildymas Atidarius form galima pradti j pildyti. Pildant form bktina: /vesti duomenis / formos laukus; patikrinti duomenis; iasaugoti duomenis. Duomenis galima /vesti klaviatkra arba u~krauti ia *.ffdata formato bylos. Pildant form gali prireikti /terpti arba paaalinti puslap/ arba pakeisti puslapis eils tvark. U~pild~ius form /vesti duomenys tikrinami, ar jie atitinka formoje nurodytus apribojimus. Nordami patikrinti duomenis, paspauskite /rankis juostos mygtuk arba pasirinkite meniu Forma komand Tikrinti form. U~pild~ius form ir patikrinus duomenis, programoje yra numatyta galimyb / form /vestus duomenis iasaugoti *.ffdata formato byloje. Duomens /vedimas Duomens /vedimas rankiniu bkdu Nordami / formos laukus /vesti duomenis rankiniu bkdu: Spragtelkite pele ties lauku, kur/ reikia u~pildyti; .veskite duomenis. Nordami iavalyti formos laukus: Pa~ymkite reikiamus laukus; Pasirinkite komand meniu Redagavimas komand Iavalyti arba paspauskite atitinkam HYPERLINK "mk:@MSITStore:C:\\ABBYY\\ABBYY%202007-03-28\\eFormFiller25\\eFormFiller25\\program%20files\\ABBYY%20eFormFiller%202.5\\FormFillerLight18.chm::/Appendix_local_tools.htm" lokaliojo meniu komand). Duomens importavimas ia bylos Form galima u~pildyti automatiakai, importuojant duomenis ia FormFiller Data (*.ffdata) bylos. . form galima importuoti atitinkan i form *.ffdata formato byl. `i byla turi nuorod / unikals formos identifikatoris. *.ffdata byla gaunama saugant formos duomenis arba j galima sukurti kitu bkdu, grie~tai laikantis *.ffdata formato byls specifikacijos ir formos apraao reikalavims. Nordami importuoti duomenis ia duomens bylos: Pasirinkite meniu Byla komand .kelti duomenis... ; Atsidariusiame dialogo lange Kraunami duomenys nurodykite duomens, kuriuos reikia importuoti / form, byl (*.ffdata). Viss formos lauks iavalymas Norint iavalyti visus formos laukus, pasirinkite meniu Byla komand Iavalyti form.... Tikrinimas Tikrinama: ar u~pildyti bktini formos laukai; ar /vesti duomenys atitinka formoje nurodytus apribojimus. Neu~pildyti, bet bktinai turintys bkti u~pildyti, laukai apvesti mlyna spalva. Nordami gauti ataskait apie visus duomenis, kurie neatitinka apribojims, pasirinkite komand meniu Forma komand Tikrinti form... arba /rankis juostos mygtuk . EMBED Photoshop.Image.8 \s Pastaba. Duomenys automatiakai tikrinami saugant form, u~darant form, per~ikrint form priea spausdinim, spausdinant form. Jeigu tikrinant form klaids nerasta, tai ekrane atsiranda praneaimas, kad tikrinimas skmingas. Jeigu tikrinant form aptikta, kad /vesti duomenys neatitinka formoje nurodyts apribojims, tai po tikrinimo pagrindinio lango apa ioje rodomas klaids sraaas, kuriame iavardinti visi nekorektiakai u~pildyti laukai su komentarais. Priea klaidos tekst yra rodomas ~odis KLAIDA arba PERSPJIMAS . Per~ikroje priea spausdinim ir atspausdintoje formoje skersai puslapio bus u~raaas FORMOJE YRA KLAIDr! . Pa~ymjus sraao eilut, formoje raudona spalva pa~ymimas atitinkamas laukas su nekorektiakai /vestais duomenimis. Duomens /klimas ir saugojimas ABBYY eFormFiller programoje numatyta galimyb automatiakai u~pildyti form, u~krovus duomenis ia eFormFiler Data (*.ffdata) formato bylos. Taip galima / form /vestus duomenis galima saugoti duomens byloje (*.ffdata). Nordami / form /kelti duomenis ia *.ffdata formato bylos: Atidarykite form (/rankis juostos mygtukas ); Spragtelkite /rankis juostos mygtuk arba pasirinkite meniu Byla komand .kelti duomenis& ; Atsidariusiame dialogo lange Kraunami duomenys nurodykite duomens, kuriuos reikia /kelti / form, byl (*.ffdata). `iai formai tinkanti *.mxfd formato byla bus ieakoma aktyviame kataloge, jeigu ji nebus rasta, atsidarys dialogas, kuriame galima iasirinkti reikiam *.mxfd formato byl. Nordami iasaugoti /vestus / form duomenis *.ffdata formato byloje: U~pildykite form, patikrinkite duomenis; Spragtelkite /rankis juostos mygtuk arba pasirinkite meniu Byla komand Saugoti duomenis kaip& ; Atsidariusiame dialogo lange Saugomi duomenys nurodykite bylos, kurioje reikia saugoti /vestus duomenis, vard ir aplank, kuriame byla turi bkti saugoma. Pakeistus duomenis galima saugoti toje pa ioje byloje pasirinkus /rankis juostos mygtuk , arba pasirinkus meniu Byla komand Saugoti duomenis. Byls apjungimas ABBYY eFormFiller 2.5 programoje galima apjungti kelias eFormFiller Data (*.ffdata) bylas / vien byl. Byls apjungimas vykdomas tokiu bkdu: Atidarykite form (/rankis juostos mygtukas ); Spragtelkite /rankis juostos mygtuk , arba pasirinkite meniu Byla komand .kelti duomenis& ; Atsidariusiame dialogo lange Kraunami duomenys nurodykite pagrindin duomens byl (*.ffdata), t. y. toki byl, prie kurios bus prijungiamos kitos bylos. Pasirinkite meniu Byla komand Apjungimo byla.... Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite *.ffdata formato byl, kuri norite prijungti. EMBED Photoshop.Image.8 \s Pastaba. Apjungimo vykdymo metu vartotojui suformuojamas praneaimas ar norima iasaugoti apjungimo vykdymo rezultats byl (*_Import_log.txt), kuriame yra fiksuojamos apjungimo klaidos pagal formos struktkros taisykles. Bylos saugojimas vykdomas tame pa iame vartotojo kompiuterio aplanke, kur yra iasaugota duomens byla (*.ffdata). 4 veiksm kartokite tiek karts, kiek byls norite prijungti. EMBED Photoshop.Image.8 \s Pastaba. Jungiant bylas tikrinama, ar prijungiamos bylos atitinka atidarytos formos struktkr. Byls jungimas nutrkksta, jei byla neatitinka formos struktkros. Jungiant hierarchines formas kiekvienai grupei, kuri /eina / dokumento struktkr pirmame hierarchijos lygyje, yra tikrinamas leistinas puslapis kiekis. . grup Visa forma yra pridedami tie priedai, kuris kiekis neviraijo maksimalaus leistino puslapis kiekio. Jeigu priedas negali bkti pridtas, tuomet visos jo dukterins formos (ir js puslapiai) nra pridedamos / apjungiam byl. Duomens perdavimas ABBYY eFormFiller 2.5 programoje numatyta galimyb patvirtinti ir perduoti formos duomenis specialaus eksporto komponentei, jeigu ji /diegta kompiuteryje. Nordami perduoti formos duomenis specialaus eksporto komponentei: U~pildykite form ir patikrinkite duomenis. Pasirinkite meniu Byla komand Patvirtinti duomenis. EMBED Photoshop.Image.8 \s Pastaba. Komanda Patvirtinti duomenis galima tik tuo atveju, jeigu kompiuteryje yra /diegta specialaus eksporto komponent. Komandos Patvirtinti duomenis apraa pateikia specialaus eksporto komponents tiekjas. Duomens eksportas / Excel byl ABBYY eFormFiller 2.5 programoje numatyta galimyb eksportuoti formos duomenis / Excel byl. Eksportuoti duomenis / Excel byl galima dviem bkdais: Paspausti /rankis juostos mygtuk Duomenis eksportuoja / Excel byl . Pasirinkti meniu Byla komand Eksportas / Excel.... EMBED Photoshop.Image.8 \s Pastaba. Meniu punktas Eksportas / Excel bei mygtukas Duomenis eksportuoja / Excel byl yra prieinami tik tuo atveju, jeigu formoje yra apraaytos eksporto instrukcijos. Formos spausdinimas ABBYY eFormFiller programoje yra galimyb spausdinti u~pildyt arba tua i form. Taip pat Jks galite nustatyti ar spausdinti formos fon. Formos fonas reikalingas jei spausdinate tua i formos aablon. Spausdinant u~pildyt form, formos fonas yra nebktinas. Nordami pasirinkti spausdinimo re~im: Pasirinkite meniu Parinktys. Atsidariusiame dialogo lange Parinktys nurodykite spausdinimo re~im. Nordami atspausdinti aktyvij form: Pasirinkite meniu Byla komand Spausdinimas...; Atsidariusiame dialogo lange Spausdinimas nurodykite spausdinimo parinktis. Jeigu u~pildytoje formoje yra klaids, tai per~ikroje priea tos formos spausdinim ir spausdinant form skersai formos bus u~raaas FORMOJE YRA KLAIDr! abbyy eformfiller programos atnaujinimas ABBYY eFormFiller programoje yra galimyb kas tam tikr laikotarp/ tikrinti galimus programos atnaujinimus. Programa periodiakai kreipiasi / gamintojo tinklalap/ ir siklo vartotojui parsisissti nauj eFormFiller versij, jeigu tokia pasirod. Yra du programos atnaujinims tikrinimo bkdai: automatinis ir rankinis. Automatinis atnaujinims tikrinimas gali bkti /jungiamas ir iajungiamas naudojantis meniu punkto Parinktys ausel Atnaujinimas. Automatinio tikrinimo da~numas yra nurodomas toje pa ioje auselje (grup Atnaujinimo re~imas). Jeigu automatinis atnaujinims tikrinimas yra iajungtas, vartotojui bus rodomi priminimai apie naujs programos versijs patikrinimo bktinum (rankiniu bkdu). Rankin/ atnaujinims patikrinim galima atlikti pasirinkus meniu }inynas komand Atnaujinims patikrinimas.... Priedas Pagrindinio programos lango meniu Meniu "Byla" Meniu punktasApraaasAtidaryti form....Leid~ia atidaryti form.Apjungimo byla...Leid~ia sujungti kelias duomens bylas.U~darytiLeid~ia u~daryti form..kelti duomenis...Leid~ia /kelti duomenisSaugoti duomenisLeid~ia iasaugoti duomenis *.ffdata formato byloje.Saugoti duomenis kaip...Leid~ia iasaugoti duomenis *.ffdata formato byloje kitu vardu.Patvirtinti duomenisLeid~ia patvirtinti ir perduoti duomenis specialaus eksporto komponentei.Iavalyti form...Leid~ia iavalyti viss formos lauks /vestas reikames.Saugoti kaip vaizd...Leid~ia saugoti formos puslapis vaizdus grafinse bylose.Eksportas / Excel...Leid~ia eksportuoti duomenis / Excel byl.Spausdinimo nustatymas...Atidaro dialogo lang Spausdinimo nustatymas (Print Setup).Per~ikraLeid~ia per~ikrti form priea spausdinim.Spausdinimas...Atidaro dialogo lang Spausdinimas (Print).IajimasLeid~ia u~daryti ABBYY eFormFiller program.Meniu "Redagavimas" Meniu punktasApraaasAtaauktiLeid~ia ataaukti paskutins atliktos komandos veiksm.AtkurtiLeid~ia ataaukti paskutins atliktos komandos Ataaukti veiksm.IakirptiLeid~ia paaalinti pa~ymt lauk (arba tekst) ir perkelia j/ / Iakarpin.KopijuotiLeid~ia nukopijuoti pa~ymt lauk (arba tekst) ir perkelia j/ / Iakarpin..terptiLeid~ia /terpti lauk (arba tekst) ia Iakarpins.Pa~ymti viskLeid~ia pa~ymti visus formos laukus ir duomenis arba lauko tekst.