ࡱ> rsJm'`'qbjbj$$'FFaY555 5 666$86@@@P<86əj2:@@@5pdffffff$3h6e"5ee55@@eeee58@6@deedeeba|g56@ P'^?@` 0ə(!t6Peeeeeeeedeeeəeeee868686D]|B868686|868686555555 Elektroninio deklaravimo sistema Versija 2.01 Deklaracijs teikimas ~iniatinklio paslauga Valstybin mokes is inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finanss ministerijos Turinys TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc148762108" Turinys PAGEREF _Toc148762108 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc148762109" Deklaracijs teikimas EDS web servisu PAGEREF _Toc148762109 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc148762110" Autentifikavimas PAGEREF _Toc148762110 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc148762111" Serviso metodas SubmitFile() PAGEREF _Toc148762111 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc148762112" .einamieji parametrai: PAGEREF _Toc148762112 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc148762113" Gr~inami parametrai: PAGEREF _Toc148762113 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc148762114" Serviso metodas CheckFileState() PAGEREF _Toc148762114 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc148762115" .einamieji parametrai: PAGEREF _Toc148762115 \h 10 HYPERLINK \l "_Toc148762116" Gr~inami parametrai: PAGEREF _Toc148762116 \h 10 HYPERLINK \l "_Toc148762117" EDSWebServiceUploadFile iakvietims / atsakyms formatai PAGEREF _Toc148762117 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc148762118" UploadFile () PAGEREF _Toc148762118 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc148762119" CheckFileState () PAGEREF _Toc148762119 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc148762120" EDSWebServiceUploadFile WSDL schema: PAGEREF _Toc148762120 \h 16 Deklaracijs teikimas EDS web servisu Iaoriniai EDS naudotojai gali naudoti EDS web servis (toliau servisas) deklaracijs fails siuntimui ia /vairis programs (pvz. buhalterins apskaitos programos) / VMI. Tam tikslui iaorinis naudotojas ia savo puss turi turti papildomas programines priemones, kurios kreipsis / a/ servis. Web serviso adresas: HYPERLINK "https://eds.vmi.lt/EDSWebServiceUploadFile/EDSWebServiceUploadFile.asmx" \o "https://eds.vmi.lt/EDSWebServiceUploadFile/EDSWebServiceUploadFile.asmx" https://eds.vmi.lt/EDSWebServiceUploadFile/EDSWebServiceUploadFile.asmx EMBED Visio.Drawing.11 Autentifikavimas Duomens apsikeitimas vykdomas naudojant SSL protokol. Norint teikti deklaracijs failus servisu, reikalinga /jungti deklaravimo servisu paslaug. Pirm kart paslaug /jungti gali tik iaorinis vartotojas iaoriniame portale, skiltyje Deklaravimo bkdai , nurodant serviso prisijungimo vard ir slapta~od/. Jei paslauga yra aktyvuota, j iajungti / /jungti gali ir vidinis vartotojas vidiniame portale, nurodydamas iajungimo prie~ast/ (iaorinis vartotojas bet kada gali paslaug vl /jungti). Pateikti servisu failai yra nepatvirtinti. Nepatvirtintus failus patvirtinti / paaalinti gali iaorinis vartotojas prisijungs prie iaorinio portalo, skiltyje Nepatvirtinti failai , jeigu turi teis deklaruoti u~ mokes is moktoj. Vartotojai turintys per~ikros teises, gali tik per~ikrti pateiktus failus. Serviso vartotojo slapta~odis yra aifruotas (/ vien pus). Jei vartotojas nebe~ino savo slapta~od~io, galima j/ pakeisti (skiltyje Deklaravimo bkdai ). Vartotojas per dien pateikti maksimaliai 200 fails (konfigkruojamas parametras MaxRequests web.config). Vartotojas gali nekorektiakai nurodyti slapta~od/ 5 kartus (konfigkruojamas parametras BadPwdCount web.config), po ko, jis bus u~blokuotas 30 minu is (konfigkruojamas parametras LockTime web.config). Jei iaorinis vartotojas yra negaliojantis, jis negali teikti fails ir servisu. Serviso metodas SubmitFile() Metodas skirtas pateikti deklaracijas EDS web servisu. Kiekvien kart kreipiantis / Serviso metod yra gr~inamas atsakymas (objektas SubmitFileResult). Klaidos atveju (sistemins arba logins) arba nekorektiakai pateikts /jimo parametrs atveju, gr~inamo objekto atributas Result bus False, ErrorCode klaidos kodas ir Message - nurodytas klaidos apraaymas. .einamieji parametrai: ParametrasTipasMaks.ilgis simboliaisPrival.ApraaymasFileTekstas TaipDeklaracijos duomenys *.ffdata formatu arba suarchyvuotas *.ffdata failas *.zip formatu. Tekstas privalo bkti Base64 koduotsFileNameSkai ius50NeFailo vardas, kuris rodomas iaoriniame portale. Jei nenurodyta, rodomas failo vardas  Failas.ffdata FileDescriptionTekstas150NeLaisvos formos failo apraaymasAppNameTekstas100TaipProgramos, ia kurios siun iami parametrai, pavadinimasUserNameTekstas100TaipServiso vartotojo prisijungimo vardas PasswordTekstas25TaipServiso vartotojo slapta~odisPersonCodeTekstas20TaipMokes is moktojo, u~ kur/ teikiama deklaracija, kodasGr~inami parametrai: Gr~inamas objektas SubmitFileResult. SubmitFileResult: ParametrasTipasMaks.ilgis simboliaisPrival.ApraaymasResultLoginisTaipTrue, jei failas priimtas False, jei failas nepriimtasErrorCodeTekstinis100NeNetua ias, jei Result yra FalseMessageTekstinis500TaipJei Result yra False klaidos apraaymas Jei Result yra True praneaimas apie skming failo pateikim ir data, iki kada turi failas bkti patvirtintas iaoriniame portaleFileIdGuid36TaipPriimto failo identifikatorius. Jei nepriimtas - tua ias `iuo metodu galima pateikti deklaracijos fail VMI. Jei failas priimtas skmingai, jis tampa nepatvirtintu. J/ patvirtinti reikia iaoriniame portale, skiltyje Nepatvirtinti failai per tam tikr diens skai is. Diens, per kiek fail reikalinga patvirtinti ir kiek diens jis matomas, skai is galima nustatyti aplikacijoje FormsAdmin (lentels FORMS laukai f_file_confirm_duration, f_file_unconfirmed_view_duration), konkre iai kiekvienai deklaracijos formai. EMBED Visio.Drawing.11 U~klausos ~urnalizavimas }urnalizavimas gali bkti /jungtas / iajungtas (konfigkruojamas parametras RequestLogging web.config). Jei ~urnalizavimas /jungtas, u~klausa yra iasaugoma faile, nurodytame kataloge (konfigkruojamas parametras RequestLoggingFolder web.config). Ar korektiaki parametrai? Patikrinama, ar netuati privalomi parametrai (failas, vartotojo vardas, slapta~odis, kodas, u~ k deklaruojama, aplikacijos pavadinimas) Ar pavyko autentifikuotis? Patikrinama, ar: ar vartotojas yra registruotas ar vartotojui nra iajungta paslauga patikrinama, ar vartotojas nurod korektiak slapta~od/. Jei ne, tai patikrinama, ar reikalinga vartotoj u~blokuoti, dl klaidings slapta~od~is kiekio. Jei vartotojas nebuvo prisijungs ilgiau nei blokavimo laikas (konfigkruojamas parametras LockTime web.config), anuliuojami visi bandymai prisijungti su nekorektiaku slapta~od~iu. Patikrinama, ar vartotojas neviraijo dienos pateikts fails limito. Ar vartotojas gali teikti fail u~ nurodyt mokes is moktoj? Ar korektiakas deklaracijos formatas? Iaarchyvuojamas, jei reikia, deklaracijos failas. Patikrinama, ar pateiktas failas yra *.ffdata formato. Ar dekl. forma registruota? Patikrinama, ar deklaracijos faile nurodyta deklaracijos forma yra registruota (galiojanti) EDS. Iasaugomas nepatvirtintas failas. Iasaugomas nepatvirtintas failas duomens bazje. Fail bktina patvirtinti per nurodyt diens skai is iaoriniame portale. }urnalizuojamas gr~inamas atsakymas. Jei ~urnalizavimas yra /jungtas, gr~inamo rezultato duomenys yra iasaugomi duomens bazje. Suformuojama klaida. Klaids kodai: KodasApraaymas000_ERRORFailas nepriimtas. .vyko sistemin klaida. Pabandykite pateikti fail vliau.001_NO_FILE_DATAFailas nepriimtas. Deklaracijos failas tua ias.002_FILE_FORMAT_NOT_VALIDFailas nepriimtas. Failas neprajo pradinio patikrinimo, nes neteisinga failo struktkra.003_FILE_NOT_ACCEPTEDFailas nepriimtas. .vyko sistemin klaida. Pabandykite pateikti fail vliau.101_AUTHENTICATION_FAILFailas nepriimtas. Neskmingas autentifikavimas. Nekorektiakas vartotojo vardas.102_AUTHENTICATION_FAIL_USER_BLOCKEDFailas nepriimtas. Neskmingas autentifikavimas, nes vartotojas u~blokuotas.103_AUTHENTICATION_FAIL_BAD_PASSWORDFailas nepriimtas. Neskmingas autentifikavimas, nes neteisingas slapta~odis.104_AUTHENTICATION_FAIL_WS_OFFFailas nepriimtas. Neskmingas autentifikavimas, nes vartotojui { Vart. Vardas } deklaravimas web servisu iajungtas.105_AUTHENTICATION_FAIL_EXPIREDFailas nepriimtas. Neskmingas autentifikavimas, nes vartotojas yra negaliojantis.106_TOO_MANY_REQUESTSFailas nepriimtas. Per par maksimaliai galima pateikti {200} deklaracijs web servisu.201_BAD_FORM_NAMEFailas nepriimtas. Nekorektiakas deklaracijos pavadinimas (Nra tokios deklaracijos registruotos EDS).301_NO_PERSON_LEGAL_CODEFailas nepriimtas. Nenurodytas asmens, u~ kur/ teikiami duomenys, kodas.302_BAD_PERSON_LEGAL_CODEFailas nepriimtas. Vartotojas neturi teiss teikti duomens u~ nurodyt asmen/.401_NO_USERNAMEFailas nepriimtas. Nenurodytas vartotojo vardas.402_NO_PASSWORDFailas nepriimtas. Nenurodytas vartotojo slapta~odis.501_NO_APP_NAMEFailas nepriimtas. Nenurodytas aplikacijos vardas. Jei failas priimtas skmingai gra~inama: KodasApraaymas900_SUCCESSFailas priimtas skmingai. Failas turi bkti patvirtintas EDS portale iki {data}.Serviso metodas CheckFileState() Kiekvien kart kreipiantis / serviso metod yra gr~inamas atsakymas (objektas CheckFileStateResult). Klaidos atveju (sistemins arba logins) arba nekorektiakai pateikts /jimo parametrs atveju, gr~inamo objekto atributas Result bus False, ErrorCode klaidos kodas ir Message - nurodytas klaidos apraaymas. .einamieji parametrai: ParametrasTipasMaks.ilgis simboliaisPrival.ApraaymasFileIdGuid36TaipFailo unikalus identifikatorius, gr~intas SubmitFile metodoAppNameTekstas100TaipProgramos, ia kurios siun iami parametrai, pavadinimasUserNameTekstas100TaipServiso vartotojo prisijungimo vardas PasswordTekstas25TaipServiso vartotojo slapta~odisGr~inami parametrai: Gr~inamas objektas CheckFileStateResult. Duomens struktkrs apraaymai: FileStateDataResult: LaukasTipasMaks.ilgis simboliaisPrival.ApraaymasUserConfirmedNameTekstinis300NeIaorinio vartotojo vardas ir pavard, kuris patvirtino fail. Jei failas nepatvirtintas, tai tua iasUserConfirmedCodeTekstinis20NeIaorinio vartotojo asmens kodas, kuris patvirtino fail. Jei failas nepatvirtintas, tai tua iasFileConfirmStateCodeIntegerTaipFailo bksenos kodas. Galimos reikams 10, 20, 30, 40FileStateNameTekstinis50TaipFailo bksenos apraaymas.FileStateDateTekstinis10NeFailo bksenos data formatu yyyy-MM-dd HH:mm:ssDeclarationDataResult: LaukasTipasMaks.ilgis simboliaisPrival.ApraaymasDeclarationStateNameTekstinis300TaipDeklaracijos, sukurtos pagal fail, bksenos apraaymasDeclarationStateCodeIntegerTaipDeklaracijos bksenos kodas. Galimos reikams 10, 21, 22, 41, 100, 101, 102, 103, 115.DeclatationStateDateTekstinisTaipDeklaracijos bksenos data formatu yyyy-MM-dd HH:mm:ssDeclarationActualityStateNameTekstinis300TaipDeklaracijos aktualumo bksenos apraaymas.DeclarationActualityStateCodeIntegerTaipDeklaracijos aktualumo bksenos kodas. Galimo reikams 10, 11, 20 CheckFileStateResult: ParametrasTipasMaks.ilgis simboliaisPrival.ApraaymasResultLoginisTaipTrue, jei skmingai patikrinta failo bksena. False, jei negalima patikrinti failo bksenos dl logins arba sistemins klaidos.ErrorCodeTekstinis100NeNetua ias, jei Result yra FalseMessageTekstinis500TaipJei Result yra False klaidos apraaymas Jei Result yra True praneaimas apie skming failo bksenos patikrinim.FileStateDataFileStateDataResultNeFailo bksenos rezultatas. Jei Result yra false, tai tua iasDeclarationStateDataDeclarationDataResultNeDeklaracijos, suklurtos pagal nurodyt fail bksena. Jei Result ura False arba sistemoje nra deklaracijos sukurtos pagal fail, tai tua ias. EMBED Visio.Drawing.11 U~klausos ~urnalizavimas }urnalizavimas gali bkti /jungtas / iajungtas (konfigkruojamas parametras RequestLogging web.config). Jei ~urnalizavimas /jungtas, u~klausa yra iasaugoma faile, nurodytame kataloge (konfigkruojamas parametras RequestLoggingFolder web.config). Ar korektiaki parametrai? Patikrinama, ar netuati privalomi parametrai (vartotojo vardas, slapta~odis, aplikacijos pavadinimas) Ar pavyko autentifikuotis? Patikrinama, ar: ar vartotojas yra registruotas ar vartotojui nra iajungta paslauga patikrinama, ar vartotojas nurod korektiak slapta~od/. Jei ne, tai patikrinama, ar reikalinga vartotoj u~blokuoti, dl klaidings slapta~od~is kiekio. Jei vartotojas nebuvo prisijungs ilgiau nei blokavimo laikas (konfigkruojamas parametras LockTime web.config), anuliuojami visi bandymai prisijungti su nekorektiaku slapta~od~iu. Ar vartotojas gali matyti nurodyt fail? Suformuojamas atsakymas. Result nustatomas True, pateikiami duomenys apie failo bksen ir, jei deklaracija suformuota, duomenys apie deklaracijos bksen. Suformuojama klaida. Klaids kodai: KodasApraaymas600_ERRORBDTVXZ\^R T d f ż׸w]RCjhaqUmHnHuhaqmHnHu2jhaqh >*B*UmHnHphuhaqmHnHuh+Zhaq0J[mHnHu$jh+Zhaq0J[UmHnHujhRUhR h~h`hC>h`ht#5CJ"aJ"h`5CJ"aJ"h{P5CJ"aJ"h]Uih`5CJ"aJ"h]Uih`6^J h]Uih`jh]Uih`UD^R T d * \ 8*JM ! L ! K ! gd,;2gd`gd` gd`Xgd`4gd`p:qqq " $ & ( * , . f h j l 4 6 8 : Z \ ^ ±££o±£U£2jhaqh >*B*UmHnHphu jwh UmHnHu2jhaqh >*B*UmHnHphuhaqmHnHuh+Zhaq0J[mHnHu!haqCJOJQJmHnHtH'u$jh+Zhaq0J[UmHnHujhaqUmHnHu j}h UmHnHuhaqmHnHu!  P R T V X Z \ ^ ` ±££o±£U£2jhaqh >*B*UmHnHphu jkh UmHnHu2jhaqh >*B*UmHnHphuhaqmHnHuh+Zhaq0J[mHnHu!haqCJOJQJmHnHtH'u$jh+Zhaq0J[UmHnHuhaqmHnHujhaqUmHnHu jqh UmHnHu    J L N P z | ~ @BDx±££o±£U£2jhaqh >*B*UmHnHphu j_h UmHnHu2jhaqh >*B*UmHnHphuhaqmHnHuh+Zhaq0J[mHnHu!haqCJOJQJmHnHtH'u$jh+Zhaq0J[UmHnHuhaqmHnHujhaqUmHnHu jeh UmHnHu xz|~*,.2468:<tvxz±££o±£U£2jhaqh >*B*UmHnHphu jSh UmHnHu2jhaqh >*B*UmHnHphuhaqmHnHuh+Zhaq0J[mHnHu!haqCJOJQJmHnHtH'u$jh+Zhaq0J[UmHnHuhaqmHnHujhaqUmHnHu jYh UmHnHu &(*, :<>r±££o±£U£2j haqh >*B*UmHnHphu jG h UmHnHu2jhaqh >*B*UmHnHphuhaqmHnHuh+Zhaq0J[mHnHu!haqCJOJQJmHnHtH'u$jh+Zhaq0J[UmHnHuhaqmHnHujhaqUmHnHu jMh UmHnHu rtvz|~ $&(*,.fhjl±££o±£U£2j haqh >*B*UmHnHphu j; h UmHnHu2j haqh >*B*UmHnHphuhaqmHnHuh+Zhaq0J[mHnHu!haqCJOJQJmHnHtH'u$jh+Zhaq0J[UmHnHuhaqmHnHujhaqUmHnHu jA h UmHnHu FJ±|t|j|b^VRG?j heUjlG heUVhejheUh she^JaJh s0J[^JaJh s^JaJjh sU^JaJh3gOhN h~hN h~hxa h~h(hRjhRU!haqCJOJQJmHnHtH'u$jh+Zhaq0J[UmHnHuhaqmHnHujhaqUmHnHu j5 h UmHnHuJ`8nD !z"""##%%% $If^gd$a$gd@e$a$gd V$a$gdngd.$xx7$8$H$^a$gd3gO$xx7$8$H$^a$gdNVd~468 * Z !!!!!z"""""## #"##%ϼڼ}um}f h~h Vhv mH'sH'h~ZmH'sH'h~mH'sH' h~hxa h~hNh~h;mH'sH'h~h(1mH'sH'h~h VmH'sH'h]xmH'sH'h~h_mH'sH'hmH'sH'h~hmH'sH'h~hmH'sH' h~h5 h~hhejheU&%%(&*&,&2&4&D&R&'L'N'P'R'`'b'r't'x'z'~'''L(N(P(R(((p)r)))))))******$*&*`*d*f******+ +4+6+^+~+ʼߵõõõõߵ񦝮h~h@e^Jh~h@e5 h~has h~h h~h1 h~h] h~hN{M h~hxa h~hc h~h-h~hcB*phh~hxa5 h~h!!:%%&&(&*&4&F&AkdHC$$Iflrd #(#'it t0 644 la $If^F&H&R&N'P'b'4kd!D$$Iflrd #(#'it t0 644 la $If^gd@e $If^b't'z''N(P(4kdD$$Iflrd #(#'it t0 644 la $If^gd@e $If^P(p((((( $If^gd@e $If^((((()KAAAA $If^kdE$$Iflrd #(#'it t0 644 la)n)p))))>444 $If^kdF$$Iflrd #(#'it t0 644 la $If^gd@e))))**4kdG$$Iflrd #(#'it t0 644 la $If^gd@e $If^**&*b*d*z*4kd^H$$Iflrd #(#'it t0 644 la $If^gd@e $If^z****+ +4kd7I$$Iflrd #(#'it t0 644 la $If^gd@e $If^ +6++++++,, $If^^gd@e$a$gd@egd%~+++++,Z,x,z,,,,,,,*-.-<->-P-R-X-Z-b-d---.........."/$/B/T/V/X/Z/12222ƿ踱踿踪{jh~h(1U h~hhq7 h~h;h~h;mH'sH' h~h(( h~h- h~h#z h~hxa h~hKh~hxa5h~h@e^J h~hnPJ^JaJnHtH h~has h~h@ePJ^JaJnHtH0,,*,:,<,F,z,,KAAAAAA $If^kdJ$$Iflrd ((# 1$ t0 644 la,,,,,,,-KAAAAA $If^kdJ$$Iflrd ((# 1$ t0 644 la,-.->-R-Z-d--.KAAAAAA $If^kdK$$Iflrd ((# 1$ t0 644 la......$/V/KAAAAAA $If^kdL$$Iflrd ((# 1$ t0 644 laV/X/Z/2.3KC;/ $^a$gd$a$gd$a$gd;kdtM$$Iflrd ((# 1$ t0 644 la2&3(3*3,3.3,666t7::::;;r=>>?????????@@AAAABBCCrDtDZE\E|m|m|m|m|m|m|m|m|h~h_{U^JaJnHtHh~h_{U^Jh~h_{U5^Jh~h~^J hG<^Jh~ht^JhG< h~h_{U h~hK h~hbD h~h] h~h\AE h~hjh~h(1UjMNh~h(1UjlG h~h(1UV h~h(1).3`304N55666*7t7::;b;4<l<.=r=d>> & F%gd_{U & F%gdKh^hgdK & F%gdbD & F%gd\AEh^hgd\AE & F%gd\AEh^hgd(1 & F%gd(1>h???????@Szkd$$Ifl0h$ t0"644 la$If^gd_{UlZh^hgdG< & F%gdth^hgd_{U@@@Amm$If^gd_{UlZzkd$$Ifl0h$ t0"644 laAAInIpIJJJ6J8JJJJJJXKZK\KKKpLrLtLLLLLLMMMMMľh*v h>Qh*vh~h~^JaJnHtHh~h~^Jh~h~5^Jh~hq7^J hK^J h~^J hq7^Jh~ht^Jh~h_{U^Jh~h_{U^JaJnHtHh~ht^JaJnHtH2FFFlGmm$If^gd_{UlZzkd$$Ifl0h$ t0"644 lalGnGGHHmm$If^gd_{UlZzkd$$Ifl0h$ t0"644 laHHJHnHIpIJmm$If^gd_{UlZzkd$$Ifl0h$ t0"644 laJJ8JJmm$If^gd_{UlZzkdJ$$Ifl0h$ t0"644 laJJJZKmm$If^gd_{UlZzkd$$Ifl0h$ t0"644 laZK\K|KKmm$If^gd_{UlZzkd$$Ifl0h$ t0"644 laKK LpLmm$If^gd_{UlZzkdv$$Ifl0h$ t0"644 lapLrLtLLLLL{{{dd$If^gdR^lZ^gdKzkd$$Ifl0h$ t0"644 laLLMMmm$If^gdR^lZzkd>$$Ifl0h$ t0"644 laMMMNVPPPPPPPwoj]]]]] $If^gd+lgdu$a$gd*v$a$gd*vgduzkd$$Ifl0h$ t0"644 la M$N&NNNNVPPPQQQQQQ QQ2S^SSSSSSTT"TTTTTTTTTTUUUUUUVVVVVVLWPWjWlW浧ފ hWoh*v hh*v h*v5 hh*vPJ^JaJnHtHh*vPJ^JaJnHtH h>Qh*vPJ^JaJnHtHh>Qh*v^Jh*vh>Qh*vB*phh>Qh*v5 h>Qh*vh*vmH'sH'h>Qh*vmH'sH'3PPQQQ QQH;;;;; $If^gd+lkd$$Iflrd #(# 1) t0 644 layt+lQQQQQQRPR`RhRrRRH;;;;; $If^gd+lkd$$Iflrd #(# 1) t0 644 layt+lRRRRRR0SH;;;;; $If^gd+lkd$$Iflrd #(# 1) t0 644 layt+l0S2S^SSSTHC;;;$a$gd*vgd\rkd$$Iflrd #(# 1) t0 644 layt+lT$T0T\TlTTT;kda$$Iflrd /`(#1 t0 644 layt+l $If^gd+lTTTTTUU;kd@$$Iflrd /`(#1 t0 644 layt+l $If^gd+lUUUUUVV;kd$$Iflrd /`(#1 t0 644 layt+l $If^gd+lVVVVVNWPW;kd$$Iflrd /`(#1 t0 644 layt+l $If^gd+lPWlWWWWWW;kd$$Iflrd /`(#1 t0 644 layt+l $If^gd+llW~WWWWWWWWWW^X`XvXXXXX"Y$Y6Y8Y>Y@YHYJYYYYYYYYYZZZZZZZ`[d[[[[[[[[[\\V\X\\\\û h>Qh*vPJ^JaJnHtH h $h*vht# ht#ht# hoh*vh>Qh*v5 h*v5 hh*vPJ^JaJnHtHh*vPJ^JaJnHtH hWoh*v hs=h*v h>Qh*vh*v9WWWWX^X`X;kd$$Iflrd /`(#1 t0 644 layt+l $If^gd+l`XXXXXXX $If^gd+l$a$gd*vXX$Y8Y@YJYYH;;;;; $If^gd+lkd$$Iflrd (# 1$ t0 644 layt+lYYYYYYZH;;;;; $If^gd+lkdz$$Iflrd (# 1$ t0 644 layt+lZZZZZZb[H;;;;; $If^gd+lkdY$$Iflrd (# 1$ t0 644 layt+lb[d[[[[[\H;;;;; $If^gd+lkd8$$Iflrd (# 1$ t0 644 layt+l\\X\h\j\t\\H;;;;; $If^gd+lkd$$Iflrd (# 1$ t0 644 layt+l\\\(]>]H@7* $If^gd+l^gd*v$a$gd*vkd$$Iflrd (# 1$ t0 644 layt+l\]$]&](]]]^6^^0`X`\`v`x`````a"aJaLaxazabbbbbbbbiiii0jxjjjj{wsososh1 h7shFh`x h~hkrph>Qh*vmH'sH'jh~hj_U:jH hj_B*OJQJUVaJmH'nH'phsH'tH' h~h+ljh~h+lU hh*vh>Qh*v5h>Qh*v^J h>Qh*vPJ^JaJnHtH h>Qh*vh*v)>]J]v]]]]];kd$$Iflrd S/(#F1 t0 644 layt+l $If^gd+l]]]] ^^^;kd$$Iflrd S/(#F1 t0 644 layt+l $If^gd+l^^^^^<_>_;kd$$Iflrd S/(#F1 t0 644 layt+l $If^gd+l>_N_b_j_t__Z` $If^gd+lZ`\`x```` aH;;;;; $If^gd+lkdr$$Iflrd S/(#F1 t0 644 layt+l a"aLaxazaabH;;;;; $If^gd+lkdQ$$Iflrd S/(#F1 t0 644 layt+lbbb ccdH@8//h^hgdkrp & F(gdkrp$a$gd+lkd0$$Iflrd S/(#F1 t0 644 layt+ld.ee0fRfffxiikFkHkTkhk$If^gd+llZ^gd*v & F%gdkrph^hgdkrp & F(gdkrp jk&kDkFkHkhkjk~k24,.rt$8:<H^x|~24xڤڤڞڞڞڞڤښڳڳh*v h*v^JhP~h*v^JaJnHtHh*v^JaJnHtHUhKu1h*v^JaJnHtHh>Qh*v5^Jh>Qh*v^Jh~hGr^JhgSk h~hgSkhGrhkrp^J <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <SubmitFile xmlns="http://vmi.lt/EDSUploadFile.wsdl"> <File>string</File> <FileName>string</FileName> <FileDescription>string</FileDescription> <AppName>string</AppName> <UserName>string</UserName> <Password>string</Password> <PersonCode>string</PersonCode> </SubmitFile> </soap:Body> </soap:Envelope>Atsakymas:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <SubmitFileResponse xmlns="http://vmi.lt/EDSUploadFile.wsdl"> <SubmitFileResult> <Result>boolean</Result> <ErrorCode>string</ErrorCode> <Message>string</Message> <FileId>guid</FileId> </SubmitFileResult> </SubmitFileResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> CheckFileState () U~klausa:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <CheckFileState xmlns="http://vmi.lt/EDSUploadFile.wsdl"> <FileId>guid</FileId> <AppName>string</AppName> <UserName>string</UserName> <Password>string</Password> </CheckFileState> </soap:Body> </soap:Envelope>Atsakymas:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <CheckFileStateResponse xmlns="http://vmi.lt/EDSUploadFile.wsdl"> <CheckFileStateResult> <Result>boolean</Result> <ErrorCode>string</ErrorCode> <Message>string</Message> <FileStateData> <UserConfirmedName>string</UserConfirmedName> <UserConfirmedCode>string</UserConfirmedCode> <FileConfirmStateCode>int</FileConfirmStateCode> <FileStateName>string</FileStateName> <FileStateDate>string</FileStateDate> </FileStateData> <DeclatationStateData> <DeclarationStateName>string</DeclarationStateName> <DeclarationStateCode>int</DeclarationStateCode> <DeclatationStateDate>string</DeclatationStateDate> <DeclarationActualityStateName>string</DeclarationActualityStateName> <DeclarationActualityStateCode>int</DeclarationActualityStateCode> </DeclatationStateData> </CheckFileStateResult> </CheckFileStateResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> EDSWebServiceUploadFile