`alintiLeid~ia paaalinti pa~ymtus laukus.IeakotiAtidaro dialogo lang Ieakoti reikamis paieakai formos duomens laukuose.IavalytiLeid~ia iavalyti duomenis ia pa~ymts formos lauks.Pereiti prie lauko...Atidaro dialogo lang Pereiti prie lauko, kuriame galima pasirinkti ieakomo lauko pavadinim.Meniu "Rodinys" Meniu punktasApraaas.rankis juostaLeid~ia rodyti arba paslpti /rankis juost.Bksenos eilutLeid~ia rodyti arba paslpti bksenos eilut.Formos struktkraLeid~ia rodyti arba paslpti formos struktkros lang.Mastelis200% Leid~ia langui Forma nustatyti 200% mastel/.150% Leid~ia langui Forma nustatyti 150% mastel/.100% Leid~ia langui Forma nustatyti 100% mastel/.75% Leid~ia langui Forma nustatyti 75% mastel/.50% Leid~ia langui Forma nustatyti 50% mastel/.Priderinti pagal plot/ Leid~ia langui Forma nustatyti tok/ mastel/, kad ekrane matytssi visas formos vaizdo plotis.Priderinti pagal aukat/ Leid~ia langui Forma nustatyti tok/ mastel/, kad ekrane matytssi visas formos vaizdo aukatis.Visas puslapis Leid~ia langui Forma nustatyti tok/ mastel/, kad ekrane matytssi visa forma.Suma~inti Leid~ia suma~inti puslapio vaizd ekrane 2 kartus.Padidinti Leid~ia padidinti puslapio vaizd ekrane 2 kartus.ParinktysLeid~ia atidaryti dialogo lang Parinktys, kuriame galima pakeisti pagrindinio programos lango vaizd. Meniu "Forma" Meniu punktasApraaasPriedas.terpti Pried...Leid~ia formoje /terpti pried.DubliuotiLeid~ia formoje /terpti pried, tok/ pat, kaip pa~ymtas.`alintiLeid~ia paaalinti formos pried.Perkelti / priek/Leid~ia perkelti pa~ymt pried / priek/.Perkelti atgalLeid~ia perkelti pa~ymt pried / atgal.Formos savybs...Leid~ia atidaryti dialogo lang Formos savybs.Tikrinti formLeid~ia patikrinti /vestus duomenis pagal nurodytus apribojimus.Pereiti /...Pirm puslap/Leid~ia pereiti / pirm puslap/.Ankstesn/ puslap/Leid~ia pereiti / ankstesn/ puslap/.Kit puslap/Leid~ia pereiti / kit puslap/.Paskutin/ puslap/Leid~ia pereiti / paskutin/ puslap/.Pasirinkt puslap/Leid~ia pereiti / pasirinkt puslap/.Pereiti vienu pirmynLeid~ia pereiti vienu puslapiu pirmyn.Pereiti vienu atgalLeid~ia pereiti vienu puslapiu atgal.Meniu "Parinktys" Meniu punktasApraaasParinktys...Atidaro dialogo lang Parinktys, kuriame galima keisti spausdinimo, struktkros, programos atnaujinims nustatymus.Meniu "}inynas" Meniu punktasApraaas}inynasAtidaro ~inyno byl.Technin pagalbaAtidaro ~inyno bylos puslap/ Technin pagalba.Atnaujinims patikrinimas...Leid~ia patikrinti ABBYY eFormFiller programos versijos atnaujinimus.Apie program...Trumpa informacija apie ABBYY eFormFiller program.Lokalusis /rankis juostos meniu Meniu punktasApraaas.rankis juostaLeid~ia rodyti arba paslpti /rankis juost.ParinktysAtidaro dialogo lang Parinktys, kuriame galima keisti pagrindinio programos lango vaizd.Dialogai Dialogas "Formos savybs" SavybApraaasAusel BendriFormos apraaasNurodomas formos pavadinimas.AutoriusNurodomas formos autorius.Bylos vardasNurodomas formos bylos vardas ir kelias iki jos.StatusasNurodomas formos statusas (Paskelbta).Paskelbimo dataNurodoma formos paskelbimo data.IdentifikatoriusNurodomas formos identifikatorius.Ausel Formos struktkraRodomas formos struktkros medis.Ausel PuslapiaiLentel Puslapis tipaiVardasNurodomas puslapio tipo pavadinimas.Ma~iausias kiekisNurodoma, kiek ma~iausia formoje gali bkti puslapis su tokiu pa iu vardu.Did~iausias kiekisNurodoma, kiek daugiausia formoje gali bkti puslapis su tokiu pa iu vardu.KeliasNurodomas kelias prie pradins vaizdo bylos, kurios pagrindu sukurtas puslapis,. EMBED Photoshop.Image.8 \s Pastaba. Jeigu vaizdo byla bus perkelta, tai naujas kelias prie bylos savybse nesimatys.Dialogas "Parinktys" (meniu "Rodinys") ParinktisApraaasGrup Bendros parinktysSsajos kalbaLeid~ia pasirinkti programos ssajos kalb.Grup ObjektaiObjektasLeid~ia pasirinkti objekt, kurio spalv reikia redaguoti.SpalvaLeid~ia keisti pasirinkto objekto spalv.Lauko rmelio storisLeid~ia keisti formos lauko rmelio stor/. Dialogas "Parinktys" (meniu "Parinktys...") SavybApraaasAusel SpausdinimasGrup Spausdinimo re~imasFormos aablonas ir duomenysLeid~ia atspausdinti formos aablon su /vestais duomenimis.Formos aablonasLeid~ia atspausdinti tua i formos aablon.Nespausdinti formos fonoLeid~ia paaalinti formos fon spausdinimo metu.Ausel AtnaujinimasGrup Atnaujinimo re~imasAutomatinis atnaujinimo tikrinimasLeid~ia nurodyti, kad reikia automatiakai tikrinanti programos atnaujinimus.Grup Atnaujinimo da~nisLeid~ia nurodyti, kas kiek diens reikia tikrinti versijos atnaujinim.Grup Atnaujinims patikrinimo datosPaskutinio atnaujinimo patikrinimoNurodoma paskutinio programos atnaujinimo patikrinimo data.Sekan io atnaujinimo patikrinimoNurodoma sekan io programos atnaujinimo patikrinimo data.Ausel Formos struktkraGrup Formos struktkros re~imasLeid~ia pasirinkti, ar rodyti formos struktkr po pasikeitimo   VMI Elektroninio deklaravimo sistemos projektas EDS detalus projektas VMI Elektroninio deklaravimo sistemos projektas EDS detalus projektas EDS koncepcija VMI Elektroninio deklaravimo sistemos pltros projektas Programins /rangos ABBYY eFormFiller 2.5 vartotojs vadovas PAGE PAGE 28  4!||$If}kd$$If-0@ $| 0634-ab     2!4!6!8!p!r!t!v!x!!!!!!!."0"2"4"6"H""""""""""J#~pejh1h?~Uj'f1G h1h?~UVjh1h?~Uj f1G h1h?~UVh1h?~5\jh1h?~Uje1G h1h?~UVh1h?~CJaJ h1h$h1h?~5jh1h?~Uje1G h1h?~UV h1h?~jh1h?~U'4!6!!!||$If}kd"$$If-0@ $| 0634-ab!!J""||$If}kda$$If-0@ $| 0634-ab"""J#||$If}kd$$If-0@ $| 0634-abJ#L###||$If}kd[$$If-0@ $| 0634-abJ#L#N###########$$$$$$$$$$$$$$% %㷬㷞yoaWMh1h.5\h1h5\j, h1h-+5U\h1h4Nhq#Z h1h4Nh1h$hq#Zh1h$5\h1h7L5\jh1h7L5U\j=h1h-+Uh1h$CJaJh1h$5j h1h$UjTf1G h1h$UV h1h$jh1h$Uh1h?~CJaJ##$$ww $Ifgd-+kd$$If-0@ $| 0634-ab$$$$ys$If $Ifgd7L}kd&$$If-0@ $| 0634-ab$$ %|%||$If}kdz $$If-0@ $| 0634-ab %x%z%|%~%%%%%%%%%%&&&:&&&''' '$'&'Ż|q|f|q|Y|Nh1hJCJaJh1h3|H5B*phh1h-+B*phh1h3|HB*phh1hJB*phh1hJ5\jh1h-+5U\h1hCJaJ h1hUPh1h5\h1h.5\h1hOU5\jh1h-+5U\h1h$CJaJ h1h$h1hhq#Z h1h|%~%%%||$If}kd$$If-0@ $| 0634-ab%%&$'|p $$Ifa$gd.$If}kd($$If-0@ $| 0634-ab$'&'H''zz$Ifkd$$If-h0@ $| 0634-ab&'('*'F'H''''''''h(j(l(n((((((((źݢxxng\NDh1hp1>5\j*h1h-+5U\h1hBCJaJ h1hBh1hB5\h1hAG5\j0%h1h-+5U\h1h CJaJ h1h h1h 5\jh1h-+5U\h1hUPCJaJ h1hUP h1hH?h1hUP5\h1h.5\h1hH?5\j{h1h-+5U\'''h(||$If}kd$$If-0@ $| 0634-abh(j(((||$If}kd~$$$If-0@ $| 0634-ab(())||$If}kd)$$If-0@ $| 0634-ab(())))))))*$*8*H******b+d+f+h++++,,J-b-*.Z2h2˽᧙᧋zszlzaSh1ha_5B*\phh1ha_B*ph h1ha_ h1hWy h1h?~h1h-+5\j?h1h-+5U\j7h1h-+5U\h1hJCJaJh1h7LB*phj/h1hJ5U\h1hp1>CJaJh1hp1>B*phh1hJB*phh1hp1>5\h1hJ5\ )))*|p $$Ifa$gd.$If}kdH/$$If-0@ $| 0634-ab***b+||$If}kd6$$If-0@ $| 0634-abb+d+++yp $Ifgd4f $Ifgd-+}kd>>?T?r??ĺĩĢĐvh[hhh1h1B*\phh1h15B*\phh1h10J(>*B*phjh1h1Uh1h1B*ph h1h1 h1hUh1h?~5\ h1hWyh1hWy5\ h1h?~ h1hz h1ha_h1ha_B*\phh1ha_5B*\phh1ha_B*ph"44456|77777788,==>?AA$ & F&d[$^a$gd1 *$a$gd1 *$xa$gd1 2&d P & F dd[$\$]^gd?~*$a$gdKf0**$a$gda_?? @@@N@b@r@@@AAAAAAAAA,B|BBBBBB~CCCCCCDDD"D8DDDEEFFGG쾴ީxq hKahKahKaB*phhKahKaB*ph h1hKahKahC B*phh1hC B*phhC 5B*\phh1B*\phh15B*\phh1 h1h1h15B*phh1h15B*\phh1h1B*phh1B*ph,ABBDEFFG HIIJJJ* 2&d P gd1*$ & F,xa$gdya*$ & F,xa$gdmQ*$ & F& x^a$gdKa *$xa$gdKa 2&d P gdKa *$a$gd1$ & F'd[$^a$gd1 GG H HH4HXH`H~HHHHHHHHHHIII,IFIIIIIII J0JRJTJVJXJbJ~JJº¥쥍‚o‚$jHh Qh Q5B*U\phh Q5B*\phhmQB*\phhKahmQ5B*\phhmQ5B*\phhKa5B*phhKaB*phhKahKa5B*\phhKaB*\phhKa5B*\ph hmQhmQhmQB*phhKahKaB*ph%JJJJJJ K.KKK0L@LLLMM"N*N6OROOQQ8QTQnQzQ~QQQQQQ^R`RRR6UFUUUUUUԶԪԪԣԘԏԋ}ph1hU_hU_5\jLh1hU_5U\h4hSh?~PJ hSPJ haH\ haH5\haHhaHB*phhaHhaHB*phh1h?~5\h1h?~PJ h1h?~ hyahKahKahKaB*ph$jJh Qh Q5B*U\ph+JJJJK KK0LLMO6OQQ RRRR & Fdd[$\$]^gd?~*0*$a$gdaH *$a$gdaH 2&d P *$[$\$a$gdKf*[$\$ & Fdd[$\$]^gd?~R&ST(V4WVWWXrXXXYd[[`\^_*$a$gd4,*gd4,gd4,*$ & F.^a$gd(U * & F.^gd(U * & F-^gd(U*gd(Ugd(U 2&d P *$[$\$a$$a$ & Fdd[$\$]^gd?~UUV$V&VvVxVVVVVVWVWWWYLYdYtYYYY*[,[J[L[d[\\\]]]]^^____&_._0_@_ûͰͰ͚ԄԄzh1h(U5\ h1h(Uh4,hS h1hS h1h4,h(Uh(U0J(>*B*phjh(Uh(UUh(Uh(U\h(Uh(U5\ h(Uh(Uh(U h1h4 h1h?~h4h1h?~5\ h4\ h45\,@_d_f_____`a a aa>a@aBalanabbcccccddddddTdVdXdZd\dldZeʽʶʽʙʒrg]h1h5\jaTh1h#lyUj6m1G h1h#lyUV h1h#lyjh1h#lyU h1hjxPh1hTM5U\h1h?~5\ h M \ h M 5\h M h1h?~PJ h1h?~h4,h1hS5\ h1hS h(U5 h1h4,h(Uh1h4,5\$_l_\``BaXanaa.bbdZefwl *$[$a$gd r^*$xx[$\$^a$gd r^*$[$\$a$gd r^ *$[$\$a$ & Fdd[$\$]^gd?~ & Fd\$]^`gd r^*\$gd r^ 2&d P *gd4,gd4, & Fdd[$\$gd4, Zegphrh*jpUjeh1h>pUh> h1h>p h1hkp h1hmxh1h C5j^ah1h CU h1h C h M 5h M h1hB5\h1h?~5\h1h M 5\ h1h M h1h?~h+j\h1hBU h1hB*stt6uuXvwxx{{t}tv 2&d P gdQ_j*$[$`a$gdO*$\$`a$gdO$ & Fd\$^`a$gdC $^a$gdC$ & Fd[$^`a$gdC$ & Fdd[$\$a$gdC*gd>p 2&d P gdmx v vv v2vRvvvvvvvvw wwwwwwwwwwx&xxxxxxxxx"yvyӲף។{meZhChCB*phhCB*phhChC5B*\phjlhChCUj6m1G hChCUVjhChCUh>ph1h6$`5\ hC\ hC5\ h1hL h1h8 h1h#> hC5hCh1h>p5\ h1h>ph1hC5\ h1hC hChC#vy|y zz*{2{v{x{z{{{,|.|0|2|4|D|2}~~~ Lrtҁւނ´Ԣxqj`xh1h(15\ h1h(1 h(15\h1hQ_j5\h(1 h1hQ_j h1hkp h1h%. h1h%7 h1hKj[nh1h#lyUj6m1G h1h#lyUV h1h#lyjh1h#lyU h1h>ph1h>p5\ hChChChCB*phh/ B*ph%ҁXt\Ltnx *$h`ha$gdD$ & F!dd[$\$a$gdjx$ $xa$gdjx$ 2&d P gd|u$ & Fdd[$\$a$gdKf$ & Fd\$^`a$gd(1*$e\$`ea$gd(1$ & Fdd[$\$a$gdKf*$a$gdKf XZ\^`p nL(02Bdjnpyk`yVh1hD5\jsh1hDUj6m1G h1hDUV h1hDjh1hDU h1/5h1hjx$5h1h1/5 h1h1/jqh1hjx$U h1hjx$ h1h|uh(1h1hQ_j5\jph1h#lyUj6m1G h1h#lyUV h1h#lyjh1h#lyU h1hQ_j!އ^`b 4Ɗ$:<N‹ċƋXhʌҌԌ2>B\ЎҎ$ɾɡɡɲɲɲɡɲɡɆx h1h| h1hXX h1h c0 hv\h1hX5\ hv5h1h?~5\ hMh?~hvhvB*phhMhMB*ph h1h?~ h1h+. h1hjx$jxuh1hDUhhD5h1hD5 h1hD, 4<ʋXҎ$ z*$a$gdXX0gdXX$1dd[$\$]1a$gd'$ & F1dd[$\$]1^a$gdv & Fdd[$\$]^gd?~*[$\$ & Fdd[$\$]^gd?~*$a$gdM0 $xa$gdjx$ hx֕*$Ifgd$ 2&d P 0*$a$gdXX$Xjz*P,dfhԕ֕*,\^`|ĖҖԖ<>lnھ|uqufuuh1hZCJaJh3 h1hZ h1h#wh1h?~OJPJQJ^Jh1h?~CJaJh1h?~PJh1h?~5\ h$h?~ h1h?~hBhBPJh1hBPJh1hX5\h1hX5PJh1hXPJh1h_E5PJh1h_EPJ(,^lff$Ifkd[w$$If-0 $ 0634-abp^`Җ$Ifxkd:x$$If-0 $0634-abҖԖ$Ifxkdx$$If-0 $0634-ab>n$Ifxkdy$$If-0 $0634-abnp$Ifxkd8z$$If-0 $0634-abnpڗvln*,"$VXtʛ̛ΛЛқ:<>\^zȜʜ"$h1h?~5\h1h#wCJaJ h1hz h1h#w h1h^h1hZCJaJh$h5 h1hZh1h?~OJPJQJ^J h1h?~h1h?~CJaJ=.$Ifxkdz$$If-0 $0634-abؘlu $$Ifa$gd$$Ifxkd{$$If-0 $0634-abln$Ifxkd6|$$If-0 $0634-ab,$Ifxkd|$$If-0 $0634-ab̚"$Ifxkd}$$If-0 $0634-ab"$XЛ$Ifxkd4~$$If-0 $0634-abЛқ<$Ifxkd~$$If-0 $0634-ab<>^$Ifxkd$$If-0 $0634-abʜ$$Ifxkd2$$If-0 $0634-ab$&Njz*$Ifxkd܀$$If-0 $0634-ab$&LNhjxz| jz68:LN^`b~ `bdrt̢آܢThȼȵhh1h$CJaJ h$h$ h$5 h1h$h$h1h?~OJPJQJ^Jh1h?~5\h1h?~PJ h1h?~h1h?~CJaJAz|gaa$Ifkd$$If-0$ 0634-abp||$If}kde$$If-0$0634-ab8||$If}kd$$If-0$0634-ab8:N||$If}kd$$If-0$0634-ab`||$If}kdc$$If-0$0634-ab`b||$If}kd $$If-0$0634-ab b||$If}kd$$If-0$0634-abbdt||$If}kda$$If-0$0634-ab||$If}kd $$If-0$0634-abl|s $$Ifa$$If}kd$$If-0$0634-abhjlnأڣ246RT>@PRTVXbdtʥ̥ܥ$&(24DR\¦&T߼h]3ah]3a5h]3ah1hCJaJ h1hh1h?~PJh1h?~5\h_h?~PJh1h?~CJaJh1h?~OJPJQJ^J h1h?~Aln}ww*$Ifgd_}kd_$$If-0$0634-abڣ4lc]$If $Ifgdkd $$If-0~$ 0634-abp46T~x$If $Ifgdxkd$$If-0~$0634-abҤ>~x$If $Ifgdxkd$$If-0~$0634-ab>@RV$Ifxkd<$$If-0~$0634-abVXdwjd$If h$If^hgd\pxkd$$If-0~$ 0634-abp ̥&zt$If h$If^hgd\pxxkd$$If-0~$0634-ab&(4zt$If h$If^hgd\pxxkdY$$If-0~$0634-abzt$If h$If^hgd\pxxkd$$If-0~$0634-abVzt$If h$If^hgd\pxxkd$$If-0~$0634-abTVX@BDtv024RTdr|jln0<@R̫ΫЫԫ .02ۼ߮榟h1hCJaJ h1hh1h5h1h?~5\h6nh]3ah?~OJPJQJ^Jh]3ah?~5h]3ah]3a5h]3a h1h?~h1h?~CJaJh1h?~OJPJQJ^J7VXBzq $$Ifa$ h$If^hgd\pxxkdW$$If-0~$0634-abBDv2zq $$Ifa$ h$If^hgd\pxxkd$$If-0~$0634-ab24Tzq $$Ifa$ h$If^hgd\pxxkd$$If-0~$0634-ablzt$If h$If^hgd\pxxkdU$$If-0~$0634-ablnzt$If h$If^hgd\pxxkd$$If-0~$0634-abΫ~u $$Ifa$ $Ifgdxkd$$If-0~$0634-abΫЫҫ ~xx$Ifgdr xkdS$$If-0~$0634-ab.0gaX $$Ifa$$Ifkd$$If-0 \% 0%634-abp02Vre\ $Ifgd4f h$If^hgd@akd$$If-0 \%  0%634-abp 2 "rtvܭRbdfƮʮ ȯػ´{pi h1hm[bh1hDtrCJaJ h1hDtrh1hDtr5hr h1h?~CJaJh h?~5h h1h?~OJPJQJ^J h1h?~ h1h6nh1hCJaJh6n h1h[ h1hh1hmCJaJh1hmOJPJQJ^J h1hm& ui $$Ifa$gd4f h$If^hgd@a}kd$$If-0 \% 0%634-ab "2tul $Ifgd4f h$If^hgd@a}kdg$$If-0 \% 0%634-abtvul $$Ifa$ h$If^hgd@a}kd$$If-0 \% 0%634-abdul $$Ifa$ h$If^hgd@a}kd˗$$If-0 \% 0%634-abdf|s $$Ifa$$If}kd}$$If-0 \% 0%634-ab |s $$Ifa$$If}kd/$$If-0 \% 0%634-ab|s $$Ifa$$If}kd$$If-0 \% 0%634-abȯ re\ $$Ifa$ h$If^hgd@akd$$If-0 \%  0%634-abp ȯ z|ְذFH46̲βвҲ*6BFX :<JLN\^ջŻŰաՖՎաՅŻzաաzh1h?~CJaJh\pxh?~PJh\pxh+5h\px h1h+h1h?~OJPJQJ^Jh1h\pxCJaJh1h?~5\h1h?~PJ h1hOB h1h?~h1h)XCJaJh1hm[bCJaJ h1hm[b h1h)X0 0zuo$If h$If^hgd@a}kdd$$If-0 \% 0%634-abz|ְuo$If h$If^hgd@a}kd$$If-0 \% 0%634-abְذFuo$If h$If^hgd@a}kdȜ$$If-0 \% 0%634-abFHnuo$If h$If^hgd@a}kdz$$If-0 \% 0%634-ab4uo$If h$If^hgd@a}kd,$$If-0 \% 0%634-ab46^uo$If h$If^hgd@a}kdޞ$$If-0 \% 0%634-abвzz*$If}kd$$If-0 \% 0%634-abgaX $$Ifa$$IfkdB$$If-0Dk% 0%634-abp <L}ww*$Ifgd\px}kd)$$If-0Dk%0%634-abLN^gaa$Ifkdۡ$$If-00%l 0&634-abp ||$If}kd¢$$If-00%l0&634-ab jvеҵZ\^ȶʶ̶BDFXZhv VXdftvxƿƿƴ h2mh?~ hr 5hr h?~5hr h1hh1h?~PJhch?~PJh1h>CJaJ h1hbw h1h>h1h?~CJaJhr hr \h1h?~5\h1h?~OJPJQJ^J h1h?~3 Dе||$If}kdt$$If-00%l0&634-abеҵ\||$If}kd&$$If-00%l0&634-ab\^ʶ}ww*$Ifgdc}kdؤ$$If-00%l0&634-abʶ̶Dgaa$Ifkd$$If-0%P 04&634-abpDFZ|p $$Ifa$gdr $If}kdq$$If-0%P04&634-ab$Xfvxsmm*$Ifgd2m 2&d P }kd#$$If-0%P04&634-abvxgaa$Ifkdէ$$If-0D% 0%634-abpx<>@XZιй >@^`bpʻ̻:üˢϛϵ h1h?h;h?~5h1h%VCJaJ h1h%V h1hE]h1h%V5h;h1h?~CJaJ h1h?~h1h?~OJPJQJ^Jh1h?~5\ h;\=m`Z$If $If^gd2mkd$$If-0D% 0%634-abp>uo$If $If^gd2m}kd$$If-0D%0%634-ab>@Zuo$If $If^gd2m}kdI$$If-0D%0%634-abйuo$If $If^gd2m}kd$$If-0D%0%634-ab @uo$If $If^gd2m}kd$$If-0D%0%634-abuo$If $If^gd2m}kd_$$If-0D%0%634-ab`gaa$Ifkd$$If-0D% 0%634-abp`bgaa$Ifkd$$If-0D% 0%634-abpmgg$Ifkd߮$$If-0D% 0%634-abp̻re_$If $If^gd2mkd$$If-0D% 0%634-abp <мul $Ifgd_E $If^gd2m}kd$$If-0D%0%634-ab:<n~μмҼ,<@BD|~68ʻʻʻʬʬʓ~ʰwpf]f]h1h2mPJh1h2m5\ h2mh2m h1h2mh1h?~5\jh1h?~Uj6m1G h1h?~UVjh1h?~Uh;h1h?~CJaJh1h?~OJPJQJ^J h1h?~ h1h#lyh1h%VCJaJ h1h; h1h%Vh1h%VOJPJQJ^J$мҼuo$If $If^gd2m}kd=$$If-0D%0%634-ab6ui $$Ifa$gd; $If^gd2m}kd$$If-0D%0%634-ab68}tt *$IfgdS gd2m}kd_$$If-0D%0%634-abܿg^^ $IfgdS kd$$If-0= D% 0%634-abpڿܿ޿TVXdtvxz|fhj(*BDFHTVdfhvʿʮ h;\h1h?~CJaJh1h?~PJh1h?~5\ h1h;h; h1h+ h1h?~h2mh1h2mOJPJQJ^Jh1h2m5\ h1h2mh1h2mCJaJ4Vre\ $IfgdS $If^gd2mkd$$If-0= D% 0%634-abp VXvzyy $IfgdS }kdɶ$$If-0= D%0%634-abz|re\ $IfgdS $If^gd2mkd{$$If-0= D% 0%634-abp hul $IfgdS $If^gd2m}kdL$$If-0= D%0%634-abhjyy $IfgdS }kd$$If-0= D%0%634-abHVf}{uu*$Ifgd2m}kd$$If-0= D%0%634-abfhgaa$Ifkdb$$If-0v D% 0%634-abp~,.:(*JX*XZ\j··ѳ···¬·¬·h2m h1h\ h1h4lh~h1h##CJaJ h1h##h1h##5h;h1h?~5\h1h?~CJaJ h1h?~h1h?~OJPJQJ^J>mgg$IfkdI$$If-0v D% 0%634-abpre_$If $If^gd2mkd$$$If-0v D% 0%634-abp uo$If $If^gd2m}kd$$If-0v D%0%634-ab.uo$If $If^gd2m}kd$$If-0v D%0%634-ab||$If}kdY$$If-0v D%0%634-abrll$Ifkd $$If-0v D% 0%634-abp :reY $$Ifa$gd; $If^gd2mkdܿ$$If-0v D% 0%634-abp ||$If}kd$$If-0v D%0%634-abrll$Ifkd_$$If-0v D% 0%634-abp *re_$If $If^gd2mkd0$$If-0v D% 0%634-abp Zuo$If $If^gd2m}kd$$If-0v D%0%634-abZ\||$If}kd$$If-0v D%0%634-abjLNPRTVXZ\^`bdhjnp˸iSF>:>:>hw,jhw,UjUh]{jhw,<U+jHhCfh]{jhw,5<U\+jHhCfh]{jhw,5<U\%j7HhCfh]{jhw,<U%jpHhCfh]{jhw,<U%jHhCfh]{jhw,<U%jHhCfh]{jhw,<U%jHhCfh]{jhw,<U h1h?~h1hRCJaJ h1hRh1hR5Lrll$Ifkde$$If-0v D% 0%634-abp LNPbfhlnrtxzrpnppppppppl'kd6$$If-0v D% 0%634-abp ptvz 𹩹 h1h?~)h>Y0JCJOJQJ^JaJmHnHuha_0JCJOJQJ^JaJ'jha_0JCJOJQJU^JaJ ha_0Jjha_0JUha_CJOJQJ^JaJ ha_>*ha_jhw,Uhw, j. $dNgdM $%O&#$a$&`#$ &dPh]h``'7 7    ........ 000&P /R . A!"#n$n% 8$0&P 1h. A!"8#$8%77 }DyK _Toc229815127}DyK _Toc229815127}DyK _Toc229815128}DyK _Toc229815128}DyK _Toc229815129}DyK _Toc229815129}DyK _Toc229815130}DyK _Toc229815130}DyK _Toc229815131}DyK _Toc229815131}DyK _Toc229815132}DyK _Toc229815132}DyK _Toc229815133}DyK _Toc229815133}DyK _Toc229815134}DyK _Toc229815134}DyK _Toc229815135}DyK _Toc229815135}DyK _Toc229815136}DyK _Toc229815136}DyK _Toc229815137}DyK _Toc229815137}DyK _Toc229815138}DyK _Toc229815138}DyK _Toc229815139}DyK _Toc229815139}DyK _Toc229815140}DyK _Toc229815140}DyK _Toc229815141}DyK _Toc229815141}DyK _Toc229815142}DyK _Toc229815142}DyK _Toc229815143}DyK _Toc229815143}DyK _Toc229815144}DyK _Toc229815144}DyK _Toc229815145}DyK _Toc229815145}DyK _Toc229815146}DyK _Toc229815146}DyK _Toc229815147}DyK _Toc229815147}DyK _Toc229815148}DyK _Toc229815148}DyK _Toc229815149}DyK _Toc229815149}DyK _Toc229815150}DyK _Toc229815150}DyK _Toc229815151}DyK _Toc229815151}DyK _Toc229815152}DyK _Toc229815152}DyK _Toc229815153}DyK _Toc229815153}DyK _Toc229815154}DyK _Toc229815154}DyK _Toc229815155}DyK _Toc229815155}DyK _Toc229815156}DyK _Toc229815156}DyK _Toc229815157}DyK _Toc229815157}DyK _Toc229815158}DyK _Toc229815158}DyK _Toc229815159}DyK _Toc229815159}DyK _Toc229815160}DyK _Toc229815160}DyK _Toc229815161}DyK _Toc229815161}DyK _Toc229815162}DyK _Toc229815162}DyK _Toc229815163}DyK _Toc229815163}DyK _Toc229815164}DyK _Toc229815164}DyK _Toc229815165}DyK _Toc229815165}DyK _Toc229815166}DyK _Toc229815166}DyK _Toc229815167}DyK _Toc229815167}DyK _Toc229815168}DyK _Toc229815168}DyK _Toc229815169}DyK _Toc229815169DdT C 0AButton_OpenbS5g%Z+PB*nS5g%Z+PPNG IHDRqPLTEVbKGDH cmPPJCmp0712Hs0IDAT(Sc`E 0b`0 R*j@ =u!HqYaIENDB`DdT C 0AButton_OpenbS5g%Z+P.nS5g%Z+PPNG IHDRqPLTEVbKGDH cmPPJCmp0712Hs0IDAT(Sc`E 0b`0 R*j@ =u!HqYaIENDB`(Dd\ C 8A Button_DownloadbxgJQ *_T@3nLgJQ *_PNG IHDRڭ`PLTE?YrbKGDH cmPPJCmp0712HsqIDATWM JVHvHE,HԌPf{Z3qp+FYOHPƦdA,ya)Za43r ^^>IENDB`Ddwhl C :A"Button_Test_Data"`b)? 66VM/h5n? 66VM/PNG IHDR8kPLTEd bKGDH cmPPJCmp0712HsIDAT(SN@F VEw}(3 ?p$=LZBL&'%^n\jumL!%Ǫ,d2%J`+$ofm}ds#Jh k=EK|hN(JմGIߡ;?HK/)$Yg < '&BI9IJQbl|?~US_~?oE.1?n9ZeIENDB`DdX C 4AButton_Uploadb'JPU2we HQ9n'JPU2we HPNG IHDRa~ePLTE@bKGDH cmPPJCmp0712HsEIDAT(S 5܊b1jZe`@DĞSV~Z ޡ{M=MTIENDB`DdV C 2AButton_Printb!~4^K=n~4^KPNG IHDRRPLTEgbKGDH cmPPJCmp0712OmbIDATM 0D9hˈg`I?,""-gHnt LQnXTɂwf$z 7T撉hqo IENDB`(Dd\ C 8A Button_DownloadbxgJQ *_T?nLgJQ *_PNG IHDRڭ`PLTE?YrbKGDH cmPPJCmp0712HsqIDATWM JVHvHE,HԌPf{Z3qp+FYOHPƦdA,ya)Za43r ^^>IENDB`Ddwhl C :A"Button_Test_Data"`b)? 66VM/An? 66VM/PNG IHDR8kPLTEd bKGDH cmPPJCmp0712HsIDAT(SN@F VEw}(3 ?p$=LZBL&'%^n\jumL!%Ǫ,d2%J`+$ofm}ds#Jh k=EK|hN(JմGIߡ;?HK/)$Yg < '&BI9IJQbl|?~US_~?oE.1?n9ZeIENDB`DdX  C 4AButton_Uploadb'JPU2we HEn'JPU2we HPNG IHDRa~ePLTE@bKGDH cmPPJCmp0712HsEIDAT(S 5܊b1jZe`@DĞSV~Z ޡ{M=MTIENDB`DdX  C 4AButton_Upload b'JPU2we H]Jn'JPU2we HPNG IHDRa~ePLTE@bKGDH cmPPJCmp0712HsEIDAT(S 5܊b1jZe`@DĞSV~Z ޡ{M=MTIENDB`~Dd.u@  C A1 b}وM.B.{= b}NnZ}وM.B.{= PNG IHDR!;E^psRGB}IDATx^ E߼7Gf29IBC@cECu ,rD14 " ׮ ^ !rkrsdwtW]ojjwͤ__SzS' M2;쬷5Ҡ15k-9Ґ&S)eHf5SGHyw:p1noa8 Oz~m[{Zo6m8yS}zLk!cdǶ5pʬ&1F[H $@M(#xQC6"'Uabpƾ~mn֬&E>Zk'NְKez*t&) t"AzAf40WMV $P 0Tj"bGAC[zC^3 3@@9FA H@ԑ j[\ڸ#a0R@iDoy,01 kejH $@0!@25K/a[rݱFtD@leZߐj4eȎ-H6[i?J~iģ/tBOH~c }Ή@65JB [E vX d+~H1[1bFĖL݂!B8@}_H $#IY_>qO7st})77PTLʤ/iN>)' W-yPZ絡X2l8%T teEie*6]aTHXq#98a=yީc~K?d 4+:K/[}hCyǁ}H0o7gOOw?GG54c7t{~su9oeB+9QVΞsrCf_+{o֓㠱i-vkNXٛ|un@ic+6M?.h $JO5VwóI:yz-Xf4,$UAMв9k m0zzzjw8o=|m-1-7_0eސ6zm[\V+d,KeV!YCm[{ze~޿p[DS@h,2Lً44e@`љ,<ҹ=HhןWssbS0=7$PRGH $AςJYQ4) 5fOK: `[ԋjz&x8j-k/4;Ӥҙ kog\oHg*d<,oƯ^{3L/_XEs4Y; ^/ k[FCvI5_~:e흙+# JxTVx 1 ߉Q[G+'5;ҍ3mϧyv#vP8N[k`A1\?;_"ݗ%>tloRY2qp_ U@ZAn pd,2%K/l({OxQWG `Wψ̂,8SɓwZn9ҴWmMV?,F@`}xgrӶ?"KW8{͚n-?!q9SMJ偕; oys|d Z V(]Km{ 7FhѲY}$yD1#3A^#{HDyg%Sڇog1Y 7$PJEL(M2DHB Ld+f,6xzF3X I7^u.=<9eBم~\spD'+H Sñ+cXVkf 3>+vbpRq>3زwL*"ָ":+lB//w<@xء6jy/a}ժkN'g.s&B#/S@0Owug~qdǍ!fCW-і3h-/_اGx>}@A`wyJ 4I o|k>y򫒯4Za2w:xOh v#&fG ‰p;w<ԑF<$[!$T hY BYd6$D %eOa5fnZ6+EF ɋG>FS)B|(@fd,TSEs/ѝ?4uXVA ƏMi-SEޠdqk|֏]?Ki;:Wj{QH/d&'X$O@M ]l7!{>}罍$N釞oj55GfMnL~ࢣ?yʸ7U$|0?.{pn˾NƅrAȈo@!BXY ah,[W"h 3)'3ӵIً7} f`\+PYֺoJYw>Vu+kReÈe'2 PVx"â!|Eܲ_~{5ǐE 7Fkؐ1F =z^=枟|[~/sg3sm40F_ o.wfʄZhE ZzuMOj ı!FBY3E{\ǂL&`O2/\x-pIiiMM%@U*qZ~b;E%~̙b7q ~R}Uyqs}q{Lcgxfn poAз`%qLt ts闼W=D~Z?׽+(~!bSz@@&ؿ/&zE |c$aVod\-TMۍ#W =N:9(K}'P(l| qj?p<7 qҗae4VEPcnZ $0$+a ,:n#ʙA5X!oOE#iXd漓!eT{2~[G/EwU) r)ǂWp#BXy8 =\/ϘEȏ !ev8H4cW 3 ?,IBU Xm q0>jK42ֱ' Bv 0nii=W~󈻾4 =DHfO`#/X{^mds'@45o&C`kfİUʛZ^v^2?ni .^O~OeyҰr &.u(CO Ȉo:޺xA;h'қaw~3?˷gWޘۢe/>]KWCdeyc5I;>+oonKb>>uQ(rY_<Yv>_Gբ`;lyXV{E{#)yܬH,OI&$eDZ`p1|XY?SS̷W']Ϝ1.csR`ySEFRWvRM#߲bq ׷`dͦIs^a~:)40䛕?Z=;W }ABsdE9^zyU/=۷Ϟ5>շFf۸:x8R>AO\xq~)1O-˜6?!tā ~(%y Gœ!n^;")Cd& F-hyf~K-h~?