WSDL schema: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <wsdl:definitions xmlns:s1="http://microsoft.com/wsdl/types/" xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:tns="http://vmi.lt/EDSUploadFile.wsdl" xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" targetNamespace="http://vmi.lt/EDSUploadFile.wsdl" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> <wsdl:types> <s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://vmi.lt/EDSUploadFile.wsdl"> <s:import namespace="http://microsoft.com/wsdl/types/" /> <s:element name="SubmitFile"> <s:complexType> <s:sequence> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="File" type="s:string" /> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="FileName" type="s:string" /> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="FileDescription" type="s:string" /> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AppName" type="s:string" /> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UserName" type="s:string" /> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Password" type="s:string" /> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PersonCode" type="s:string" /> </s:sequence> </s:complexType> </s:element> <s:element name="SubmitFileResponse"> <s:complexType> <s:sequence> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SubmitFileResult" type="tns:SubmitFileResult" /> </s:sequence> </s:complexType> </s:element> <s:complexType name="SubmitFileResult"> <s:sequence> <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Result" type="s:boolean" /> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ErrorCode" type="s:string" /> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Message" type="s:string" /> <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="FileId" type="s1:guid" /> </s:sequence> </s:complexType> <s:element name="CheckFileState"> <s:complexType> <s:sequence> <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="FileId" type="s1:guid" /> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AppName" type="s:string" /> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UserName" type="s:string" /> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Password" type="s:string" /> </s:sequence> </s:complexType> </s:element> <s:element name="CheckFileStateResponse"> <s:complexType> <s:sequence> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CheckFileStateResult" type="tns:CheckFileStateResult" /> </s:sequence> </s:complexType> </s:element> <s:complexType name="CheckFileStateResult"> <s:sequence> <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Result" type="s:boolean" /> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ErrorCode" type="s:string" /> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Message" type="s:string" /> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="FileStateData" type="tns:FileStateDataResult" /> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DeclatationStateData" type="tns:DeclarationDataResult" /> </s:sequence> </s:complexType> <s:complexType name="FileStateDataResult"> <s:sequence> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UserConfirmedName" type="s:string" /> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UserConfirmedCode" type="s:string" /> <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="FileConfirmStateCode" type="s:int" /> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="FileStateName" type="s:string" /> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="FileStateDate" type="s:string" /> </s:sequence> </s:complexType> <s:complexType name="DeclarationDataResult"> <s:sequence> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DeclarationStateName" type="s:string" /> <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DeclarationStateCode" type="s:int" /> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DeclatationStateDate" type="s:string" /> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DeclarationActualityStateName" type="s:string" /> <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DeclarationActualityStateCode" type="s:int" /> </s:sequence> </s:complexType> </s:schema> <s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://microsoft.com/wsdl/types/"> <s:simpleType name="guid"> <s:restriction base="s:string"> <s:pattern value="[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}" /> </s:restriction> </s:simpleType> </s:schema> </wsdl:types> <wsdl:message name="SubmitFileSoapIn"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:SubmitFile" /> </wsdl:message> <wsdl:message name="SubmitFileSoapOut"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:SubmitFileResponse" /> </wsdl:message> <wsdl:message name="CheckFileStateSoapIn"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:CheckFileState" /> </wsdl:message> <wsdl:message name="CheckFileStateSoapOut"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:CheckFileStateResponse" /> </wsdl:message> <wsdl:portType name="EDSWebServiceUploadFileSoap"> <wsdl:operation name="SubmitFile"> <wsdl:input message="tns:SubmitFileSoapIn" /> <wsdl:output message="tns:SubmitFileSoapOut" /> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="CheckFileState"> <wsdl:input message="tns:CheckFileStateSoapIn" /> <wsdl:output message="tns:CheckFileStateSoapOut" /> </wsdl:operation> </wsdl:portType> <wsdl:binding name="EDSWebServiceUploadFileSoap" type="tns:EDSWebServiceUploadFileSoap"> <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document" /> <wsdl:operation name="SubmitFile"> <soap:operation soapAction="http://vmi.lt/EDSUploadFile.wsdl/SubmitFile" style="document" /> <wsdl:input> <soap:body use="literal" /> </wsdl:input> <wsdl:output> <soap:body use="literal" /> </wsdl:output> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="CheckFileState"> <soap:operation soapAction="http://vmi.lt/EDSUploadFile.wsdl/CheckFileState" style="document" /> <wsdl:input> <soap:body use="literal" /> </wsdl:input> <wsdl:output> <soap:body use="literal" /> </wsdl:output> </wsdl:operation> </wsdl:binding> <wsdl:service name="EDSWebServiceUploadFile"> <documentation xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" /> <wsdl:port name="EDSWebServiceUploadFileSoap" binding="tns:EDSWebServiceUploadFileSoap"> <soap:address location="https://localhost/EDSWebServiceUploadFile/EDSWebServiceUploadFile.asmx" /> </wsdl:port> </wsdl:service> </wsdl:definitions> * Bksenos kodas 115 sistemoje turi technin/ skirtum nuo bksenos su kodu 10, ta iau vartotojo at~vilgiu deklaracijos bksena ta pati  pateikta   PAGE 18 PAGE 3 DS koncepcija DS koncepcija PAGE 2 jj$If^gd+llZ}kd2$$Ifl0h$ t0"644 layt+l2jj$If^gd+llZ}kd:3$$Ifl0h$ t0"644 layt+l24Tjj$If^gd+llZ}kd3$$Ifl0h$ t0"644 layt+ljj$If^gd+llZ}kd4$$Ifl0h$ t0"644 layt+l(jj$If^gd+llZ}kdx4$$Ifl0h$ t0"644 layt+l.jj$If^gd+llZ}kd4$$Ifl0h$ t0"644 layt+l,jj$If^gd+llZ}kdL5$$Ifl0h$ t0"644 layt+l",jj$If^gd+llZ}kd5$$Ifl0h$ t0"644 layt+l,.`jj$If^gd+llZ}kd 6$$Ifl0h$ t0"644 layt+ljj$If^gd+llZ}kd6$$Ifl0h$ t0"644 layt+l rjj$If^gd+llZ}kd6$$Ifl0h$ t0"644 layt+lrt$jj$If^gd+llZ}kd^7$$Ifl0h$ t0"644 layt+l$&(xxxaa$If^gd+llZ^gd*v}kd7$$Ifl0h$ t0"644 layt+l2jj$If^gd+llZ}kd28$$Ifl0h$ t0"644 layt+l246vxxss\\$If^gd+llZgd*v^gd*v}kd8$$Ifl0h$ t0"644 layt+ljj$If^gd+llZ}kd9$$Ifl0h$ t0"644 layt+ljj$If^gd+llZ}kdp9$$Ifl0h$ t0"644 layt+ljj$If^gd+llZ}kd9$$Ifl0h$ t0"644 layt+l&(z $&VX"$<>@BD 2 4 6 P d ڭ~z~h3gO h~h{h55h*v^JaJnHtHhP~h*v^JaJnHtHh>Qh*v5^JhrRh|shrR^JaJnHtHhrR0J^JaJnHtHhrR^JaJnHtH hrR^J hrR5^Jh*vh*v^JaJnHtHh>Qh*v^J0&jj$If^gd+llZ}kdD:$$Ifl0h$ t0"644 layt+l&(*xz|||oo $If^gdjgd*v}kd:$$Ifl0h$ t0"644 layt+ltt $If^gdj}kd;$$Ifl0h$ t0"644 laytj tt $If^gdj}kd;$$Ifl0h$ t0"644 laytj $tt $If^gdj}kdR<$$Ifl0h$ t0"644 laytj$&,Vtt $If^gdj}kd<$$Ifl0h$ t0"644 laytjVX^tt $If^gdj}kd=$$Ifl0h$ t0"644 laytjtt $If^gdj}kd)>$$Ifl0h$ t0"644 laytjtt $If^gdj}kd>$$Ifl0h$ t0"644 laytjtt $If^gdj}kdc?$$Ifl0h$ t0"644 laytj"tt $If^gdj}kd@$$Ifl0h$ t0"644 laytj"$,@tt $If^gdj}kd@$$Ifl0h$ t0"644 laytj@BD|||ee$If^gd+llZgd*v}kd:A$$Ifl0h$ t0"644 laytjjj$If^gd+llZ}kdA$$Ifl0h$ t0"644 layt+l jj$If^gd+llZ}kdAB$$Ifl0h$ t0"644 layt+l  2 jj$If^gd+llZ}kdB$$Ifl0h$ t0"644 layt+l2 4 6   xojaN$IfgdDClZ^gd5gd{^gd5^gdq7}kdC$$Ifl0h$ t0"644 layt+l    X%t%))))))))2,:,l,x,,,,,----@0N00000\1h111B2H222 3333d4j444h5t566F7J7L7f7 h~hk@yh*vh9@h*v5\ h9@h*vh=h*v5\ h=h*v h>Qh*vhxh*v5h>Qh*v5 h*v5 hZ#u5h3gOh~h|5 h3gO5 h~h{ h~h|: &!z"" #>###"$f$$$%8%Z%$Ifgd3gOlZgkdC$$Ifl2"" t0644 laZ%\%r%t%gkdD$$Ifl2"" t0644 la$IfgdDClZgkdC$$Ifl2"" t0644 lat%%'2'''*(v(((*)^)|)))gkdZD$$Ifl2"" t0644 la$Ifgd3gOlZ)))))**~++,N,,,-B-sjkdD$$Ifl2"" t0644 layt+l$Ifgd+llZ^gd2gd*v B-`----jkdD$$Ifl2"" t0644 layt+l$Ifgd+llZ--->/Z// 0b000"112x22$Ifgd+llZjkdAE$$Ifl2"" t0644 layt+l283j33$4455P6667&7H7J7jkdE$$Ifl2"" t0644 layt+l$Ifgd+llZJ7L7777; <<L====>B??@RAABBC6CCCCDDgdH6gd|^gdaq^gdq7f7z77ppppp6q8q:q*hq}h?)h s0JVmHnHu h?)0JVjh?)0JVUjh Uh h%hrRh/hrRCJaJhrR hrR0J h>QhH6hH6 h~hk@yh3gO0D"EHEEEtFGGfHHHI@InIJJjKLFLxLLL.M\M@NpNNN,OVOgdH6VOOPLQRR*SXSSSTXUVVvWWW6X`X YYZl[8\d\\\t]]^gdH6^^_<_\_|__H`l``JanaaJbnbb\ccc8dd e8eeerfffzg(hgdH6(hvhq@qDqFqJqLqPqRqjqlqnqqqqqqqqqqqqqUgd?)T`T`T T&`#$gdq}qqqqqqqgdH6 T$dNqqq h~hk@yhDC3 0&P1h/ =!"#$%77 3 0&P1h/ =!"#$%77 nR|3;{CB@PNG IHDR--pPLTEm cmPPJCmp0712OmIDAT(c`Q ?| G!+7IENDB``!3OD#RbFR.`xcdd``.a```ba ff``L ɍ ;HNQ7Ӝ` B2sSRsH.#fbd Hqdc 9mU`Ѕ%6aELLJ%s%@2;@y‚l#3^}DyK _Toc148762108}DyK _Toc148762108}DyK _Toc148762109}DyK _Toc148762109}DyK _Toc148762110}DyK _Toc148762110}DyK _Toc148762111}DyK _Toc148762111}DyK _Toc148762112}DyK _Toc148762112}DyK _Toc148762113}DyK _Toc148762113}DyK _Toc148762114}DyK _Toc148762114}DyK _Toc148762115}DyK _Toc148762115}DyK _Toc148762116}DyK _Toc148762116}DyK _Toc148762117}DyK _Toc148762117}DyK _Toc148762118}DyK _Toc148762118}DyK _Toc148762119}DyK _Toc148762119}DyK _Toc148762120}DyK _Toc1487621206Dd " 0 # A"6Чߋ^e$5 _ @=5Чߋ^e$EUT|5x |Uսp2@ d $!!sBkNŹkc׋U{Ek^^CZm+ℳ:ԹVżְ gw"睪f 7yޤy^Ļ?==^r<8>zujEХ^z+V-{XIl˩3wd׾]i3r/uz!OrB}lzzH$rQoN&HBzs&<?N!5&+?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~2Root Entry F`^?@Data EWordDocumentObjectPool"`{ ^?`^?_1198325403 F`{ ^?`{ ^?Ole EPRINTCompObjs !"#&*+,-/012345789:;<=?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ\ FMicrosoft Visio DrawingVisio 11.0 ShapesVisio.Drawing.119q Oh+'0 X`lx akisielis   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~0lB8, EMF@F, EMF+@``F|pEMF+0@?@ @ @@ @$yI3!zC AjBbB!b 'Iy% Ld TB [9IZ?? $$==^t$0T ( % % Ld UB??% % $$AA Ld TB [9IZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+@H<!zC|BC|BC A!zC A!zC|B3@ @@4Q8@yI3@H<!zC|BC|BC A!zC A!zC|B@!b !; [P EXEX CVCV <C ( % LdWD_=IZ?? $$==^t$0T ( UwUu% ;,Y8YB,BY=X(6YX(epp6p,X(p9eCYC6CX(C9,=<>WD % $$AA LdWD_=IZ??% " " F@4EMF+@ 4@ @ FtEMF+@H<"uCJtBCJtBC(@"uC(@"uCJtB3@ *@$B"uCJtB@*? z??z? ?4m>??*?C?~% ?~%?~%=C*4m>?z?=z??>?ɷɷ @$**9w??!b !P> Q(O=];P ];(];dϿξννͼ̻̺˺˹ʹʸʸɷϾͽɸ̼̻HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHFFFFFFGGGGGGGGGTTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHDDDDDDDDEEEEEEFFFFFGGGGTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCDDDDDDDEEEFFFGGGTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAaaBBBCCCCCCCCDDDDEEEFFGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH@`````AAAAAAAAAAAAaBBCCCCCCDDDEEFFGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH@@@@@@@@@@@@@@@@@`AAAAAAaBBCCCCDDDEEFFGGTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH>>>>>>>>>?RRRRRR@@@@@@@`AAAAAaBCCCCDDDEFFGGTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH==============>>>>?RRR@@@@@@`AAAAABCCCDDDEEFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH<<<<<<<<<<>>?RR@@@@@`AAAABCCCCDDEFFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH:::::::;;<<<<<<<<<>>RRR@@@@AAAAaCCCDDEEFGGTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH99999::::::::::::;<<<<<<>>RR@@@@AAAABCCCDDEEFGTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH7778888888888999:::::::;<<<<>RR@@@@AAAaBCCDDEEFGTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH66666SSSS7777777888899:::::;<<<<>?R@@@`AAABCCCDEEFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH5555555555555566SS777788899::::;<<<>RR@@@AAAaCCCDEEFGTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH4444444444__5555555566S77788899::::<<<?R@@@AAAaCCCDEEFGTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPPPPPPPPPP44444444_5555556S7778889::::<<<<===>>R@@@`AAaCCCDEFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH22222223333333PPP444444_555556S778889:::;<<>RR@@`AAaCCDDEFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH11OOOOOO222222223333PPP4444_55556S77889::::<<>RR@@AAABCCDDEFGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH00000000001111OO22222333PPP444455556S77889:::<<R@@@AAABCCDEFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH............/0000111O2222233PP44445555677889:::<<>R@@@AAaCCDDEFGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH,,,,-------......./00011OO22233PP444_5556S7889:::<<?R@@AAABCCDEFGTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH+++++++++^,,,,----.....00011O22233PP4445556S7789:::<<R@@@AABCCDEEGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH)))))))****+++++^,,,--..../0011O22233P4445555S7789:::<<<==>?R@@AAACCDDEFGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH(()))))))))))))**++++,,,--.../001122233P4445556S7889::;<R@@`AABCCDEFGHHHHHHHHHHHHHHHHHHH'''''''''''(()))))))*++++,,--...0001O2233P44455567788:::<<<==>?R@@AABCCDEFGHHHHHHHHHHHHHHHHHH&&&&&&&&NNNN'''''()))))**+++,,-....001O2233P44455567789::<<?R@@AAaCCDEFGTHHHHHHHHHHHHHHHH%%%%%%%%%%&&&&&NN''''()))))*++^,--...001O2233P44_556S789:::<R@@AAaCCDEFGTHHHHHHHHHHHHHHH########$$]%%%%%&&&&N'''(()))**++,,-...001O223PP44555S7889::<R@@`AACCDEFGHHHHHHHHHHHHHHH""""""#########$]%%%&&&NN''())))*++,,-...0012223P44_5567789::<<<==>R@@`AACCDEFGHHHHHHHHHHHHHH!""""""""""""######$]%%&&&N'''()))*++,,-../01O223PP44555S789::<<<==>R@@`AACCDEFGHHHHHHHHHHHHH \!!""""""####$]%%&&&N''()))*++,--..0012233P44555S789::;<<==>R@@AAaCCDEFGHHHHHHHHHHHHX !!""""####$%%%&&N''()))*++,-../01O223P44_55S788::;<<==>R@@AAaCCDEFGHHHHHHHHHHHXX !""""####]%%&&N''())*++,--..001223P44_556788::;<<==>R@@AABCCDEGGHHHHHHHHHH[[[XX !""""###]%%&&N'()))*+^,-..001223PP44556788::<<<==>R@@AABCDEFGTHHHHHHHHHMMMMM[[X \""""###]%&&N''())*++,-../01O233P44556789::<<<==>R@@AACCDEFGHHHHHHHHHMM[X !"""##$%%&&N'()))++,-...01O233P4455S789::<?R@`AACCDEFGHHHHHHHHWM[X """###$%%&N'')))*+,,-..01O23344_55S789::<R@@AABCDDEGTHHHHHHHWM[XX \"""##$%%&&''())*+^,-..01O23P44_55S789:;<<==>R@@AABCDEFGHHHHHHHW[X !""###]%&&''())*+^,-..01223P44556788::<<<==?R@`AaCCDEGTHHHHHHVVVb[X \"""##]%&&N'())*+^-../01223P44556789::<R@@AABCDEFGHHHHHHVM[X """##$%&&N'())*+,-..00O223P4455S789:;<<==>R@@AACCDEFGHHHHHLLLLLLLVM[X !""##$%&&N'())*+,-..01O23P44556788::<R@@AABCDEFGHHHHHLLVWX !""##$%&&'')))++,-..01223P4455S789::<<==>R@@AACCDEGTHHHHLLV[X !""##]%&N''))*+^,..00O223P4_55778::<R@@AABCDEFGHHHHUUULVbM[X """##%%&N'())*+,-..01O23P44556789::<<==>R@`AaCCDFGHHHHULM[X ""##$%&&N'())++,-./01223P4_55788::<R@@AACCDEFGHHHULM !""##]%&N'())*+,-..01O23P4455S789:;<<=>?@@AABCDEFGHHH ccULV[ !""##%%&N'())++,-./0O23344556789::<<==>R@`AaCCDFGHHH cULV[X \""##$%&N'())*+,-..01223P4455S78::<R@@AACCDEGTHH Z ULbWM !""##%%&N'))*+^-..01O23P4455S789:;R@@AABCDEFGHHJ KK Z L[X \""##]%&N'())++,-./0123344556789::<<==?R@AABCDEFGHH JJKK Z LVWM ""##$%&&''))*+,-..01223P4_56789::<<==>R@`AaCCDFGHH I JK Z UL[X !""##%%&''))*+,-..01223P4455S78::<R@@AACCDEGHHY J K Z LV[X \""##]%&N'())+^,..01O23P4455S78::<R@@AACCDEGTH J ULVWMX ""##$%&N'())++,-.01O23P4455S789:<R@@AACCDEGTH JK LM ""##$%&N'())++,-./0O23P4455S789:<R@@AACCDEGTH I JK LM ""##$%&N'())*+,-./0O23P44556789:;R@@AABCDEFGH !"##$%&&'())*+,-./0123344556789:;<<=>?@@AABCDEFGH" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0S@SGSGS% % $$AA( FEMF+*@$BB"uC(@@0$=ARIAL6@xIaorinisۗ>>>>>>>>>>@?>|?>?>??  RpAriall2|ة)D|8|2|||'Ͽξννͼ̻9l˹ʹʸʸɷdv% T|2 AAL\Iaorinis% FEMF++@ *@$BB"uC(@6@ vartotojasFm>a>>a>>a>>a>x>a>>a>u?a>F?a>?a>@j(?a>??  % T 8,AA * L`vartotojas% FEMF++@ @@4?wF@<0>CJtB>C~BFB~BFBZ`B@$$==_888Fw% % W,/;%\((% % $$AA( F\PEMF+@<0ZByBFBB3ByBZByB@wF( $$=='Fw% % V,,Y7cl.l% % $$AAF@4EMF+@ @$yI3 A1BjBbB( ( 'Iy% Ld hd h[9IZ?? $$==^t$0T ( % % Ld id??% % $$AA Ld hd h[9IZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+@H< A:!CB:!CB1B A1B A:!C3@ @@4Q8@yI3@H< A:!CB:!CB1B A1B A:!C@!b !; [P ggggg i eei i<C ( % Ldgfg_=IZ?? $$==^t$0T ( UU% ; Y8 M 6 6M=X(|rr6MrX(Yrd|d6d X(d! Y+ M+ 6+ X(+ ! =<>gf % $$AA Ldgfg_=IZ??% " " F(EMF+4@ @ FtEMF+@H<(@Ce-BCe-BB(@B(@C3@ *@$B(@C@*? z??z? ?4m>??*?C?~% ?~%?~%=C*4m>?z?=z??>?ɷɷ @$**9w??!b !c` Q$c_a];P ];(];cϿξνͽͼ̻̺˺˹ʹʸʸɷνϾɸ̼̻IIIIIIIIII^JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJGGGGGGGGHHHHHIIIIIII^JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJEEFFFFFFFFFFFFGGGGGHHHIIII^JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJDDDDEEEEEEEEEEEEEFFFFFGGGHHHIIIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJCCCCCCCCCCCCCCbDDDEEEEEEFFFFGGHHIII^JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJBBBBBBBBBBBaaCCCCCCCCbDDEEEEEFFFGGHHIIIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJAAAAAAAAAABBBBBBBBBBaCCCCCCbDEEEEFFFGGHIIIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ???????@@@@@@@RAAAABBBBBBBCCCCCbDEEEEFFGGHHIIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ>\\\\\\\\?????????@@@RAAABBBBBaCCCCbDEEEFFFGHII^JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ>>>>>>>>>>>>>>>>\\??????@@RAAABBBBaCCCCDEEEFFGGHIIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ=============T>>>>>>>>\\????@@@AAABBBaCCCCDEEEFFGHHI^JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ;;;;;;;<<<<<========T>>>>>>\????@@RAABBBBCCCbEEEFFGGHIIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ:::::::::::;;;;;;<<======T>>>>>\????@@AABBBaCCCDEEEFGGHIIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ888888888999[[:::::;;;;<<=====>>>>>\???@@AABBBCCCbEEEFFGHIIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ7____88888888888899[[:::;;;<<====T>>>>\???@RABBBaCCbEEEFFGHIIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ777777777777777_88888889[::::;;<====T>>>\???@@ABBBaCCCDEEFGGHI^JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ555555555666667777777_888889[:::;;<<===>>>>\??@@AABBaCCCEEEFGHIIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4444444444444555566667777_888889[::;;<====>>>\???@AABBaCCbEEFFGHIIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ2333333333ZZZ4444445556667777_88889[::;;<===>>>>???@AABBCCCDEEFFGHIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ1111111W2222223333Z4444455566777_8888[::;;<===>>>>???@ABBBCCCDEEFGHI^JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ000011111111111W222233ZZ44455566777_8889[::;<===T>>>??@@ABBBCCbEEFFGIIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ]]/////////000011111122233Z444455667778888[::;<<==>>>\??@RABBCCCDEEFGHI^JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ----.........]///0001111122233Z4455567778888[::;<===>>>\??@ABBBCCDEEFGHI^JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,,,,,,,,,,,,--.....///001111W223Z444556777_888[::;<===>>>??@RABBCCCEEFFGIIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ++++SSSSS,,,,,,,,,-....]//011112233Z44556677_889[:;;<==>>>\??@ABBaCCDEFFGHIJJJJJJJJJJJJJJJJJJVVVVVVV+++++++SS,,,,,,-...]//01111223Z445566778889::;<===>>\??@ABBBCCDEEFGHIJJJJJJJJJJJJJJJJJ))))********VVV++++SS,,,,--..]/00111223Z44556777888[:;;<==>>>??@RABBCCDEEFGHIJJJJJJJJJJJJJJJJQQQQQQY))))))*****VV+++S,,,,-...//0111223Z4455677_889::;<==T>>\?@RABBCCbEEFGHIJJJJJJJJJJJJJJJ((((((((((((QQ))))****V+++S,,,,-..//0111223Z4456677888[:;;===>>\??