^ߴj!=+X!,5d 5pdO':=m2koIE7k9X_: LZsK-:3l~FuN"4F"\'gz6{^I7gC~k Gm[NȒioxiswh\^þH竏Fa$"`Mvxa烌&{M=e:D}n8‘_yc^Q54T #u0>̃>ߋ 7ʟ|ijg3 ,|߳b e M-YYNd>i2V Q7zp \|zC9, EW.ݩЦh uȚ.L8Gt=0 XA%BsCڴ|}sF Ͱ~5u ؎E BAhrBWh,f}nGQ d5ցw|ypEIּ_Fy#[v8cm|Ӵ"]Ȱ"@H $ M]T[S XaLh_e"O!h6mږZ>D{D4soÒC5Z&X09l_`!,[c\!4ig,ƂȬƂ ; FlBPe2GIĄH n>t $:\CX d)'@e/n 0 )A0=~gvڕ=jFH0,o/};᷁ 0`Xŕd6, Le'QX j Y2uDl9{*KH $*:Y}{m Vk{HdNh0LX0i nfO?vw/ haمGg_R@Ƃ'F d?୙ Zfuc}#w?+wi,iC!c&ЎDiї<]9Dz|!&`|!$@|2rw}mԳ1ͯ2<2t鬒yN&F @ˇ:, -ZX@OZ09<8V"?-#Xd.WJVF^ / 6XݾX; P\Y %rd:т0,-": bI$A /n=" mJxcR A+cF훙Ȍze|}o` EGOl`Ő@N ֛GXq=z0f}Guku[:{;XCݐ&[dV*{`!: `//$P_9r]nK Km[AKէ\mk/m9@H $|ڶں7SZH $@Ï-DH (^ 7xKT.vDXWg5}P8t-Bdu4kdE0@H K X!4tT߿etp28kPA^|y*cٵN)@aMuKg#Yk(bKm4@I;c>ZݳCBs Yo21 4:-XN(IZPoʫXP,(v$kv2\X2irjc.$@8Eo21yGW|!3lAWUGyYJ&PJJ6߻+\P>wqc$@a>("vM[Ӹڑ,%_:{+ZYLB]|yPrYVzk 1 @H %Сu%aj|#+R j4@LNmK +#~ئAǐ@H 'pbӨk-+ *yR@*$@jX#$@H $A5VT&@H $PPc{#$@I(p7I:DH $@]O쥿+,jN{ꏕEH $@NY4Ʊ6@H z# Ʊ:N[]oH $$J,B $b$K1:SayחnX'l[L7ݦCS،>^ۏ.ltDˎgeWZCH ,[PqE$A=zomv{%d=&7 . vrcձ`??2gxYe}\ 4VW> XtTc%+!=z ̪=)ƪu/x&'Zq1%<5Y78V.ⓧ>Ug)4ww gwc>\5ޠD+\2}KZc6:{P!7Zfa,r!0͔ Lk2soTX{]1ԮVصj[:7RGyy;w=vIq缀K wS-bkT,-_|7O6RnRٓ;j./=L`'xjPAY5߹A`6CRyڙs : Y%*VmwnT>UH@`o6q<&L2iB{#lp|\[ؖkr Eڲq1lprf-| >;.`wP] X-4k.xȧ.zL~W[V!"++!N?kEQD?2wu}AɣN-i&yLBpӍYkhyx7b}н~p{K;?۰}># (@+[ ne`a #ah!K:2 68+<=+;HAzXayS7c*%+v6TvXRV2ioݒRXM:[ov fYd t[mwoP edKZIY4%؇(SP=% A\iYѭ ޒ1H^ Xzp^F;`z(\p] !lYC/72l^eAfI6Hɢ,D _=Vr:LBBq5`t$BJpmk g$Ԕu?l a'!EP@ yS 6=KK}'(Y.<\p PeC,e׾nˢ:U] )ѥPp\3%\dv\ Z/=C1`D.9X*Ri V#oLƲVܣNiS*5h XL?/H>.Gb)Įw: <"oj#!vo]az1ň%NX##~|,:XH3fK&ˤ)oٴeb nVt^Scѐdj:7HĢC}}_/' Dɿr -/yg)y!#tS0ȼbyYԮ|O`I= Y8yَ?Q8xm7-NH39EAy!KhB\r .o* Dγ^/Xpb 0"p1#h ]Òc1DCi殺 # kb^`ŁBGN$ǂ= xX GF$% Pl|, cZc/z\H#,iXE)+^˪yPJęRnֵ m nт]4PlGL)s1%r: SWj_[q2FS2 i@B9s,OeJ6 -9+Ω(:`X(q5mLҸ"ı̂f ``lu",Ĭv\&΄5ÌgKXh^Xgb$r8;cs8pJR1`D{F`Li \y| 74fLV3nѿeyen2i$+)MVA,XJX-g]NOZ83o}ax9j,Fk5DXreΣt \)\0Fۨ%\X.c%/cTZAV&Y u#NS{ՁևDZmrl ʵ~HY鰝 juIp.{̲OR0s%̚U)˯dy鼦L9a=zTŨb4\$SPuE&YN"1H$ݵh8+vҢnqa+ 4J׫A$ #*#dEekgbX[ f`7Ä\gUBYT%@(WhD rm 5TE"١iAA) mj_C %3H/`YJX [˾iTn^t Ĩ`p*N,u؂Pݚ,?~X8UT˵L`v u+[X%`D\9g-8= E~@X\"aB˞tz,{DB-RV!ϫ7*+gW6E]9(rc\ I~B e ~EEJ^k&` u{l(rҙ 4$w B3NėB&r$ǂ ,9)+0 6&eD\> h,2QktTlIRAdmRWAXn(ڳh)Ǎ1R2jO oG q}e;|F׶.l,R0O{m$}ʚӦMnݶZf[, 8 ̳a9+WA8q1)\zaO*h> oٲOT!9 W!0%uRBf?F煷[+r_oI50}H ,4SFٟ/l8. i1`I-cFtxeUP|߾^Gn+5xŮsc~~31ly{& %D:O0m+$Wv;U/5;ɳ3@ Ļ[(ъYBpuB4!;;2 !nNXSTPTi}c2+P@e$i5Yx3,6܃VjoɜN4kY]gX` Qn$D6kU:K *(EaR?2Xޞ@`A/gmWwXWZja췄bnH, M>#UD`( qe KIAc*2[!TתtoVAk, ,)!\D(7篻d8̛=t?/-?a`Hic8S*6c~XfI:}°Tr [!}JXk߷8q-jz|ٯ?'F j̝ c4ɬ_ZuHzCcmAQcuW%wJ-Pdߒ*7kB2\3֪t5U{ NO pS_[~,Ǩ7ny=ıƌ[h $P\'k!*ÏVl6__a |۴vh Kh,{97Jc-)r:֐@H $PVZjq:+ﴧjX$@H R?WX^~>aH $jk?]c}ˡna+|Nl=DH #5`=T :@qLƪBL@ Z1JCVcALjK+Z:1v]_ 7Ac<viɖJ!$@'\ugOUX}KDH $jm_#Xj1@H $P |Aq,(~pz@H $F,'X:<:G6%ANQiuEMb<,Y=Na4@H #*% '^T=vXg$@H ,(dXRDZhl!> #Olߙ"abLT0VXz@FH $@}eV89&ta22 r?#f)H3Z攃X[$@H 9X>"űEgrƱ>Ď8{8k,ppXt-@H~ B^+Hq,^`Q9cT3Ţ\4jE!8Vn9@H 2}+lN)tvvwSBLhؿ 1c?\dͷDž-Z9!?Ky6{g锩CbH z$|N=R:t.>%8>l;:0:,f8,3& VFH "$^?ߒ(mJpv8XT!<*҅#/ؽ]r.qE $@ISN ]stY54˒cE_*. Cr65@H ? MnZZ᫒c%g\Wm $@ \"XW_kOاeEca{⫭10s{嚴Y}q& +@5@/wnpܧv^_6ďҍ`~#UKSw)4 KKAH BWiuR:[wY\_#{l˒'wN~>UH/djW{JS[Μ jo6 $jaLa*[Sf&yOx)#;Xt |rQF2PV6kQ:Ǫ c@H $J TkGΐ[x߂9X{ ۟5o6o}17-ڨ4[q,*}"ηN&B+U a);ڋ9X ?DGH $P`,*H׌EƫT$ O6Sb&ڪlgr@J5ncS̜ S9dDf N97\zǙBi Oyhpρ10;F!7s^ "Xo^~;Mvޑ쩏GYK~jdTr+ .j,g5@H $XZS3e&o4.3yb{ӄF88ilK59~weュsݦu+6]im_o6tѵG.TX_]CG`eiȊΌ|2!?I5ӋX8VX3MWE šoiI m* E$C(eo8֫Kr r놡A( MHCL+wϼ6% aW1XS[0+'ލږƷޕF-Mk6i؝0{ c"e ϯyWd҄r]ƠLEFCL\J2+aB]d#4KtS\ͬ +oثpV6 uL]ӵ|!c)fj[ z{ pV(%H{ "d6qfLPISB>.KaI)϶7C_EUJ1?sP E`)ӺITȷx޼7_#7;Cw`,MJXጥ $*{1τ,2RU(#N>KѠ`;ĮHS?Jɭ -25F˅@ L4Seυ=TѶo-nwjf1WrPc%-#$P;k.iM2YXjC!vSΫUɃ L ^w mhA` F ajEIZ%߯G=ZG|Xє$saPPc…c& ?#e)] UStߧ ]|0O2!%H/xJ(+A4s I,^e^{BZΣ;wJd(+RhY~j?kNGt; ^B [(9Ek~F z)} RUSw UL [٩0h/wV >z Noz(ПP+`Vq+a,!aBMj6l V|a)=PcMSWP2%bR )ꕷDj<E`! ($4O ,R څJ۪s&Y|+b͂ شr`]}=aEXh Ɠ++dhtX#4}Q>ӝ(yykaM$f-`*G>g}`XY2hq-Y(="|Z&dVBPX6ҫ@oI>WfRYv T/XX uฏ ^_6ďҍ`~#楧eLN@%O&t?1+,&Hϩ4اzN;%Єr^&̝INi.16&D\kǚI#˼4~ OR]x̲@J|AUW4Ykz 6X}qE:Ligʥ khJ։ߺ߮`=ukmrWlr{adVۨM+Oz9oQ .ҋש:]/缤o #D/Q'QhPI dQqO&7%/>dPqrBJͦ7|<0 YV΂BɅ HܑFZxaT>‹#k+cHkޓ/-l:OO1/}+|P;ȏ*\]8U,gW:%Qc&& R#^?T;I {#jy>.W{뚒`Y_sd-$ J>,`J0.2"2"CZǿD'ߵd4YLx~ssz>2i#*E~Wvҭsk.5{4llK?e%)DhbŴ[ps֗8Ԏ #ygY䝤)Qc%+@%\|++jW =V/q#E|w cZa7N(O'>+W} ;h:9d l'N9|3Z]}Un_6fL۸rC4!;aڜݿM=[%O~ѯUU r)g/ B' TM5;"VW ̀ J'J^ym&PhˢnKUx//[tQ*hY{l{շn .wk~.lOk}'*WC[n޲eu6YrI!/ xjSn-ZWr=cJ,Q_l/3/]SnMׂZ!c7l_hn$KV]+gv囪^JQ`/tǚi5>DP+T6cBaˆ5 [ML_\I{^BC~cX۟Vp`ֆ7N8c>L5 ־ڮr^F#lyp^#2#5]aʸM3VR뚮81;)DPm>0;Kv>8Ri낅Ǝ V;kNФ+f#v] ܪ lz{ pp6S9׍(Eի:>z#e1傮N{j˯~A䏑)33B i|Ҹ'-1z+ 00}oL \wttG 2UHB}+b*t̢@@+TY.xn&d?%U`OYk ak ΖMK}\THa=\h5olnc@%֧5!=ݫO;U/a+ ))0cY24 dP611@H oosa~7~[۱wJ ;~"8CA,ľj#p|M+gs΀ir}BLCS^BЋy hH?.XT`9XUWdjqPg&^]j JhISv 3U+T1qE'].l҄~ ԶJ/j,+Lwe$@N.`+9h $ƱO>5y7.foJwe٧c8=DSH $@q,/< m)19+^r*e+cYH $*„w~ՂU!NNQ9+B@H $PRaXuG :Jm>Q.! /ؾ3 ="x"I2Pj,^ɐ@H 8]?%'>J@MX+Do*0K5VcH $OƱ +a*-8Vi%Y箱.gJjq2FUFX4@H q,RƠϟ+Hk5p9gǻrh&aN%5V"X(@H 1mZ&i2f\ss[cSkccs:ݔN7–Jet=Mڨ2_ P R2 saR\֟DXEH $P`},xncSY0Iu S3-gz`Lk2soܰifz&rG;H깣 F׬|!0h \fb2Y!V>j,徇@BntsAcҘК\4,Y˰LYx>^~{aΩEFbWnf_4BT%p4틥 $@Xߙ]5 mCzߐVr ~h l jXX9cEّ@N`z|V4͂jy3RoJ ct _iאA|+eZ!{m?/BgϦ1-"|_R;EbK]g5>Km;`|2QFX4@$ ,{xOHfwq=Xc`sBS[S9~{{EC o6 MSt` PQ9o-\,+/#xs aJHuyJ?k3IW-3 aV[k~{=ƬXa5(V ET)d]LNQ.WT籗R +lqJX%GM8ʂ[C2' _H@ 0傮3?]ߺk?p A9rFpU9rF,4DHe3ubvmY #g ۟)_ |cۃ+*4f.0睜S'hG-fcFH~ ՐO )}U՜ݰC|兺Zڭ΢*Ԙwв4\YjZBc%hx!Y@Ev Q;|슏u X`Br fť(]ʎObX3F~w4ʷlDUo-x}KsvXex!Ul XQi5Bw21j,H |9bl:%!s2im8Vċj,*PYPhby'Ղ"ʹ"Q+BVh(Պϥ,9#,%6VKdՁӅewlj* 5Vk14rr^匡8ld?Qrq] ȫ.Xh$(|Pp"6YXbBX!$5`3u U^[cES\e9o )g1ad)gQñؠ)S2J8ݓ?%V]J'|YzOL $URk,! r2zRYpH4֔z{z^vdiX!<(3=vUmpδTWWWOOж580[v(k4r?:.S5E%P+.Ekr^PQvrR+(eC)su^(TPe0ƛ_Am2泇r]gR8`FZrڽi鰳ezg?`,:V;!=ݫO:8Uu+|1B2W9tHFt8$GH $0BXg,u/:'0~ \OWPμC*̈k(y> Sh`7K}V+6j[e3v@ T-klm[W_@m١lv0糰F4t ns%}NXzxBv2m/0;?&h쮥ϺWNxmLʑ+rM}֋*,H %zۮtJse'TbIq(_(+;YBKV2 ̈HjY$@H ƪ揱^cOʿ74lآe$jjoJkH>GygVY~ $Pp}nzW+┕zݩf+ݵǪr>V4@H $` @H wž!OX0%@H $ wuv $@^Pca@H $@Pc-"$@H5VKUox $@>Wc|A@H $XIEіU@H ԩ1UEBLKy)q29֥jy3@H &PkRE eTuFA낮yآe$%gTEKUi1gix'r ּ'c7o1 @H $PS.j>cKZmh[Тx%fǝɔc,T'ƶo *U*UΈě(%ěޮ-klm[W_@m١lv0糰F4tԙ n.$j=ݫ eڬ_|,A(.[!%qbi\2B?*I`4rC%EfSf,ԧ]/J8K*4hJz(eRBy տb7K*"P^4,bY;BA|陖]WtɵDWE\ ,_A,ԇ &pUh3@{G/TP=߫G)+R*\c7RZ GUKͩpc]@H T,X4UXp:iϥ</Nȥp-soˈR _PFTog@kH TXɏJτ((0:hDHs8`,T3xi֔o Gqw@> t(y}Baz#PK[?R<ث^P{ _R›=)c3uzK|[^ 2yӸ %~=J^,4@Yz @k,J9/ʍǟ,UdtK9UKxFe^skowKBu9"$PbUbE,;ȧaYh o7VJuЁ,e!TXF;U[ƚ* GRKYY fXc Pg˲ S|Jk'K ru25Rɝ8TCϭ.Biq>9Be$THPVBP NVeЪkt8.UBn^g`K[rU|.%,Bw[ URnY DQ`YH T *Xq}R||$40媐YC`VvaV=Z o~IgFAo@eb%DC}Ϧ7]aP;=?(ũevi{VBqP*,vG;j2W=,޲`B7Qh TPw [g|),[8pU;2S"N arN\!oM^|2ZPƚRFꧦL0enU!H_+ ) ,/I!վd^dQ+{+( 1M!$J@,5V<8"尗|3:/4DF'U,aP,xb)oruKGH "zXAz M9ˆJjt7&)J{XS^R΁`i2WJ2k(38&TG ǫPvB%Bt[Pc&[ 䔼![rB*g NJXLQ1J+M(C%*P(V;X-zDH $*@=j,6G-bG- 3N:=.. $@1G ~} |JzfaВh $$ z;;E/zavJr/_~waJj)^ )yƲ;wXY~/vtt$h $P%.xn&D9RC4%}B+{ӄag˦%s>YN^ꫤ)M!=ݫO6k+^8V^)&b<1e*A"@H $ GNXO|I+=%k2L@%"ݵX%b]ŌcwjiKVE24:{ $@SU͎GH $&P+U GH $@=jjm+ $S$@HzƪBO@H !Pk7TOS\ #$Pni[ǵW$@H tXw}뒯_ Kr^r^XLARBڲv[>ضuuoܖf|> aL3O7HOټq1J% @+ót'hG.fcyc{+ht $(zXzC=%^R(e'TbfJP6 LP-xzj"J2iB/cP&M셆2@=j,q7M`i's%PJLue'TPG)TXL!^Jid:LPI{ bz#Poc!E P99ӳJ۩EH #P $ ^uJfte؎ӎOX$@G59(M[snqeGq5Ƽe a1y}WeiWKd +u7X# kEiB KW>SIℏ}JL+`2^eD& $ɺTuk,6)r\Mc%G3 #d,cő@H T&*XT~\STxk|2Vo[_wk,FgdLF+$%q\Rh\Σ"Ψb5B%,Fh 0\xRh 7"V͟@k,6\]Xa`z'a@H $^c' *čncz$@uK5V\VKf-KQSYB4Y`^(JjU] Q/Z6JevGqX"*Ɉxe()ʈ0cbEo ?ot.h'HNs&ޣFw/˵;e$FխԈ?*d /3CUӷ,'7WeӨ\H $@=j,>]OƋPF(ϫF$.Rr^4ҩY9#*,xeJP} e'Tb,4JgN53^%a->%|ʒtJ@Ki2P}y d,4QᕩWP!TbB 0oSŏƖh~d:MI/IMv':zj?@H %WXdW1>2䜀啌rrP;fDH $&Pq6%4U{"Ѭ!$P3)tvvwS^~:̹5S7HD-`v$@U⹙t=K*E~8uajn4atٲi =ܳϟ~y_ȫ'8{uZfmՋǒi@H $ƱH $P?a~;bM1 fGH $+„@H $jP01@H $ƒ„@H $ K@'kƒŅ@H $ O5<+L@H YdIa:$@H @%ϪRqC@=0@5A fL *E&qRQ򖡪X\s,.^b) #PzbZ[m}4W]u)Բ\W9#mq5P5>y=W`D f@5S%4b.[[mXS#BΘOz5R򱷸Jd$ *;1SZk*b' h)I" uLŽR.@]bž}536r/1>&@2bbK&Ws]e:zt: R>?UKD bϊK'a I khM!$PB$dbQp< (,,&,G ]B XcF_X؀#q^5z{J:_p>gm;V@BH5R߬CI- pa1-^4;]`2߄LKDgI ,/AaQ,0o)I{05Q[;F'U $J5V V|yT'ZV$JL3㪁qq^A&=bv罕J T>X+X"ı"3@!j`i!ݽ[I>P`M<}Rkۄ1[ƌknnkljmllNFR閨'hXjDL2 /, gĂ|PvB%BôVo@-E-Mے3 wo4^][o =Sx?:_c_>Yz tjgѠ` zĂ|PvB%B42ު+4%+ā–tnUM=ڄq 'Ljo4kkҸ| X[QcU,ƱH .DO/TrY#[L4 k7|2ahiz Ov|!":Xl&P>&tQ>٭AWT] $K W0sy3kV=|bXټ6׳ L]ӵ,M̗U,S.ﴧtڙs+ʿD,aG-*"i^|D.cN ;u*3tF,TAZ'៲CTʅb tw0qoe'M^YmC)"4(,MKY~~b6Y[bDZ>DZd^BKKT!]FE눅ʳRHY?x`z `(+]]paeQͺ/lQ@=ƱKB82ufi$ 1(ٜ&Bac`3 W9#*F2a$CƱ'6^w 4΃y[oG.pnf;{I{ca8it(>*?Xz6:2!.fxoe\qC 3o҄A4 Z5W˙kMr{aF$4\AnH+&οh=#XIך:++>/uhOkxYu3Hm@#ym8ߧmE*2XQ΄3=įX(~uMfٮJ^f>,rӬ=M V]w:u $$LwҨkW]QY+L5%iS2X!Jq*@Ȟɑ@焰,eXvͺ+39KEsO5V! $$7@c%$z}y`q!I6AFU n#$@&Y=o YV"egxCPcaO@H $G`9-?d|63r󹔑OT!Ǭ4hom@H@ $'۰k?౟>nCv!=:EgD@=A͏@H@Aj۟~kSP<0AxdgkeҩmMg;=5K#\Toij=35Vg@H 5fa[،檱 k Wvy^_N2?nvǔH "pO;bj.1mVpQc0m o\O[X/66h&kkUB~9?S5Ƀ0 N97\zǙhYH.Մ<6./Y3AY%k) 3-wnl闎M@k7Mac0lWˬω)l eYGDZ4[+ lAMxt \~fYـ%y N%k&JRH/JAz93oCk7!mfṄuGc-]|94l e=we/y 7 F,X #ˮ,DYsq~D֝ f+Y3bJLAWN"vR=}UUq݊|,|u |'w{U>Mϧ*s[4V0U <nt@^ς̂,r$aAaT ?Hqx6*MRm]g4YdzWo7iEUzP/$D+N\C6r}vB8xo5\gPzWˬwOUDKq((6}NXzaZWѥk]EcgŌYȴ-K7馑*Ѧ`i I6t`7Q5CoDkԋݭTnHk}y~t ^7X5VbWˬωp.QRʦ*M6⢱@@VHd=w[X^Iw L,Er0˂UKAqli#ZJʹ(fH=:,*=*e +{Ȅcv7IK .F%U2se.am\9mc-. .(rj3WX`m̽z0h>?4aݬl%[ʂlj&Zy%BWN"^LJmOiH:܅3N}Qc%w{U~MۄOd;+5̛]OGY> [Us&|J">Bo9=G3ЩX$j{IG;zm1@H ^tjb[YNOm6gؔ]Z0@HL9tHVJŨl [:^KN[n=%@H lٴVg?jX;F3u'"&$@H eg'j||DfDH $DS448TO$k@H $Pȃ/SO3LSS9}QVT]C|Ely,aC=Â#/wx4P (NYDH $*(BQA:,;htiQ +/X'm8?YY'u~}a)+e`]4͑.2⺇`@H $P@: |`6"5tCÎ1Jc<~~avQQ2F]##5BU}+@H:հ β_dPק}u(kx9DOQji$ 6W^܃Ibf Vu? $@-XlفԽy)i95R/YSN>whuw+ShEdzQddءNu5l|$ {aZj3 @H $P>XA99t?߅\f^ٓVbNrN*N*#Ǣ3]kF:e@H $0ɛ7ӕ (]*J|,7 YlTK^ȧe6SvJEG72AZM1(] $@%$0,B`[Vp8V )TⴔV H*d/:U]d?WEF6%6#f>$@H $Lt)F"6y7MۗYű5gFt@*s,͜˵ /2AHזw})6Ǣ@H >~:׿@2QHӹm"׽5;ѱ¢Zu>.`x6 ma'h,gJkH $(Ku־͊ 3 l94v4Elm4Jr▖woy;oiidz]v(υd ׉*Ch-Z|`j̡pAJl@H $0ֻ()I0IENDB`R Ddw.L  C (Atollbar b UjcIW;Qq n UjcIW;QqPNG IHDRAasRGBPLTEMazzʺοƯʻM&FIDATx휉DdzݥtWa[-[ۊ*"w-hue *(j\[$sI2Kh Mv&)L0B q>]Ph)ij֦iAEq|UդA$cӜ/Ͽ0g8rA?ILiԑHn<Y5[dğ(SeutPE(PQ([Ӑl7o=3_d4Ղ g-̌&fwg8ɸx/5t'*daBhTxv F6~*ʋa˜F m۾c]-2:udDN̕S l.c9edCUɈ AU4Jmmr\mm%F/D'Cr='8002nro1{Ϟz 3|@֊!KF ~ d^L$#;lѤa#cddҥ˗/dKC)cN`9 ;!dVl/&Ai`Ž!\*ijVAo=8wppzU糾d@ј1ɀ/pGfvD2"WFE1l Q-Cǎ}OɠuD6n/IFjPc Pl LRNRhEgx&332sG Hf&y> UWwwOw/A9Ad dWg *]$C\S52Dgp )0;d:ʕ+̪d4qU3"d*cgdXUg\4ΧM1aDL2,sH2dds2A2+pˇ#sq F3!"dV͎:Dl]J"DIFvtb2`At2F#f\NPm-6؈WEl 36Ȉ^>C_{z`.qLJ`(\x eɨDhTl20@mnPQ2ٟѫW3nj0)d1P&X2׳ 㐋 y'o*1灄l T Uɸv1 ^72/2D+RA30@Zj(e3 < 9}h&Ű`.yރ ȇT@k $@ TDžkKϠgU\m4qď ZgĜ .o2N6ׁt☡Uz6d 0g6 tio/dT[3qwO+ :4)#Bt?A8uƒcF F})d XJ b1CfFظFaMRxڔZfxo]T/[NhoJ<֕7%v<]g? \K1 Z'ɟ(TYh!!iW΋תhH[l2n1W"ߘJ΀ Eja3A~'|px!66FZn "]dH7 0g&c|7n$ $.PB#C1 209+TV|ukqw8w[CpG@6o x7RU 8PB:8,_-IENDB`$$If!vh5| 5#v| #v:V - 06,5| 5/ 34-pDdb  C 0AButton_Open"@@ bS5g%Z+PLnS5g%Z+PPNG IHDRqPLTEVbKGDH cmPPJCmp0712Hs0IDAT(Sc`E 0b`0 R*j@ =u!HqYaIENDB`$$If!vh5| 5#v| #v:V -06,5| 5/ 34-6Ddj C 8A Button_Download"@@ bxgJQ *_TnLgJQ *_PNG IHDRڭ`PLTE?YrbKGDH cmPPJCmp0712HsqIDATWM JVHvHE,HԌPf{Z3qp+FYOHPƦdA,ya)Za43r ^^>IENDB`$$If!vh5| 5#v| #v:V -06,5| 5/ 34-Ddf C 4AButton_Upload"@@b'JPU2we Hsn'JPU2we HPNG IHDRa~ePLTE@bKGDH cmPPJCmp0712HsEIDAT(S 5܊b1jZe`@DĞSV~Z ޡ{M=MTIENDB`$$If!vh5| 5#v| #v:V -06,5| 5/ 34-Ddh C 6AButton_Preview"@@b *L N+'[,n*L N+'[,PNG IHDR]RPLTEbKGDH cmPPJCmp0712OmLIDATcpPcD\#&␖ bb0B! cg1S#,-0j`0 $sDzIENDB`$$If!vh5| 5#v| #v:V -06,5| 5/ 34-Ddd C 2AButton_Print"@@b!~4^KDn~4^KPNG IHDRRPLTEgbKGDH cmPPJCmp0712OmbIDATM 0D9hˈg`I?,""-gHnt LQnXTɂwf$z 7T撉hqo IENDB`$$If!vh5| 5#v| #v:V -06,5| 5/ 34-Dd` C .A Button_Cut"@@b#hNA!n%;gn#hNA!n%;gPNG IHDR ; PLTE"!bKGDH cmPPJCmp0712Om-IDATcaR:aij`Xŀ4P>{IENDB`$$If!vh5| 5#v| #v:V -06,5| 5/ 34-DdT C 0A Button_CopybRXcN~J?GnRXcN~J?GPNG IHDRԺS PLTEVbKGDH cmPPJCmp0712OmCIDATcqqqaP$]J4P 8I-ỸC A/]| / c ѬIENDB`$$If!vh5| 5#v| #v:V -06,5| 5/ 34-Dd > # A "@@b&LETM hqnLETM hPNG IHDR[vi#sRGB pHYs*0DhIDAT(SRAE0 -;F;8àY4/ҼTgF-Tv$#n̦z2"$X!fL ̕y8S%.U fyj٫5~ۣ kaD8IENDB`$$If!vh5 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry( Fws Data WordDocument'kObjectPool* S`f >' !"#$%&?)*+,-./0123456789:;<=nVABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUmXYZ[\]^_`abcdefghijklorstuvwxyz{|}~_1194419641_{?zCBũeSSOle CompObjdObjInfo !"#$%' Adobe Photoshop ImageAdobe Photoshop Image9q Adobe Photoshop ImageAdobe Photoshop Image9qCONTENTSh+_1194419667 _{?zCBũeSSOle CompObj d8BPS)@8BIM%8BIM$3 1 14 15 1 96/1 96/1 2 2005-11-25T10:27:09+02:00 2005-11-25T10:27:09+02:00 2005-11-25T10:27:09+02:00 Adobe Photoshop CS Windows adobe:docid:photoshop:404f99e3-5d8d-11da-b5d5-b858696fd907 8BIM``8BIM&?8BIM x8BIM8BIM 8BIM 8BIM' 8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIM@@8BIM8BIM5nullboundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongRghtlongslicesVlLsObjcslicesliceIDlonggroupIDlongoriginenum ESliceOrigin autoGeneratedTypeenum ESliceTypeImg boundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongRghtlongurlTEXTnullTEXTMsgeTEXTaltTagTEXTcellTextIsHTMLboolcellTextTEXT horzAlignenumESliceHorzAligndefault vertAlignenumESliceVertAligndefault bgColorTypeenumESliceBGColorTypeNone topOutsetlong leftOutsetlong bottomOutsetlong rightOutsetlong8BIM( ?8BIM H HLinomntrRGB XYZ 1acspMSFTIEC sRGB-HP cprtP3desclwtptbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddvuedLview$lumimeas $tech0 rTRC< gTRC< bTRC< textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-2.1sRGB IEC61966-2.1XYZ QXYZ XYZ o8XYZ bXYZ $descIEC http://www.iec.chIEC http://www.iec.chdesc.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1view_. \XYZ L VPWmeassig CRT curv #(-27;@EJOTY^chmrw| %+28>ELRY`gnu| &/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~ +:IXgw'7HYj{+=Oat 2FZn % : O d y ' = T j " 9 Q i * C \ u & @ Z t .Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i A l !!H!u!!!"'"U"""# #8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''( (?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,- -A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223 3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JK KSKKL*LrLMMJMMN%NnNOOIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4 uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD-u`ֲK³8%yhYѹJº;.! zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs 2F[p(@Xr4Pm8Ww)Km8BIM8BIM!SAdobe PhotoshopAdobe Photoshop CS8BIM".MM*bj(1r2i``Adobe Photoshop CS Windows2005:11:25 10:27:09&(.HH     ObjInfo CONTENTS(*_1194419692_{?zCBũeSSOle 8BPS )@8BIM%8BIM$3 1 12 12 1 96/1 96/1 2 2005-11-25T10:27:33+02:00 2005-11-25T10:27:33+02:00 2005-11-25T10:27:33+02:00 Adobe Photoshop CS Windows adobe:docid:photoshop:5206ee60-5d8d-11da-b5d5-b858696fd907 8BIM``8BIM&?8BIM x8BIM8BIM 8BIM 8BIM' 8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIM@@8BIM8BIM5 nullboundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlong Rghtlong slicesVlLsObjcslicesliceIDlonggroupIDlongoriginenum ESliceOrigin autoGeneratedTypeenum ESliceTypeImg boundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlong Rghtlong urlTEXTnullTEXTMsgeTEXTaltTagTEXTcellTextIsHTMLboolcellTextTEXT horzAlignenumESliceHorzAligndefault vertAlignenumESliceVertAligndefault bgColorTypeenumESliceBGColorTypeNone topOutsetlong leftOutsetlong bottomOutsetlong rightOutsetlong8BIM( ?8BIM H HLinomntrRGB XYZ 1acspMSFTIEC sRGB-HP cprtP3desclwtptbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddvuedLview$lumimeas $tech0 rTRC< gTRC< bTRC< textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-2.1sRGB IEC61966-2.1XYZ QXYZ XYZ o8XYZ bXYZ $descIEC http://www.iec.chIEC http://www.iec.chdesc.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1view_. \XYZ L VPWmeassig CRT curv #(-27;@EJOTY^chmrw| %+28>ELRY`gnu| &/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~ +:IXgw'7HYj{+=Oat 2FZn % : O d y ' = T j " 9 Q i * C \ u & @ Z t .Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i A l !!H!u!!!"'"U"""# #8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''( (?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,- -A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223 3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JK KSKKL*LrLMMJMMN%NnNOOIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4 uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD-u`ֲK³8%yhYѹJº;.! zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs 2F[p(@Xr4Pm8Ww)Km8BIM8BIM!SAdobe PhotoshopAdobe Photoshop CS8BIM".MM*bj(1r2i``Adobe Photoshop CS Windows2005:11:25 10:27:33 &(.HH  Adobe Photoshop ImageAdobe Photoshop Image9q Adobe Photoshop ImageAdobe Photoshop Image9qCompObj dObjInfo CONTENTS@*_1194419724_{?zCBũeijij8BPS )@8BIM%8BIM$3 1 12 12 1 96/1 96/1 2 2005-11-25T10:27:56+02:00 2005-11-25T10:27:56+02:00 2005-11-25T10:27:56+02:00 Adobe Photoshop CS Windows adobe:docid:photoshop:5206ee66-5d8d-11da-b5d5-b858696fd907 8BIM``8BIM&?8BIM x8BIM8BIM 8BIM 8BIM' 8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIM@@8BIM8BIM5 nullboundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlong Rghtlong slicesVlLsObjcslicesliceIDlonggroupIDlongoriginenum ESliceOrigin autoGeneratedTypeenum ESliceTypeImg boundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlong Rghtlong urlTEXTnullTEXTMsgeTEXTaltTagTEXTcellTextIsHTMLboolcellTextTEXT horzAlignenumESliceHorzAligndefault vertAlignenumESliceVertAligndefault bgColorTypeenumESliceBGColorTypeNone topOutsetlong leftOutsetlong bottomOutsetlong rightOutsetlong8BIM( ?8BIM H HLinomntrRGB XYZ 1acspMSFTIEC sRGB-HP cprtP3desclwtptbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddvuedLview$lumimeas $tech0 rTRC< gTRC< bTRC< textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-2.1sRGB IEC61966-2.1XYZ QXYZ XYZ o8XYZ bXYZ $descIEC http://www.iec.chIEC http://www.iec.chdesc.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1view_. \XYZ L VPWmeassig CRT curv #(-27;@EJOTY^chmrw| %+28>ELRY`gnu| &/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~ +:IXgw'7HYj{+=Oat 2FZn % : O d y ' = T j " 9 Q i * C \ u & @ Z t .Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i A l !!H!u!!!"'"U"""# #8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''( (?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,- -A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223 3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JK KSKKL*LrLMMJMMN%NnNOOIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4 uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD-u`ֲK³8%yhYѹJº;.! zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs 2F[p(@Xr4Pm8Ww)Km8BIM8BIM!SAdobe PhotoshopAdobe Photoshop CS8BIM".MM*bj(1r2i``Adobe Photoshop CS Windows2005:11:25 10:27:56 &(.HH  Ole CompObj dObjInfoCONTENTSW_+8BPS)@8BIM%8BIM$3 1 15 15 1 96/1 96/1 2 2005-11-25T10:28:27+02:00 2005-11-25T10:28:27+02:00 2005-11-25T10:28:27+02:00 Adobe Photoshop CS Windows adobe:docid:photoshop:72428ae1-5d8d-11da-b5d5-b858696fd907 8BIM``8BIM&?8BIM x8BIM8BIM 8BIM 8BIM' 8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIM@@8BIM8BIM5nullboundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongRghtlongslicesVlLsObjcslicesliceIDlonggroupIDlongoriginenum ESliceOrigin autoGeneratedTypeenum ESliceTypeImg boundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongRghtlongurlTEXTnullTEXTMsgeTEXTaltTagTEXTcellTextIsHTMLboolcellTextTEXT horzAlignenumESliceHorzAligndefault vertAlignenumESliceVertAligndefault bgColorTypeenumESliceBGColorTypeNone topOutsetlong leftOutsetlong bottomOutsetlong rightOutsetlong8BIM( ?8BIM H HLinomntrRGB XYZ 1acspMSFTIEC sRGB-HP cprtP3desclwtptbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddvuedLview$lumimeas $tech0 rTRC< gTRC< bTRC< textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-2.1sRGB IEC61966-2.1XYZ QXYZ XYZ o8XYZ bXYZ $descIEC http://www.iec.chIEC http://www.iec.chdesc.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1view_. \XYZ L VPWmeassig CRT curv #(-27;@EJOTY^chmrw| %+28>ELRY`gnu| &/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~ +:IXgw'7HYj{+=Oat 2FZn % : O d y ' = T j " 9 Q i * C \ u & @ Z t .Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i A l !!H!u!!!"'"U"""# #8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''( (?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,- -A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223 3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JK KSKKL*LrLMMJMMN%NnNOOIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4 uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD-u`ֲK³8%yhYѹJº;.! zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs 2F[p(@Xr4Pm8Ww)Km8BIM8BIM!SAdobe PhotoshopAdobe Photoshop CS8BIM".MM*bj(1r2i``Adobe Photoshop CS Windows2005:11:25 10:28:27&(.HH     _1194419751_{?zCBũeijijOle CompObjdObjInfo Adobe Photoshop ImageAdobe Photoshop Image9q Adobe Photoshop ImageAdobe Photoshop Image9qCONTENTSq+_1194419796"_{?zCBũeijijOle CompObj d   8BPS)@8BIM%8BIM$3 1 15 15 1 96/1 96/1 2 2005-11-25T10:28:52+02:00 2005-11-25T10:28:52+02:00 2005-11-25T10:28:52+02:00 Adobe Photoshop CS Windows adobe:docid:photoshop:72428ae7-5d8d-11da-b5d5-b858696fd907 8BIM``8BIM&?8BIM x8BIM8BIM 8BIM 8BIM' 8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIM@@8BIM8BIM5nullboundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongRghtlongslicesVlLsObjcslicesliceIDlonggroupIDlongoriginenum ESliceOrigin autoGeneratedTypeenum ESliceTypeImg boundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongRghtlongurlTEXTnullTEXTMsgeTEXTaltTagTEXTcellTextIsHTMLboolcellTextTEXT horzAlignenumESliceHorzAligndefault vertAlignenumESliceVertAligndefault bgColorTypeenumESliceBGColorTypeNone topOutsetlong leftOutsetlong bottomOutsetlong rightOutsetlong8BIM( ?8BIM H HLinomntrRGB XYZ 1acspMSFTIEC sRGB-HP cprtP3desclwtptbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddvuedLview$lumimeas $tech0 rTRC< gTRC< bTRC< textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-2.1sRGB IEC61966-2.1XYZ QXYZ XYZ o8XYZ bXYZ $descIEC http://www.iec.chIEC http://www.iec.chdesc.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1view_. \XYZ L VPWmeassig CRT curv #(-27;@EJOTY^chmrw| %+28>ELRY`gnu| &/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~ +:IXgw'7HYj{+=Oat 2FZn % : O d y ' = T j " 9 Q i * C \ u & @ Z t .Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i A l !!H!u!!!"'"U"""# #8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''( (?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,- -A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223 3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JK KSKKL*LrLMMJMMN%NnNOOIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4 uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD-u`ֲK³8%yhYѹJº;.! zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs 2F[p(@Xr4Pm8Ww)Km8BIM8BIM!SAdobe PhotoshopAdobe Photoshop CS8BIM".MM*bj(1r2i``Adobe Photoshop CS Windows2005:11:25 10:28:52&(.HH     ObjInfo!CONTENTS/_1194421558$_{?zCBũeOle 8BPS1)@8BIM%8BIM$3 1 49 20 1 96/1 96/1 2 2005-11-25T10:29:35+02:00 2005-11-25T10:29:35+02:00 2005-11-25T10:29:35+02:00 Adobe Photoshop CS Windows adobe:docid:photoshop:95bd6d62-5d8d-11da-b5d5-b858696fd907 8BIM``8BIM&?8BIM x8BIM8BIM 8BIM 8BIM' 8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIM@@8BIM8BIM511nullboundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongRghtlong1slicesVlLsObjcslicesliceIDlonggroupIDlongoriginenum ESliceOrigin autoGeneratedTypeenum ESliceTypeImg boundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongRghtlong1urlTEXTnullTEXTMsgeTEXTaltTagTEXTcellTextIsHTMLboolcellTextTEXT horzAlignenumESliceHorzAligndefault vertAlignenumESliceVertAligndefault bgColorTypeenumESliceBGColorTypeNone topOutsetlong leftOutsetlong bottomOutsetlong rightOutsetlong8BIM( ?8BIM H HLinomntrRGB XYZ 1acspMSFTIEC sRGB-HP cprtP3desclwtptbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddvuedLview$lumimeas $tech0 rTRC< gTRC< bTRC< textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-2.1sRGB IEC61966-2.1XYZ QXYZ XYZ o8XYZ bXYZ $descIEC http://www.iec.chIEC http://www.iec.chdesc.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1view_. \XYZ L VPWmeassig CRT curv #(-27;@EJOTY^chmrw| %+28>ELRY`gnu| &/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~ +:IXgw'7HYj{+=Oat 2FZn % : O d y ' = T j " 9 Q i * C \ u & @ Z t .Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i A l !!H!u!!!"'"U"""# #8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''( (?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,- -A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223 3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JK KSKKL*LrLMMJMMN%NnNOOIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4 uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD-u`ֲK³8%yhYѹJº;.! zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs 2F[p(@Xr4Pm8Ww)Km8BIM8BIM!SAdobe PhotoshopAdobe Photoshop CS8BIM".MM*bj(1r2i``Adobe Photoshop CS Windows2005:11:25 10:29:351&(.HH!+)&""&( ))&!#&( +)&" $'Ŀ¼¾ȾMMMɻMMMMMMº ۷НaaaaaaaaaНйй Adobe Photoshop ImageAdobe Photoshop Image9qOh+'0 Xp|   `Elektroninio deklaravimo sistema Programins raCompObj#%dObjInfo&CONTENTS*1Table7A8BPS )@8BIM%8BIM$3 1 10 11 1 96/1 96/1 2 2005-11-25T10:58:44+02:00 2005-11-25T10:58:44+02:00 2005-11-25T10:58:44+02:00 Adobe Photoshop CS Windows adobe:docid:photoshop:c5a5c447-5d8d-11da-b5d5-b858696fd907 8BIM``8BIM&?8BIM x8BIM8BIM 8BIM 8BIM' 8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIM@@8BIM8BIM5 nullboundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlong Rghtlong slicesVlLsObjcslicesliceIDlonggroupIDlongoriginenum ESliceOrigin autoGeneratedTypeenum ESliceTypeImg boundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlong Rghtlong urlTEXTnullTEXTMsgeTEXTaltTagTEXTcellTextIsHTMLboolcellTextTEXT horzAlignenumESliceHorzAligndefault vertAlignenumESliceVertAligndefault bgColorTypeenumESliceBGColorTypeNone topOutsetlong leftOutsetlong bottomOutsetlong rightOutsetlong8BIM( ?8BIM H HLinomntrRGB XYZ 1acspMSFTIEC sRGB-HP cprtP3desclwtptbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddvuedLview$lumimeas $tech0 rTRC< gTRC< bTRC< textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-2.1sRGB IEC61966-2.1XYZ QXYZ XYZ o8XYZ bXYZ $descIEC http://www.iec.chIEC http://www.iec.chdesc.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1view_. \XYZ L VPWmeassig CRT curv #(-27;@EJOTY^chmrw| %+28>ELRY`gnu| &/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~ +:IXgw'7HYj{+=Oat 2FZn % : O d y ' = T j " 9 Q i * C \ u & @ Z t .Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i A l !!H!u!!!"'"U"""# #8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''( (?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,- -A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223 3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JK KSKKL*LrLMMJMMN%NnNOOIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4 uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD-u`ֲK³8%yhYѹJº;.! zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs 2F[p(@Xr4Pm8Ww)Km8BIM8BIM!SAdobe PhotoshopAdobe Photoshop CS8BIM".MM*bj(1r2i``Adobe Photoshop CS Windows2005:11:25 10:58:44 &(.HH]]ӝ| 5#v| #v:V -06,5| 5/ 34-Dd > # A "@@bU)wcw"nU)wcw"PNG IHDR ˰sRGB pHYscaIDAT(S}0CWb4eAIJ Ka' 89CN8#AX=dzMˉFH A}߾`s:|ƹ *ŵ*"IENDB`$$If!vh5| 5#v| #v:V -06,5| 5/ 34-Dd > # A "@@b!0t5jEXFn!0t5jEXFPNG IHDR ˰sRGB pHYsccIDAT(S}Q Cavr@P׊|z2#xT%ūxepX򁒤Q!JobXkt- *IENDB`$$If!vh5| 5#v| #v:V -06,5| 5/ 34-Dd > # A"@@b5"mx!Ұ[Wn "mx!Ұ[PNG IHDRsRGB pHYs~IDAT(SR[ Kvv1RwF搨C-y!Igq0zl.=?=;uA )A׈*}(? f4:_As2y$\<mj[t!ܢEYTQw _=!IENDB`$$If!vh5| 5#v| #v:V -06,5| 5/ 34-Dd > # A"@@b=|^w UuG{(n|^w UuG{(PNG IHDRsRGB pHYs~IDAT(SRA yFd&}c1Hte<.JDBMSL0R[grlk(aV2RJyІIhohg?EbL(ت:L`p󒵮h :I 6@$ 'sfho؟y" :`IENDB`$$If!vh5| 5#v| #v:V -06,5| 5/ 34-zDd ,0 # Ab a!c Qn a!c PNG IHDR1BsRGB pHYsGl^IDATHKVn1f$-lTV, >JJ-RSał $439:e TAN"sЋwԺprT9|huJ}_S>3 Yزu :k{p'wsc:62 6iˀ~vn:׻76:>2e圠Pnta& ( iv8!feSk^%D.i)0BL<|akKlCYQ/2ׄtzNQӷY* }piajqF!.ɛUaPBDdVEBX".޼.Ɣt<ߗ jG &].|JׂqvjIENDB`$$If!vh5| 5#v| #v:V -h06,5| 5/ 34-DdZ C 6AButton_Forwardb>Ijt@)2.n>Ijt@)2.PNG IHDR PLTEVbKGDH cmPPJCmp0712HsCIDAT(Sc`D u „"P! B "V"¥YvA: 7}Ly2%IENDB`$$If!vh5| 5#v| #v:V -06,5| 5/ 34-Ddr  C NA6Button_Forward_through_oneb7}c&) Ct n7}c&) CtPNG IHDR PLTEVbKGDH cmPPJCmp0712HsLIDAT(S1 \;E,6X* v#|- ]WB4C*3q{nWعsE IENDB`$$If!vh5| 5#v| #v:V -06,5| 5/ 34-DdT ! C 0AButton_Last bD4[f ær{>t%nD4[f ær{>PNG IHDR PLTEVbKGDH cmPPJCmp0712HsPIDAT(Sc@ DX@" T!TD 0^^^E@ftA$!8ZSs5V_ (>)'%"]IENDB`$$If!vh5| 5#v| #v:V -06,5| 5/ 34-DdV " C 2ADocumentPane!b\i;nzhU*n\i;nzhUPNG IHDR[PLTE3f3333f333ff3fffff3f3f̙3f3333f3333333333f3333333f3f33ff3f3f3f3333f3333333f3̙333333f333ff3ffffff3f33f3ff3f3f3ffff3fffffffffff3fffffff3fff̙ffff3fffff3f̙3333f33̙3ff3ffff̙f3f̙3f̙̙3f̙3f3333f333ff3fffff̙̙3̙f̙̙̙3f̙3f3f3333f333ff3fffff3f3f̙3fDbPbKGDH cmPPJCmp0712HsvIDAT(Se0Cρه iDGB29]B⺼qOÞ`4́bpe4+`gE%U~ܩKۊm^{Ak/kFU Bs٩IENDB`$$If!vh5| 5#v| #v:V -06,5| 5/ 34-DdY;L 6 C (Aeksport"rMvIyޝoI+)>0z!vIyޝoI+($$If!vh5| 5#v| #v:V -06,5| 5/ 34-Dd;Z # C (Aperkl_p"`"raIl`Y`7zaIl`Y`(섂섂섂윪섂윪$$If!vh5| 5#v| #v:V -06,5| 5/ 34-CDdYZ $ C (Aperkl_a"`#r{k~~dcanq2@zi{k~~dcan(0섂섂윪섂윪$$If!vh5| 5#v| #v:V -^06,5| 5/ 34-DdJ % C &AMoveUp$b5Iᇺ X8V+In Iᇺ X8VPNG IHDR:PLTEHbKGDH cmPPJCmp0712OmvIDAT(ϕ; 0 9BP@tf!/tQiV)Ya-AWg6&*l$0] j1Ywuµ_GB+ *csP kIENDB`DdN & C *AMoveDown%b3e=V8T$.Jne=V8T$.PNG IHDR:PLTEHbKGDH cmPPJCmp0712OmtIDAT(ϝQ iѻpt=bGHRjoƀZwN%nу lE%e͉R ) # A"@@(b,";t[E=Tn";t[E=PNG IHDR OsRGB pHYsyxvIDAT(Sc?nӋ&ǰb P(WU)ff1`e43(l4\߿@(m=/ .