@ABBCCbEEFGHIJJJJJJJJJJJJJJ''''''''''(((((((QY)))***V+++S,,,-..]/01112234455677_889::;<==>>\??@ABBCCbEEFGHIJJJJJJJJJJJJJ%%%%``&&&'''''''(((((Q)))**VV++S,,,-..//011W23Z4456777889::;<==>>>??@ABBCCDEEFGHIJJJJJJJJJJJJ$$$$$$%%%%%%%&&'''''((((Q)))**V++S,,,-../00112234455677888[:;<==>>>??@ABBCCDEEFGIIJJJJJJJJJJJ""""####$$$$$%%%%`&''''((((Y))**V++S,,,-../011W23Z445677888[:;<==>>\??@ABBCCDEFFGI^JJJJJJJJJJ!!!!!!""""""##$$$$%%`&''''(((Q))**V++S,,-../001123Z445677_88[:;<==>>\??@ABBCCDEFGHIJJJJJJJJJJ !!"""##$$$%%`''''(((Q))**V+S,,,-.]/011223445677_88[:;<==>>\?@RABaCCEEFGHIJJJJJJJJJUU !!"""#$$%%%&'''(((Y))*V++S,,-../011223445677_88[:;<==>>\?@ABBCCbEEFGIIJJJJJJJJXXU !""##$$%%&'''((Q))**V+S,,,../011W23445677888[:;<==>>??@ABBCCDEFFHIJJJJJJJJXU !"""#$$%%&''(((Y)**V++,,,../011W23445677889::;==T>>??@ABBCCEEFGHIJJJJJJJU !""#$%%`'''((Q))*V++S,,-./011223445677889:;;==>>\??RABaCbEEFGI^JJJJJJPPPPPPP ""#$$%%&''((())**++S,,-./01122344567788[:;<==>>\?@ABBCCDEFGHIJJJJJJPPP !""#$$%&''(((Y)**++S,,../01123Z45567_88[:;<=T>>??@ABaCCEEFGIIJJJJJPP !"#$$%`'''((Y)**++,,,../01123Z45677889:;;==>>\?@ABBCCDEFGHIJJJJJPPU !""$$%%'''((Y)*V++,,-../0112344567788[:;<==>>??@ABBCCEEFGI^JJJJPPX !""#$%%'''(())*V+S,,-.]01122Z45577888::;==>>\?@ABBCCDEFGHIJJJJOOOOP ""#$%%''((())*V+S,,-./01123445677889:;<==>>??@ABaCbEEFGIJJJJOP ""#$%`''((Q)**++,,-../01W2344567_88::;==>>\?@ABBCCEEFGHIJJJOP !""$$%&''((Y)*V+S,,-./01123Z4567788[:;<=T>>??RBBCCDEFGHIJJJOP !"#$%%&''(())*V+S,,../01W2345577889:;<==>>??@ABBCCEEFGI^JJ OPU !"#$%`''((Q)**+S,,-./0112344567788[:;==>>\?@ABBCCEEFGIIJJ PXU ""$$%&''(())*V+S,-.]/1123Z45677889:;<=T>>?@RBBCCDEFGHIJJ OP !"#$%`''((Y)*V+S,,-./0112344577889:;<==>>??@ABaCDEFGHIJJ OPU ""$$%&'((Q)**++,,-./0112344567_88:;;==>>??@ABBCCEEFGIJJ N P !"#$%&''(())*V+S,-.]01123Z4567788[:;==>>\?@ABBCCEEFGI^J OPX !"#$%%''((Y)*V+S,,../0122Z4567788[:;<=T>\?@ABBCCEEFGIIJM PU ""$%%''((Q)*V+S,,-./01W2345677889:;<=T>>?@ABBCCDEFGHIJM OP !"$$%&''(Q)**+S,,-./0112344577889:;<=T>>??RBBCCDEFGHIJLLM N OP !"#$%&''(Q)**++,,-./0112344577889:;<==>>??RBBCCDEFGHIJKL !"#$%&''(()**++,,-./0112344567889:;<==>>??@ABCCDEFGHIJ !"#$%&''(()**++,,-./0112344567889:;<==>>??@ABCCDEFGHIJ" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0`bG .G.G % % $$AA( FEMF+*@$BB(@B6@x.jungti :=>9 >>$>>c>>>>*>>>>>>??  % T|d*qAAoL\.jungti % F|EMF++@ *@$BB(@B6@H</ j>>8>>??  % TX.d1qAA.oLP/ % FEMF++@ *@$BB(@B6@ iajungti >>?> ?>_?>@1)?>9?>H?>P?> W?>??  % T4dTqAA4o L`iajungti % FEMF++@ *@$BB(@B6@ teikimo web 7>>)W>>8>>ۗ>>M>>>>T>>?>?>m$?>?4?>@D?>??  % TqN~AA| Ldteikimo web % F EMF++@ *@$BB(@B6@servisu paslaug c=a>=a>)1>a> W>a>>a>>a>>a>>a>>a>?a>@?a>@?a>n$?a>?4?a>D?a>@S?a>c?a>??  % T ~YAA Lpservisu paslaug % FEMF++@ *@$BB(@B6@|pportale>R?>R?C>R?5>R?>R?@S?R??R???  % Tx!@AA!L\portale% FL@EMF++@ @ @$yI3>C1BjBbB( % Ldhh[9IZ?? $$==^t$0T ( % % Ldi??% % $$AA Ldhh[9IZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+@H<>C:!C\C:!C\C1B>C1B>C:!C3@ @@4Q8@yI3@H<>C:!C\C:!C\C1B>C1B>C:!C@!b !; [P gggiii<C ( % Ldgg_=IZ?? $$==^t$0T ( UwUW% ;5 Y8  5=X(|rr6 rX( r | 6 X( ! + + 6+ X(+ ! =<>g % $$AA Ldgg_=IZ??% " " F(EMF+4@ @ FtEMF+@H<aBCRVCCRVCBaBBaBC3@ *@$BaBC@*? z??z? ?4m>??*?C?~% ?~%?~%=C*4m>?z?=z??>?ɷɷ @$**9w??!b !}c Q,}c{a];P  ];(];eϿξνͼ̻̺˺˹ʹʸʸɷνϾͽɸ̼̻JJJJJJJJJJ_KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHHHHHHHHIIIIIJJJJJJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKFFGGGGGGGGGGGGHHHHHIIJJJJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKEEEFFFFFFFFFFFFFFGGGGGHHHIIJJJ_KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKDDDDDDDDDDDDDddEEEFFFFFFGGGHHHIIJJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCCCCCCCCCCCccDDDDDDDDdEEFFFFFGGGHHIIJJ_KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCcDDDDDDEEFFFFGGGHHIJJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAAAAAAAMMMMMMMBVVVVCCCCCCCDDDDDdEFFFFGGHHIJJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK@UUUUUUUUAAAAAAAAAMMMBVVVCCCCCcDDDDdEFFFGGHHIJJ_KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK@@@@@@@@@@@@@@@@UUAAAAAAMMBVVCCCCCDDDDdEFFFGGHHIJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK>>>>>>>>>>>>>?@@@@@@@@UUAAAAMMMVVCCCCcDDDDEFFFGGHIJJ_KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK<<<<<<<=====>>>>>>>>?@@@@@@UAAAAMMBVVCCCcDDDEFFFGGHHIJ_KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK;;;;;;;;;;;<<<<<<==>>>>>>?@@@@@UAAAAMBVVCCCDDDDEFFGGHHIJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK999999999::YYY;;;;;<<<<==>>>>>@@@@UAAAAMBVCCCCDDDEFFFGHHIJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK8bbbb999999999999::YY;;;<<<==>>>>@@@@@UAAMMVVCCCDDDdFFFGGHIJ_KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK888888888888888b9999999:Y;;;<<<=>>>>?@@@UAAAMMVCCCDDDdFFFGHHJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK777777777TTTTT8888888b99999:Y;;;<<==>>>@@@@UAAMMVCCCcDDdFFGGHIJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK66666666666677777TTT88888b99999:Y;;<<=>>>?@@@UAAMMVVCCcDDEFFGGHIJ_KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK5555555555XXX666666777TTT888899999:;;;<<=>>>@@@UAAAMVCCCDDDEFFGHHJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK22222233444444555XX6666777TT8888b999:Y;;<<=>>>@@@UAAMMVCCCDDDFFGGHIJ_KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK1111222222222223444455X6666777TT8889999:Y;<<=>>>@@@UAAMBVCCcDDEFFGHIJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKaa000000001111222222344455X666677T8888999:Y;;<=>>>@@@UAAMVVCCDDdFFGGHIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..../////////a000111222224445X66677TT888999:Y;;<=>>>@@@AAMMVCCcDDEFFGHIJ_KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK------------../////0001122224445X66677T8889999Y;<<=>>?@@UAAMVCCCDDdFFGHIJ_KKKKKKKKKKKKKKKKKKK++++,,,,,--------..////001122224455X6677T888999:Y;<<=>>@@@AAMMVCCDDDFFGGHJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKSSSSSSS+++++++,,------.///a0012223445X6677T888999:;;<=>>?@@UAAMVCCcDDEFGGHIJKKKKKKKKKKKKKKKKK))))********SSS++++,,----..//0011222445X6677T888999Y;<<=>>@@@AAMVCCCDDEFFGHIJKKKKKKKKKKKKKKKK(((((^^))))))****SS++++,----.///001222445X6677T88b99:;;<=>>@@@AAMBVCCDDEFFGHIJKKKKKKKKKKKKKKK''''''''''''(^))))***SS+++,----.//001222445X667T888999Y;<<>>?@@UAMBVCCDDEFFGHIJKKKKKKKKKKKKKK&&&&&&&&&&'''''''(^)))***S++,,---.//0012224556677T88999:;<<>>>@@UAAMVCCDDEFFGHJJKKKKKKKKKKKKK$$$$``%%%&&&&&&&'''''()))**S+++,---.//00122345X667T88899:;;<=>>@@UAAMVCCDDEFGGHJJKKKKKKKKKKKK######$$$$$$`%&&&&&&''''())***S++,---.//012224556677T8899:;;<=>>@@UAAMVCCDDEFGGHJ_KKKKKKKKKKK"""]]]]]#####$$$$`&&&&&'''(^))**S++,---./a0122445X677T88999Y;<=>>@@UAAMVCCDDEFGHIJKKKKKKKKKKK!!!!!!""""""]]###$$$`%&&&''''^))**S++,--.//0122245X667T88999Y;<=>>@@UAMBVCCDDFFGHIJKKKKKKKKKK !!!"""]]###$$%&&&&'''^))*S++,---./a012245X667T88999Y;<=>>@@UAMVCCcDdFFGHIJKKKKKKKKKRR !!"""]##$$`%&&&'''))**S++,--.//0122445667T88999Y;<=>>@@AAMVCCDDEFGGHJ_KKKKKKKK\\R !!""]##$$$%&&'''())**++,--.//0122445667T8899:;;<=>?@@AAMVCCDDEFGHIJKKKKKKKK\R !""]###$`&&&'''^)**S+,---//0122445667T8899:;<<>>@@UAAMVCCDDFFGHIJKKKKKKKR !""]##$$%&&&''())*S++---//0122445667T8899:;<=>>@@UAMVCCDDEFGGIJKKKKKKK !""]##$$&&&''())*S++---//012245X677T8b99Y;<=>>@@AAMVCCDDFFGHIJKKKKKK[ !""]#$$%&&'''))*S++---//012245X67T88999;;<>>@@UAMBVCcDdFFGHJ_KKKKKQ[R ""]##$%&&'''))*S++--.//012245667T8899:;<=>>@@AAMVCCDDEFGHIJKKKKKQQQ[ !"]##$`&&'''))*S+,--./a022345667T8899Y;<=>?@@AAMVCcDdFFGHJKKKKKQQ[R !""##$`&&'''))*S+,--./012245X67T8899:;<=>>@@UAMVCCDDFFGHIJKKKKQ[\ !""##$`&&''()**S+,--//012245667T8899Y;<=>?@@AABCCDDEFGHIJKKKKZQ[ !""##$%&&''()**++--./a12244X6778899:;<=>>@@AAMVCCDDFFGHJ_KKKZQ[ !"]##$%&&''))*S+,--./012245667T8899Y;<>>@@UAMVCCDDEFGHIJKKKZQR !"]#$$&&''()**++--./a02245X67T8899:;<=>>@@AAMVCcDdFGGIJKKKZQ\R !"]#$%&&''^)*S+,--./012245667T8b99;;<>>@@UAMVCCDDFFGHJ_KK WWQ !"]#$$&&''()**++--./012245X67T8899Y;<=>@@UAMVCCDDFFGHIJKK WZQ[ !"]#$`&&''^)*S+,--//01234X67T8899:;<=>?@@AABCCDDEFGHIJKKPPPP WZQ\R !"]#$$&&''()**+,--./012245667T899:;<=>>@@AAMVCcDdFGGIJKK P QR !"##$%&&'')**++--./012245667T8b99;;<>>@@UAMVCCDDFFGHJKK P !"]#$`&&''))*S+,--/a12245X67T8899Y;<>>@@UAMVCCDDFFGHJ_K P ZQ[\R !"]#$$&&''^)*S+,--//01244X67T8899Y;<=>@@UAMVCCDDFFGHJ_KN P WQR ""##$&&''()*S+,--//01234X67T8899Y;<=>?@UAMVCCDDFFGHJJKN O P QR ""##$%&''()*S+,--./01234567T8899:;<=>?@UAMVCCDDEFGHIJKL !"##$%&''()**+,--./0123456778899:;<=>?@@AMBCCDDEFGHIJK !"##$%&&'()**+,--./0123456678899:;<=>?@@AABCCDDEFGHIJK" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0y` o o .. % % $$AA( F0$EMF+*@$BBaBB6@Teikti deklaracijos h<>=>$>>=>>v>>->>ї>>>>B>>>>?>?>?>H!?>@1?>@S??>E?>K?>[?>j?>??  % Tq~AA|LtTeikti deklaracijos % F EMF++@ *@$BBaBB6@fail web servisu}=a>=a>E>a>7>a>P>a> >a>ۗ>a>>a>>a>?a>?a>;?a> &?a>/?a>=?a>@D?a>@JR?a>??  % T~AALpfail web servisu% FL@EMF++@ @ @$yI3!zC1BjBbB( % LdhTh[9IZ?? $$==^t$0T ( % % LdiU??% % $$AA LdhTh[9IZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+@H<!zC:!CC:!CC1B!zC1B!zC:!C3@ @@4Q8@yI3@H<!zC:!CC:!CC1B!zC1B!zC:!C@!b !; [P gXXggiVVii<C ( % LdgWg_=IZ?? $$==^t$0T ( UU]% ; Y8 Y B BY=X(|rr6YrX(erp|p6p X(p! e+ Y+ 6+ X(+ ! =<>gW % $$AA LdgWg_=IZ??% " " F(EMF+4@ @ FtEMF+@H<"uCCCCCB"uCB"uCC3@ *@$B"uCC@*? z??z? ?4m>??*?C?~% ?~%?~%=C*4m>?z?=z??>?ɷɷ @$**9w??!b !cP Q,cOa];P  ];(];eϿξνͽͼ̻̺˺˹ʹʸʸɷϾɸ̻̼νGGGGGGGGGGVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEFFFFFGGGGGGVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCDDDDDDDDDDDDDEEEEEFFGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHBBBCCCCCCCCCCCCCCDDDDDEEEFFGGGVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAA``BBBCCCCCDDDDEEEFFGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH@@@@@@@@@@@bAAAAAAAAA`BBCCCCCDDDEEFFGGVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH??????????@@@@@@@@@@bAAAAAABBCCCCDDDEEFGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH=======>>>>>>>c????@@@@@@@AAAAA`BCCCCDDEEFGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH>>c???@@@@@bAAAA`CCCCDDEEFGGVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH<<<<<<<<<<<<<<<>c??@@@@@AAAA`BCCCDDEEFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH:::::::::::::;<<<<<<<>>??@@@@bAAA`BCCDDDEFGGVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH888888899999::::::::;<<<<<>c??@@@bAAABCCCDDEFFGVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH7777777777788888899::::::;<<<<>c??@@@AAAABCCDDEEFGVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH55555555566RRR7777788889:::::;<<<c?@@@@AAABCCCDEEFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH4____55555555555566R777788899::::<<<<<===>>??@@@AAABCCCDEEFGVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH444444444444444_55555556R7778889::::;<<c?@@@AAA`CCCDEFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH333333333LLLLL44444445555556R777889::::<<<>?@@@bAA`CCDDEFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH22222222222233333LLL44444_55556R777889:::;<<>??@@bAABCCDDEFGVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH1111111111QQQ222222333LLL4444555556778899:::<<>?@@@AAABCCDEEGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH......//000000111QQ2222333LL4444_5556R77889:::<<>?@@@AA`CCDDEFGVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH----.........../000011Q2222333LL44455556R7889:::<<c?@@bAABCCDEFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH^^,,,,,,,,----....../00011Q222333L44445556R7889:::<<??@@AA`CCDDEFGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH****+++++++++^,,,---.....0011Q22233LL4445556R7789:::<<<==>>?@@bAABCCDEFGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH)))))))))))***+++++,,,--....0001Q22233L4445556R7889::;<?@@@AA`CCDEFGVHHHHHHHHHHHHHHHHHHH''''((((())))))))**++++,,--....0011Q2233L444555677889::<<<==>c?@@AA`CCDEFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHKKKKKKK'''''''(())))))*+++^,--.../001Q2233L44455567789::;<?@@bAACCDDEGGHHHHHHHHHHHHHHHHH%%%%&&&&&&&&KKK''''()))))*+++,,--...001Q2233L444555R788:::<<<==>?@@bAABCDDEFGHHHHHHHHHHHHHHHH$$$$$\\%%%%%%&&&&KK'''(())))*+++,,-...001Q2233L44_5567789::<<<==>c?@@AABCCDEFGHHHHHHHHHHHHHHH############$\%%%%&&&KK'''())))*++,,-...001Q223L444555R789::;<c?@@AABCCDEGGHHHHHHHHHHHHHH""""""""""#######$\%%%&&&K''())))*++,,-../0112233L44555R788:::<?@@AABCDDEGGHHHHHHHHHHHHH ddd!!""""""""#####$%%%&&K'''()))*++,--../01Q223L44_5567789::<?@@AABCDDEGGHHHHHHHHHHHH d!""""""####$%%&&&K''()))*++,-...0112233L445567789::<c?@@AABCDEFGHHHHHHHHHHHZZZZZZ[[ d!"""####\%%&&K'')))*++,-...01Q223L44555R789::<c?@bAACCDEFGHHHHHHHHHHZZZ[[ !""""###\%%&K''()))++,,-..01Q223L44555R789::<?@@AA`CCDEGGHHHHHHHHHJJZZ[ d""""##$%%&&K'')))*+^,-..001223L445567789::<<==>?@@AABCDDEGVHHHHHHHHYJZZ[ !""###$%%&K''())*++,-..001223L44556778::;<<==>?@@AABCDEFGHHHHHHHHYJZ[ d"""###\%&&K'())*++,-..001223L44556788::<?@@AABCDEFGHHHHHHH]Z[ """##$%%&K'')))++,-..01Q233L4_55R789::<<==>?@@AACCDEFGHHHHHHXX]Z[ !""###%%&K'')))++,-..01Q23L44555778::<c@@AABCCDEGVHHHHHPXJ[ !""###%%&K'())*++,-./01223L44556789::<<==>?@@AABCDEFGHHHHHPPPXZ[ d""###%%&K'())*+^-..001223L4_55R789:;<<==c?@bA`CCDFGHHHHHPPXJZ d""##$%%&K'())*+,-..01Q23L44556789::<?@@AACCDEFGHHHHPXYJZ d""##$%&&''())++,-..01223L4455R789:;<<=>c@@AABCDEFGHHHHWPZ !""##\%&&''))*+,-..01Q23L44556789::<<==>?@@AACCDEGVHHHWPX]Z[ !""##%%&K'())*+,-..01223L4455R78::<?@@AABCDEFGHHHWP]JZ[ ""##$%&&''))*+^-..01Q23L44556789::<<==>?@bABCDEFGHHH WPP]YJ !""##\%&K'())++,-./01223L4_55788::<<==>?@@AACCDEGHHH UU PZ[ ""##$%&&''))*+,-..01Q23L4455R78::<?@@AACCDEGGHHOOO U WXJZ[ !""##%%&K'())++,-.00Q23L4455R789:;<<=>c@@AABCDEFGHHNNNN OO U aWP]Z[ ""##$%&K'())*+,-..0122344556789::<<==>?@bABCDEFGHH NOO PJ !""##%&&''))*+,-..01223L4_55788::<<==>?@@A`CCDEGHH NO P]Z[ !""##%%&K'()*+^-..01Q23L4455R78::<?@@AACCDEGHHT M NO WPXYZ[ ""##\%&K'())++,..01Q23L4455R78::<?@@AACCDEGVHT NO U PJ ""##$%&K'())++,-.00Q23L4455R789:<?@@AACCDEGVH M NO PJ ""##$%&K'())++,-./0Q23L4455R789:;?@@AACCDEGGHI J !"##$%&K'())*+,-./0123L44556789:;<<=>?@@AABCDEFGH !"##$%&&'())*+,-./0123344556789:;<<=>?@@AABCDEFGH" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0`SS .S.S % % $$AA( FEMF+*@$BB"uCB6@ Patvirtinti y>G>>G>>G>_>G>>G>t>G>@3?G>@?G>l?G>=%?G>$-?G>v3?G>??  % T k8xAA v LdPatvirtinti % F4(EMF++@ *@$BB"uCB6@nepatvirtint failTW=?>8=?>c4>?>s>?>x>?>F>?>>?>\>?>N>?>>?>??>??>??>@j(??>@Q0??>@88??> H??>[N??>T??>??  % TwIAALtnepatvirtint fail% FEMF++@ *@$BB"uCB6@|pportale>>>>C>>5>>>>@S?>?>??  % Tx1AAL\portale% FL@EMF++@ @ @$yI3JC1BjBbB( % Ldvhvh[9IZ?? $$==^t$0T ( % % Ldwij??% % $$AA Ldvhvh[9IZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+@H<JC:!CC:!CC1BJC1BJC:!C3@ @@4Q8@yI3@H<JC:!CC:!CC1BJC1BJC:!C@!b !; [P ugugugwiwiwi<C ( % Ldugug_=IZ?? $$==^t$0T ( UwUu% ; Y8j  j=SX(S|]rjr6rX("r,|,6, X(,! "+ + 6j+ X(]+ S! S =<>ug % $$AA Ldugug_=IZ??% " " F(EMF+4@ @ FtEMF+@H<-uCCCCCB-uCB-uCC3@ *@$B-uCC@*? z??z? ?4m>??*?C?~% ?~%?~%=C*4m>?z?=z??>?ɷɷ @$**9w??!b !qc Q,qcoa];P  ];(];eϿϾξνͽͼ̻˺˹ʹʸɸɷ̻ʸ̼ν̺HHHHHHHHHHIIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUGGGGGGGGZZZZZZHHHHHHIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUEEFFFFFFFFFFFFGGGGGGZZHHHHIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUccccEEEEEEEEEEEEEEFFFFGGGGZZHHHIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUDDDDDDDDDDDDDDYYccEEEEEEFFFFGGGZHHHHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUCCCCCCCCCCCC^DDDDDDDDDYcEEEEEFFFFGGZZHHIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUBBBBBBBBBBBCCCCCCCCC^DDDDDDDcEEEEEFFFGGZHHIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU@@@@@@@@AAAAAAbbBBBBCCCCCC^DDDDDYcEEEFFFGGZHHIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU>>???????@@@@@@@@@AAAAbBBBCCCCCDDDDDcEEEEFFGGZHHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU>>>>>>>>>>>>>>>>>??@@@@@AAAbBBCCCCCDDDDYcEEEFFGZZHHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU=============aa>>>>>>>>??@@@@AAbBBCCCCDDDDYEEEFFGGZHHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU;;;;;;;;<<<<=========>>>>>>>?@@@@AABBCCCC^DDDcEEEFFGZHHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU::::::::::::;;;;;<<<======>>>>>>?@@@AAbBBCCCDDDYcEEFFGZHHIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU888888888___999::::;;;;<<=====a>>>>?@@@@AbBCCC^DDDcEEFFGGZHIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU]]]]]8888888888888__9::::;;;<<====>>>>?@@@AABBCCCDDDcEEFFGGZHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU77777777777777778888888__9:::;;;<====>>>>?@@@AbBCCCDDDcEEFFGZHHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU5555555555666667777777888888_9::;;;<====>>>>@@@AbBCCCDDDcEEFFGZHHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU44444444444445555566677777]8888_9:::;;<===a>>>?@@AABCCCDDDcEEFFGZHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUKKKKKKKKKKK3334444445556677777888889::;;<====>>>?@@AABCCCDDDEEEFGZHHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU1111111``222222KKK3344445556677778888_9::;;<===>>>?@@AbBCC^DDYEEFFGZHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU0000011111111111`222KKK34444556677778888_::;;<===>>>?@@ABBCC^DDcEEFGZHIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTT////////0000111111`222KK34445566777]888_::;;<===>>>@@@ABCCCDDYEEFGGHHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUXXXXX.........T///0001111`22KK34445566777888_9:;;<==a>>>@@AbBCCDDDcEEFGZHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU------------XXX....T//000111122KK3444556777888_9:;;<==>>>?@@ABCCCDDcEEFGZHUUUUUUUUUUUUUUUUUUU+++++,,,,,--------XX....//00111122KK444556777888_::;<===>>>@@AbBCCDDYEEFGZHIUUUUUUUUUUUUUUUUU********++++++,,,------X...//00111`2KK3445567778889::;<==>>>?@@ABCCDDYEEFGZHHUUUUUUUUUUUUUUUU((((())))))))**++++,,-----X...//0111`22K34455677]88_9:;<===>>?@@ABCC^DDEEFFGHHUUUUUUUUUUUUUUU''''''MM(((((())))**+++,,----X..T/0011122K344566778889:;;<==>>>@@ABCC^DDcEFFGHHUUUUUUUUUUUUUU&&&&&&&&&&&&''M(((()))**++,,---XX../001112KK4445677]88_::;<==>>>@@AbBCCDDcEFFGHHUUUUUUUUUUUUU%%%%%%%%%%%&&&&&&&'M((())**++,----X..//011`2K344566778889:;<==a>>?@AbBCCDDcEFFZHIUUUUUUUUUUUU$$$$WW\\\%%%%%%%&&&&&'M((())*+++,---X../001122K3455677]889:;;===>>?@AbBCCDDcEFGZHIUUUUUUUUUUU#######$$$$$$W\%%%%%&&&&&M(())**++,---X.T/01112K3445677]88_::;<==>>?@AbBCCDDEEFGZHUUUUUUUUUUU""""LLLLL#####$$$$\%%%%&&&&'(()))*++,--X..//01122K445567788_::;<==>>?@AbCC^DDEEFGZHUUUUUUUUUUSSSSSSS""""""LL###$$$W%%%%&&&'((())++,---X../011`2K345567788_::;<==>>@@ABCC^DYEEFGZHUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!SS""""LL##$$$\%%%&&&&(())*++,--X../01112K344567788_::;<=a>>@@ABCCDDcEFFGHIUUUUUUUU !!!!!!S"""LL##$$W%%%&&&'(())*+,---X.T/0112K344567788_::;==a>>@@ABCCDDcEFGZHUUUUUUUUR !!!!S"""L##$$W%%%&&&'(()*++,--X.T/0112K344567788_:;;==>>?@@ABCCDDEEFGZHUUUUUUUR !!!!S""L##$$\%%%&&'(())*+,--X../0112K344567788_:;<==>>?@AbCC^DYEEFGHIUUUUUUd !!!S""L##$$\%%&&&M())*+,--X../0112K345567]889:;<==>>@@ABCCDDcEFGZHUUUUUUdR !!!S""L##$W%%%&&'(()*+,--X../0112K345677888::;<=a>>@@ABC^DYEEFGHHUUUUUQQ !!!S""##$$\%%&&'(()*+,--X../0112K44567788_:;<==>>?@ABCCDDcEFGZHUUUUUQ !!S""L#$$\%%&&'(()*+,--X.T011`2K445677889:;<==>>@@ABCCDDEEFGZHUUUUQR!!!S"L##$\%%&&'(()*+,--X./0112K34557788_::;==>>?@AbCCDDcEFGZHUUUUQ !!S"L##$\%%&&'())*+,--../0112K44567788_:;<==>>@@ABCCDDEEFGHIUUUQd !!S"L##$\%%&&'())++--X.T/01`2K44567]889:;==>>?@ABCCDDcEFGZHUUUPR !!S"L##$\%%&&M()*+,--X./0112K34567788_:;<==>>@@ABC^DYEEFZHUUUPQR !!S"L#$$%%&&&(()*+,--../01`2K44567]88:;;==>>?@ABCCDDEEFGZHUUPQR !!S"L#$W%%&&'()*++--X./0112K345677889:;<=a>>@AbCCDDcEFGZHUU[PQ!!!""##$\%%&&(()*+,--../01`234557788_:;<==>>@@ABC^DYEFFZHUUOOQ!!S"L#$$%%&&'()*+,--X./0112K44567788::;==>>?@ABCCDDEEFGHIU OQR !!""##$\%%&&(()*+--X.T0112K345677889:;<=>>?@ABCCDDEEFGZHU N O[!!S"L#$W%%&&M()*+,--../01`234567788_:;<=a>>@@bCCDDcEFGZHU [QR !!""##$%%&&'())+,--X./0112K4456788_:;<==>>@@ABC^DYEFGZHU [P!!S"L#$\%%&&())++--X./0112K44567]88::;==>>@@ABC^DYEEFZHUV Q!!S"L#$W%%&&(()*+,-X.T0112K345677889:;==>>?@ABCCDYEEFZHU N OPQR !S"L#$$%%&&M()*+,--.T/112K345677889:;==>>?@ABCCDDEEFGHU !!"L#$$%%&&M()*+,--../112K345677889:;==>>?@ABCCDDEEFGHIJJ !!""#$$%%&&'()*+,--../012K345677889:;<=>>?@ABCCDDEEFGHI !!""#$$%%&&'()*+,--../0122345677889:;<=>>?@ABCCDDEEFGHI" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0n` .. % % $$AA( FEMF+*@$BB-uCB6@x`alinti |>G>m>G>>G>>G>?G>}?G>d?G>?G>??  % T|kxAAvL\`alinti % F4(EMF++@ *@$BB-uCB6@nepatvirtint failTW=?>8=?>c4>?>s>?>x>?>F>?>>?>\>?>N>?>>?>??>??>??>@j(??>@Q0??>@88??> H??>[N??>T??>??  % TvwAAvLtnepatvirtint fail% FEMF++@ *@$BB-uCB6@|pportale>>>>C>>5>>>>@S?>?>??  % TxAAL\portale% FL@EMF++@ @ @$yI3eC1BjBbB( % Ldh?h[9IZ?? $$==^t$0T ( % % Ldi?S??% % $$AA Ldh?h[9IZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+@H<eC:!C D:!C D1BeC1BeC:!C3@ @@4Q8@yI3@H<eC:!C D:!C D1BeC1BeC:!C@!b !; [P gBBggi@@ii<C ( % LdgAg_=IZ?? $$==^t$0T ( UU% ;j Y8S # # ##Sj=<X(<|FrSr6#rX( $r$|$6$ X($! $+ #+ 6S+ X(F+ <! < =<>gA % $$AA LdgAg_=IZ??% " " F(EMF+4@ @ FtEMF+@H<CC8DC8DBCBCC3@ *@$BºCC@*? z??z? ?4m>??*?C?~% ?~%?~%=C*4m>?z?=z??>?ɷɷ @$**9w??!b !c; Q$c:a];P ];(];cϿξνͽͼ̼̻̺˺˹ʹʸʸɷνϾɸ̻JJJJJJJJJJ`KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHHHHHHHHIIIIIJJJJJJJ`KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKFFGGGGGGGGGGGGHHHHHIIIJJJJ`KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKEEEEFFFFFFFFFFFFFGGGGGHHHIIIJJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKDDDDDDDDDDDDDDaEEEFFFFFFGGGGHHIIJJJ`KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKBBBBBBBBBBBCCDDDDDDDDaEEFFFFFGGGHHHIJJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAABBBBBBBBBCDDDDDDaEFFFFGGGHHIJJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK????????@@@@@@TAAAABBBBBBBCDDDDaEFFFFGGHHIIJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK>________?????????@@@TAAABBBBBCDDDDaEFFFGGGHIIJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK>>>>>>>>>>>>>>>>__??????@@@AAABBBBCDDDDEFFFGGHHIJJ`KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=============[>>>>>>>>__????@@@TAABBBBDDDDEFFFGGHIIJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK;;;;;;;<<<<<========[>>>>>>_?????@TAABBBBDDDaEFFGGHHIJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK:::::::::::;;;;;;<<<=====[>>>>>_????@@AABBBCDDDEFFFGGHIJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK888888888999^^^::::;;;;<<=====>>>>>_???@@AABBBDDDaFFFGGHIJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK6777788888888888899^^:::;;;<<====[>>>>_???@TABBBCDDaEFFGGHIJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK666666666666666788888889^::::;;<<===[>>>>???@@AABBCDDDEFFGGHIJ`KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK44444444455555566666678888899:::;;<<===[>>>_???@AABBBDDDEFFGHHJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK33333333333334444555566666888889^::;;<====>>>_???@AABBBDDaFFGGHIJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK1222222222ZZZ3333334445556666788889^::;;<===>>>>???@AABBCDDEFFGGHIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0000000Y1111112222Z3333344455666688889::;;<===[>>>???@ABBBDDDEFFGHIJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK/////0000000000Y111122ZZ3333445566678889^::;<===[>>>??@@ABBBDDaFFGGHIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK]].........////00000011122Z333344556668888^::;;<==>>>_??@TABBDDDEFFGHIJ`KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK,,,,---------]...///0000011122Z3334456667888^::;<===>>>_??@ABBBDDEFFGHIJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK++++++++++++,,-----...//0000Y11223334456667888^::;<===>>>??@TABBDDDFFGGHJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKK****VVVVVV++++++++,,---]..//0001122Z334455667888^:;;<==>>>_??@ABBCDDEFGGHIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXX*******VV++++++,,--]../0000112Z333455668889^:;;===>>>??@AABBDDEFFGHIJKKKKKKKKKKKKKKKKK(((())))))))XXX****VV++++,,--].//000112Z333456668889::;<==>>>??@TABBDDEFFGHIJKKKKKKKKKKKKKKKKSSSSSSb(((((()))))XX***V++++,,--../000112Z33445666889^:;<===>>_??@ABBDDaFFGHIJKKKKKKKKKKKKKKK''''''''''''SSb((())))X***V++++,--]./000112Z3344566888^:;;<==>>_??@ABBDDaFFGHIJKKKKKKKKKKKKKK&&&&&&&&&&&''''''Sb((()))X***V+++,--]./000112Z3345667889::;<==>>>??@ABBDDaFFGHIJKKKKKKKKKKKKK$$$$\\%%%&&&&&&&'''''S((()))X**V+++,--]./00012Z3345566889^:;<==>>>??@ABBDDaFFGHIJKKKKKKKKKKKK#######$$$$$$%%&&&&&''''S((())X**V+++,--../001123344566888^:;<==>>>??@ABBDDaFFGHIJKKKKKKKKKKK!!!!"""""#####$$$\%&&&&''''b(())X**V+++,--./00Y12Z334566888^:;<==>>>??@ABBDDEFFGHJ`KKKKKKKKKK !!!!!!""####$$$%&&&&'''S(())X**V++,--.//00122334566788^:;<==>>>??@ABBDDEFGHIJKKKKKKKKKK !!!!"###$$\%&&&'''S(())X*V+++,--./00112334566788^:;<==>>_??@ABBDDFFGHIJKKKKKKKKKUU !!!"##$$$%&&&'''b(()X**V++,--./00Y12334566788^:;<==>>_?@TBBCDaFFGHIJKKKKKKKKWU !!""##$$%&&&'''(())X*V+++--./00Y12334566788^:;<==>>??@ABBDDEFFGHJ`KKKKKKKWU !!"##$$%&&'''S(()X**+++,-./00Y12334566888^:;<=[>>??@ABBDDEFGHIJKKKKKKKRRW !!"##$\&&&''S(()X**V++,-./00Y12334566889:;;==>>>??@ABCDaFFGHJJKKKKKKU !"##$$%&&'''(())**V++,-./00Y12334566889:;<==>>_?@ABBDDEFGHIJKKKKKKRWU !!"##$\&&'''b())**V++,-./0012Z33456688^:;<=[>>??@ABBDDFFGHIJKKKKKR !"##$\&&&''b())**V++--./0012Z34566889:;;==>>_?@ABBDDEFGGIJKKKKKRU !!"#$$&&&''b())**+++--./001233456688^:;<==>>??@ABBDDFFGHJJKKKKRW!!"#$$&&&''b()X*V++,-].0011233456788^:;==>>_?@TBBDDEFGHIJKKKKQQQQ!!"#$$&&'''(()X*V++,-./0012Z34566889:;<==>>??@ABBDaFFGHJ`KKKQR!!"#$\&&''S())X*V++--./0Y1233456788^:;==>>_?@ABBDDEFGHIJKKKQ!!##$%&&''S()X*V++,-./0012Z3456688^:;<=[>>??TABCDaFGGIJKKKQ !"##$%&&''(()X*V++--./0Y1233456889:;<==>>_?@ABBDDFFGHJ`KK Q !"#$$&&''S())**++,-./001233456688^:;<=>>_?@ABBDDEFGHIJKK QRWU!!##$%&&''(()X*V++--.0011Z34566889:;<==>>??TBBDDEFGHIJKK Q !"#$$&&''S()X*V++,-./001233456889:;<==>>??@ABCDaFGGIJKK QU!!##$%&&''())**++,-./001233456688^:;==>>_?@ABBDDFFGHJ`K O R !"#$\&&''(()X*V++-].0012Z3456688^:;<=>>_?@ABBDDFFGHIJK QWU !"#$$&&''S()X*V++--./0Y1Z34566889:;<=[>>?@TBBDDEFGHIJKN QU!!##$&&''S())*V++,-./001233466889:;<==>>??TBBDDEFGHIJKN QR !"#$%&&'S())**++,-./001233456889:;<==>>??TABDDEFGHIJKMMNO PQR !"#$%&&''())**++,-./001233456889:;<==>>??@ABDDEFGHIJKLM !"#$%&&''(()**++,-./001233456789:;<==>>??@ABCDEFGHIJK !"#$%&&''(()**++,-./001233456789:;<==>>??@ABCDEFGHIJK" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0`= # #.. % % $$AA( FEMF+*@$BBCB6@ Per~ikrti s>G>Ÿ>G>f>G>X>G>>G>m>G> ?G>?G>@&?G>@.?G> 5?G>??  % Tk#xAAv LdPer~ikrti % F EMF++@ *@$BBCB6@nepatvirtintus >?>P>?> >?>>?>T>?>">?>>?>??> ??>|??>??>'??>/??>@X???>@M??>??  % Tw,AALlnepatvirtintus % FEMF++@ *@$BBCB6@failus portale\!>>@>>>>Ì>>f>> >>|>>J>>v?>H?>?>#?>@z3?>9?>??  % T)AALhfailus portale% FEMF++@ @@4?wF@<0>CJtB>C~B4D~B4DZ`B@$$==_888Fw% % W, ;\(( % % $$AA( F\PEMF+@<0qDyB4DBDyBqDyB@wF( $$=='Fw% % V,Yc! .~ !% % $$AAFEMF+@@4?wF@, >CJtB>CZ`B@$$==_888Fw% % W$ ;%\((% % $$AA( F\PEMF+@<0CyB>CBÎCyBCyB@wF$$==% % V,Y(cx(.x% % $$AAFEMF+@@4?wF@<0>CJtB>C~B"C~B"CZ`B@$$==_888Fw% % W, ;\((% % $$AA( F\PEMF+@<0iCyB"CBCyBiCyB@wF$$==% % V,Yc4.4% % $$AAFEMF+@@4?wF@<0>CJtB>C~B)C~B)CZ`B@$$==_888Fw% % W,;%\(( % % $$AA( F\PEMF+@<0_.CyB)CBڕ$CyB_.CyB@wF$$==% % V,Yc .J % % $$AALdBA)??" FEMF+@ ObjInfo VisioDocumentXeVisioInformation" SummaryInformation( Visio (TM) Drawing XeOciRx|p|m||X xHoB8 !fffMMM333IyFwͩ|oݡHxUJ:DT5I[1hXT@. /UbW##_b0zGz? L\&B1r&b%U& !oM $d ) P?;H$,Q, & #&J , 5& ?D#//?M?\.? CA ~,,,'q/%P6$Y6 (}k?l)?"U  U%A3# o >S@#B:_a_ReUUeUeUeUeUeUePONODN`_ReUUeUeUeUeUUeUeUU/b SR%;5OM%>Qiq;RRRRgg Rqh>Qj /A^F' %p3:|bFpT#| | | vi?=Os<34x,,,/RQmeY q]U@QvovL__q____OO_OOTYA`,X@L&/d2?ɖQ3YҨsUΡ̦xΟ@$"Jʼ& ͥ*@d2A??ϟJ[D! f:45ŧ5ŷ5@ 0 0D$#  Q#b ; Chߠ Y ,00JDNrq(NN㊮NN(NN&&uc7D)KXXFNvvK&KD#KD#-D#NHGDB$KzzDKq%iz4 }1T\,Eu9fdhT,W'0΢Uܮ5E0 fI$[OmOC%ߑE##HZߪ E,3Y&4JY&5&6<s9FaBaj+h8 8?&!3"DE=T;ܯ?w?@??8&t,'5UR^LY Y7akKt//BJhuizpsĝa.1DTcAcpvOpM KKuhdX(G:iX IT[EEh.D#E,ah-50zG#zpvb aHGmc/QP K{\Hp_ hd? pA?%?7?I?[;<t5j! OO*FQ///F/K]SEn%cO@OOlE$g\Ey[EO_!_3_E_W_i_{_____VB506,HM.`e^MIa,>PbQaƒ2q? a%oXIoQfdoooSEX_O-OF6EDpE66Oҟm2Hg;pbӏ_ ,X7R[,asuYq3~Q?WTf<6S$F_x@N;OMO_OqOOOOOOOos __/_A_S_e_w_______q=8\1 oqN=b;bh1oU/0Mo_oqo:-b@bG3bDbפooooojm yt 2DV rb ;0} 1CxUgd3<Ib娏8i2Џȡ1 L-?Qcuϟ .@RdvЯ⯀dXw7:g4="\nT9/2 ſ׿ 1CUgϴsϬ*<N`r߄ߖߨ U56 H@RdvA$6HZl~<dFw+&C{Orq_##Yh(v' Rdv_H ////A/S/e/w///d o:1/(7CHx/?!?}n|E?W?i?{???/A? ???`T/L?Od'Am[YE +A GkOyJUO@AQOOEY3qO贁Nk*_(Bv__ooE1o'2q7Mo_oqor6Uj(DbH{7_V03WX@SO>a@HkDvH74jooږ YDo~OOOODVhzxC(>aRM7?S?\.?pPA,6{٣*٢bbbl~ 86HZl~ÿƏ؏ B Vdvπqџ YD$6HZl~ P Э!#5GYj2225Gҿ,>Pq ϘϳϏX!"0BXj>anUFDfP h(TH6XCUF~@x bnb>>t% @ .ob w!O(^#,#,#'oAwd /> w,% #, #'8 0( !`FlowcPart,r0ces0,e0i0i0n21uUm0n 2D0t0,B0)1c0i.0f0r:0G1+5f.$,ph#4JTP#3 M MUF~? ?F\.?YQ ejRMR`\\MQUr Q NuQ` ?GLRyV\xoooFuU [ Nb;%D&I D!NqUb'b$ %@["N"m%d#M>"bZ#Rm#!$+`?Copyrig`t (c)02U0#030M0c 0os0f21r 0B1a0i0n}.0 Al]0U 8sa2e50e 0vs0dU0; /N`V0s_SFBU0c`m!#5#22S6:!V'YD005bK)d## '?w*>" !$;%X%&/dOl1Utt7!z-m# NaB@tr`bW %a(]m#.¿FGN:D S"THQ opRd"(=#TX?,?2_DRJ_\WU%Up8_TUZPVYU*T_C^oU2#_EZNr#bc["AkBx@OOOT _"Sd` CVe`eXuX^mvb}ro[u {*a0k3((\|8s?F|>;?P`^c|22b`t=#D&%ҁϥW珫j k ` +%VH$AUOOo O#L8LZ@q7X_jW u\ sJ_52Yįo i k hA" 4FX5|Zף#,jW u\ ^:Qe*&ؿ&@͔.m@_[mITέh k dnPaqYEN%TMFQ!U!!A#%a(%e%-{&3PTQ@21cs2s:!'=G` S/2L11.[01 ~!2["%m6%+\v+l#` Ds0c2"P1&oew@%DXW&u0eS0t Bt-Ut6eXj|{&3&%DK2atTk -,&0 %Upw2N1t1bb %dbQa6e(_u'yPgӀ@OS?Ef`!q!r B" ʲ& & "q## vWSÇ3ҁS@bS6pDR RYأCS^0.78gV'“q43q8.L5 r3%34S'qd4(}{E4*)gɴVd4@JFeϾ%A>%1EHJO\ImߌGK@O\O߀O%AO{ߐ'\-_O 5xu1*ئk%} 4|>N+O$hd/%ud&dO;(D>` P6`Cs BTQka?obeK`D_eOAo za`Q` R\o-r[dB63-`S[LBMע$jgM)oJO/SSUu&@/,dsKUH'+ %@WZ&F$O?o#$T B uU?~@xTA$#3 A UBFAU@bX?\.P6 u `u bA@u :/*PeA@u `] ?ht5~uaJU @)-?CnxK'nU-t'(2rq?@[I ?$%;? @ 2*ALA- b}r #l 26<2u. 2I28 2#u9phLH/M)#AD5 /`Vis_SFB.cTm!#50S@28%`?CowpyL0igT_t (G@)x@U2SB3x@M9@cL0o;@ofvBgArTj@Aav@ih@nE@] x@Al@ nHUsBe;@eL0v@dE@\@F0ƿ A G?9#jCB G03A0E+@4z'e8&g__@@?lUh5 _AYJ4$Ie'14b2$4hb(Be[kT ljaiA eE9 :UTg'2"q)V!TQQ!E fM2ĄWB81e$N diIghekJTA't (81ap&@DQM,Hb6@RHu+ ^ 1L0F,O~"#I]$7OB GD%Xd&@DCc|OLPU* U!"#$%&'t4 1T @m~ ? $OH*0C-@7"A'(t41T @m~ ? fB_+ A-%d3 7B@O*HR@O+CRH<(H<(BEDO+ RE|O+ R(vO!SldKk"B!O)/?dOZ+RPD 'a4( U `, LSFDTyB uh$T UF1T @Fm~ ?Fx<7F BP(?J_P ?a<2 @?s u ` ""F"u ) ( @L&_d2?r-Ƀ(\.ҕ(s.sU!&/ o!!P &f O1|O1 ` Fl w}cart]m0p2 v?285\H?Z?l9UC n0e0t !r?2?4e Ay =B A uVk 4 A#HA\DuK D KD}AKDAK}AH1KAHAKAHAK5DAKAH AKEDTGPARd S(acY5auABa}A11Aj\aA2iaAckvaA4a A5aHA !Tz!6}AE u! d Ac}E u BUE N?@'#ߘvp:?@պ"uވu?QbIa\af"*qFXߪ|XwEWiI'>q=OasUupJDiPPNLX.'5ѿh*' 0ax\aa//NLa5?!325766`Z*9:̌x<>UO;fw!1.U(UK]@19h_yNYsf?@ ?@@ @N&d2ٿ.D7Di31u```u`*p@maBu``uBpEѝx xbV*9 D, N?@-¨Up)2pGGNB@z3tABOObBp(4$W_$_6^fqS` pRT|VR!2pRtSjmWcd@(ao! tN@Xz@@BR R(cќ+U@3fG@+2rb?@IQ`? GdOeVbco`1eiآWw.V"(uRu=ѹB5?%t?e8(,N"\و^kUx?ew/F/F@9DS{&e1 >Utx??@* (9_1 c4Eds^|?eE<9_Ysdat5^ I~.e`c#@'#ߘm?Qyyrbn5on$Rh@dH¦¡Z-TnS_~a녊o(`Db[\53C?ewn,tֱ৐s@/&q%a䄜7˗o љD] ndm2D5¯ޢƭ xC7(<1m ~r+ Qr %&Ym@)pnTewktw ^e larcwj]o@ fi7_ wbsrvwsuy!dv߈߷Ɉaߢwxys?~?na@RdC-!!1!! Q"WFW1#d_P^܏r0 = gz@&PxQ14}91e.J\ b /tjZRFN'&$?Fs/g94/x?//&//?u>/ ??0?B?O}?;mȫ??N-/+OOJԁ4y$6Hg+zxjz__JLp膥Vno!3bTU`;YZ5l>:W`Jk!o$3oEoWB~YE~YA{ܷq]E`GrR^yfnuzj8űQ4 @@ ?@LQ?@NQ,4ɿX&ca,@quA`Mu<`nH*9 D,5-¨U+到)rpCd·<@z3DpȂΏ`pft 2ܱ)YArlrW5b q_ tN|&zzsp_ ֒fߓHX@@I2rR?@[I-?#+'']E4F1@JfQ.mXBî¿xӖ }ܶѱEh]Is吳YAuBD0K_O}OhOP?KOոٿuq8Უ xrQyAo_____jhyYqf]t?SQdvpm~Aї?!6AyYA,Tm~yE '#ߘ%8M?QE5篟Br˨YA!}-`CTZfx>AvH\Ĝ?P 2CEboofM@ĖwצiIl>AW_POoE!dO(}Q^3 6X Amt`k\c,9%AS%^Bߔߦ߸nj2$6HZluPO•.7I[mEPi*//I[mh`3/E/W+-m//V -//// ??1?Ưدg?y???? .@ROQOcOOO/O__;___@/jd/?oo%o7oIo[omooooo?d?]?W=/_?s?/OOOOOO+?_͏_8_J_яo_8o+as͟ߟ$'9K]o1 UgyӸ {f -?cThzόϞϰ .@Rdv߈ߚocoPbtOO(:L^p__ʎ1ׁE6k5Ѽ56J6eb?sri1YsD^XS@@ ?@p8@@N&d2ٿt?tɿ9&Xc`au8`u`@ruF`uuA8 `A4 @@*9 D,3-¨WU)`bp3ܠ+@z3q%+=rp]~j}5 $zbɂӈ.Bzbɂ9WGp6daubU@> ףp= }x(v nj2TOgsq️ʂDaӉ -?QcqqFh4ϟ/ZP-CZe;x&=4 WTDan Daʯܯ=$6HZֿM֩Ϳ߿'9K]oρϓϷϮ%G1y? 2DVhzߌ~DC p:v(w#C*E `c?IOt%AV__ʂG1Ӊj\jVW8J\nc=hv@"4FS/fRCfo G1h}G1$6HZl$E+M/'/9/K/]/o/////////?#?5;UR U!"#$U%&'2U45ASUYfjkt41T @m~ C? fETungaH"@&>fGSendya{ ( R$fERavi"&5<fGDhenu|"{a ( R$fELath#&<fEGautmi &<fGCordia New{ ( R$fGMS Farsi{{ ( _ R$fGulim"{a ( R$fETimes NwRoanz@D$RIEBTR-J.BR[J%BdRJ5BRJ9BtRJ=BR+KCBRnK9B RK7BRK=BRL-BRHL'B,RoL"BRL#BBRN8B|RNNGBGuideTheDocPage-1"Gestur Fom a&Flowchart spe Viso 90Flow NrmaVi}so 0Co}nectrViso 01Viso 02Viso 03Viso 10Vi}so 1Viso 12Viso 13Viso 20Viso 21Vi}so 2Viso 23Viso 50Viso 51Viso 52Viso 53Viso 70Viso 80Flow MarkeFlow GrayBasicRow_1Row_2Row_3Row_4Row_5CostDurationResour cvisVerion(Dynamic onetr*Flowchart spe .9.Dynamic onUetr1.Dynamic onetr12*Flowchart spe .5*Flowchart spe .2*Flowchart spe .3,Dynamic onetr.9,Dynamic onetr.6*Flowchart spe .7.Dynamic onetr10 ll3TLiPE3lLyPG3LPG3|hKP%G3tHP(G3ԏ@PA3DTPG3dT QG3T,QG3TEQG3ĦT_QG3TxQG3TQG3$TQG3DTQG3dTQG3TQG3TRG3ħT'RG3T@RG3TYRG3$TrRG3DTRG3dTRG3TRG3TRG3ĨTRG3TS!G3T)SG3LESE3LUSE3܏@eSA3LiSE3LySE3LSE3LSE3,LSE3$TSG3DTSG3dTSG3HT)G3@1TA3@5TA3@9TA3@=TA3@ATA3 @ETA3@ITA3@MTA3$@QTA3ԾHUT,G3,@TA3ST/G3TST/G34@TA3<@TA3D@TA3L@TA3T@TA3\@TA3d@TA3l@TA3t@UA3|@UA3@ UA3HU,G3@;UA3@?UA3@CUA3@GUA3@KUA3@OUA3@SUA3Đ@WUA3̐@[UA3Ԑ@_UA3ܐ@cUA3@gUA3@kUA3@oUA3@sUA3@wUA34H{U,G3dHU,G3 @UA3@UA3@UA3$@UA3,@UA3HU.G34@VA3<@VA3D@VA3L@!VA3T@%VA3\@)VA3d@-VA3l@1VA3t@5VA3|@9VA3@=VA3@AVA3ĿHEV.G3@sVA3@wVA3@{VA3UV,G3SV/G !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijkUfU U UUUt41T @m~ C? @SF`RC-pB*7 A%t4 pB_` A-ܑ@7AJ@S`NR@4S`6RH<(H<(JES`b REܥSmb RUPT/DLc C{N } w"4FX,h(XL@(+;!CeXy cK@PBWOX P _O|׼S`L#<$L/ C^gfB9o@,Ou cR$_tO*!)SǍ '<Hh1SDISNwP2 VT?ĤS2a*'"DlOSzbH%a/. 56 akisielisMicrosoft Visio@PL՜.+,D՜.+,t0 `ht  Page-1Flowchart shapesNDynamic connectorN PagesMastersDocumentSummaryInformation8 _1198319041F`{ ^?`"^?Ole EPRINTW(`ht_PID_LINKBASE_VPID_ALTERNATENAMESA FMicrosoft Visio DrawingVisio 11.0 ShapesVisio.Drawing.119q Oh+'0 X   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~/lrMV EMFW@F, EMF+@``F|pEMF+0@?@ @ @r@ @$yI38A AjBbB!b 'Iy% Ld qB [9IZ?? $$==^t$0T ( % % Ld qBu??% % $$AA Ld qB [9IZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+@H<8A|BB|BB A8A A8A|B3@ @@4Q8@yI3@H<8A|BB|BB A8A A8A|B@!b !; [P EtEt CrCr <C ( % LdsD_=IZ?? $$==^t$0T ( wUWU% ;,Y8u , u=^X(^hu6 X(-7767,X(79-C C6uCX(hC^9^,=<>sD % $$AA LdsD_=IZ??% " " F@4EMF+@ 4@ @ FtEMF+@H<݌AJtBOBJtBOB(@݌A(@݌AJtB3@ *@$B݌AJtB@*? z??z? ?4m>??*?C?~% ?~%?~%=C*4m>?z?=z??@>?ɷɷ @$**9w??!b !m> Q(l=];P ];(];dϿξνͽͼ̻̻˺˹ʸʸɷ̼ʹ̺νϾɸHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH FFFFFFGGGGGGGGGGbHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAEEEEEEEEUUUUUUUFFFFGGGGbHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCDDDDDDDDDDDDDEEEEEEUUUUFFGGGGbHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHBBBBBBBBCCZZZDDDDDDDDEEEEUUUFFGGGbHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAANNNNBBBBBBBBBBBBBCZDDDDDDEEEUUUFFGGbHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAANBBBBBBBCZDDDDEEEEUUFGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHB?????????]]@@@@@AAAAAAANBBBBBBZDDDDDEEUUFGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHB>>>>>>>>>>>>>>?????@@@@AAAAANBBBBBCDDDDEEUUFGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH============aaa>>>>>>????@@@AAAAABBBBCZDDDEEUUFGGbHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH<<<<<<<>>>>??]@@AAAANBBBBZDDDEEUFFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSTTTTT<<<<<<<<<<<<<=======aa>>>>??]@@AAANBBBCZDDEEUUFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHjB:::;;;;;;;;;;;TTT<<<<<<<======a>>>??]@@AAANBBBZDDDEEUFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHBYYYYY99999::::::;;;;TTT<<<<>>>??@@AAABBBBZDDEEUFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH888888888888888Y99::::;;;TT<<<<<=====a>>>?]@AAANBBBZDDEEUFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH77777777777M888888888Y99:::;;;T<<<>>??@@AAABBBZDDEEUFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH6666666666777777777888888YY9:::;;T<<<<====a>>>?@@AAABBBZDDEEUFGbHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHB44444444555555566677777788888Y9:::;;T<<<<====>>>?]@AAABBBZDDEUUFGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHB333`````4444444455555667777788888Y9::;;T<<>>?]@AAABBCDDDEUFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH222222222233333``44444555667777M8888Y::;;TT<>?]@AANBBZDDEEUFGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH111111111111^22222333`444455566777M888Y9::;;T<>?@@AABBBZDDEUFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLLLL000000001111111222233`4445556677788889::;;T<<<===>>>?@AAABBCDDEEUFGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHB.........//LLLL00011111^2233`4444556777M888Y::;;T<>?]@AABBBZDDEUFGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHB,,,,,,,----......LLL00011112223`444556677M888Y::;;T<<===a>>?@AAABBZDDEUFGbHHHHHHHHHHHHHHHHHHH++,,,,,,,,,,,,,---.../LL0011112233`444566777888Y::;T<<<===>>?]@AABBCDDEUFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHH***********+++,,,,,,--.../L00111122334445667778889:;;T<<===a>>?@AANBBDDEEUGGHHHHHHHHHHHHHHHHH@((((((((()))*****++,,,,,-.../L00111223344456677M88Y9:;T<<<==a>>?@AANBBZDEEUFGHHHHHHHHHHHHHHHHB'''''''''''((((())***++,,,,-...LL0111^233444567778889:;;T<<===>>?@AAABBZDDEUFGHHHHHHHHHHHHHHH>&&&&&&&&\\\_''''(((())***+,,,,-../L0011^2334455677M88Y::;T<>?]@AABBZDDEUFGHHHHHHHHHHHHHH%%%%%%&&&&&&&&&\_''''((()***+,,,-../L0011223`44566778889:;;<??@AABBZDDEUGGHHHHHHHHHHHHHSS%%%%%%%%%%%%&&&&&&\'''(())**+,,,-...L0111223`445677M88Y:;;T<<==a>>?@AABBZDEEUGGHHHHHHHHHHHH##########$S%%%%%%&&&&&\'''(()**+,,,-../L011123`445667788Y::;T<<==a>>?@AABBZDEEUGGHHHHHHHHHHHB!""""""""""####$S%%%%%&&&&_''(()**+,,,-..LL011223445567788Y::;T<<==a>>]@AABBZDEUFGbHHHHHHHHHH !!!""""###$S%%%%&&&\''(()**+,,,-..L011^23`4556778889:;T<<==a>?]@AABBDDEUFGHHHHHHHHHH !!"""##$%%%%&&&\''(()**+,,-..L001123`4456778889:;T<<==a>?]@ANBCDDEUFGHHHHHHHHH[[[[[ !!""###S%%%&&&\''(()*+,,,-./L01123`4456778889:;T<<==a>?@AABBZDDEUGGHHHHHHHH@[ !!""##S%%%&&&_''()**+,,-..L01122344567788Y::;T>?@AABBZDEEFGHHHHHHHHBKKKK[ !""##S%%%&&\''(()*+,,-..L01122344567788Y:;;<<===>>?@AABBDDEUFGHHHHHHH`KKK[ !""##S%%&&&_'(()*+,,,..L01122344567788Y:;T<<==a>?]@ANBCDDEUGbHHHHHHXKK[ !""#$%%%&&\''()**,,,..L01123`445677889:;T<<==>>?@AABBZDEUFGHHHHHHK[ ""##S%%&&\''()**,,,..L01123`45677M889:;T>?@ANBCDDEUGGHHHHH@kK[ !"##S%%&&&''()**,,,..L0112344567788Y:;T<<==a>?@AABBZDEUFGHHHHHSBK !""#$%%&&&''()*+,,-./L01^23445677889:;T<<==>>?@AABBDDEUGGHHHH K[ !""#$%%&&&''()*+,,-.L01122`4557788Y::;<<==a>?@AABBZDEUFGHHHHXK[ ""#$%%&&\''()*+,,-.L0112344567788Y:;T<<==>>?@ANBCDDEUGbHHHJJWWWK ""#S%%&&\'((**,,-./L01^2344567M88::;<<==a>?@AABBZDEUFGHHHJJJWK !""#S%%&&_'()*+,,-.L01123`45677889:;T>]@ANBZDEEFGHHHBJJWXK !"##%%%&&''()*+,,..L01^234457788Y:;T<<==>>?@AABBDDEUGbHH` RJWX[ !"#$%%&&\'()**,,-.L01123445677889:;T<==a>?@AABBZDEUFGHH JJWK[ ""#S%%&&''()*+,,..L1122`4567788Y:;T<<==>>]@ABBZDEUFGHH RJK !"##%%&&\'()*+,,-.L0112344567M8Y:;T<<==>>?@ANBCDDEFGHH Q J[ ""#S%%&&'((**,,-.L01123445677889:;<<==a>?@AABBDDEUGbHA Q JK !"#$%%&&_'()*+,,..L1123`45677889:;T<==a>?@AABBZDEUFGHPP JW[ !"##%%&&\'()*+,,..L01^234567788Y:;T<<==>>]AABBZDEUFGHVVO RJWK[ ""#S%&&\'((**,,-.L011234456788Y:;T<<==>>]@ABBZDEUFGHV JWXK !"#S%%&&''(**,,-.L0112344567M8Y:;T<<==>>?@ANBZDEUFGHAOPQ RJK !"#S%%&&''()*,,-.L0112344567M88:;T<<==>>?@ANBCDEUFGHAI JK !"#$%%&&''()*,,-.L0112344567M88:;;<<==>>?@ANBCDEEFGH> !"#$%%&&''()*+,-./01123445677889:;<<==>>?@AABCDDEFGH" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0o@GG% % $$AA( FEMF+*@$BB݌A(@@0$=ARIAL6@ UploadFileS>>>>>>X>>>>>>!?> ?>@&?>%-?>??  RpAriall2|$X"D|8|2|||"Ͽξνͽͼ9l˺˹ʸʸɷdv% T%V AA% L`UploadFile% FtEMF++@ *@$BB݌A(@6@@4P>a>??  % TT-1,AA-*LPP% FEMF++@ *@$BB݌A(@6@THradt>a>f>a> >a>??  % T`4B,AA4*LTrad% FtEMF++@ *@$BB݌A(@6@@4~?a>??  % TTCG,AAC*LP~% FtEMF++@ *@$BB݌A(@6@@4i?a>??  % TTII,AAI*LPi% FtEMF++@ *@$BB݌A(@6@@4aa?a>??  % TTKO,AAK*LPa% FtEMF++@ @ @H< A:8CCBCmB:8CCB^YC A:8C@yI3( % Ld wDIZ?? $$==^t$0T ( % % V0 K} K % % $$AA Ld wDIZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+3@ @@4Q8@yI3@H< A:8CCBCmB:8CCB^YC A:8C@!b !; [PJECA?>8710('! $%+,45;<BCGGIJPQWX`aghpqwx~~|{utlked\[UTNMGC<C ( % LdzGIZ?? $$==^t$0T ( U]U% ; X4 ~ z 6?i X(Fe Oe Vi 6z X4~   6V X(O F ? =V Y8? z ? V z =<> % $$AA LdzGIZ??% " " F(EMF+4@ @ FtEMF+@H<(@.3C{BC9B.3C{BATC(@.3C3@ *@$B(@ATC@*l 3? ]?m 3?]?(|?·u??*?%z?(|?m 3?#z>%z.ޛ*.ޛ·u?.ޛ]?#z>]?m 3?>?ɷɷ @$**?5?!b !; V0?z?