^1d7\eV[D[&uoڴ D(Z[[ у0(v ͥX\ 4SIENDB`DdT * C 0AButton_Open)bS5g%Z+PcVnS5g%Z+PPNG IHDRqPLTEVbKGDH cmPPJCmp0712Hs0IDAT(Sc`E 0b`0 R*j@ =u!HqYaIENDB`(Dd\ + C 8A Button_Download*bxgJQ *_TZnLgJQ *_PNG IHDRڭ`PLTE?YrbKGDH cmPPJCmp0712HsqIDATWM JVHvHE,HԌPf{Z3qp+FYOHPƦdA,ya)Za43r ^^>IENDB`DdX , C 4AButton_Upload+b'JPU2we H ]n'JPU2we HPNG IHDRa~ePLTE@bKGDH cmPPJCmp0712HsEIDAT(S 5܊b1jZe`@DĞSV~Z ޡ{M=MTIENDB`DdX - C 4AButton_Upload,b'JPU2we Han'JPU2we HPNG IHDRa~ePLTE@bKGDH cmPPJCmp0712HsEIDAT(S 5܊b1jZe`@DĞSV~Z ޡ{M=MTIENDB`DdT . C 0AButton_Open-bS5g%Z+P:fnS5g%Z+PPNG IHDRqPLTEVbKGDH cmPPJCmp0712Hs0IDAT(Sc`E 0b`0 R*j@ =u!HqYaIENDB`(Dd\ / C 8A Button_Download.bxgJQ *_TjnLgJQ *_PNG IHDRڭ`PLTE?YrbKGDH cmPPJCmp0712HsqIDATWM JVHvHE,HԌPf{Z3qp+FYOHPƦdA,ya)Za43r ^^>IENDB`Dd > 0 # A"@@/b,";t[E=ln";t[E=PNG IHDR OsRGB pHYsyxvIDAT(Sc?nӋ&ǰb P(WU)ff1`e43(l4\߿@(m=/ .^1d7\eV[D[&uoڴ D(Z[[ у0(v ͥX\ 4SIENDB`Dd > 1 # A"@@0b,";t[E=nn";t[E=PNG IHDR OsRGB pHYsyxvIDAT(Sc?nӋ&ǰb P(WU)ff1`e43(l4\߿@(m=/ .^1d7\eV[D[&uoڴ D(Z[[ у0(v ͥX\ 4SIENDB`Dd > 2 # A"@@1b,";t[E=]pn";t[E=PNG IHDR OsRGB pHYsyxvIDAT(Sc?nӋ&ǰb P(WU)ff1`e43(l4\߿@(m=/ .^1d7\eV[D[&uoڴ D(Z[[ у0(v ͥX\ 4SIENDB`Dd;8471A8DA8B003184000000B3FC830000 !"#$%&'()*+,-./023456?89:;<=>1@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz|}~> 3 C A2bQ-Mc0⾝-rn%-Mc0⾝PNG IHDR,sRGB pHYskIDAT8O E5c؎ĎsH?.Fepr"#p~v檯?%dG8Je΢"QgG `#s)u^ë{/IFPϳ<ãa0Jp3t%:gt^Kc2n[ױѧ/gocX\ IENDB`Dd > 4 # A"@@3b,";t[E=sn";t[E=PNG IHDR OsRGB pHYsyxvIDAT(Sc?nӋ&ǰb P(WU)ff1`e43(l4\߿@(m=/ .^1d7\eV[D[&uoڴ D(Z[[ у0(v ͥX\ 4SIENDB`Dd;> 5 C A4bQ-Mc0⾝-un%-Mc0⾝PNG IHDR,sRGB pHYskIDAT8O E5c؎ĎsH?.Fepr"#p~v檯?%dG8Je΢"QgG `#s)u^ë{/IFPϳ<ãa0Jp3t%:gt^Kc2n[ױѧ/gocX\ IENDB`$$If!vh5K 5#vK #v:V - 06,5/ 34-p$$If!vh5K 5#vK #v:V -06,5/ 34-$$If!vh5K 5#vK #v:V -06,5/ 34-$$If!vh5K 5#vK #v:V -06,5/ 34-$$If!vh5K 5#vK #v:V -06,5/ 34-$$If!vh5K 5#vK #v:V -06,5/ 34-$$If!vh5K 5#vK #v:V -06,5/ 34-$$If!vh5K 5#vK #v:V -06,5/ 34-$$If!vh5K 5#vK #v:V -06,5/ 34-$$If!vh5K 5#vK #v:V -06,5/ 34-$$If!vh5K 5#vK #v:V -06,5/ 34-$$If!vh5K 5#vK #v:V -06,5/ 34-$$If!vh5K 5#vK #v:V -06,5/ 34-$$If!vh5K 5#vK #v:V -06,5/ 34-$$If!vh5K 5#vK #v:V -06,5/ 34-$$If!vh55M#v#vM:V - 06,5/ 34-p$$If!vh55M#v#vM:V -06,5/ 34-$$If!vh55M#v#vM:V -06,5/ 34-$$If!vh55M#v#vM:V -06,5/ 34-$$If!vh55M#v#vM:V -06,5/ 34-$$If!vh55M#v#vM:V -06,5/ 34-$$If!vh55M#v#vM:V -06,5/ 34-$$If!vh55M#v#vM:V -06,5/ 34-$$If!vh55M#v#vM:V -06,5/ 34-$$If!vh55M#v#vM:V -06,5/ 34-$$If!vh55M#v#vM:V -06,5/ 34-$$If!vh55#v#v:V - 06,5/ 34-p$$If!vh55#v#v:V -06,5/ 34-$$If!vh55#v#v:V -06,5/ 34-$$If!vh55#v#v:V -06,5/ 34-$$If!vh55#v#v:V - 06,5/ 34-p $$If!vh55#v#v:V -06,5/ 34-$$If!vh55#v#v:V -06,5/ 34-$$If!vh55#v#v:V -06,5/ 34-$$If!vh55#v#v:V -06,5/ 34-$$If!vh55#v#v:V -06,5/ 34-$$If!vh55#v#v:V -06,5/ 34-$$If!vh55#v#v:V -06,5/ 34-$$If!vh55#v#v:V -06,5/ 34-$$If!vh55#v#v:V -06,5/ 34-$$If!vh55#v#v:V -06,5/ 34-$$If!vh55#v#v:V -06,5/ 34-$$If!vh5 5#v #v:V - 0%6,5 5/ 34-p$$If!vh5 5#v #v:V - 0%6,5 5/ 34-p $$If!vh5 5#v #v:V -0%6,5 5/ 34-$$If!vh5 5#v #v:V -0%6,5 5/ 34-$$If!vh5 5#v #v:V -0%6,5 5/ 34-$$If!vh5 5#v #v:V -0%6,5 5/ 34-$$If!vh5 5#v #v:V -0%6,5 5/ 34-$$If!vh5 5#v #v:V -0%6,5 5/ 34-$$If!vh5 5#v #v:V -0%6,5 5/ 34-$$If!vh5 5#v #v:V - 0%6,5 5/ 34-p $$If!vh5 5#v #v:V -0%6,5 5/ 34-$$If!vh5 5#v #v:V -0%6,5 5/ 34-$$If!vh5 5#v #v:V -0%6,5 5/ 34-$$If!vh5 5#v #v:V -0%6,5 5/ 34-$$If!vh5 5#v #v:V -0%6,5 5/ 34-$$If!vh5 5#v #v:V -0%6,5 5/ 34-$$If!vh5 5#v #v:V -0%6,5 5/ 34-$$If!vh55'#v#v':V - 0%6,55/ 34-p$$If!vh55'#v#v':V -0%6,55/ 34-$$If!vh5l5#vl#v:V - 0&6,5l5/ 34-p$$If!vh5l5#vl#v:V -0&6,5l5/ 34-$$If!vh5l5#vl#v:V -0&6,5l5/ 34-$$If!vh5l5#vl#v:V -0&6,5l5/ 34-$$If!vh5l5#vl#v:V -0&6,5l5/ 34-$$If!vh55P#v#vP:V - 04&6,55P/ 34-p$$If!vh55P#v#vP:V -04&6,55P/ 34-$$If!vh55P#v#vP:V -04&6,55P/ 34-$$If!vh55#v#v:V - 0%6,55/ 34-p$$If!vh55#v#v:V - 0%6,55/ 34-p$$If!vh55#v#v:V -0%6,55/ 34-$$If!vh55#v#v:V -0%6,55/ 34-$$If!vh55#v#v:V -0%6,55/ 34-$$If!vh55#v#v:V -0%6,55/ 34-$$If!vh55#v#v:V -0%6,55/ 34-$$If!vh55#v#v:V - 0%6,55/ 34-p$$If!vh55#v#v:V - 0%6,55/ 34-p$$If!vh55#v#v:V - 0%6,55/ 34-p$$If!vh55#v#v:V - 0%6,55/ 34-p $$If!vh55#v#v:V -0%6,55/ 34-$$If!vh55#v#v:V -0%6,55/ 34-$$If!vh55#v#v:V -0%6,55/ 34-Dd > / # A/"@@.b,";t[E=.n";t[E=PNG IHDR OsRGB pHYsyxvIDAT(Sc?nӋ&ǰb P(WU)ff1`e43(l4\߿@(m=/ .^1d7\eV[D[&uoڴ D(Z[[ у0(v ͥX\ 4SIENDB`$$If!vh55#v#v:V -0%6,55/ 34-$$If!vh5y 5#vy #v:V - 0%6,55/ 34-p$$If!vh5y 5#vy #v:V - 0%6,55/ 34-p $$If!vh5y 5#vy #v:V -0%6,55/ 34-$$If!vh5y 5#vy #v:V - 0%6,55/ 34-p $$If!vh5y 5#vy #v:V -0%6,55/ 34-$$If!vh5y 5#vy #v:V -0%6,55/ 34-$$If!vh5y 5#vy #v:V -0%6,55/ 34-$$If!vh5 5#v #v:V - 0%6,55/ 34-p$$If!vh5 5#v #v:V - 0%6,55/ 34-p$$If!vh5 5#v #v:V - 0%6,55/ 34-p $$If!vh5 5#v #v:V -0%6,55/ 34-$$If!vh5 5#v #v:V -0%6,55/ 34-$$If!vh5 5#v #v:V -0%6,55/ 34-$$If!vh5 5#v #v:V - 0%6,55/ 34-p $$If!vh5 5#v #v:V - 0%6,55/ 34-p $$If!vh5 5#v #v:V -0%6,55/ 34-$$If!vh5 5#v #v:V - 0%6,55/ 34-p $$If!vh5 5#v #v:V - 0%6,55/ 34-p $$If!vh5 5#v #v:V -0%6,55/ 34-$$If!vh5 5#v #v:V -0%6,55/ 34-$$If!vh5 5#v #v:V - 0%6,55/ 34-p $$If!vh5 5#v #v:V - 0%6,55/ 34-p Ddb 7 C 0A Button_Open"@@6bS5g%Z+PKnS5g%Z+PPNG IHDRqPLTEVbKGDH cmPPJCmp0712Hs0IDAT(Sc`E 0b`0 R*j@ =u!HqYaIENDB`6Ddj 8 C 8A! Button_Download"@@7bxgJQ *_TnLgJQ *_PNG IHDRڭ`PLTE?YrbKGDH cmPPJCmp0712HsqIDATWM JVHvHE,HԌPf{Z3qp+FYOHPƦdA,ya)Za43r ^^>IENDB`Ddf 9 C 4A"Button_Upload"@@8b'JPU2we Hn'JPU2we HPNG IHDRa~ePLTE@bKGDH cmPPJCmp0712HsEIDAT(S 5܊b1jZe`@DĞSV~Z ޡ{M=MTIENDB`Ddh : C 6A#Button_Preview"@@9b *L N+'[,n*L N+'[,PNG IHDR]RPLTEbKGDH cmPPJCmp0712OmLIDATcpPcD\#&␖ bb0B! cg1S#,-0j`0 $sDzIENDB`Ddd ; C 2A$Button_Print"@@:b!~4^K{n~4^KPNG IHDRRPLTEgbKGDH cmPPJCmp0712OmbIDATM 0D9hˈg`I?,""-gHnt LQnXTɂwf$z 7T撉hqo IENDB`Dd` < C .A%Button_Cut"@@;b#hNA!n%;gTn#hNA!n%;gPNG IHDR ; PLTE"!bKGDH cmPPJCmp0712Om-IDATcaR:aij`Xŀ4P>{IENDB`Ddh = C 6A&Button_Forward"@@<b0{g齒㗀>n0{g齒㗀>PNG IHDRFgPLTEVbKGDH cmPPJCmp0712HsNIDAT(S}; CYeP?yT"J:f5L, 8Ap:[}Y lJ} T?IENDB`Ddd > C 2A'Button_First"@@=byxv0aE Lunyxv0aE LuPNG IHDR PLTEVbKGDH cmPPJCmp0712HsQIDAT(S; PY`/iMq Aoc7%DžuǽR%Ae)@IENDB` Turinys 1 ' $ ;mHnHu:U@: Hipersaitas >*B*phZOZ IT Content)$xha$@(CJOJQJ^JaJtH'Z^@Z .prastasis (tinklapis)*dd[$\$tH':@: Turinys 2 +^tH'"O" labelXX Puslapio ianaaos tekstas- CJaJtH'L&L Puslapio ianaaos nuorodaH*LOL timesnewroman10/dd[$\$tH'O EStyle Heading 1 + (Latin) Times New Roman (Complex) Times New Roma...0$$ha$ ;OJQJO JStyle Heading 1 + (Latin) Times New Roman (Complex) Times New Roma... Char15;CJ KH OJQJ\^J_HaJ mH'sH'tH O" EStyle Style Heading 2 + Centered + After: Auto Bottom: (Single so...'2$$h&d @&P a$ 5CJ\>O2> juodas143$a$ 5CJaJRV@AR Per~ikrtas hipersaitas >*B* ph^OR^ 6CPk IT Text Char5$x^`a$OJQJ^JtH'^Oa^ 5CPkIT Text Char Char$CJOJQJ^J_HaJmH'sH'tH'J@rJ 1Komentaro tekstas7 CJaJtH'&9'0WWzY{YYY0Z1ZZZZZ1[2[w[x[QR'K00H(sAs1q K00(@0 K00(@0 K00(@0 K00 dL@0 K00(@0K0 0 N@0N !\K00O@0K00W6!Cf K00L"6!Cf K00W6!Cf0!"/012nopqr=IYAly-&H K Z v p iuNPe'QF ` w`m2s ,!!!1#X##$%%&&&z''9(J((\)~)X+ ,6-F/00002B4547:8.9@99M;;O<;===)@:@Z@@QBfBBBCC8H@H .prastasisCJ_HaJmH'sH'tH \@\ Antraat 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ D@D Antraat 2$@&5\mH'sH'X@X Antraat 3$<@&5CJOJQJ\^JaJl@l Antraat 4($ ``<@&^``5CJ\aJmH sH p@p Antraat 5% <@&^`56CJ\]aJmH sH j@j Antraat 6% <@&^`5CJ\aJmH sH \@\ Antraat 7% <@&^`mH sH b@b Antraat 8% `<@&^``6]mH sH p @p Antraat 9% 00<@&^0`CJOJQJ^JaJmH sH TA@T Numatytasis pastraipos ariftas`i@` .prastoji lentel :V 44 la 0k0 Sraao nra b>@b Pavadinimas$<@&a$5CJ KHOJQJ\^JaJ `Y` Dokumento struktkra-D M OJQJ^J\B@\ Pagrindinis tekstas$a$OJQJ^JmH'sH'R @"R Apatinis kolontitulas !8)@18 Puslapio numerisV@BV Virautinis kolontitulas !LORL IT First Logo $a$ mH'sH'tH'Ob IT First Doc Type $5x]^5a$#5CJ$OJQJ^JaJ$mH'sH'tH'vOrv IT First Title $5x]^5a$ CJ OJQJ^JaJ mH'sH'tH'|O| Para Char Char Chardd7$8$H$^B*CJOJQJmH'phsH'^O^ Legalese XdtF0$6CJ OJQJaJmH'sH'VOV ProdNamedl`@CJ8KH8OJQJmH'sH'jOj Para Char Chardd7$8$H$B*CJOJQJmH'phsH'JOJ App$$$$xa$CJOJQJ\:"@: Antraat5CJ\aJO Head1 Char Char Char$d|T7$8$@&H$#5CJ"OJQJ_HaJ"mH'sH'tH bb TableHead"d-D7$8$H$M CJOJQJ\aJNN TableText d7$8$H$CJOJQJaJPP Te!!$ & FdP]a$CJ OJQJaJV"V Debeslio tekstas"CJOJQJ^JaJtH'LOBL IT Heading 1# & F;tH'nO!Rn IT Heading 2$ & F 8<x!6>*CJOJQJ]^JaJtH'TORT IT Text%$x^`a$OJQJ^JtH'6@6 Turinys 3 &^D@DXCrCC6DwDDEEFDFXFFG H|HHIJ'JJCKKKL(MQMyMMMbNNNNO1OcOOP3QcQQ/R1RRR#ShSSS"TTTT(UUU%V4V1W3WTW]WeWfWWWWWWWW~ӘԘޘ+,4ghwę:;Dxy $QRa֛כJKQ~XYrНѝ./:mny /=EFNOPbǟȟП/0?ij| <=Otuڡۡ*QRfĢ67GU]^f{|٣ 1ef٤ڤ?@Icjrs֥ץFGWxyƦBCUҨӨ %'(6bcrtu~,-.[bjk45N~ԫ!";̬ *de}~ݭޭ߭$:;<lή "#$'000000000000000000)0'0'0+0+0+0+0+0'0'0+0+0+0+0'0+0+0+0+0'0+0&0&0&0+0+0+0+0+0'0'0'0+0&0&0&0&0&0&0&0+0&0&0&0)00*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P*0P0020)@*0:@*0:@20)@*0QB 0QB 0QB20)@*0CC 0CC 0CC 0CC 0CC 0CC 0CC20)@*0E 0E 0E 0E*0E 0E 0E 0E0E20)@*0J*0J 0J 0J 0J 0J 0J 0J 0J 0J 0J 0J 0J 0J 0J 0J00*01O*01O*01O00203Q*0cQ*0cQ*0cQ*0cQ*0cQ*0cQ*0cQ*0cQ203Q*0S*0S 0S 0S0S 0S*0S203Q*0%V*0%V*0%V*0%V *0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 0%V 203Q*0-_ 0-_ 0-_*0-_*0-_*0-_*0-_00*0c*0c 0c 0c 0c 0c 0c*0c20c*0e*0e& 0e& 0e& 0e*0e' 0e' 0e*0e20c*0k*0k& *0hk& *0hk, *0k, *0k, *0k20c*0zn 0zn 0zn 0zn 0zn 0zn0zn*0zn*0zn*0zn*0zn20c*0p*0p00*0,r 0,r 0,r 0,r0,r*0,r*0,r20,r(0t*0t- *0t- *0t*0t. *0t. *0t(0t*0v*0v*0v 0v 0v(0t*0ey20,r*0y 0y 0y*0y*0y*0y*0y*0y*0y20,r*0M~*0M~ 0M~ 0M~ 0M~*0M~ 0M~ 0M~ 0M~0M~20,r*04*04 04 04 04 0404 04*04*0420,r*0q*0q 0q 0q*0q 0q 0q20,r00! 0! 0*000000*0*0 0 0*0 0 0000*0z*0z*0z*0z0020œ(0͓*0 *0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0͓*0 *0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0͓*0Ț *0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț 0Ț (0͓(0͓0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0͓*0g *0g 0g 0g 0g 0g (0͓*0 *0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0͓*0@ *0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 20œ(0*0# *0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# (0*0 *0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0*0 *0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'0@000@000@000@000@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@000H !"/012nopqr=IYAly-&H K Z v p iuNPe'QF ` w`m2s ,!!!1#X##$%%&&&z''9(J((\)~)X+ ,6-F/00002B4547:8.9@99M;;O<;===)@:@Z@@QBfBBBCCXCrCC6DwDDEEFDFXFFG H|HHIJ'JJCKKKL(MQMyMMMbNNNNO1OcOOP3QcQQ/R1RRR#ShSSS"TTTT(UUU%V4V1W3WTW]WeWfWWWWWWWW~ӘԘޘ+,4ghwę:;Dxy $QRa֛כJKQ~XYrНѝ./:mny/=EFNOPbǟȟП/0?ij| <=Otuڡۡ*QRfĢ67GU]^f{|٣ 1ef٤ڤ?@Icjrs֥ץFGWxyBCUҨӨ %'(6bcrtu~,-.[bjk45N~ԫ!";̬ *de}~ݭޭ߭$:;<lή "#$'000000000000000000)0'0'0+0+0+0+0+0'0'0+0+0+0+0'0+0+0+0+0'0+0&0&0&0+0+0+0+0+0'0'0'0+0&0&0&0&0&0&0&0+0&0&0&0)00 0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*00020?*0?*0?20?*0A 0A 0A20?*0B 0B 0B 0B 0B 0B 0B20?*0lE 0lE 0lE 0lE*0lE 0lE 0lE 0lE0lE20?*0I*0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I00*0O*0O*0O0020Q*0HQ*0HQ*0HQ*0HQ*0HQ*0HQ*0HQ*0HQ20Q*0S*0S 0S 0S0S 0S*0S20Q*0 V*0 V*0 V*0 V*0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V 0 V 0 V0 V 0 V 0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V 0 V 0 V0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V0 V 0 V 0 V0 V 0 V 0 V0 V 0 V 0 V0 V 0 V 0 V0 V 0 V 0 V0 V 0 V 0 V20Q*0_ 0_ 0_*0_*0_*0_*0_00*0c*0c 0c 0c 0c 0c 0c*0c20c*0{e*0{e& 0{e& 0{e& 0{e*0{e' 0{e' 0{e*0{e20c*0k*0k& *0hk& *0hk, *0k, *0k, *0k20c*0_n 0_n 0_n 0_n 0_n 0_n0_n*0_n*0_n*0_n*0_n20c*0p*0p00*0r 0r 0r 0r0r*0r*0r20r(0t*0t- *0t- *0t*0t. *0t. *0t(0t*0v*0v*0v 0v 0v(0t*0Jy20r*0y 0y 0y*0y*0y*0y*0y*0y*0y20r*02~*02~ 02~ 02~ 02~*02~ 02~ 02~ 02~02~20r*0*0 0 0 0 00 0*0*020r*0V*0V 0V 0V*0V 0V 0V20r00! 0! 0@*0)I02k J ; b"#D%4&0ZH~ J# %&'(h2?GJU@_Zep vvy$n$hT2ȯx:jp\_`acdefghijklmnoprstuvwx|~  $/:DMYamrz 2Q,|Vܱ\´^ zҶh 4!!"J##$$|%%$''h(()*b++4AJR_fs ^Җnl"Л<$z8`bl4>V&VB2lΫ0 td zְF4L е\ʶDv>`м6VzhfZL]bqyz{}  !"#%&'()*+,-.0123456789;<=>?@ABCEFGHIJKLNOPQRSTUVWXZ[\]^_`bcdefghijklnopqstuvwxy{|}~^8:;=]o(DFGIi%7SVWYy;>?Aa:Jfijl8Wsvwy '*+-M]y|} #$&Ff & B E F H h t ) E H I K k  # 8 T W X Z z  1 T p s t v   = N j m n p 6Gcfgi8Sorsu,HKLN)YFYHY{YYYYYY1ZNZPZZZZZZZ\fg%gvvvD{a{c{0MOƊ Xuw& X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%̕::::::XX::::::#*.58?!!@ @H 0( 0( B S ?\ _Toc527958556 _Toc38099040 _Toc45975395 _Toc45975996 _Toc12089006 _Toc12669114 _Toc38099041 _Toc45975396 _Toc45975997 OLE_LINK1 OLE_LINK2 OLE_LINK3 _Toc164578506 _Toc229815127 _Toc164578507 _Toc229815128 _Toc164578508 _Toc229815129 _Toc164578509 _Toc229815130 _Toc164578510 _Toc229815131 _Toc164578511 _Toc229815132 _Toc164578512 _Toc229815133 _Toc164578513 _Toc229815134 _Toc164578514 _Toc229815135 _Toc164578515 _Toc229815136 _Toc164578516 _Toc229815137 _Toc164578517 _Toc229815138 _Toc164578518 _Toc229815139 _Toc164578519 _Toc229815140 _Toc229815141 _Toc164578521 _Toc229815142 _Toc229815143 _Toc164578522 _Toc229815144 _Toc164578523 _Toc229815145 _Toc164578524 _Toc229815146 _Toc229815147 _Toc229815148 _Toc229815149 _Toc164578525 _Toc229815150 _Toc164578526 _Toc229815151 _Toc164578527 _Toc229815152 _Toc164578528 _Toc229815153 _Toc164578529 _Toc229815154 OLE_LINK8 OLE_LINK9 _Toc164578530 _Toc229815155 _Toc164578531 _Toc229815156 _Toc164578532 _Toc229815157 _Toc164578533 _Toc229815158 _Ref148323365 _Toc229815159 _Toc229815160 _Toc229815161 _Toc229815162 _Toc229815163 _Toc229815164 _Toc229815165 _Toc164578534 _Toc229815166 _Ref148327345 _Toc229815167 _Ref148336190 _Ref148327373 _Toc229815168 _Toc229815169 OLE_LINK4 OLE_LINK5_PictureBullets!!!!/////222QQ)@)@:@:@QBQBCCCCEEJJ1O1O3Q3QcQcQSS%V%V-_-_cceekznpp,r,rtttveyyyM~M~44qqʗ!7f@@IIӨӨӨ/̬̬߭' !"#$%&'(*)+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWUVXYZ[----11222\\\dd9@9@Y@Y@eBeBWCWCFF&J&JbObObQbQQQ!T!T3V3V@_@_cceknnpp;r;rttuwyyyk~k~CC܋܋ЍЍȐȐ   !"#$%&'()*+,-./023456?89:;<=>1@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz|}~ngos ABBYY eFormFiller 2.5 vartotoj vadovasPValstybin mokesi inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finans ministerijosGytis BurauskasNormalA.Strazdaite3Microsoft Office Word@ @))@f`@8n$? F!Microsoft Office Word dokumentas MSWordDocWord.Document.89q !!ݗ.FHHbbCZ''4<f[|V|e`^]\h]Lbab4wiiiT b݌hq|vb$DTbލlS\tMi4h,f iHu!`$,/?7y7 8889M;<=GGGGIJOLL-M?MQMNz|'   !"#$%&P}&i-,/H778889S;<=GGGGIJYLL3MIMWMNz)|' !"#$%&1'schemas-tilde-lt/tildestengine templates, schemas-tilde-lv/tildestenginedate>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName 8!1-122003201434 ataskait|a ataskait ataskaitosbaseformDayidYearlaiak|aslaiakLaiakelaiakoMonth praneaim|as praneaimas praneaimuraat|asraatu susitarim|as susitarimassutar is sutart|is Sutarties sutartimiSUTARTIS sutartyjetext'  '  '  '  '  '  '   '      '  '  '  '  '  '  '     '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  LW6:$%+]a} x|'',(0(((((((00d1h1b3f333556666X<\<_=c=??E@P@`@k@@@@@@@A A;A?AGAJAAABB1C4C_Toc229815137;81ObOzLzzzw߭#$9<klͮή !$'1OPe1O1OcOhznnp,r"uD\k8^ +$%fv A$D 8G & z4ah^B v="hxFO:ntZ".Fu$l8aU%lT +bG!4B/4|M2T4h% m7<b7A?nCDwHF6_EJJP`:#SJKAJ@#LXl2W|F{W&-fXI*eY!e sLeIZZfaj(oi܌g4n~4mQ^`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`. ^ `. hh^h`o(hH. P^`Po(hH.. ^`o(hH... xp^`xo(hH.... ^`o(hH ..... X ^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8^`8o(hH........ `^``o(hH......... ^`hH. ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(hH ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.hTT^T`OJQJo(hH h$ $ ^$ `OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohdd^d`OJQJo(hHh44^4`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.hTT^T`OJQJo(hH h$ $ ^$ `OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohdd^d`OJQJo(hHh44^4`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hTT^T`OJQJo(hH h$ $ ^$ `OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohdd^d`OJQJo(hHh44^4`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.^`OJQJo(hH^`OJQJo(hHpp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJo(hHPP^P`OJQJo(hH^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(hTT^T`OJQJo(hHh$ $ ^$ `OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohdd^d`OJQJo(hHh44^4`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh 88^8`hH.h ^`hH.h L ^ `LhH.h  ^ `hH.h xx^x`hH.h HLH^H`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo( ^`hH. ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`OJQJo(hH^`OJQJo(hHpp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJo(hHPP^P`OJQJo(hH^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`._Toc229815136;2_Toc229815135;,_Toc229815134;&_Toc229815133; _Toc229815132;_Toc229815131;_Toc229815^`.^`.PP^P`. ^`o(hH. ^`o(hH. pp^p`o(hH. @ @ ^@ `o(hH. ^`o(hH. ^`o(hH. ^`o(hH. ^`o(hH. PP^P`o(hH.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`OJQJo(hH^`OJQJo(hHpp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJo(hHPP^P`OJQJo(hH0|8^ 4wq^D `% m7 +$D sHF="IZZfZ"B}1v-fX(oi.Fu$,C|aU%A?Ov{"uKAJ{W!4B/\p!e_EJJzG@@zwD rl2Wn~8G @ 4~F/Zb :bJ6(:*IfpiR<>Uʮ(0>:oP뒀"_FVp9̰J n&"Qn0B1,zMՖ ntf>2,N_(O,AѬA+`<@N#5RMaˤڄ1}H 4 |̈ZPg\ &VN;.!.܊"0:\unb2iMpο:.^:d¯B\f''''''''SVVT~|&Ep"%\ <\@QZ2(̪RE{N2A *qu[jWsh;*Nj.Hl{(0KXBT̪e1H^)`HV'''''''''\f'''''''''''''''''XU=ZSf{ں?B,HJx\P@t:X@NQPreD''''''''''''''''''[s&ZL(v~3dN\OWP4jt=ޕf"1 hX`4Ju6F n"Zx<\[thJHd>* `稷 '''''''''P hҸ r6$xp1>7N>Tc>BOB C#FAG3|HKTM4NUP QmQ&ASX|S7TOU%VXXX>Y,["O[D^ r^_a_j{_6$`a]3aya8Lbm[b f4fff3hh/DhdhQ_jCPkz)l4l2m@mw n!n6nmokp^qDtrv@5w/xsHx\pxT-yWy#lyz/zvEz1~?~$B~?c$~"gM6)#>UE]rLs~B(U5~'8EyH`{8BUU%mF^Y 0$v}$EM>C-+m3V'LD\(YJ!]M6r |U_JC-laVMZS@a. 1+O2lz]R|u7Lbwmx4~r)w,[KaKfoC )X1>pJ1/dr<f)+TW]WeWfWWWWWWWW~ӘԘޘ+,4ghwę:;Dxy $QRa֛כJKQ~XYrНѝ./:mny/=EFNOPbǟȟП/0?ij| <=Otuڡۡ*QRfĢ67GU]^f{|٣ 1ef٤ڤ?@cjrs֥ץFGWxyƦBCUҨӨ %'(6bcrtu~,-[bjk45N~ԫ!";̬ *de}~ݭޭ< '@@@ @@ 77777#7,7-777@7D7E7H7J7K7M7N7O7P7Q7T7Y&PP P PPPPPPPP<@P"P$P&P(PLP^P`PtPPPPPPPPPPPPP UnknownGytis BurauskasGz Times New Roman5Symbol3& z ArialU Arial Unicode MSArial5& zaTahomaqTimes New Roman BoldTimes New Roman?5 z Courier New;Wingdings"1hmpRn$?Xn$?X!4d 2qHX?߭(2\Elektroninio deklaravimo sistema Programins /rangos ABBYY eFormFiller 2.5 vartotojs vadovasMValstybin mokes is inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finanss ministerijosGytis Burauskas A.Strazdaite0              ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / Root Entry( FРl Data WordDocument'kObjectPool* S`f    !"#$   !"#$%&'()*+,-./023456?89:;<=>1@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz|}~>' !"#$%&?)*+,-./0123456789:;<=nVABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUmXYZ[\]^_`abcdefghijklorstuvwxyz{|}~SummaryInformation()PDocumentSummaryInformation8\CompObj&s՜.+,D՜.+,X hp 1UAB "INFO-TEC"X' ]Elektroninio deklaravimo sistema Programins rangos ABBYY eFormFiller 2.5 vartotoj vadovas PavadinimasH\dlx _PID_HLINKS_TentativeReviewCycleID_ReviewCycleID_NewReviewCycle_EmailEntryIDOI2NotArchived_ReviewingToolsShownOnceAL_mk:@MSITStore:C:\ABBYY\ABBYY 2007-03-28\eFormFiller25\eFormFiller25\program files\ABBYY eFormFiller 2.5\FormFillerLight18.chm::/Appendix_local_tools.htm^mk:@MSITStore:C:\ABBYY\ABBYY 2007-03-28\eFormFiller25\eFormFiller25\program files\ABBYY eFormFiller 2.5\FormFillerLight18.chm::/IDD_FF_FORM_PROP_GENERAL.htm;_Toc229815169;_Toc229815168;_Toc229815167;_Toc229815166;_Toc229815165;_Toc229815164;_Toc229815163;_Toc229815162;_Toc229815161;_Toc229815160;_Toc229815159;_Toc229815158;_Toc229815157;_Toc229815156;_Toc229815155;_Toc229815154;_Toc229815153;_Toc229815152;_Toc229815151;_Toc229815150;_Toc229815149;_Toc229815148;z_Toc229815147;t_Toc229815146;n_Toc229815145;h_Toc229815144;b_Toc229815143;\_Toc229815142;V_Toc229815141;P_Toc229815140;J_Toc229815139;D_Toc229815138;>_Toc229815137;8_Toc229815136;2_Toc229815135;,_Toc229815134;&_Toc229815133; _Toc229815132;_Toc229815131;_Toc229815130;_Toc229815129;_Toc229815128;_Toc229815127LL400000000431393776DC5854CB9846C36B3DE7F9644D12900130;_Toc229815129;_Toc229815128;_Toc229815127LL000000001A447390AA6611CD9BC800AA002FC45A0900633F214F56EE0D4591F2FC72625338000000000B878000003350B7F894D4CB49