<C  FTNPPQyxEP0PxE(xE@AABBBBBBBBBBBBBBAA@9G*6DQ'2?MX"0 8FQl"yxEPX xE(xEgϿϾξνͽͼ̼̻̺˺˹ʹʸʸɷν̻ɸTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTeeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTRRSSSSSSSSSSSSSSSSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTPPQQQQQQQQQQQQQQRRRRSSSSSSSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOPPPPPPPPPQQQQQQRRRSSSSSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPQQQQQRRSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTMMMMMMMMMMMMMMMM___NNNOOOOOOOOPPPPPQQQRRSSSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTKKKKKKKKKKKKLMMMMMMMMMMMMM_NNOOOOOOOPPPPQQQRRSSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJJJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLMMMMMMMM__NOOOOOOPPPPQQRRSSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIYYYYYJJJJJJJKKKKKKKKKKMMMMMMM__NOOOOOPPPQQQRSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIYJJJJJKKKKKKKLMMMMMM_NOOOOOPPPQQRRSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTFFFFFFFFFFFGGGHHHHHHHHHHHIIIYYJJJJKKKKKKLMMMMM_NOOOOOPPQQRRSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFGGHHHHHHHHIIYJJJKKKKKKLMMMMM_NOOOOPPQQRRSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEU^^FFFFFFFFFFGGHHHHHIIIYJJJKKKKKMMMMM_NOOOOPPQQRRSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTCDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEU^FFFFFFFFGHHHHHHIIYJJKKKKKLMMMM_NOOOOPPQQRSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTBBBBBCCCCCCCCCCCCCCDDDDEEEEEEEE^FFFFFFFGHHHHHIIYJJKKKKLMMMM_NOOOPPQQRSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXXXXXXAAAAABBBBBBBBBCCCCCCDDDEEEEEEU^FFFFFFGHHHHIIYJJKKKKLMMMM_OOOOPPQQRSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT@@@@@@@@@@@@@@@@XXXXABBBBBBCCCCDDDEEEEEE^FFFFFGHHHHIIYJJKKKKLMMM_NOOOPPQQRSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT??????????a@@@@@@@@@@@@@XXAABBBBCCCCDDEEEEEUFFFFFFGHHHIIYJJKKKKMMMMNOOOPPQQRSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT>>??????????????????a@@@@@@@@@XXABBBBCCCDDEEEEEUFFFFFHHHHIIYJKKKKMMMM_OOOPPQQRSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT===========>>>>>>>?????????a@@@@@@XXABBBCCCCDDEEEE^FFFFGHHHHIYJJKKKLMMM_OOOPPQQRSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT<<<<<<<<<<<<<========>>>>???????@@@@@@XXABBBCCCDDEEEE^FFFFGHHHIYJJKKKKMMM_OOOPPQQRSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT;;;;;;;]]]]]]<<<<<<<<======>>>??????a@@@@@XXBBBCCCDDEEEEFFFFGHHHIIYJKKKLMMM_OOOPPQQSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:::::::::::::;;;;;;]]<<<<<<=====>>>?????@@@@@XXBBBCCCDEEEE^FFFFHHHHIYJKKKLMMM_OOOPPQRSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT99999999999999b::::::;;;;]]<<<<<====>>?????a@@@@XABBBCCDDEEEUFFFFGHHHIJJKKKLMMMNOOOPQQRSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT8888888888899999999999b::::;;;]]<<<<===>>>????@@@@@XABBCCCDEEEEFFFFGHHIIJJKKKMMM_NOOPPQRSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT666666667777777888889999999b::::;;]]<<<<===>>????@@@@XXBBCCCDEEEEFFFFHHHIIJJKKKMMM_OOOPQQRSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT44445555555555556677778888999999:::;;;]<<<<===>>???a@@@@XABBCCDEEEEFFFFHHHIYJKKKLMMMNOOPPQRSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT33333333333344444555555677788899999b:::;;]<<<===>>????@@@@XABBCCDEEEEFFFFHHHIYJKKKMMM_OOOPQQSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT222222223333333333334445555567788899999:::;;]<<<===>>???@@@@XABBCCDEEEUFFFGHHIYJJKKLMM_NOOPPQRSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT111111111111112223333333344455556778899999:::;;]<<<==>>???@@@@XABBCCDEEEFFFFHHHIYJKKKMMMNOOPPQRSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT/////////000000111111223333333445556778899999::;;]<<<==>>???@@@@XABCCDDEEUFFFGHHIIJKKKMMM_OOOPQQSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT...........///////00011111223333344555677889999::;;]<<<==>>???@@@@XBBCCDEEE^FFFHHHIJJKKLMM_OOOPPQRSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,-------\\........////00011112233333455567788999b::;]<<<==>>???@@@XABBCCDEEEFFFGHHIYJKKKMMMNOOPPQRSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,---\.....////00111223333445557788999b::;]<<<==>???a@@@XBBCCDEEEFFFGHHIYJKKKMMMNOOPPQRSeTTTTTTTTTTTTTTTTTT++++++++++++,,,,,,,,,--.....///0011122333345556788999b::;]<<<==>???@@@XABCCDEEE^FFFHHHIJJKKMMMNOOPPQRSeTTTTTTTTTTTTTTTTT********+++++++++++,,,,,,--....///001112333344556788999b:;;]<<==>>???@@@XBBCCDEEUFFFGHHIJJKKMMMNOOPPQRSSTTTTTTTTTTTTTTTT)))))))))))))W**++++++++,,,,,-\...///00112233344556788999::;]<<<==>???@@@XBBCCDEEEFFFGHHIJJKKMMM_OOPPQRSeTTTTTTTTTTTTTTT'''((((((((((()))))W*++++++,,,,,-\...///0111233344556788999::;]<<==>???@@@XABCCDEEEFFFGHHIJJKKLMM_OOPPQRSeTTTTTTTTTTTTTT&&&&&&&&&&&'''((((())))W*+++++,,,,,-...///011123334455778999::;;<<<=>>???@@@XBBCDEEEFFFGHHIYJKKLMMNOOPPQSSTTTTTTTTTTTTTT$$$$dd%%%%%&&&&&&'''((())))**++++,,,,-\...//011223334556788999::;]<<==>???@@@XBBCDEEEFFFGHHIYJKKMMMNOOPQQSSTTTTTTTTTTTTT$$$$$$$$$$$$$$d%%&&&&&''((()))**++++,,,,-...//01123333455778999::;]<<==>???@@@XBBCDDEE^FFGHHIJJKKMMMNOOPQRSSTTTTTTTTTTTT""""""""###$$$$$$$$d%&&&&''((()))*++++,,,,-..///0112333455678899b:;]<<==>???@@@XBBCCDEE^FFGHHIJKKKMM_OOOPQRSSTTTTTTTTTTT!!!!!!cc"""""""##$$$$$$%%&&&''(()))*++++,,,,-..//01122333455788999:;;<<==>???@@@XBBCCEEEFFFHHHIJKKKMM_OOPPQRSeTTTTTTTTTT !!!!!c"""""#$$$$$%%&&&'((())*++++,,,-...//0112333455778999:;;<<==>>??@@@XBBCDEEEFFFHHIYJKKKMM_OOPPQSSTTTTTTTTTT !!!!""""#$$$$$%&&&''(())*++++,,,-..//0112333455678999::;]<<=>>??@@@XBCCDEEEFFFHHIYJKKMMMNOOPQRSSTTTTTTTTT !!!c"""#$$$$%%&&'((())*+++,,,-...//012233455678999::;]<<=>???@@@ABCCDEEUFFGHHIJJKKMMMOOOPQRSeTTTTTTTT !!"""#$$$$d&&&'(())W*+++,,,\..//011233455678999::;<<==>???@@@ABCCDEE^FFGHHIJKKKMM_OOPPQSSTTTTTTTT !!c"""#$$$%&&&'(())*+++,,,-..//011233345678999:;;<<==>??a@@XABCCEEEFFFHHIYJKKMMMNOOPQRSSTTTTTTT !!"""#$$$%&&'(())W+++,,,-..//011233345678999:;]<<==>??@@@XBBCDEEEFFFHHIJJKKMM_OOPPQRSTTTTTTT !!""#$$$d%&&'(())*++,,,-..//01123345567899b:;]<<=>>??@@@ABCCDEE^FFGHHIJKKLMMNOOPQRSSTTTTTT``` !!c""#$$$%&&'(())*+++,,-..//01123345577899::;]<<=>???@@XABCCEEEFFFHHIYJKKMM_OOPPQRSTTTTTT !!""#$$$%&&'(())*+++,,-..//01233345578899:;;<<==>??@@@XBBCDEEUFFGHHIJKKLMMNOOPQRSSTTTTTZZ !"""$$$%&&'(())*++,,,-..//01233345678999:;]<<=>>??@@@ABCCDEEFFFHHIYJKKMM_OOPPQSSTTTTTZ !c""#$$d&&'(())*++,,,-../01123335567899::;]<==>??a@@XBBCDEE^FFGHHIJKKLMMNOOPQRSeTTTTZ !!""#$$d&&'(())+++,,,\../01123345578999:;]<<=>>??@@@ABCCEEEFFFHHIJKKKMM_OOPQQSSTTTTZ !!""#$$%&&'(()W+++,,-..//0123334567899::;]<==>??a@@XBCCDEE^FFHHIYJKKMMMOOPPQSSTTTTfZ` !c""$$$%&&'())*+++,,-../01123345578999:;]<<=>???@@XABCDEEEFFGHHIJKKLMMNOOPQRSeTTTfZ !c"#$$$%&&(())*++,,,\.//0123334567899::;<<==>??@@@ABCCDEEFFFHHIJJKKMM_OOPQRSSTTTZ !""#$$d&&'(()*+++,,-../01123345578999:;]<<=>??a@@XBBCDEE^FFHHIYJKKMM_OOPPQSSTTTVVV !!""$$$%&&'())*++,,,..//0123335577899:;]<<=>>??@@XABCDEEUFFGHHIJKKLMMNOOPQRSTTT V !c"#$$d&&'(()*+++,,-../0113334567899::;<<==>??@@@ABCCEEEFFFHHIJKKKMMNOOPQRSeTT Z!!""$$$%&&(())+++,,-../0112334557899b:;]<==>??@@@XBCCDEEFFFHHIJJKKMM_OOPQRSSTT VZ` !""#$$%&&'())*++,,,..//0123345578999:;]<<=>??a@@XBBCDEE^FFHHIYJKKMM_OOPQRSSTT [ !!"#$$$&&'(()*++,,,\.//0123334567899:;]<<=>???@@XBBCDEE^FFHHIYJKKMM_OOPPQSSTT Z!!""$$$%&'(()W+++,,-../0113334567899::;<<==>??@@XBBCDEEUFFGHHYJKKMMMOOPPQSSTT V !""#$$%&&(()W+++,,-../0112334567899::;<<==>??@@XABCDEEUFFGHHYJKKMMMOOPPQSSTT !""#$$%&&'())+++,,-../0112334567899::;<<==>??@@@ABCDEEUFFGHHIJKKMMMOOPPQSSTT !""#$$%&&'())*++,,-../0112334567899::;<<==>??@@@ABCDEEEFFGHHIJKKLMMNOPPQRSTTFTNPP" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0|G3 " 3 E G3 % % $$AA( FthEMF+*@$BB(@C6@@42{>O>??  % TT AALP2% F|EMF++@ *@$BB(@C6@H<. {>O>I>O>??  % TX"%AA"LP. % FEMF++@ *@$BB(@C6@Ar korektiaki >O>>O>>O>@?O>@?O> ?O>h*?O>9:?O>rH?O>YP?O>V?O>d?O>s?O>@oy?O>??  % T(aAA(LhAr korektiaki % FEMF++@ *@$BB(@C6@ parametrai>>7>>>>>>@8 ?> ?>0?>8?>B?>Q?>??  % T"TAA" L`parametrai % FtEMF++@ *@$BB(@C6@@4?@?X?>??  % TTUYAAULP?% FEMF++@ @@4?wF@, {BJtB{BB@$$==_888Fw% % W$=;AF9% % $$AA( F\PEMF+@<0i؇BĊB{BaBhBĊBi؇BĊB@wF( $$=='Fw% % V,:BDM?%%?%% % $$AAFEMF+@@4?wF@4(9B.3C7LC.3C7LChD@$$==_888Fw% % W(w3 3 !% % $$AA( F\PEMF+@<0QC kD7LCDuGC kDQC kD@wF$$==% % V,$ ! :"~ ! !% % $$AAFthEMF+@ @H< ACCBHatCmBCCBBC AC@yI3( ( 'Iy% Ld 7 wDIZ?? $$==^t$0T ( % % V0 7XKGXKiX% % $$AA Ld 7 wDIZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+3@ @@4Q8@yI3@H< ACCBHatCmBCCBBC AC@!b !; [HHC99DB@?9821)("!   ##$$*'+(3,4-:0;1A4B5F7F6J4K3Q0R/X,Y+a'b&h#i"qrxy}{ztsk j dc[ZTSMLFD<C ( % Ld8zGIZ?? $$==^t$0T ( wUuU% ;lX4h`XOHD6?2X(F/O/V26DX4H O X `hl6V}X(OF?}=VUY8?UDl?[V[lD=<>8 % $$AA Ld8zGIZ??% " " F(EMF+4@ @ FtEMF+@H<(@ C{BnC9B C{BmC(@ C3@ *@$B(@mC@*l 3? ]?m 3?]?(|?·u??*?%z?(|?m 3?#z>%z.ޛ*.ޛ·u?.ޛ]?#z>]?m 3?@>?ɷɷ @$**?5?!b !; V0?z?1<C  Ql"y0xEPX xE(xEgϿϾξνͽͼ̼̻̺˺˹ʹʸʸɷν̻ɸRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRQQQQQQQQQQQQQQffRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOPPPPPPQQQQQQQQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOPPPQQQQQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNOOOOPPPQQQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRKKKKKKKKKKK^^^LLLMMMMMMMMMMNNNNNNOOOPPQQQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK^^LMMMMMMMMNNNNOOOPPQQQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJKKKKKKKKKK^LLMMMMMMNNNNOOOPQQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR\\\HHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIJKKKKKKK^^LMMMMMMNNNOOPPQQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRFFFFFFFFFFFGGGGGG\\\HHHHHIIIIIIIIJKKKKKK^LLMMMMNNNOOOPQQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEFFFFFFFFFFFFFFGGGG\HHHHHIIIIIIJKKKKKK^LMMMMNNNOOPPQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEFFFFFFFFGGG\HHHHIIIIIIKKKKK^LMMMMMNNOOPQQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRCCCCCCCCCCCWW]DDDDDDDDDDDDEEFFFFFFGGG\HHHIIIIIJKKKKK^LMMMNNNOOPQQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCWDDDDDDDDDEEFFFFFGG\HHHIIIIIKKKKK^LMMMNNNOOPQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAABBBBBBCCCCCCCCW]DDDDDDDEFFFFFGG\HHHIIIIJKKKK^MMMMNNOOPQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR@@@@@@@@@@@@@@@AAAAAAAABBBBCCCCCCC]DDDDDDEFFFFFGG\HHIIIIKKKKKLMMMMNNOOPQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR>>>>>>>>>>>[[[[???@@@@@@AAAAAABBCCCCCCWDDDDDDEFFFFGG\HHIIIIKKKK^LMMMNNOOPQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRd>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>[[[?@@@@@AAAABBBCCCCCWDDDDDDFFFFGG\HHIIIIKKKKLMMMNNNOPQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR=================d>>>>>>>>>>[[?@@@@AAAABBCCCCC]DDDDEFFFFGGHHIIIIKKKK^MMMMNNOPQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR;<<<<<<<<<<<<<==========d>>>>>>>[[??@@@AAABBCCCCC]DDDDEFFFFG\HHIIIJKKK^LMMMNOOPQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR::::::;;;;;;;;;;;;<<<<========>>>>>>>[?@@@AAAABBCCCC]DDDDEFFFG\HHIIIIKKK^LMMNNOOPQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRcccccc:::::::::::::;;;;;;<<<======d>>>>>>[?@@@AAABCCCCCDDDDEFFFGG\HIIIIKKK^MMMNNOOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR888888999999999ccc:::::::;;;;;<<<=====d>>>>>[?@@@AAABCCCC]DDDDFFFFG\HIIIIKKK^MMMNNOOQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR777777777ee888888899999cc:::::;;;;<<<=====>>>>>[?@@@AABBCCCWDDDDEFFFG\HIIIJKKK^MMMNNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR6667777777777777777e88888999cc::::;;;;<<=====>>>>>[?@@AAABCCCCDDDDEFFFG\HIIIJKKKLMMNNOOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR5555555555566666677777777e8888999c::::;;;<<<====>>>>[[@@AAABCCCC]DDDEFFFGHHIIIKKK^MMMNNOPQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR333333333333444555556666777777e88899cc:::;;;<<====d>>>>[?@@AABBCCCDDDDEFFGGHHIIIKKKLMMMNOOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR1111111122222233333344555666777777888999c:::;;;<<====>>>>[?@@AABCCCCDDDDFFFG\HIIIJKK^LMMNNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR1111111111111111122223333345556677777e88999c:::;;;<<===d>>>[?@@AABCCCCDDDEFFFGHHIIIKKKLMMNNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR/////////0000001111111122233334555667777e8899cc:::;;<<===d>>>[?@@AABCCCWDDDEFFG\HIIIJKK^MMMNOOPQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR..........////////0001111111223333455667777e8899c:::;;<<===d>>>[?@@AABCCCDDDDFFFG\HIIIKKKLMMNNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR,,,,-----------..../////00111111223334556677778899c:::;;<<===d>>>[@@AABCCCWDDDEFFG\HIIIKKKLMMNNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRbbbb,,,,,,,,,,,,-----...////00111112233345566777e8899:::;;<<===>>>>?@@AABCCC]DDDFFFGHHIIKKK^MMMNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR************+++b,,,,,,----..////0011112233355667777889c:::;;<<===>>>[?@AABBCCWDDDFFFGHHIIIKK^MMMNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRR)))))))************++b,,,,----..///01111123334566777e889c:::;;<===d>>>[@@AABCCCDDDEFFG\HIIIKK^MMMNOOQQRRRRRRRRRRRRRRRRRR))))))))))))))))********+b,,,,---..///0111122334556777e889c::;;<<===>>>[?@AABCCC]DDEFFG\HIIIKKKLMMNOOQQRRRRRRRRRRRRRRRRR'''''''''Z(((())))))))******+b,,,---..//0011112334566777e899c::;;<<==d>>>?@@ABBCCWDDDFFG\HIIIKKKLMMNOOQQRRRRRRRRRRRRRRRR&&&&&&&&&&'''''''Z()))))))*****+b,,,---.///011112334566777889c:::;;<===>>>[@@AABCCWDDDFFFGHIIIKKKLMMNOOQQRRRRRRRRRRRRRRR$$$$$$%%%%%&&&&&&'''''(()))))*****+,,,---.///01111233456677e889c::;;<===>>>[?@AABCCWDDDFFFGHIIIKKKLMMNOPQQRRRRRRRRRRRRRR######$$$$$$$$$%%%&&&&'''Z()))))****+b,,,--.///01112233556777889c::;;<<==d>>[?@AABCCCDDDFFFGHIIIKK^MMMNOPQQRRRRRRRRRRRRR"""""""""""a###$$$$$%%&&&&'''()))))****+,,,--.///0111233456677e899:::;;<==d>>>?@AABCCCDDDFFFGHIIIKK^MMNNOPQfRRRRRRRRRRRR!!!!!!!""""""""""a##$$$$%%&&&'''())))****+,,,--.//01111233556777889c::;;<===>>>?@AABCCCDDDFFG\HIIIKK^MMNNOPQfRRRRRRRRRRR !!""""""a#$$$$%%&&'''())))****+,,---.//0111233456777889c::;;<===>>>?@AABCCCDDDFFG\HIIJKKLMMNNOQQRRRRRRRRRRR` !""""""#$$$$%&&&''Z()))****b,,--.//0111233456677889c::;;<===>>>?@AABCCWDDEFFG\HIIKKKLMMNOPQQRRRRRRRRRR` !"""""#$$$%%&&''Z))))***+,,,--.//011123356677e89c::;;<===>>>?@AABCC]DDEFFGHHIIKKKMMMNOPQfRRRRRRRRR !""""##$$%%&&''())))***+,,--.//011123355677e89c::;;<==d>>[?@AABCC]DDEFFGHIIIKK^MMNNOPQRRRRRRRRR !""""a#$$%%&&''()))***+,,--.//011123355677e89c::;;<==d>>[@@AACCCDDDFFG\HIIJKKLMMNOPQQRRRRRRRR` !"""a#$$%&&''Z)))***+b,,--./011123355677e89c::;;<==>>>[@@ABCCCDDDFFG\HIIKKKMMMNOPQfRRRRRRR !"""#$$$%&&''()))***+,,--./011123355677889c::;<<==>>>?@AABCC]DDEFFGHIIIKK^MMNOOQQRRRRRRR """"#$$%&&''()))***+,,--./011123356677889c::;<===>>[?@AABCCDDDFFG\HIIKKKLMMNOPQfRRRRRR !"""#$$%%&''Z)))***+,,--./011123356777889::;;<==d>>[@@ABCCWDDEFFGHIIIKK^MMNOOQQRRRRRRY !"""#$$%&&'Z)))***+,,-.//01112345677789c::;;<==>>>?@AABCC]DDFFG\HIIKKKLMMNOPQfRRRRRXXXXY !"""#$$%&&'Z)))***b,,-.//01113345677889c::;<===>>[@@ABCCCDDDFFGHIIIKK^MMNOOQQRRRRRXXY !"""#$$%&&'Z)))***b,--.//01123356677899::;;<==>>>[@AABCC]DDFFG\HIIKKKMMMNOPQRRRRRX !"""#$$%&&'()))**+,,--./01112345677e89c::;<===>>[@@ABCCCDDEFFGHIIIKKLMMNOPQQRRRRX !"""#$$%&''()))**+,,--//01123355677889::;;<==>>>?@AABCCDDDFFG\HIIKK^MMNNOQQRRRR__X !"""#$$&&''())***b,,-.//0112335677e89c::;<===>>[@@ABCCWDDEFFGHIIJKKLMMNOPQRRRRXY !""a$$%&&'Z)))**+,,--./01113355677899::;;<==>>>?@AABCCDDDFFGHIIIKKLMMNOPQQRRR !""#$$%&''())***+,,-.//0112345677e89c:;;<==d>>[@AABCCDDDFFG\HIIKK^MMNNOQQRRR _X` """#$%&&'')))**+,,--./0112335667789c::;<===>>[@@ABCCWDDEFF\HIIKKKMMNNOPQRRR V X !""#$$%&''())***b,--./01112345677889::;;<==>>>?@AACCCDDEFFGHIIJKKLMMNOPQRRR _XY """#$%&&'Z)))**+,,-.//0112335677e89c:;;<==>>>?@AABCCDDDFFGHIIIKKLMMNOPQfRR _ !""#$$%&''())**+,,--./0112335677789c::;<==d>>[@AABCCDDDFFG\HIIKK^MMNOPQQRRTTUU V _` !""a$$%&&'())***b,--./0111335567789c::;<===>>[@@ABCC]DDFFG\HIIKK^MMNOOQQRRT V """#$%&&'()))**+,,-./01112345677899::;<<==>>[@@ABCC]DDEFG\HIIKK^MMNNOQQRRU XY !""#$$&&'Z)))**+,,-.//1112345677889::;;<==>>[?@ABCCWDDEFF\HIIKKKMMNNOQQRRU V !""#$$%&'')))**+,,-.//0112345677889::;;<==>>>?@ABCCWDDEFFGHIIKKKMMNNOQQRRST !""#$$%&'')))**+,,-.//0112345677889::;;<==>>>?@ABCCCDDEFFGHIIKKKLMNNOPQRR !""#$$%&''())**+,,-.//0112345677889::;;<==>>>?@ABCCCDDEFFGHIIJKKLMNNOPQRR" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0|4GG% % $$AA( FthEMF+*@$BB(@nC6@@43B>O>??  % TT!%AA! LP3% F|EMF++@ *@$BB(@nC6@H<. >O>>O>??  % TX'*AA' LP. % FEMF++@ *@$BB(@nC6@ Ar pavyko >O>s>O>2 ?O>?O> ?O>@0?O>@>?O>@/M?O>@h[?O>:k?O>??  % T-\AA- L`Ar pavyko % F EMF++@ *@$BB(@nC6@autentifikuotis7u>>?>>>>>>T>>{?>b ?>?>?>@ ?>@&/?>>?>N?>V?>]?>??  % TZAALlautentifikuotis% FtEMF++@ *@$BB(@nC6@@4?;k?>??  % TT]aAA]LP?% FEMF++@ @@4?wF@, {BATC{BfC@$$==_888Fw% % W$=AE a% % $$AA( F\PEMF+@<0i؇BldC{BnChBldCi؇BldC@wF( $$=='Fw% % V,:D?MM?M% % $$AAF4(EMF+ @$YPB-[CALA( $$=='% % V04IB B B % % $$AAFEMF+*@$BB/B%UC6@\PTaip->Q>Gs>Q>G>Q>>Q>??  % Td5HAA5LTTaip% FL@EMF++@ @ @$yI38A{BjBbB( ( 'Iy% LdQqQ[9IZ?? $$==^t$0T ( % % LdRqu??% % $$AA LdQqQ[9IZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+@H<8A CB CB{B8A{B8A C3@ @@4Q8@yI3@H<8A CB CB{B8A{B8A C@!b !; [P PttPPRrrRR<C ( % LdPsP_=IZ?? $$==^t$0T ( UU% ;Y8u  5u5=^X(^hu6 X(-7767X(7- 6uX(h^^=<>Ps % $$AA LdPsP_=IZ??% " " F(EMF+4@ @ FtEMF+@H<݌AJCOBJCOBaB݌AaB݌AJC3@ *@$B݌AJC@*? z??z? ?4m>??*?C?~% ?~%?~%=C*4m>?z?=z??>?ɷɷ @$**9w??!b !Mm Q,MlK];P  ];(];eϿξνͽͼ̻̻˺˹ʸʸɷ̼̺ʹνϾɸGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFFFFFFFFFFFFFFcGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDDDWWWWWWWWWWEEEEFFFFFcGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCDDDDDDDWWWEEEFFFFcGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGAABBBBBVVVVCCCCCCCCCDDDDWWWEEFFFcGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAAAAABVVCCCCCCDDDWWWEEFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG@@@@@@@@@@@@@@@MMAAAAAAABVCCCCCDDDWWEEFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG>>>>]]]]??????@@@@@@@@MAAAAAAVVCCCCDDWWEEFFcGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG============>>>>>]????@@@@@@AAAAABVCCCDDDWWEFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG<<<<<<<<<>>>???@@@@@MAAAAVCCCCDDWEEFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG;;````<<<<<<<<<<<<>]??@@@@@AAAAVCCCDDWWEFFcGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG;;;;;;;;;;;;;;;;`<<<<<<<>>??@@@@AAAAVCCCDDWWEFcGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG::::::::::::UUUU;;;;;;`<<<<<>??@@@@AAABVCCDDWWEFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGaaaaaaaa9999999::::UUU;;;;;`<<<<>]?@@@MAAAVCCCDWWEFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG8888888888888TTaa9999::::U;;;;;`<<<>??@@@AAABCCCDDWEFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG777777777L8888888888Taa999:::UU;;;`<<<]?@@@MAABCCCDDWEFcGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG66666666777777777L8888888Ta999::UU;;;;<<<<===>>?@@@MAAAVCCDWWEFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG44455555555556666777777888888Ta99:::U;;;`<<>??@@MAABCCCDWEFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG_____4444444444555566677777L8888Ta99::UU;;;<<??@@MAAVCCDDWEFcGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG22222222333333_44444455566677778888Ta99::U;;;<<<<===>??@@AAAVCCDWWFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG1111111111^^22222333_44445556677778888T99::U;;;<<<<==>>?@@@AAACCDDWEFcGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG000000000011111111222233_44445566777L888Ta99:U;;;`<]?@@MAAVCCDWEFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.......//KKKKK00011111^22233_44455667778888a99:U;;;<<??@@AABCCDDWEFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG,,,------....../KKK0001111^2233_4445567778888a99:U;;;<<<==>>?@@MAAVCCDWEFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG,,,,,,,,,,,,,,---....KKK00111^2233444556777L888a9::U;;`<?@@@AAVCCDWEFcGGGGGGGGGGGGGGGGGG*********++++,,,,,,--.../KK00111^223_44556677L88Ta9::U;;<<<==>]?@@AABCCDWEFcGGGGGGGGGGGGGGGGG((((((())))*****++,,,,,--...KK01111223_44556777888T99:U;;`<?@@AAACCDDWFFGGGGGGGGGGGGGGGG'''''''''(((((())****+,,,,,-../K00111223_44556777888a9::;;;<<<==>?@@MAAVCDDWFFGGGGGGGGGGGGGGG&&&&&&&\\dd'''''((())***++,,,--..KK0111223_4455677L88T99:U;;<<<==>?@@@AAVCDDWFFGGGGGGGGGGGGGG%%&&&&&&&&&&&&\\''''((()***+,,,,-..KK0111223_4456777888a9:U;;`<<==>]?@@AAVCDDWFFGGGGGGGGGGGGG%%%%%%%%%%%%%&&&&&&\'''((()***+,,,-../K01112334455677888a9::;;`<]?@@AAVCDDWFcGGGGGGGGGGGG########$$S%%%%%%%&&&&\d''((()**+,,,-..KK011^23_445677L88T9::;;;<]?@@AAVCDWEFcGGGGGGGGGGG""""""""""####$S%%%%%&&&&\'''(()**+,,,-..K0111233445677788T99:U;;<]?@@AACCDWEFGGGGGGGGGGG !!!""""####S%%%%&&&&d''(()**+,,,-./K011223445567788T99:U;;<]?@MAACCDWEFGGGGGGGGGG !!"""###S%%%%&&&\''(()**+,,-..K011^23_45567788T99:U;;<?@@AABCCDWFFGGGGGGGGG[ !"""##$S%%%&&&d''((**+,,,..K001123_44567788T99:U;;<<==>?@@AAVCDDWFcGGGGGGGG[ !""###S%%%&&&''(()**,,,-./K01123_44567788T99:;;`<<==>?@@AAVCDWEFGGGGGGGGRRRRR[ !"""##S%%&&&\''()**+,,-..K01123_44567788T9::;;<?@@AAVCDDEFcGGGGGGYRR !""##S%%&&&\'(()*+,,-..K01123_45567L88a9:U;;<<==>?@@AACCDWEFGGGGGGYR !""##%%%&&\''()*+,,-..K01123_4567788899:;;<<<==]?@MABCCDWFcGGGGGRR !"##S%%&&\''()*+,,-..K01^2344567788T9:U;;<?@@AAVCDWEFGGGGGRR[ !"##S%%&&\''()*+,,-./01122344567788a9:U;`<<==>?@@AACCDWFcGGGGYR !""#S%%&&\''()*+,,-.K01123_4567788T9::;;<?@@AAVCDWEFGGGGR[ !""#S%%&&\'((**+,,..K0112344567788a9:U;;<<==>?@MABCCDWFGGGGXXXXR[ !""#S%%&&d'((**,,-./K1122_45567L889::;;<?@@AACCDWEFGGGJJJXXR[ !"##S%%&&''()*+,,-.K0112344567788a9:U;`<<==]@@AAVCDWEFGGGQQQQJXR[ !"##%%&&\'((**,,,..K01^2_4557788T9:U;;<<==>?@@AACCDWFcGGPPQQJJXR[ !"#$%%&&d'()*+,,-.K0112344567788a9:;;<?@@AAVCDWEFGGPQJXR !""#S%%&&''()*+,-./K1123_4567788T9:U;;<<==]@@AAVCDWEFGG QJXR !"#$%%&&d'()*+,,-.K011234456788T9:U;;<<==>?@MABCDDEFGG QJX[ ""#S%&&\'((**,,-.K0112344567788a9:;;<?@@AACCDWFcG PQJXR !"#S%%&&''()*+,,./K1123_4567788a9:U;<?@@AACCDWEFGN PQJX !"##%%&&\'()*+,,..K01^2_4567788T9:U;`<<==]@@AAVCDWEFGZ QJR[ ""#%%&&\'((*+,,-.K011234456788T9:U;;<<==]?@AAVCDWEFGIN QJXYR !"#S%%&&''(**,,-.K0112344567L8T9:U;;<<==>?@MAVCDWEFGN O PQJR !"#S%%&&''(**,,-.K0112344567L8T9:U;;<<==>?@MAVCDWEFGHHI J !"#$%%&&''()*,,-.K0112344567L889::;;<<==>?@MABCDDEFG !"#$%%&&''()*+,-./011234456778899:;;<<==>?@@ABCCDEFG" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0IoOOO% % $$AA( FthEMF+*@$BB݌AaB6@@41>>>??  % TT Z"gAA eLP1% F|EMF++@ *@$BB݌AaB6@H<. ]>>!}>>??  % TX&Z)gAA&eLP. % FtEMF++@ *@$BB݌AaB6@@4U^>>??  % TT,Z1gAA,eLPU% FEMF++@ *@$BB݌AaB6@ ~klausos t>>>>X>>>>O?>@!?>@Z,?>,eJ?>??  % T4Z\gAA4e L`~klausos % FEMF++@ *@$BB݌AaB6@~urnalizavimas`=a>$>a>c>a>߄>a>>a>&>a>>a>m>a>>a> ?a>?a>@L!?a>8?a>H?a>??  % Tg`tAArLh~urnalizavimas % FEMF++@ @@4?wF@, {BJC{Bn C@$$==_888Fw% % W$=AO% % $$AA( F\PEMF+@<0i؇B91C{BChB91Ci؇B91C@wF( $$=='Fw% % V,:D?" ?% % $$AAFEMF+@@4?wF@4(9B C7LC C7LChD@$$==_888Fw% % W(w !% % $$AA( F\PEMF+@<0QC kD7LCDuGC kDQC kD@wF$$==% % V,$ ! :"~ ! !% % $$AAFthEMF+@ @H<G@ACCBB˫CmBCCBB4CG@ACC@yI3( ( 'Iy% Ld W WuZIZ?? $$==^t$0T ( % % V0 WA[zA[A% % $$AA Ld W WuZIZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+3@ @@4Q8@yI3@H<G@ACCBB˫CmBCCBB4CG@ACC@!b !; [ql V V VFXDYB[@\>^<_9b7c5e3f0i.j,l*m(o&p#s!tvwz{}~ !#&(*,.03579<>@BDFGGIKNPRTVX[]_adfhjlnqsuwy{~~{yw}u|szqynvlujshrfpdoal_k]i[hXeVdTbRaP_N^K[IZGXFX<C ( % Ld V Vx]IZ?? $$==^t$0T ( wUWU% ;SX4NHA93.6LhX(Ua`aih6.X43 9 A HNS6iX(` U L=iY8L.SLiS.=<> V % $$AA Ld V Vx]IZ??% " " F(EMF+4@ @ FtEMF+@H< @*CB/C9B*CB_C @*C3@ *@$B¸ @_C@*^o? ??^o???OV?Q_q?@*@v@D޿OV?D޿^o?D޿mpI>v;*;Q_q?;??mpI>??^o?@>?ɷɷ @$**9? /r?!b !; V0@Rz@<C  Q,SyPv[P* v[(v[iϿξνͽͼ̻̺˺˹ʹʸʸɷ̼Ͼ̻νɸQQhhhhhhhhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRQQQQQQQQQQQQQQQQQhhhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOPPPPQQQQQQQQhhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOPPPQQQQQQhhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNOOOOOPPQQQQQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRLLLLLMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNOOOOOPPQQQQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRKKKKKKKKKKccccLLLLMMMMMMMMMMNNNNOOOOPPQQQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKccLLLMMMMMMMMNNNOOOOPPQQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJJJJJJJJJJJJJJXKKKKKKKKKKKcLLLMMMMMMNNNNOOOPPQQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJXKKKKKKKKcLLMMMMMMNNNOOOPPQQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRgggggggIIIIIIIIIJJJJJJJJJJJXKKKKKKKcLLMMMMMNNNOOOPQQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGHHHHHHHHHHgggIIIIIJJJJJJJJJXKKKKKccLMMMMMNNNOOOPQQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHgIIIIJJJJJJJJKKKKKKcLMMMMMNNNOOPPQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRFFFFFFFFF_____GGGGGGGGGGHHHHgIIIIJJJJJJXKKKKKcLMMMMMNNOOPPQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRFFFFFFFFFFFFFFFFFFF___GGGGGGGHHHgIIIJJJJJJXKKKKcLLMMMMNNOOOPQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEfFFFFFFFFFFFFF___GGGGGGHHHgIIIJJJJJXKKKKcLMMMMNNOOOPQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEfFFFFFFFFF__GGGGGGHHggIIJJJJJKKKKKLMMMMNNNOOPQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEfFFFFFFFF__GGGGGHHgIIJJJJJXKKKKLLMMMNNNOOPQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDEEEEEEEEEfFFFFFFF_GGGGGHHgIIJJJJJKKKKcLMMMMNNOOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCDDDDEEEEEEEEFFFFFFF_GGGGHHHgIIJJJJKKKKcLMMMNNOOPQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR@AAAAAAAWWWWWBBBBBBBBCCCCCCDDDEEEEEEfFFFFFF_GGGGHHgIIJJJJKKKKcLMMMNNOOPQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR@@@@@@@@@@@@@@@AAAWWBBBBBBCCCCCDDEEEEEEfFFFFF__GGGHHgIIJJJJKKKKLMMMMNNOOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AAWWWBBBBCCCCDDDEEEEEFFFFFF_GGGHHgIIJJJJKKKKLMMMNNOOPQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR>>>>>>>>>>>>>>?@@@@@@@@@@@@AWWBBBBCCCDDDEEEEEFFFFF_GGGGHgIIJJJJKKKcLMMMNNOOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR=====eeee>>>>>>>>>>>?@@@@@@@@@AWWBBBBCCCDDEEEEEfFFFF_GGGGHgIIJJJXKKKcLMMMNOOPQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR<<<<<<<<<<======e>>>>>>>>>@@@@@@@@AWBBBBCCCDDEEEEfFFFF_GGGGHgIJJJJKKKKLMMMNNOOQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR;;;;;;;;;<<<<<<<<<====e>>>>>>?@@@@@@@AWBBBCCCDDEEEEfFFFF_GGGHHgIJJJJKKKcLMMNNOOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR`@;;;;;;;;;;;;;;;;;<<<<<<===e>>>>>>@@@@@@AWWBBBCCDDEEEEEFFFF_GGGHHIIJJJXKKcLMMMNNOPQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR9999999999::::;;;;;;;;<<<<<===e>>>>>@@@@@@AWBBBCCCDEEEEfFFFF_GGGHgIJJJJKKKLMMMNNOOQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR888888888888999999::;;;;;;;<<<<==e>>>>?@@@@@AWBBBCCCDDEEEfFFF_GGGHHIIJJJKKKcLMMMNOOPQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR7777777777d888888889999::;;;;;<<<<==e>>>>?@@@@@WWBBCCCDEEEEFFFF_GGGHgIJJJXKKKLMMMNOOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR@777777777777777777888888999::;;;;<<<<==>>>>?@@@@@WWBBCCDDEEEEFFFF_GGHHIIJJJKKKLMMMNNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR556666666666677777777778888999::;;;;<<<==e>>>>@@@@@WBBBCCDDEEEfFFF_GGGHgIJJJKKKcMMMNNOPQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR44445555555555666667777777d888899::;;;;<<<=e>>>>@@@@@WBBCCCDEEEEFFF_GGGHgIJJJXKKcLMMNNOOQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR333333333333334555556666777777888899:;;;;<<<==>>>>@@@@AWBBCCDDEEEFFFF_GGHHIIJJJKKcLMMNNOOQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR@111122222233333333345555666777777888999:;;;<<<==>>>?@@@@AWBBCCDEEEEFFF_GGGHIIJJJKKKLMMMNOOQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR11111111111111122333333355556677777d88899:;;;<<<=e>>>@@@@@WBBCCDDEEEFFFFGGGHgIJJJKKKLMMMNOOQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRbbbbb00011111111111122333334555667777788899:;;;<<<=e>>>@@@@AWBBCCDEEEfFFF_GGHgIJJJKKKLMMMNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR///////////bbbb111111111223333455666777788899:;;;<<==>>>?@@@@WBBCCDEEEfFFF_GGHgIJJJKKKLMMNNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR@......../////////bbb1111111223333555667777d8899:;;;<<==>>>@@@@ABBCCDDEEEFFF_GGHHIJJJKKKLMMNNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR-----------....///////b011111122333355667777d889:;;;<<<=>>>?@@@AWBBCCDEEEFFF_GGHHIJJJKKKLMMNNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR,,,,,,,,,--------.../////bb11111123333556677778889:;;;<<=e>>>@@@@WBBCCDEEEFFF_GGHHIJJJKKKLMMNNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR+++aaaa,,,,,,,,,-----...////bb1111123333556677778899:;;<<==>>>@@@@WBBCCDEEEFFF_GGHgIJJJKKKLMMNNOPQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRA**********++++,,,,,,-----..////b01111233335566777d889:;;;<<=e>>@@@@WBBCCDEEEFFF_GGHgIJJJKKKLMMNOOQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRR****************+++,,,,,----..///bb11112233355677778899:;;<<=e>>?@@@ABBCCDEEEFFF_GGHgIJJJKKcMMMNOOQQRRRRRRRRRRRRRRRRRR)))))))))))*********++a,,,,---..////b111123334556777d889:;;<<==>>>@@@AWBCCDEEEFFF_GGHgIJJJKKcMMMNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRA)))))))))))))))))*******+a,,,----.////b111123335567777889:;;;<==>>>@@@AWBCCDEEEFFF_GGHgIJJXKKLMMNNOPQhRRRRRRRRRRRRRRRR@'''''''^^((()))))))))******+,,,,---.///b0111123345667778899;;;<<=>>>@@@AWBCCDEEEFFF_GGHIIJJKKKLMMNNOPQhRRRRRRRRRRRRRRR&&&&''''''''''^(()))))))*****+a,,,---.///b01112333556777d899:;;<<=>>>@@@ABBCCDEEEFFF_GGHIJJJKKcLMMNOOQQRRRRRRRRRRRRRRR&&&&&&&&&&&&&'''''^(())))))****++,,,---.///b1111233556677d889:;;<<=>>>@@@ABBCCDEEEFFFGGHHIJJJKKcMMMNOPQhRRRRRRRRRRRRRR8B$$$$$$$%%%%&&&&&&'''''(()))))*****+,,,--..//b01112334566777889:;;<<=>>>@@@ABBCCDEEfFF_GGHgIJJXKKLMMNNOPQhRRRRRRRRRRRRR@###$$$$$$$$$$%%%&&&&&''''()))))****+a,,---.///b1112333556777889:;;<<=>>>@@@ABBCDDEEFFF_GGHgIJJKKKLMMNOPQQRRRRRRRRRRRRR""""""""####$$$$$$%%&&&&'''^())))****+a,,--..//b1111333556777889:;;<<=>>>@@@WBBCDEEEFFF_GGHIJJJKKcMMNNOPQhRRRRRRRRRRRR""""""""""""""##$$$$$%%&&&'''^())))****+,,---.///0111233556777889:;;<<=>>?@@@WBCCDEEEFFFGGHgIJJXKKLMMNOOQQRRRRRRRRRRRRB !!!!!!!!"""""""""##$$$$%&&&'''^())))***+a,,--.///b111233556777889:;;<<=>>@@@AWBCCDEEEFF_GGHgIJJKKcLMMNOPQQRRRRRRRRRRR@ !!!"""""""##$$$%&&&&''())))****+,,--.///b111233556777889:;;<=e>>@@@ABBCCDEEFFF_GGHIJJJKKcMMNNOPQhRRRRRRRRRR !!"""""##$$$%%&&'''())))***+,,---.//b111233556777889;;<<=>>>@@@WBBCDEEEFFFGGHgIJJXKKLMMNOPQQRRRRRRRRRR !!"""""#$$$%&&&''^()))***+a,,--.//b11123355677d89:;;<<=>>>@@@WBCCDEEfFF_GGHIJJJKKcMMNNOPQRRRRRRRRRRB !"""""#$$$%&&&''()))****a,,--.//b11123355677d89:;;<<=>>@@@ABBCCDEEFFF_GHHIJJXKKLMMNOPQQRRRRRRRRR0@]]]] !"""""#$$%%&&''^))))***+,,--.//b11123356677889:;;<=e>>@@@WBBCDEEEFF_GGHgIJJKKcMMNNOPQRRRRRRRRR] !""""#$$$%&&''^()))***+,,--.//b11133356777889:;<<=>>>@@@WBCCDEEFFF_GGHIJJXKKLMMNOPQhRRRRRRRR\\\\] !""""#$$%&&&''()))***+,,--.//b1113345677789:;;<<=>>@@@ABBCDEEEFFFGGHgIJJKKcMMNNOQQRRRRRRRRB\\\] !!"""#$$$%&&''()))***+,,--.//01123355677889:;;<=e>>@@@WBCCDEEFFF_GGHIJJXKKLMMNOPQhRRRRRRR>\ !"""##$$%&&''()))***a,,-.//b11123356777889;;<<=>>?@@ABBCDEEEFF_GGHIJJJKKcMMNNOQQRRRRRRR\ !""""#$$%&&''()))***,,--.//b1113345677d89:;;<==>>@@@WBCCDEEFFF_GHgIJJKKKLMMNOPQhRRRRRR\ !"""#$$%&&''()))**+,,--.//b1123355677889:;;<=>>?@@ABBCDEEEFF_GGHIJJJKKLMMNOOQQRRRRRRB\\] !"""#$$%&&''())***+,,--.//1112335677789:;;<==>>@@@WBCCDEEFFFGGHgIJJKKcMMNNOPQRRRRRR`\ !"""#$$%&&'^)))***+,,-.//b1113345677889:;<<=>>?@@ABBCDEEEFF_GGHIJJJKKLMMNOPQhRRRRR`\] !"""#$$%&''()))***,,--.//0112335677789:;;<=e>>@@@WBCCDEEFFFGGHgIJJKKcMMNOOQQRRRRR[[[[[`\] !"""#$%&&''()))**+,,--//b1113345677889:;<<=>>@@@ABBCDEEfFF_GGHIJJKKcMMMNOPQRRRRRB[[` !""#$$%&&''())***a,--.//b112335677789:;;<=e>>@@@WBCDEEEFF_GGHIJJJKKLMMNOPQhRRRR[[`\ """#$$%&&'^)))**+,,--./b1113355677889;;<<=>>@@@WBCCDEEFFFGGHgIJJKKLMMNOOQQRRRR[\ !"""#$$&&''())***+,--.//0112335677789:;;<=>>?@@ABBCDEEfFF_GHgIJJKKcMMNNOQQRRRR[`\] !"""$$%&&'')))**+,,--//b1113355677889;;<==>>@@@WBCDEEEFF_GGHIJJXKKLMMNOPQRRRRBVZ[ !""#$$%&''())***+,--.//0112335677889:;<<=>>@@@WBCCDEEFFFGGHIJJJKKLMMNOPQhRRRZ[ !"""#$%&&'^)))**+,,--//b112335677789:;;<=>>?@@ABBCDEEFFFGGHgIJJKKLMMNOPQhRRRYYYY[\ !""#$$%&''())***a,--.//1113355677889;;<=e>>@@ABBCDEEfFF_GHgIJJKKcMMNNOQQRRRYV[\ !"""#$%&&'^)))**+,,-.//0112335677889;;<<=>>@@@WBCDEEEFF_GGHIJJXKKLMNNOQQRRR8B YZ[` !""#$$&&''())**+,,--//b112335677d89:;<<=>>@@@WBCCDEEFFFGGHIJJXKKLMMNOPQRRR U YV[\] !"""$$%&''())***a,--./b111335677789:;;<=>>?@@ABBCDEEFFFGGHIJJJKKLMMNOPQhRR V """#$%&&'^)))**+,--.//1113345677889;;<=e>?@@ABBCDEEFFFGGHgIJJKKLMMNOPQhRR U V[\ !""#$$&&'')))**+,,-.//b112335677889;;<=e>>@@ABBCDEEfFF_GHgIJJKKcMMNOOQhRRA Z\ !""#$$%&''())***,,--//b112335677889;;<<=>>@@@WBCDEEEFF_GGHIJJKKcMMNOOQQRRTTT [ """#$%&&'())***a,--//b112335677d89:;<<=>>@@@WBCCDEEFF_GGHIJJKKcMMNNOQQRR YV`\ !""#$%&&'^))***a,--./b111335677789:;;<=>>@@@WBCCDEEFF_GGHIJJXKcMMNNOQQRRT U [\] !""#$%&&'^)))**+,--.//111335577789:;;<=>>@@@WBCCDEEFF_GGHIJJXKKLMMNOPQRRT YZ[ !""#$$&&'')))**+,,-.//111335567789:;;<=>>@@@WBCCDEEFFFGGHIJJXKKLMMNOPQRRT U V !""#$$%&'')))**+,,-.//011235567789:;;<=>>?@@WBCCDEEFFFGGHIJJXKKLMMNOPQRR !""#$$%&''())**+,,-.//011234567789:;;<=>>?@@ABCCDEEFFFGGHIJJJKKLMMNOPQRRS !""#$$%&''())**+,,-.//011234567789:;;<=>>?@@ABBCDEEFFFGGHIJJJKKLMMNOPQRR !""#$$%&''())**+,,-.//011234567789:;;<=>>?@@ABBCDEEFFFGGHIJJJKKLMMNOPQRR" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0O|ff% % $$AA( FthEMF+*@$BB @/C6@@44g>j>??  % TT] jAAhLP4% F|EMF++@ *@$BB @/C6@H<. >j>Z>j>??  % TX"]%jAA"hLP. % FEMF++@ *@$BB @/C6@Ar vartotojas (>j>>j> >j>>j>& ?j>?j>p%?j>W-?j>)=?j>E?j>@T?j>4[?j>k?j>>y?j>??  % T(]djAA(hLhAr vartotojas % FEMF++@ *@$BB @/C6@gali pateikti >>>>,>>>>s>>?>r?>@D&?>@+.?>=?>ND?>R?>nZ?>`?>??  % T%jYwAA%uLhgali pateikti % FEMF++@ *@$BB @/C6@ fail u~ >>>>B?>@ ?>?> ?>(?>p8?>F?>??  % T/wPAA/ L`fail u~ % FEMF++@ *@$BB @/C6@ nurodyt >!?%>!?@?!?@] ?!?/?!?+?!?99?!? A?!?P?!???  % T+UAA+ L`nurodyt % F|EMF++@ *@$BB @/C6@H<MM?9C??9C???  % TX7FAA7LPMM % FEMF++@ @@4?wF@<0{BmC{BICBICB%C@$$==_888Fw% % W,=/BL% % $$AA( F\PEMF+@<0׉BlCB/ClBlC׉BlC@wF( $$=='Fw% % V,;HEROO% % $$AAF4(EMF+ @$ XTB>CALA( $$=='% % V05:JHRRuuR% % $$AAFEMF+*@$BBJ-BC6@\PTaip->Q>Gs>Q>G>Q>>Q>??  % Td69IFAA6DLTTaip% FEMF++@ @@4?wF@4(9B*C7LC*C7LChD@$$==_888Fw% % W(w| !% % $$AA( F\PEMF+@<0QC kD7LCDuGC kDQC kD@wF( $$=='Fw% % V,$ ! :"~ ! !% % $$AAFEMF+@@4?wF@, B_CBRC@$$==_888Fw% % W$>B% % $$AA( F\PEMF+@<0׉BӳCBClBӳC׉BӳC@wF$$==% % V,;EOwwOw% % $$AAF4(EMF+ @$ XTB#CALA( $$=='% % V05JRRR% % $$AAFEMF+*@$BBJ-B&C6@\PTaip->Q>Gs>Q>G>Q>>Q>??  % Td6IAA6LTTaip% FtEMF++@ @ @H<G@ASCBBACmBSCBBHDG@ASC@yI3( ( 'Iy% Ld  uDIZ?? $$==^t$0T ( % % V0 [p[ % % $$AA Ld  uDIZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+3@ @@4Q8@yI3@H<G@ASCBBACmBSCBBHDG@ASC@!b !; [`NI  DC=<65/.*)#" !'(./34:;ABDH HLMSTXY_`fgmntu{|zysrlked^]YXRQKJHD<C ( % Ld  xGIZ?? $$==^t$0T ( U]U% ;X4yrn6O\X(VX_Xf\6nX4r y 6f X(_ V O =f Y8O nOfn=<>  % $$AA Ld  xGIZ??% " " F(EMF+4@ @ FtEMF+@H< @2CBC9B2CBD @2C3@ *@$B¸ @D@*l 3? ??m 3???(|?Q_q??*?v?D޿(|?D޿m 3?D޿#z>v.ޛ*.ޛQ_q?.ޛ??#z>??m 3?>?ɷɷ @$**9?5?!b !; V0@z@<C  Qh"yvEPX vE(vEfϿξνͽͼ̻̺˺˹ʹʸʸɷ̼Ͼ̻νɸPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOeeeePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOeePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLLLLLLLLLMMMMMMMMMNNNNNOOOOOOePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLMMMMMNNNOOOOOePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPaaaaJJJJJJJJKKKKKKKKKKKKLLLLLMMMMMNNOOOOePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPIIIIIIIIIIIIIIIIIIaaaJJKKKKKKKKLLLLMMMMNOOOOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHHHHHHHHHHHHHHH]IIIIIIIIIIaaJJKKKKKKLLLLMMMNNOOOePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHH]IIIIIIIIaJKKKKKKLLLLMMNNOOOePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFFFFFFFFFFFFFcccGGGGGGHHHHHHHHH]IIIIIIaJKKKKKLLLMMMNOOOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFccGGGGHHHHHHH]IIIIIaJKKKKKLLLMMNNOOePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPDDDDDDDDDDDDDD```EEEEEEEEEFFFFcGGGHHHHHHHIIIIIaJKKKKLLLMMNOOOePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPCCCbbbbDDDDDDDDDDDDDDDD``EEEEEEEFFFcGGGHHHHH]IIIIaJKKKKLLLMMNOOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPCCCCCCCCCCCCCCCCCCCbDDDDDDDDDD`EEEEEEFFccGGHHHHH]IIIIaKKKKLLLMMNOOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAABBBBBBBBBCCCCCCCCCCbDDDDDDDD`EEEEEFFcGGGHHHH]IIIIJKKKKLLMMNOOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP@@@@@@@@@@@@AAAAAAAABBBBCCCCCCCCDDDDDDD`EEEEEFFcGGHHHH]IIIaJKKKKLLMMNOOePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP>>????????\\\\@@@@@@@AAAAAABBBCCCCCCbDDDDDD`EEEEFFcGGHHHHIIIIaJKKKLLMMNOOePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?\\\@@@@@AAAABBBCCCCCbDDDDD`EEEEFFcGGHHHHIIIaJKKKLLMMNOOePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP=============X>>>>>>>>>>>??\\@@@@AAABBBCCCCCDDDDD`EEEEFFGGGHHH]IIIaKKKKLLMNOOePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP<<<<<>>>>>>>??\\@@@AAABBBCCCCbDDDD`EEEEFcGGHHH]IIIaJKKKLMMNOOePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP;;;;;;;;;;;;;;<<<<<=========>>>>>>>?\\@@@AAABBCCCCbDDDD`EEEFFGGHHHHIIIaJKKLLMMNOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP:::::::::::::::;;;;;;;<<>>>>>?\@@@AAABBCCCCDDDDDEEEEFcGGHHHIIIaKKKLLMMNOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPWWWWWWWWWW99999:::::::;;;;;;<>>>>?\\@@AAABBCCCbDDDD`EEEFcGGHHHIIIaKKKLLMMOOePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP7888888888888888WWWW99::::::;;;;<>>>>?\@@@AABBCCCCDDDD`EEEFcGHHHHIIIaKKKLLMNOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP77777777777777777888888WWW99:::::;;;<<=====X>>>>?\@@@AABBCCCDDDD`EEEFcGHHHHIIIJKKLLMMNOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP5555566666666777777777788888WW99::::;;;;>>>>?\@@AABBCCCbDDD`EEEFcGHHH]IIaKKKLLMNOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP33333333445555555666677777778888WW99::::;;;>>>?\@@AABBCCCbDDD`EEEFGGHHHIIIJKKKLMMNOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP222222223333333333455556667777778888WW9:::;;;<<====X>>>?\@@AABBCCCDDDD`EEFcGHHH]IIaJKKLLMNOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP111111111111111223333333555566777777888WW9:::;;;>>>\@@AABBCCCDDDDEEEFcGHHHIIIJKKLLMNOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP000000000001111111111123333345556677777888WW9:::;;<<====>>>>\@@AABBCCCDDD`EEFFGGHHHIIaKKKLMMOOePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP....///////////000011111112233334555677777888W9:::;;;<====>>>>\@@AABCCCbDDDEEEFcGHHHIIIJKKLLMNOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP------------..../////00011111122333355667777888W99::;;;<====>>>?\@@ABBCCCDDD`EEFFGHHHIIIJKKLLMNOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP,,,,,,,,,,,,,------...////00111111233345566777788WW9::;;;<===X>>>?\@AABCCCbDDDEEEFGGHH]IIaKKKLMNOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP********+++__,,,,,,,----..////001111123335556777788WW9::;;;<===>>>>\@@AABCCCDDD`EEFcGHHHIIaKKKLMNOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPP*****************++,,,,,----..///00111122334556777788WW9::;;>>?\@AABCCCDDD`EEFcGHHHIIaKKKLMNOOPPPPPPPPPPPPPPPPPP))))))))))))))********+_,,,,---..///0011112333556777788WW:::;;<===X>>>\@@ABBCCbDDDEEEFGHHHIIaKKKLMNOOPPPPPPPPPPPPPPPPP'''^^^((((()))))))))******+_,,,---..///011112333556777788W9::;;<<===>>>?@@AABCCCDDDEEEFGHHHIIaKKKLMMOOPPPPPPPPPPPPPPPP&&&&&&''''''''^((())))))******_,,,---.///011112333556777788W9::;;<===>>>?\@AABCCCDDDEEEFGHHHIIIJKKLMMOOPPPPPPPPPPPPPPP%%%%%%&&&&&&&&&'''''(())))))****+_,,,--..//00111233355677788W9::;;>>\@@ABCCCDDDEEEFGGHHIIIJKKLMNOOPPPPPPPPPPPPPP$$$$$$$$$$$%%%%&&&&&''''(()))))****+,,,---.//01111233456777788W9::;;<===>>>\@@ABCCCDDDEEEFGGHHIIaKKKLMNOOPPPPPPPPPPPPP"""""""#SSSS$$$$$%%%&&&&'''^())))****+_,,---.//0111133355677788W9::;;<===>>>\@@ABCCCDDD`EEFGHHHIIaKKLLMNOePPPPPPPPPPPP"""""""""""""""#SS$$$$%%&&&'''^())))****_,,--..//011123345677788W9::;;<===>>>\@@ABBCCDDDEEEFGHHHIIaKKLLMNOPPPPPPPPPPPP !!""""""""SS$$$%%&&&'''())))****,,,--.//0011123355677788W::;;<===>>>?@@ABBCCDDDEEFcGHHHIIJKKLMMOOPPPPPPPPPPP !""""""#S$$$%%&&'''())))***+,,,--.//011123355677788W::;;<===>>>?@@ABCCCDDDEEFcGHH]IIJKKLMNOOPPPPPPPPPP !"""""#S$$%%&&&''())))***+,,--.//011123345677788W:::;>>\@@ABCCCDD`EEFcGHHIIaKKLLMNOePPPPPPPPP !"""""S$$$%&&&''()))****,,,--.//01113345677788W9::;<===>>>\@AABCCbDD`EEFGGHHIIaKKLMMOOPPPPPPPPP[ !""""S$$$%&&'''()))***+,,--.//01113345677788W9:;;<===>>>\@AABCCbDD`EEFGHH]IIJKKLMNOOPPPPPPPPZZZZZZZ !""""S$$$%&&''()))***+,,--.//01113335677788W::;;<===>>?\@AABCCDDDEEFcGHHIIaKKLLMNOPPPPPPPPZZ[ !""""S$$%&&&''()))***,,--.//011123356777889::;;<==X>>?@@ABCCCDD`EEFGHHHIIJKKLMMOOPPPPPPPZ !"""#S$$%&&''()))***,,--.//0111334567778W9::;;<==>>>\@AABCCDDDEEFcGHH]IIJKKLMNOePPPPPPZ[ !"""S$$%&&''()))***_,,-.//0111335567788W9::;<===>>?\@ABBCCDDDEEFGGHHIIaKKLMMOOPPPPPPZ[ """#$$%&&''()))***_,--.//0112335567788W::;;<==X>>?@@ABCCbDD`EEFGHH]IIJKKLMNOePPPPPZ[ !"""S$%&&&'^)))***,,--.//011233567778W9::;;d==>>>\@AABCCDDDEEFcGHHIIaKKLMMOOPPPPPYYZ !"""S$$%&&'^)))***,,--./0111234567788W9::;<===>>?@@ABCCCDD`EEFGHH]IIKKLLMNOPPPPPYZ[ !"""S$$%&''()))**+,,--//0111335567788W::;;<==>>>\@AABCCDDDEEFGGHHIIJKKLMNOOPPPPYZ !"""S$%&&''()))**+,,-.//011233567778W9::;<===>>?@@ABCCbDD`EEcGHHIIaKKLLMOOPPPPZ !"""S$%&&''())***,,--./0111335567788W::;;<==>>>\@ABBCCDD`EEFGHHHIIJKKLMNOPPPPVZ !""#$$%&&'^)))**+,,-.//011233567778W9::;<==X>>?@@ABCCDDDEEFcGHHIIJKKLMNOePPPUUUUUYZ !""S$$&&''())***_,--./0111335567788W::;>?\@ABCCbDD`EEcGHHIIaKKLMMOOPPP UVZ !"""S$%&&'')))**+,,-.//011233567788W9:;;<==>>>\@ABBCCDD`EEFGHH]IIKKLLMOOPPP RR UZ !""S$$%&''())***,,--./011133567778W9::;<==X>>\@AABCCDDDEEFGHHHIIJKKLMNOPPP R U """S$%&&'^)))**+,,-.//1113355677889::;>?@@ABCCDDDEEFcGHHIIJKKLMNOePP TT UZ[ !""S$$&&''())**+,,-.//011233567788W::;;<==>>>\@ABCCbDD`EFcGHHIIaKKLMNOOPP T R UY !""#$$%&&'())***,,--./011233567778W9:;;<==>>>\@ABCCCDD`EEFGHHIIaKKLMMOOPP T UVZ """S$%&&'^)))**_,--./011133567778W9:;;<==>>>\@AABCCDD`EEFGHH]IaKKLLMOOPP R UYZ[ !""S$%&&'')))**+,,-./011133557778W9::;<==X>>\@AABCCDDDEEFGHH]IIKKLLMOOPP T UV !""S$$&&''())**+,,-.//11133556778W9::;<==X>>?@AABCCDDDEEFGHHHIIJKLLMNOPPQ R !""S$$%&''())**+,,-.//0112355677889::;<===>>?@AABCCDDDEEFGHHHIIJKKLMNOPP !""#$$%&''())**+,,-.//0112345677889::;<===>>?@@ABCCDDDEEFGHHHIIJKKLMNOPP" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0|f''8 f'% % $$AA( FthEMF+*@$BB @C6@@45A>[z>??  % TTAALP5% F|EMF++@ *@$BB @C6@H<. >[z>h>[z>??  % TX!AALP. % F EMF++@ *@$BB @C6@Ar korektiakas 6>[z>'>[z>>[z>>[z>?[z>~?[z>?[z>@+?[z>@:?[z>@A?[z>;H?[z>tV?[z>d?[z>~t?[z>[?[z>??  % T$fAA$LlAr korektiakas % FEMF++@ *@$BB @C6@ deklaracijos>q>>q>H>q>>q>?q>?q>?q>@+?q>@:?q>V@?q>F?q>yV?q>??  % T$ZAA$ Lddeklaracijos% FEMF++@ *@$BB @C6@ formatasӬ>?>?o>?>?>?@4??'??.??>????  % T'SAA' L` formatas % FtEMF++@ *@$BB @C6@@4?L????  % TTSWAASLP?% FEMF++@ @@4?wF@4(9B2C7LC2C7LChD@$$==_888Fw% % W(w' ' !% % $$AA( F\PEMF+@<0QC kD7LCDuGC kDQC kD@wF( $$=='Fw% % V,$ ! :"~ ! !% % $$AAFthEMF+@ @H<G@AfDBBf" DmBfDBBxDG@AfD@yI3( ( 'Iy% Ld $g $uDIZ?? $$==^t$0T ( % % V0 $gZ$[I"Z$[k&Z$% % $$AA Ld $g $uDIZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+3@ @@4Q8@yI3@H<G@AfDBBf" DmBfDBBxDG@AfD@!b !; [\MH # jj# #E%D&>)=*7-6.01/2+4*5$8#9<=@AD FHILMP Q&T'U-X.Y4\5]9_:`@cAdGgGfMcNbT_U^Y\Z[`XaWgThSnPoOuLvK|H}GGEyBxAr>q=k:j9d6c5_3^2X/W.Q+P*J'I&G%E%<C ( % Ld #i #xGIZ?? $$==^t$0T ( UuUw% ;n$X4j$b$Z$R$J$F$6O5"X(V1"_1"f5"6F$X4J$ R$ Z$ b$j$n$6f&X(_&V&O&=fW&Y8OW&F$n$O]"f]"n$F$=<> #i % $$AA Ld #i #xGIZ??% " " F(EMF+4@ @ FtEMF+@H< @DBD9BDB@D @D3@ *@$B¸ @@D@*l 3? ??m 3???(|?Q_q??*?v?D޿(|?D޿m 3?D޿#z>v.ޛ*.ޛQ_q?.ޛ??#z>??m 3?@>?ɷɷ @$**9?5?!b !; V0@@z@@a@<C  Ql" y`vEPX vE(vEgϿξνͽͼ̻̺˺˹ʹʸʸɷ̼Ͼ̻νɸQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQPPPPPPPPPPPPPPPPfQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQNNNNNNNNNNNNNOOOOPPPPPPPPPfQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQLMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNOOPPPPPPfQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMNNNNOOOPPPPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQJJJJJJJJJJJJbbbKKKLLLLLLLLLLMMMMMNNNOOPPPPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQIIIII]]]]JJJJJJJJJJJJJJbbKKLLLLLLLMMMMNNNOOPPPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]JJJJJJJJbKKLLLLLLMMMNNNOOPPPfQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQcccccccccHHHHHHHHIIIIIIIIIII]JJJJJJbbKLLLLLMMMNNNOPPPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQFFFFFFFFFFFFFGGGGGGccHHHHHIIIIIIIIJJJJJJbKLLLLLMMMNNNOPPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQEEEE```````FFFFFFFFFFFFGGGccHHHHIIIIII]JJJJJbKLLLLLMMMNNOPPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE``FFFFFFFFGGccHHHIIIIIIJJJJJbKLLLLMMMNNOPPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQDDDDDDDDDDDDDDeEEEEEEEEEEEE`FFFFFFFGGcHHHIIIII]JJJJbKLLLLMMNNOOPPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDeEEEEEEEE``FFFFFGGcHHHIIIIIJJJJbKLLLLMMNNOPPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCDDDDDDDDDEEEEEEE`FFFFFGGcHHIIIIIJJJJbKLLLLMMNOOPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ\\\\\\\\AAAAAAAAAABBBBBCCCCCDDDDDDeEEEEEE`FFFFFGGcHHIIIIJJJJbKLLLMMNNOPPfQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ?????????????@@@\\\\AAAAABBBBBCCCDDDDDDEEEEEE`FFFFGGHHIIIIIJJJbKLLLMMNNOPPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>>>[[[[???????????????@@\\AAAABBBBCCCDDDDDeEEEEE`FFFFGcHHIIII]JJJKLLLMMMNOPPfQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>>>>>>>>>>>>>>>>>>[?????????@\\AAAABBBCCCDDDDDEEEEE`FFFFGcHHIII]JJJbLLLLMMNOPPfQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ<<<<<<<=======dd>>>>>>>>>[???????@\\AAABBBCCDDDDDEEEEE`FFFGGHHIIIIJJJbKLLLMNNOPPfQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ;;;;;;;;;;<<<<<<<<<===d>>>>>>>[??????@\\AAABBCCDDDDDEEEEEFFFGGcHIIIIJJJbKLLMMNNOPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ:::::::::;;;;;;;;;;<<<<<<===d>>>>>>??????@\AAABBCCDDDDeEEEE`FFFGcHHIIIJJJbLLLMMNNOPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ99999999999ZZZZZ:::;;;;;;;<<<<===>>>>>[?????@\AAABBCCDDDDEEEE`FFFGcHHIIIJJJbLLLMMNOPPfQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ88888888888899999999ZZZ::;;;;;<<<<==d>>>>>?????@\AABBBCDDDDEEEE`FFFGcHIIIIJJJbLLLMNNOPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ77777788888888888888999999ZZ::;;;;<<<<==>>>>>?????@\AABBCCDDDeEEE`FFFGcHIIIIJJbKLLMMNNPPfQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ666666666666677778888888889999ZZZ:;;;;<<<==>>>>>????@\AABBCCDDDeEEE`FFFGcHIIIJJJbLLLMMNOPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ4444444444444456666667778888888999ZZ::;;;<<<==>>>>????@\AABBCCDDDeEEE`FFFGHHIIIJJJKLLMMNNPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ22222222223333444444456666778888889999Z::;;;<<<=d>>>[????\AABBCCDDDEEEE`FFGcHIII]JJbLLLMNNOPfQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ12222222222222222233344444566677888888999Z::;;;<<==>>>>????\AABBCCDDDEEE`FFFGHHIIIJJJKLLMMNOPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ0000000000011111222222223344445666778888899ZZ:;;;<<<=>>>>????\AABBCCDDDEEE`FFGcHIIIJJJKLLMMNOPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.....///////0000000111222222334444666778888999Z:;;;<<<=>>>>????\AABBCDDDEEEEFFFGHHII]JJbLLLMNNPPfQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ--------........///00000112222223344466677888899ZZ:;;;<<=>>>>???@\AABCCDDDEEE`FFGcHIIIJJbKLLMMNOPfQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ,,,,,aa----------.....//000011222223344466678888999Z:;;<<<=>>>[???\AABBCDDDEEE`FFGcHIIIJJJKLLMMNOPfQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ++++++++++++++,a------....//000011222234445667888899ZZ:;;<<<=>>>???@\AABCCDDeEEEFFFGHHII]JJKLLMMNOPfQQQQQQQQQQQQQQQQQQ**********++++++++++,a----....//0001222223444667788899ZZ:;;<<=d>>>???@AABBCDDDEEE`FFGcHII]JJKLLMMNOPPQQQQQQQQQQQQQQQQQ))))**************++++++,a----...//000122223444667788899Z:;;;<<=>>>???@\ABBCDDDEEE`FFGcHII]JJKLLMMNOPPQQQQQQQQQQQQQQQQ(((((((((((_)))*******++++++,a---.../000122223444667888899Z:;;<<=d>>[???\AABCCDDeEE`FFGcHII]JJbLLMMNOPPQQQQQQQQQQQQQQQ''''''''''''(((((())******+++++,----..//0011222344466788899ZZ;;;<<=>>>???@AABBCDDeEE`FFGcHIIIJJbLLMMNOPfQQQQQQQQQQQQQQ%%%%%%&&&&&&''''''((((_)*****+++++,---.../0011222344466788899Z:;;<<=>>>???@\ABBCDDeEE`FFGcHIIIJJKLLMMNPPQQQQQQQQQQQQQQTTTTTTTT%%%%%%%&&&''''(((())****++++,---.../001222234466788899Z:;;<<=d>>[??@\ABBCDDDEEEFFGcHII]JJKLLMNNPPQQQQQQQQQQQQQ############$TT%%%%%&&''''((())****++++a--.../001222344466788899Z:;;<<=>>[??@\ABBCDDDEEEFFGcHII]JJKLLMNOPPQQQQQQQQQQQQ!!!""""""#########TT%%%&&''''((()****++++a--..//00122234466788899Z:;;<<=>>[???\ABBCDDDEE`FFGcHIIJJJLLLMNOPPQQQQQQQQQQQ !!!!!!!!!!""#######TT%%%&'''((()****++++a--../00122234456788899Z:;;<<=>>>???\ABBCDDeEE`FFGHHIIJJbLLMMNOPfQQQQQQQQQQ !!!!!""#####TT%%&&'''(()****+++,---../0012223446678899Z:;;<<=>>>???\ABBCDDEEE`FFGHIIIJJbLLMMNPPQQQQQQQQQQ !!!!"#####T%%%&'''(()****+++a--../0012223446678899Z:;;<<=>>[??@\ABCCDDEEEFFFGHIIIJJKLLMNOPPQQQQQQQQQ^!!!!"####T%%%&'''(()***+++,--../0012223446678889Z:;;<<=>>[??@AABCDDDEEEFFGcHIIJJbLLMMNOPQQQQQQQQQ^!!!"####T%%%&''((_)***+++a--../012223446678889Z:;;<<=>>???@AABCDDDEE`FFGHIIIJJbLLMNNPPQQQQQQQQYY !!!"###T%%&&''(()***+++,--../001223446678899Z:;;<=d>>???\ABBCDDeEE`FFcHII]JJKLLMNOPPQQQQQQQYY!!"####T%%&''((_***+++,--../001223446678899Z:;;<=>>>???\ABCCDDEEEFFGcHIIJJbLLMMNOPQQQQQQQY^ !!"###$T%&&''(()**+++,--../001223446688899Z;;<<=>>[??@AABCDDDEE`FFGHIIIJJKLLMNOPPQQQQQQY!!!"###T%%&''(()***++,--../012223446788899:;;<<=>>???\ABBCDDEEEFFGcHIIJJbLLMMNOPQQQQQQY^!!"###T%%&''(()***++,--../01222345678889Z:;;<=>>>??@\ABCCDDEE`FFGHIIIJJKLLMNOPPQQQQQXY!!!###$%%&''(()**+++,--./001222446678899Z;;<<=>>[??@AABCDDeEEFFGcHIIJJbLLMMNPPQQQQQXY !!"##$%%&''(()**+++a--./00122344678889Z:;;<>???\ABCCDDEE`FFGHIIIJJKLLMNOPfQQQQXY!!"##$%%&''(()**+++--../01222345678899Z:;<<=>>[??@AABCDDEEEFFGcHIIJJbLLMNNPPQQQQ^!!"##T%%&''(_***++,--..001222446678899:;;<=d>>???\ABCDDDEE`FFGHII]JJLLMMNPPQQQQY^!!###T%%&'(()**+++a--./00122344678899Z:;<<=>>???\ABBCDDEEEFFGHIIIJJKLLMNOPfQQQWY^ !"###T%&''(()**+++--../0122244668889Z:;;<=>>>??@AABCDDeEEFFGcHIIJJbLLMNOPPQQQVVWXY!!"##$%%&''(_***++,--./00122345678899Z;;<<=>>???\ABCDDDEE`FFGHII]JbLLMMNPPQQQ VVWX!!###T%%''(()**+++--..00122344678889Z:;<<=>>[??\ABBCDDEEEFFGHIIIJJKLLMNOPQQQ R VXY !"###%%&''()***++a-../0122244667889Z:;;<=>>>??@AABCDDEEEFFGHHIIJJKLLMNOPfQQ WXY!!"##T%&''(()**++,--./00122345678899Z;;<>??@AABCDDeEEFFGcHIIJJbLLMNOPPQQ U VWY!!"##$%%&'(()**+++--..00122344678899Z;;<<=>>???\ABCDDDEE`FFcHIIJJbLLMNOPPQQ S R VY!!###T%&''()**+++a-../0122344678889Z:;<<=>>???\ABCCDDEE`FFGHIIJJbLLMMNPPQQ S U R XY^!!"##T%&''(_***++,-../0122244668889Z:;;<=>>[??\ABBCDDEE`FFGHII]JJLLMMNPPQQS U VWXY!!"##T%&''((***++,--./0022244667889Z:;;<=>>[??\ABBCDDEEEFFGHII]JJKLMMNPPQQS R !!"##T%%''(()**++,--./00222346678899:;;<=>>>??@ABBCDDEEEFFGHIIIJJKLMMNOPQQ R !"##$%%&'(()**++,--./00122345678899:;;<=>>>??@AABCDDEEEFFGHIIIJJKLLMNOPQQ !"##$%%&'(()**++,--./00122345678899:;;<=>>>??@AABCDDEEEFFGHIIIJJKLLMNOPQQ" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0|df#!#&f#% % $$AA( FthEMF+*@$BB @D6@@46E>O>??  % TT2?AA=LP6% F|EMF++@ *@$BB @D6@H<. ,>O>>O>??  % TX2"?AA=LP. % FEMF++@ *@$BB @D6@|pAr deklȡ>O>>O>>O>z>O>?O>?O>#?O>??  % Tx%2D?AA%=L\Ar dekl% F|EMF++@ *@$BB @D6@H<. @k)?O>@R1?O>??  % TXF2I?AAF=LP. % FEMF++@ *@$BB @D6@pdforma @99?O>@ A?O>P?O>kZ?O>r?O>@?O>??  % TpL2h?AAL=LXforma % FEMF++@ *@$BB @D6@ registruota>>>>>>7>>>>@& ?>@ ?>@?>X-?>)=?>E?>??  % T$?ULAA$J Ldregistruota% FtEMF++@ *@$BB @D6@@4?T?>??  % TTV?ZLAAVJLP?% FL@EMF++@ @ @$yI3:#CP DBbB( % Ld)a)_9IZ?? $$==^t$0T ( % % Ld)a4 "??% % $$AA Ld)a)_9IZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+@H<:#C}DۀC}DۀCP D:#CP D:#C}D3@ @@4Q8@yI3@H<:#C}DۀC}DۀCP D:#CP D:#C}D@!b !; [P 'dd''*bb**<C ( % Ld'c'c=IZ?? $$==^t$0T ( UU% ;K &Y84 & & &""4 "K "= "X( "' ~"4 ~"6~"X()~"3"3"63 &X(3,&)7&7&64 7&X(' 7& ,& &=<>'c % $$AA Ld'c'c=IZ??% " " F(EMF+4@ @ FtEMF+@H<CFD |CFD |CDCDCFD3@ *@$BºCFD@*? G??G? ?oLF??*?šK?E ?E?E=šK*oLF?G?=G??>?ɷɷ @$**??!b !$] Q$\"a;P a;(a;cϿϾξνͽͼ̻̺˺˹ʹʸʸɷɸ̻ν̼XXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMJJJKKKKKKKLLLLLLLLXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIJJJJJJJKKKLLLLXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=HHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIJJJJKKLLLXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=FFFFFFFFFF\\\GGGHHHHHHHIIIIJJJJKLLLXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=EEEEEEEEEEaFFFFFFFFF\\GHHHHHHIIIJJJKLLLXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=DDDDDDDDDEEEEEEEEEEEFFFFFF\\GHHHHIIIIJJKLLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=CCCCCCCCCCC``DDDDDDEEEEEEEaFFFF\GGHHHHIIJJKLLLXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAABBBBBBBBBBBBBBBCCC`DDDDEEEEEEFFFFF\GHHHIIJJJKLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@9@@@@@@@@@@@@@@@AABBBBBBCCC`DDDEEEEEaFFF\GHHHIIJJKLLXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM???????????__@@@@@@@@@AABBBBCCC`DDDEEEaFFF\GHHHIIJJKLLXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=OOOOOOOOOOO?????????_@@@@@@AABBBBCCDDDEEEEFFF\GHHHIIJJLLXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM==========>>>>>>>OOO???????@@@@@@ABBBCC`DDEEEEFFF\GHHIIJJKLXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=<<<<<<<<<<^^======>>>>OOO?????_@@@@ABBBBCCDDEEEaFFFGHHIIJJKLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=;;;;;;;;;;;;;;;;<<^^====>>>OOO????@@@@@ABBBC`DDEEEFFFGHHHIJJKLXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=:::::::::::::b;;;;;;;;<<^====>>OO????_@@@@BBBCCDDEEEFFF\HHHIJJKLXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM888899999999::::::::b;;;;;;<<^==>>>OO???_@@@ABBBC`DEEEaFF\HHHIJJLLXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM77777777778888889999:::::b;;;;;<^===>>OO???@@@@ABBCCDDEEaFF\HHIIJJLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM`TTTTTT6666677777778888999::::b;;;;<<^==>>O????@@@ABBCCDDEEaFFGHHIIJKLXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=555555555555TTTT6667777888899::::;;;;<^==>>OO???@@@ABBCCDDEEFFFGHHIJJLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=4444444444444445555TTT6677778899::::;;;;<^==>>O???@@@ABBC`DEEEFF\HHIIJKLXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=222222223333344444444555TT667778889::::;;;<<==>>O???@@@ABBC`DEEaFFGHHIJJLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=111111111111W222333344444555TT67778899:::;;;;<==>>O???@@@ABBCDDEEFF\HHIIJKLXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=0000000000[[111111W222334444455TT6777889:::b;;;<^=>>O???@@@BBC`DEEaFFGHHIJKLXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM//////00000000000[[1111W2233444455TT6778899:::;;;<==>>O??_@@ABBCDDEEFF\HHIJJLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMM-...........///0000000[11112233444455T6777899::b;;;<==>O???@@@BBC`DEEFF\HHIIJLLMMMMMMMMMMMMMMMMMM>,,,,,,,,,,,---....//000000[111223344455T6777899::b;;<^=>>O??_@@ABBCDEEaFFGHIIJKLMMMMMMMMMMMMMMMMM=***+++++++++,,,,,--..../00000[11122344455TT777899::;;;<==>O???@@ABBCDDEEFFGHHIJKLMMMMMMMMMMMMMMMM=)))))))))))ZZ*++++,,,,-.../0000011122344455T677889:::;;<^=>>O??@@@BBCDDEEFFGHHIJKLMMMMMMMMMMMMMMM"(((((((()))))))))Z*+++,,,--../0000[11W2344455T677889::;;;<==>O??_@@BBC`DEEFFGHHIJKLMMMMMMMMMMMMMM=''''''((((((((())))))Z*+++,,-.../000[11W2344455T67789:::;;<^=>O??_@@ABC`DEEFFGHHIJKLMMMMMMMMMMMMM=%%&&&&&&&&&]''(((((()))))*++,,,-../000[112234445T677889::;;;^=>>O??@@ABC`DEEFFGHHIJKLMMMMMMMMMMMM$$$$$$%%%%%%%&&&&''(((())))Z+++,,-../000[112334455T67789::;;;<=>>O??@@ABC`DEEFFGHHIJLLMMMMMMMMMMM"""########$$$%%%&&&&'(((())))*++,,-../00011W234445T67789::b;;<=>>O??@@ABC`DEEFFGHIIJLXMMMMMMMMMM@!!!!!!!!!!"""###$$%%%&&&'((())))Z++,,-..000[11233445T67789::b;;<=>>O??@@ABC`DEEFFHHIJKLXMMMMMMMMM= !!!!!!!!""###$%%%&&](((()))*++,,../00011W234455T7789::b;;<=>>O??@@BBCDDEaF\HHIJKLMMMMMMMMM=V !!!!!"###$%%&&]'(())))*+,,-..000[11234455T7789::b;;<=>>O?_@@BBCDEEFF\HHIJLLMMMMMMMM !!!!!"##$%%&&]((()))Z++,,../00[11234455T7789::b;;<=>O??@@@BBCDEEFFGHIJJLXMMMMMMM=!!!!"##$%%&&]((()))*+,,-./00011234455T7789::;;;^=>O??@@ABB`DEEF\HHIJKLMMMMMMM= !!!"##$%%&&'(()))Z+,,-./00011234455T7789::;;<^=>O??@@ABCDEEFF\HHIJLXMMMMMMSS !!!"##$%%&]((())Z++,-./0001123445T67789::;;<==>O?_@@BBCDEEFFGHIJKLMMMMMM@9S !!!"##%%&&((())Z++,-./0001123445T67789::;;<=>O??@@ABC`DEaF\HHIJLLMMMMM@S !!"##$%&&'(())Z++,-./00[1123445T6789::;;;^=>O??@@BBCDEEFFGHIJKLMMMMM=YS !!!"#$%&&'(())Z++,-./00[1W23445T7789::;;<=>>??@@@BB`DEEF\HHIJLXMMMM=S!!!"#$%&&'(())Z+,,-./00[123445T67789:b;;^=>O??@@BBCDEEFFGHIJKLMMMM@RR!!!"#$%&&'(())Z+,,..0001123445T6789::;;<=>>??@@ABCDDEaF\HHIJLXMMM=RYS!!!"#$%&&((())*+,-./00[1W24455T7789:b;;^=>O??@@BBCDEEFFHHIJKLMMM=RY!!!"#$%&](()))++,-./001123445T6789::;;<=>O??@@ABCDEEFFGHIJKLMMMR!!!##%%&'(())Z+,,..00[1W2445T67789:b;;^=>O?_@@BB`DEaF\HHIJLXMMUUURY!!"#$%&&(()))++,-./001123445T7789::;;<=>O??@@BBCDEEF\HHIJLLMMA URYV !!"#$%&'(())Z+,-./00[123445T6789::;;<=>O??@@ABCDEEFFGHIJKLMM= QQ URYS!!"#$%&&(()))++,-.000112345567789:;;<==>O?@@ABCDDEFFGHIJKLMM A Q URV !!##%%&'(())*+,-./001123445T7789::;;^=>O?_@@BB`DEaF\HHIJLXM Q URS!!"#$%&](())Z+,-./00[123445T6789::;;<=>O??@@BBCDEEF\HHIJLXM=PP UY!!"#$%&&(())Z+,,..00[1W3445T6789::;;<=>O??@@BBCDEEF\HHIJLXM=P URSV !!##%%&'()))++,..0001W2445T6789::;;<=>O??@@BBCDEEFFHHIJLXMP Q RS !!"#%%&'(())++,-.000112445T6788::;;<=>O??@@ABCDEEFFHHIJKLM=N !!"#$%&'(())++,-./0011234556778::;;<=>O??@@ABCDEEFFGHIJKLM@ !!"#$%&'(())*+,-./00112344567789:;;<=>>??@@ABCDEEFFGHIJKLM=" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0!_ %%:" :" %% % $$AA( FthEMF+*@$BBCD6@@49D=>??  % TT2?AA=LP9% F|EMF++@ *@$BBCD6@H<. >>%>>??  % TX2?AA=LP. % FEMF++@ *@$BBCD6@ Suformuojama !E>>>>%>>>>>>>>@ ?>?>,?>2?>@B?>oZ?>@j?>??  % T2?AA= LhSuformuojama  % FEMF++@ *@$BBCD6@pdklaida>a> >a>>a>P>a>z?a>K?a>??  % Tp?LAAJLXklaida% FEMF++@ @@4?wF@, 9BDCD@$$==_888Fw% % W$w>B#O #% % $$AA( F\PEMF+@<05CDCD5C9D5CD@wF( $$=='Fw% % V,;E; # #; O$; #% % $$AAFEMF+@@4?wF@, BDB D@$$==_888Fw% % W$>B8 c!% % $$AA( F\PEMF+@<0׉B<DBDlB<D׉B<D@wF$$==% % V,;EOP!!P!OP!% % $$AAF4(EMF+ @$ XTB#DALA( $$=='% % V05 JR Rz!z! R % % $$AAFEMF+*@$BBJ-B[D6@\PTaip->Q>Gs>Q>G>Q>>Q>??  % Td6 IAA6LTTaip% FEMF++@ @@4?wF@<0B@DBDG|BDG|B#D@$$==_888Fw% % W,=_B&&&(% % $$AA( F\PEMF+@<0B6#DG|B%DohB6#DB6#D@wF( $$=='Fw% % V,:EA(m)(A(% % $$AAF4(EMF+ @$PBBDALA( $$=='% % V04uIDQ'D((Q'DQ'% % $$AAFEMF+*@$BBWBvD6@\PTaip->Q>Gs>Q>G>Q>>Q>??  % Td5tHAA5LTTaip% FL@EMF++@ @ @$yI3A2:DBbB( ( 'Iy% Lds _9IZ?? $$==^t$0T ( % % Lds X.??% % $$AA Lds _9IZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+@H<A4HD(B4HD(B2:DA2:DA4HD3@ @@4Q8@yI3@H<A4HD(B4HD(B2:DA2:DA4HD@!b !; [P #w#w!t!t<C ( % Ldv"c=IZ?? $$==^t$0T ( UWUw% ;o2Y8X1@1)2).@.X.o.=A.X(Av.Lk.Xk.6@k.X(Mk.Wv.W.6W2X(W2M%2@%26X%2X(L%2A2A2=<>v" % $$AA Ldv"c=IZ??% " " F(EMF+4@ @ FtEMF+@H<94}AFD{BFD{B\8D94}A\8D94}AFD3@ *@$B94}AFD@*? G??G? ?oLF??*?šK?E ?E?E=šK*oLF?G?=G??@>?ɷɷ @$**??!b !o Qna;P a;(a;aϿξννͽͼ̻̺˺˹ʹʸʸɷϾ̻ɸ̼____QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQOOOOOOOPPPPPPPPP___QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQMMMMMMMMMMNNNNNNNOOOPPPP__QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>LLLLLLLLLLLLLLMMMMMMNNNNNOPPPP_QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQJJJJJJJ^^^^^KKKLLLLLLLMMMMMNNNOOPPP_QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>IIIIII````JJJJJJJJJ^^KKLLLLLLMMMNNNOPPP_QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQHHHHHIIIIIIIIIIIIII`JJJJJJ^^KLLLLMMMNNNOPP_QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>FFFFFFFFFFGGHHHHHHHIIIIII`JJJJJ^KLLLLMMMNNOPPP_QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFGHHHHIIIII`JJJJ^KLLLLMMNNNPPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ9DDDDDDDDDDDDDUUUEEEEEEEFFFGHHHIIIIIJJJJ^KLLLMMNNOPP_QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQBBBBBBBBBBCCDDDDDDDDDUUEEEEEFFFHHHIIII`JJJ^KLLLMMNNOPP_QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>AAAAAAAAAABBBBBBBBBCDDDDDDDUEEEEEFFHHHIIIIJJJ^KLLLMMNNPP_QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ??????@@@@@@@@@AAAABBBBBBCDDDDDDUEEEFFGHHIIIIJJJ^LLLMMNNOP_QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>WWWWWWWW>>>??????@@@@@AAABBBBBDDDDDUEEEEFFHHIII`JJJKLLMMNNOPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ===============WWW>>????@@@AABBBBBDDDDDUEEEFGHHIIIJJJKLLLMNNOP_QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>;;;;;;;;;;;;<=========WW>???@@@AABBBBCDDDDEEEFFHHIIIJJJ^LLLMNNOP_QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ:::::::::::;;;;;;;;<=======W>>??@@@AABBBCDDDUEEEFGHIII`JJ^KLLMNNOP_QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ8888888889999999:::;;;;;;======W>???@@AABBBDDDDUEEFFHHIIIJJ^LLLMNNPP_QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ`77ZZZZZZZZ888888889999::;;;;;<====WW>??@@ABBBCDDDUEEFFHHII`JJKLLMMNOP_QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>6666666666677777ZZ88888999:::;;;;====W>??@@AABBBDDDUEEFFHHIIJJJKLLMNNPP_QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ555555555555556666777ZZ8888899::;;;;====W>??@@ABBBDDDUEEFGHIIIJJ^KLLMNOP_QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>33333334444445555555666777ZZ88899::;;;<===WW??@@ABBBDDDUEEFGHIIIJJKLLMNNPP_QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ22222222222]333344455555566677Z88899::;;;====W??@@ABBBDDDUEEFHHIIJJ^KLLMNOP_QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>111111111\\\222222]33444555556677Z88899:;;;<===W>?@@ABBBDDDEEFGHIIIJJKLLMNNP_QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ00011111111111111\22222333445555667ZZ8899::;;;===W??@@ABBCDDUEEFHHIIJJ^LLMNNPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ////////////0011111111\222]33445556667Z8889::;;<===W??@AABBDDDEEFGHII`J^LLMMNOPQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>----------.../////0011111\22223345555667Z8889::;;<==W>?@@ABBCDDUEEFHIIIJJKLLMNOP_QQQQQQQQQQQQQQQQ>,,,,,,,,,,,,-----..///0011111\22]334555667Z8889::;;===W??@AABBDDDEEFHHIIJJKLLMNOP_QQQQQQQQQQQQQQQ**********++T,,,,,---..///01111\222334555667Z8889:;;;===>?@@ABBDDDEEFGHIIJJ^LLMNOP_QQQQQQQQQQQQQQ )))))))**********+,,,,---.///01111\22]34555667Z8899:;;===W??@ABBCDDUEFGHIIJJ^LLMNOP_QQQQQQQQQQQQQVVV))))))))))))******+,,,---.///0111\22]34555667Z889:;;;==W>?@ABBBDDUEEFHIIJJ^LLMNOP_QQQQQQQQQQQQ>'''''''''''(V))))))*****+T,,---.//0111\22]3455567Z8899:;;===>?@@ABBDDUEEFHIIJJ^LLMNOPQQQQQQQQQQQQ%%%%%&&&&&&&''''(V)))))****+,,,--.//0111\2234455667Z889:;;===W??@ABBDDUEEFHIIJJ^LLMNOPQQQQQQQQQQQ$$$$$$$$$$$%%&&&&'''(V))))****T,,--.//0111\223455567Z889:;;<==W??@ABBDDUEEFHIIJJKLMMNPPQQQQQQQQQQ@"""""""""###$$$$%%&&&''(V)))****+,,--.//011\223445567Z889::;;==W??@ABBDDUEEGHIIJJKLMNNP_QQQQQQQQQ>!YYYYY"""""""""##$$$%&&&''()))****T,,--//0111\2]34556678899:;;==W??@ABBDDUEFHHIIJ^LLMNOP_QQQQQQQQ[[[[!!!!!!!!Y""""""#$$$%&&''()))****T,--.//011\223455567Z899:;;==W??@ABBDDEEFHII`J^LLMNOPQQQQQQQQ@ [!!!!Y"""""#$$%&&''()))***+,,--//0111223455567Z899:;;==W?@@BBCDDEEFHIIJJKLLMNP_QQQQQQQ !!!!""""#$$%&&''()))***T,--./0111223455567Z899:;<==>?@ABBDDDEEFHIIJJKLMNOPQQQQQQQ> !!!Y"""#$$%&&''V))***+,,-.//111223455567Z89:;;===>?@ABBDDUEFHHI`J^LLMNPPQQQQQQXX !!Y"""#$$%&&'()))**+,,-.//111223455667889:;;==W>?@ABBDDEEFHIIJJKLMNNP_QQQQQ9XX !!Y"""#$$&&''V))***,,-.//11122345567Z889:;;==W?@ABBDDUEEGHIIJ^LLMNOPQQQQQ@X !!Y""#$$%&''V))***,,-.//11122345567Z889:;<==>?@ABBDDUEFHIIJJKLMMNP_QQQQ> !!!"""#$%&&'V))***,,-./011\22345567Z89:;;==W??@ABCDDEEFHIIJ^LLMNOPQQQQX !!"""#$%&&'V))**+,,-./011\2]45566Z889:;;==W?@ABBDDUEFHIIJJKLMNNP_QQQ !!Y""#$%&&'V))**+,--./01122345567Z89:;;==W>?@ABCDDEEGHIIJ^LLMNP_QQQX !!Y""#$%&''V))**+,-.//11\22345567889:;;==W?@ABBDDEEFHIIJJKLMNOPQQQ> !!Y""#$%&''))***,,-./011\2345567Z89:;;==W?@@BBDDUEFGHI`J^LLMNP_QQSS !!"""$$%&'())**+,--//11122345567889:;;==>?@ABBDDEEFHIIJ^LLMNP_QQ !!""#$%&&'V))**T,-./01122345567Z89:;;==W?@ABBDDUEFHIIJJKLMNOPQQA [!Y""#$%&'())**+,--//11\2]35566Z889:;==W??@BBDDUEFHIIJJKLMNOPQQ>RR X !!"""$$&&'V))**,,-./01122345567889:;<==>?@ABCDDEEGHI`J^LLMNP_QA RR SX !Y""#$%&'())**+,-./011\2345567Z89:;;==W?@ABBDDEEFHIIJ^LLMNP_Qp R S !!""#$%&''))**+,--//11\2]45567Z89:;;==W?@ABBDDUEFHIIJJLLMNOPQ R X [!Y""$$&&'V)***,,-./1112234566Z889;;==W?@ABBDDUEFHIIJJKLMNOPQ> R X !Y""#$%&'V))**T,-./0112234556Z889:;==W??@BBDDUEFHIIJJKLMNOPQ R !!""#$%&'V))**T,-./01122345567889:;<=W>?@ABDDUEFHIIJJKLMNOPQ R S !!""#$%&'())**T,-./01122345567889:;<==>?@ABCDUEFHIIJJKLMNOPQ@ !!""#$%&'())**+,-./01122345567889:;<==>?@ABCDDEFGHIJJKLMNOPQ>" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0 q11(.(.1% % $$AA( FthEMF+*@$BB94}A\8D6@@480>>??  % TT;?AA;LP8% F|EMF++@ *@$BB94}A\8D6@H<. ?> ?>??  % TXADAAALP. % FEMF++@ *@$BB94}A\8D6@}urnalizuojamas =>>>=[>>>>4>>׿>>{>>>>>> ?>k?> ?>@0?>AH?>X?>Kf?>??  % TfAALl}urnalizuojamas % FEMF++@ *@$BB94}A\8D6@ gr~inamas Q>a>>a>w>a>>a>>a>0>a>?a>?a>m)?a>@?9?a>@xG?a>??  % T#Z AA# Ldgr~inamas % FEMF++@ *@$BB94}A\8D6@ atsakymasg>R?>R?h>R?ڿ>R?~>R?>R?1 ?R?#?R?3?R???  % T& WAA& L`atsakymas % FL@EMF++@ @ @$yI3AZ'DBbB( % Lds_9IZ?? $$==^t$0T ( % % LdsX)??% % $$AA Lds_9IZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+@H<AH5D(BH5D(BZ'DAZ'DAH5D3@ @@4Q8@yI3@H<AH5D(BH5D(BZ'DAZ'DAH5D@!b !; [P wwtt<C ( % Ldvc=IZ?? $$==^t$0T ( U]U% ;oS-Y8X<-@<-)S-))@)X)o)=A)X(A)L)X)6@)X(M)W)W)6WS-X(W_-Mj-@j-6Xj-X(Lj-A_-AS-=<>v % $$AA Ldvc=IZ??% " " F(EMF+4@ @ FtEMF+@H<94}A3D{B3D{B%D94}A%D94}A3D3@ *@$B94}A3D@*? G??G? ?oLF??*?šK?E ?E?E=šK*oLF?G?=G??>?ɷɷ @$**??!b !o Qna;P a;(a;cϿϾξνͽͼ̻̺˺˹ʹʸʸɷ̻ɸν̼PPPPPP``````QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQNNNNNNNNNOOOOPPPPPPP``QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNOOPPPP``QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>KKLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMNNNNNOPPPP`QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>JJJJJJJJJJJJJ__KKKLLLLLLMMMMMNNNOPPP`QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>IIIIIIIIIIIIbJJJJJJJJ__KKLLLLLMMMNNNOOPP`QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>HHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIbJJJJJJ_KLLLLLMMMNNOPP`QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>FFFFFGGGGGGGGGaHHHHHHIIIIIIbJJJJ_KKLLLMMMNNOPPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQEEEEEEEEFFFFFFFFFFGGGGaHHHHIIIIIJJJJ_KLLLLMMNNNPP`QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ8DDDDDDDDDDDDDDDDDEEFFFFFFGGaHHHIIIIIJJJJ_KLLLMMNNOPP`QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQBBBBBBBBBBBBBCCDDDDDDDDEEFFFFFGGaHHIIIIbJJJ_KLLLMMNNOPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>@@@@AAAAAAAAABBBBBBBBCDDDDDDEEFFFFGGHHHIIIIJJJ_KLLMMMNOPP`QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>???????????@@@@@@AAAABBBBBBDDDDDDEFFFGGaHHIIIbJJJKLLLMMNNPP`QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>======WWWWWW>>>????@@@@@AABBBBBCDDDDEFFFFGaHHIIIJJJ_KLLMMNNPP`QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>=================WWW>>???@@@AAABBBBDDDDDEFFGGHHIIIIJJ_KLLMMNNPP`QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>;;;;;;;;;;;;;;;<=======WW>>???@@AABBBBCDDDEFFFGGHHIIIJJJKLLMMNNPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ999999999:::::;;;;;;;<======WW>??@@@AABBBDDDDEFFFGHHIIIJJJKLLMMNOPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ`888888888888999999:::;;;;;<=====W>???@@ABBBBDDDDFFFGaHIIIJJJKLLMMNOP`QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ`777777777[[[[8888888999:::;;;;<====WW??@@AABBBCDDDFFFGaHIIIJJ_KLLMNNPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>555555566666667777[[88888999::;;;;====W>??@@AABBCDDDEFFGaHIIIJJ_LLMMNOP`QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>45555555555555556666777[[888899::;;;;====W>??@AABBBDDDEFFGHHIIbJJKLLMNNPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>333333333344444555555566677[[88899::;;;<===W>??@@ABBBDDDFFFGHHIIJJ_LLMMNOP`QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>2222222222222233334445555566677[88899::;;;===W>??@@ABBCDDDFFGaHIIIJJKLLMNNPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>111111111111]]22222233344555556677[88899:;;;====W??@AABBDDDEFFGHHIIJJ_LLMMNPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ000000000111111111]]2222^33445555667[[8899:;;;<==W>??@ABBBDDDFFGaHIIbJJKLLMNOP`QQQQQQQQQQQQQQQQQQ`.......///////001111111]222233445556677[8899::;;===W>?@@ABBCDDEFFGHHIIJJKLLMNOP`QQQQQQQQQQQQQQQQQ>,,-----------..////00111111]2223345555667[8899:;;;===W??@AABBDDDFFGHHIIJJ_LLMNNP`QQQQQQQQQQQQQQQQ>+++++SS,,,,,,,----..////011111222^344555667[8899:;;;===>?@@ABBCDDFFGaHIIJJ_LLMNNP`QQQQQQQQQQQQQQQ>************++S,,,,----.///01111]222334555667[8899:;;===W??@ABBBDDEFFGHIIbJ_LLMNNP`QQQQQQQQQQQQQQ ))))))))))********+S,,,---.///01111222334555677[889:;;;===>?@@ABBDDEFFGHIIbJ_LLMNNP`QQQQQQQQQQQQQ>(((((VVV))))))))******+,,,---.//01111]2233455567[8899:;;===W?@@ABBDDDFFGHIIbJ_LLMNNP`QQQQQQQQQQQQ>&&&&&&'''''''(V)))))*****+,,,--.///0111]2234455667[889:;;<==W??@ABBDDDFFGHIIbJ_LLMNNP`QQQQQQQQQQQ$$$%%%%%%&&&&&''''V)))))****+,,--..//01112223455567[889:;;;==W>?@ABBDDDFFGHIIbJ_LLMNOPQQQQQQQQQQQ`#######$$$$$$%%&&&'''(V))))***+,,,--//0111]22344556678899:;;==W>?@ABBDDDFFGHIIJJ_LLMNOPQQQQQQQQQQ@"""""""""""###$$$%%&&&''(V)))****S,--.//01112223455667[899:;;==W>?@ABBDDDFFGHIIJJKLLMNPPQQQQQQQQQ>!!!!!!!ZZ"""""""##$$$%&&&''V)))***+,,--.//011]223455567[889:;;==W>?@ABBDDEFFaHIIJJKLMNNP`QQQQQQQQ> \\!!!!!ZZ"""""#$$$%&&''V)))***+,,--//0111223455567[889:;;==W>?@ABBDDEFGaHIIJ_LLMNOPQQQQQQQQ@ \!!!Z"""""#$$%&&''V)))***S,--./011122^345567[889:;;==W??@ABBDDFFGHHIbJ_LLMNPPQQQQQQQ> !!!Z""""#$$%&&''V))***+,,-.//111]2^345567[889:;;==W?@@ABCDDFFGHIIJJKLMNNP`QQQQQQ> !!!Z"""#$$%&&'()))***,,--//011]2^345567[899:;<==W?@ABBDDEFFaHIIJ_LLMNOPQQQQQQY \!!Z"""#$$&&''V))***S,--//011]2^345567[89:;;===>?@ABBDDEFGHIIJJKLLMNP`QQQQQ8Y \!!"""#$$%&&'V))***S,--//011]23455567889:;;==W??@ABCDDFFGHIIJJKLMNOPQQQQQ@Y !!Z"""#$%&&'())***S,--//01122345567[889:;;==W?@ABBDDEFGHHIbJ_LLMNP`QQQQ>Y !!Z""#$$&&'())***S,-.//11122345567[89:;;==W>?@ABBDDFFGHIIJJLLMNOPQQQQ> !!Z""#$$&&'())***,,-./011]22345567889:;;==W?@ABBDDEFGHIIJJKLMMNP`QQQY \!Z""#$$&&'())***,,-./011]2345567[889:;<==>?@ABBDDFFGHIIJ_LLMNOPQQQ> \!Z""#$$&&'V))**+,--//11122345567[89:;;==W?@ABBDDEFGHIIJJKLMNNPQQQ>Y \!Z""#$%&''V))**S,-./011]2^45567[899;;==W>?@ABCDDFFaHIIJ_LLMNP`QQY !!Z""#$%&'())**+,,-./01122345567889:;;==W?@ABBDDFFGHIIJJLLMNPPQQ UY !!"""$$&&'V))**S,-./011]2345567[89:;;==W?@ABBDDEFGHIIJJKLMNOPQQA !Z""#$%&''))**+,--//1112234556[889:;<=W>?@ABCDEFGHHIJJKLMNNPQQ>TTTT U \!Z""$$&&'V))**S,-./01122345567889:;;==>?@ABBDDFFGHIIJ_LLMNP`Q A TT Y !!""#$%&'())**+,-./011]2345567[89:;;==W?@ABBDDFFGHIIJJLLMNPPQp T !!"""$%&''))**+,--//11]2^45567[89:;;==W?@ABBDDEFGHIIJJLLMNOPQ> T UY \!Z""$$&&'V))**,,-./0112234566[889;;==W?@@BBDDEFGHIIJJKLMNOPQ> X T Y !Z""#$%&'V))**S,-./0112234556[889:;==W??@BBDDEFGHIIJJKLMNOPQ T U !!""#$%&'V))**S,-./01122345567889:;<=W>?@ABDDEFGHIIJJKLMNOPQ>R !!""#$%&'())**S,-./01122345567889:;<==>?@ABCDEFGHHIJJKLMNOPQ@ !!""#$%&'())**+,-./01122345567889:;<==>?@ABCDEFGHHIJJKLMNOPQ>" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0 q,,m)m),% % $$AA( FthEMF+*@$BB94}A%D6@@47>G>??  % TT AALP7% F|EMF++@ *@$BB94}A%D6@H<. !E>G>d>G>??  % TX"%AA"LP. % FEMF++@ *@$BB94}A%D6@ Iasaugomas ,>G>>G>l>G>>G>>G>?G>?G>@$?G>h9L?G>rZ?G>??  % T(aAA( LdIasaugomas % F EMF++@ *@$BB94}A%D6@nepatvirtintas v%>?>d>?>>?>>?>I>?>>?>>?>@??>@??>@v??>??>,??>4??>RD??>R??>??  % T^AALlnepatvirtintas % FEMF++@ *@$BB94}A%D6@pdfailas>>P>>>>>>@?>?>??  % Tp3JAA3LXfailas% FEMF++@ @@4?wF@, G|BFDG|BJD@$$==_888Fw% % W$=A+12% % $$AA( F\PEMF+@<0BIDG|B>LDohBIDBID@wF( $$=='Fw% % V,:'E1Aq23q2Aq2% % $$AAFEMF+@@4?wF@4(7LCFD7LC?DB?D@$$==_888Fw% % W(uZ % /p/% % $$AA( F\PEMF+@<0wB@D{B?DwBv>DwB@D@wF$$==% % V,ny=0//=0% % $$AAF@4EMF+@ @$yI3AtMDBbB( ( 'Iy% Ld6sn6_9IZ?? $$==^t$0T ( % % Ld7snXk3??% % $$AA Ld6sn6_9IZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+@H<A[D(B[D(BtMDAtMDA[D3@ @@4Q8@yI3@H<A[D(B[D(BtMDAtMDA[D@!b !; [P 5rwrw557ptpt77<C ( % Ld5vq5c=IZ?? $$==^t$0T ( UuUw% ;o6Y8X6@6)6)k3@3X3ok3=Ak3X(A^3LT3XT36@T3X(MT3W^3Wk36W6X(W7M 7@ 76X 7X(L 7A7A6=<>5vq % $$AA Ld5vq5c=IZ??% " " F(EMF+4@ @ FtEMF+@H<94}AjZD{BjZD{B>LD94}A>LD94}AjZD3@ *@$B94}AjZD@*? G??G? ?oLF??*?šK?E ?E?E=šK*oLF?G?=G??@>?ɷɷ @$**??!b !1oj Q1ni0a;P a;(a;dϿϾξνͽͼ̻̺˺˹ʹʸʸɷ̻ɸν̼QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQPPPPPPPPPPPaaaQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQNNNNNNNNNNNNOOOPPPPPPaaQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>LLLLLLMMMMMMMMMMNNNNNNOPPPPPaQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQKKKKKKKKKLLLLLLLLLLMMMMMNNNNOPPPPaQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>JJJJJJJJJJJJJJJ```KKLLLLLLMMMMNNNOPPPaQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQIIIIIIIIIIIIIIccJJJJJJJ`KKLLLLLMMMNNNOPPPaQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>HHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIcJJJJJJ`KLLLLLMMNNNOPPaQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQFFFFFFFFFFGGGGGGbHHHHHIIIIIIcJJJJ`KKLLLMMMNNOPPaQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ;DDDDDDDEEEEFFFFFFFFFGGGbHHHHIIIIIJJJJ`KLLLLMMNNOPPaQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQCDDDDDDDDDDDDDDDDDEEFFFFFFGGbHHHIIIIIJJJJ`KLLLMMNNOPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>BBBBBBBBBBBBBBBBCDDDDDDDDEFFFFGGGbHHIIIIcJJJ`LLLMMNNOPPaQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ@@@@@@@@@@AAAAABBBBBBBBDDDDDDEEFFFFGGHHHIIIcJJJKLLLMMNNPPaQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>>>???????????@@@@@@AAABBBBBBDDDDDDEFFFGGHHHIIIJJJ`KLLMMNNOPaQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ==========WWWW>>>????@@@@AABBBBBCDDDDEFFFGGHHIIIIJJJKLLLMNNOPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>;;;<<<<============WW>>???@@@AAABBBBDDDDEFFFGGHHIIIJJJ`LLLMMNOPaQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ::;;;;;;;;;;;;;;;=======WW>>???@@AABBBBDDDDEFFFGbHIIIcJJ`KLLMNNOPaQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ99999999999:::::;;;;;;;======WW>??@@AABBBBDDDDFFFGbHHIIcJJ`LLLMNNPPaQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ`8888888888888889999:::;;;;;<====WW>??@@AABBBCDDDEFFGGHHIIcJJ`LLMMNNPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>66777777777\\\\888888999:::;;;;=====W>??@@AABBBDDDEFFGGHHIIcJJKLLMMNOPaQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ5555555555666666777\\8888899::;;;;<====W>??@@ABBBDDDEFFGGHHIIJJJKLLMNNPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>444444445555555555666777\\888999::;;;<===W>??@@ABBBDDDEFFGbHIIIJJ`LLMMNOPaQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ222]]]]333333444555555566677\888899::;;;====W??@@ABBBDDDEFFGbHIIcJJKLLMNNPPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>^^^^^^222222222]333444555556677\\88899:;;;<===W>?@@ABBBDDDEFFGHHIIJJ`LLMMNOPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ11111111111111^2222223334455556667\88899::;;<===W>?@@ABBBDDDFFGbHIIcJJKLLMNOPaQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ///////000011111111^^2222334455556677\8889::;;;===W??@@ABBDDDEFFGHHIIJJKLLMNOPaQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>--.......//////000111111^222]3345555667\88899:;;<===W??@ABBBDDDFFGHHIIJJ`LLMNNPPQQQQQQQQQQQQQQQQQ>,,,,,,,-------...///0011111^222]344555667\\889::;;<==W>?@@ABBDDDEFGbHIIJJ`LLMMNPPQQQQQQQQQQQQQQQQ****++++V,,,,,,----..///001111^222334555667\8889::;;===W??@ABBBDDEFFGHIIcJJKLMMNPPQQQQQQQQQQQQQQQ **************++,,,,---..///01111^22]34555667\8899:;;<==W>?@@ABBDDEFFGHHIIJJKLMMNPPQQQQQQQQQQQQQQ))))))))))))*******+V,,,---.//00111^22]34555667\889::;;===W?@@ABBDDDFFGHHIIJJKLMMNPPQQQQQQQQQQQQQ>''''''((YY)))))))******+,,,--..//0111^22]34555677\889:;;<==W??@ABBCDDFFGHHIIJJKLMMNPPQQQQQQQQQQQQ&&&&&&&&&'''''(Y)))))*****+,,,--.//0111^2233455567\889:;;;==W>?@ABBCDDFFGHHIIJJKLMNNPaQQQQQQQQQQQ$$$$$$$%%%&&&&&''''Y))))*****V,,--.//0111^22345556778899:;;===>?@ABBCDDFFGHHIIJ`LLMNOPaQQQQQQQQQQ@""""#####$$$$$%%&&&'''())))****+,,--.//011122]3455667\889:;;===>?@ABBCDDFFGHIIcJ`LLMNOPQQQQQQQQQQ>"""""""""""""##$$$%%&&'''Y)))****+,,--.//111^223455567\889:;;===>?@ABBCDDFFGHIIJJ`LLMNOPQQQQQQQQQ!!!!!!!!![[""""""##$$%%&&''())))***V,,-.//0111223445567\889:;;===>?@ABBDDDFFGHIIJJKLMMNPPQQQQQQQQ@ !!!!![["""""#$$%&&'''Y))****,,--.//111^2]345567\889:;;===>?@ABBDDEFFbHIIJJKLMNNPaQQQQQQQ _!!![""""#$$%%&&'()))***+,,-.//011^22345567\889:;;==W>?@ABBDDEFGHHIIJ`LLMNOPQQQQQQQ> !!!["""##$$&&''()))***,,--//011^22345567\889:;;==W??@ABBDDFFGHIIJJKLMMNPaQQQQQQ _!!["""#$$%&&''Y))***V,--./011^22345567\889:;;==W?@@BBCDDFFGHIIJJLLMNOPQQQQQQ;ZZ !!["""#$$%&''Y))***+,--./011^22345567\899:;<==>?@ABBDDEFGHHIcJ`LLMNPPQQQQQ@Z !!["""#$%&&'()))**+,--./011^2]345567\89:;;==W>?@ABBDDFFGHIIJJKLMNOPQQQQQ> !!"""#$$&&'')))**+,--./011^23455667889:;;==W?@ABBDDEFGbHIcJ`LLMNPaQQQQZ !![""#$$%&'')))**+,--//11122345567\899:;<==>?@ABBDDFFGHIIJJKLMNOPQQQQZ _!!"""$$%&'')))**V,-.//11122345567889:;;==W?@@BBDDEFGHHIcJ`LLMNPaQQQ !!"""$$%&'())***,,-./011^2345567\889:;<==>?@ABBDDFFGHIIJJLLMNOPQQQ>Z !!"""$$&&'())**+,--//01122345567\89:;;==W?@ABBDDEFGHIIJJKLMNNPaQQZ !!""#$$&&'Y))**V,-./011^2]35567\889:;<==>?@ABCDDFFGHIIJ`LLMNPaQQZ _![""#$%&''))***,,-./01122345567889:;;==W?@ABBDDFFGHIIJJLLMNOPQQA Z !!"""$$&&'Y))**+,-./011^2345567\899;;==W?@@BBDDEFGHIIJJKLMNOPQQ>XXXX Z !!""#$%&''))***,,-./11122345567889:;<==>?@ABCDDFGbHIcJKLMMNPaQA TTT XX _![""$$&&'Y))**V,-./01122345567889:;;==>?@ABBDDFFGHIIJ`LLMNPaQpS T X Z !!""#$%&''))**+,--/011^2345567\89:;;==W?@ABBDDFFGHIIJJLLMNPPQ TX !!"""$$&''))***,--//1112]35567\899;;==W?@ABBDDEFGHIIJJLLMNOPQ> TX Z ![""$$&&'Y))**,,-./0112234556\889;;==W?@@BBDDEFGHIIJJKLMNOPQR TX !!""#$%&'Y))**V,-./01122345567889:;==W??@BBDDEFGHIIJJKLMNOPQR S T U !!""#$%&'())**V,-./01122345567889:;<=W>?@ABDDEFGHIIJJKLMNOPQ@ !!""#$%&'())**+,-./01122345567889:;<==>?@ABCDEFGHHIJJKLMNOPQ>" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0 .qm66336% % $$AA( FEMF+*@$BB94}A>LD6@ Gr~inamas 'E>>ӎ>>š>>i>>>>~>>?>?>,?>@f@J?>??  % T"?[LAA"J LdGr~inamas % FEMF++@ *@$BB94}A>LD6@ atsakymasg>a>>a>h>a>ڿ>a>~>a>>a>1 ?a>#?a>3?a>??  % T&LWYAA&W L`atsakymas % FEMF++@ @@4?wF@, G|B3DG|Bq6D@$$==_888Fw% % W$=A,-% % $$AA( F\PEMF+@<0B{"6DG|B\8DohB{"6DB{"6D@wF( $$=='Fw% % V,:EA-(.-A-% % $$AALdrq)??" FEMF+@ CompObjsObjInfoVisioDocumentVisioInformation"   !"#$%&'()*+,-.q13456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopuvwxyz{|}~Visio (TM) Drawing O*hRx|p|m||X xHoB8 !fffMMM333IyFwͩ|oݡHxUJ:DT5I[1hXT@. /UbW##_b0zGz? L\&B1r&b%U& !oM $d ) P?;H$,Q, & #&J , 5& ?D#//?M?\.? CA ~,,,'q/%P6$Y6 (}k?l)?"U  U%A3# o >S@#B:_a_ReUUeUeUeUeUeUePONODN`_ReUUeUeUeUeUUeUeUU/b SR%;5OM%>Qiq;RRRRgg Rqh>Qj /A^F' %p3:|bFpT#| | | vi?=Os<34x,,,/RQmeY q]U@QvovL__q____OO_OOTYA`,X@L&/d2?ɖQ3YҨsUΡ̦xΟ@$"Jʼ& ͥ*@d2A??ϟJ[D! f:45ŧ5ŷ5@ 0 0D$#  Q#b ; Chߠ Y ,00JDNrq(NN㊮NN(NN&&uc7D)KXXFNvvK&KD#KD#-D#NHGDB$KzzDKq%iz4 }1T\,Eu9fdhT,W'0΢Uܮ5E0 fI$[OmOC%ߑE##HZߪ E,3Y&4JY&5&6<s9FaBaj+h8 8?&!3"DE=T;ܯ?w?@??8&t,'5UR^LY Y7akKt//BJhuizpsĝa.1DTcAcpvOpM KKuhdX(G:iX IT[EEh.D#E,ah-50zG#zpvb aHGmc/QP K{\Hp_ hd? pA?%?7?I?[;<t5j! OO*FQ///F/K]SEn%cO@OOlE$g\Ey[EO_!_3_E_W_i_{_____VB506,HM.`e^MIa,>PbQaƒ2q? a%oXIoQfdoooSEX_O-OF6EDpE66Oҟm2Hg;pbӏ_ ,X7R[,asuYq3~Q?WTf<6S$F_x@N;OMO_OqOOOOOOOos __/_A_S_e_w_______q=8\1 oqN=b;bh1oU/0Mo_oqo:-b@bG3bDbפooooojm yt 2DV rb ;0} 1CxUgd3<Ib娏8i2Џȡ1 L-?Qcuϟ .@RdvЯ⯀dXw7:g4="\nT9/2 ſ׿ 1CUgϴsϬ*<N`r߄ߖߨ U56 H@RdvA$6HZl~<dFw+&C{Orq_##Yh(v' Rdv_H ////A/S/e/w///d o:1/(7CHx/?!?}n|E?W?i?{???/A? ???`T/L?Od'Am[YE +A GkOyJUO@AQOOEY3qO贁Nk*_(Bv__ooE1o'2q7Mo_oqor6Uj(DbH{7_V03WX@SO>a@HkDvH74jooږ YDo~OOOODVhzxC(>aRM7?S?\.?pPA,6{٣*٢bbbl~ 86HZl~ÿƏ؏ B Vdvπqџ YD$6HZl~ P Э!#5GYj2225Gҿ,>Pq ϘϳϏX!"0BXj>a!bdmUFDfP h(TH6XCUF~@x bnb>>t% @ .ob w!O(^#,#,#'oAwd /> w,% #, #'8 0( !`FlowcPart,r0ces0,e0i0i0n21uUm0n 2D0t0,B0)1c0i.0f0r:0G1+5f.$,ph#4JTP#3 M MUF~? ?F\.?YQ ejRMR`\\MQUr Q NuQ` ?GLRyV\xoooFuU [ Nb;%D&I D!NqUb'b$ %@["N"m%d#M>"bZ#Rm#!$+`?Copyrig`t (c)02U0#030M0c 0os0f21r 0B1a0i0n}.0 Al]0U 8sa2e50e 0vs0dU0; /N`V0s_SFBU0c`m!#5#22S6:!V'YD005bK)d## '?w*>" !$;%X%&/dOl1Utt7!z-m# NaB@tr`bW %a(]m#.¿FGN:D S"THQ opRd"(=#TX?,?2_DRJ_\WU%Up8_TUZPVYU*T_C^oU2#_EZNr#bc["AkBx@OOOT _"Sd` CVe`eXuX^mvb}ro[u {*a0k3((\|8s?F|>;?P`^c|22b`t=#D&%ҁϥW珫j k ` +%VH$AUOOo O#L8LZ@q7X_jW u\ sJ_52Yįo i k hA" 4FX5|Zף#,jW u\ ^:Qe*&ؿ&@͔.m@_[mITέh k dnPaqYEN%TMFQ!U!!A#%a(%e%-{&3PTQ@21cs2s:!'=G` S/2L11.[01 ~!2["%m6%+\v+l#` Ds0c2"P1&oew@%DXW&u0eS0t Bt-Ut6eXj|{&3&%DK2atTk -,&0 %Upw2N1t1bb %dbQa6e(_u'yPgӀ@OS?Ef`!q!r B" ʲ& & "q## vWSÇ3ҁS@bS6pDR RYأCS^0.78gV'“q43q8.L5 r3%34S'qd4(}{E4*)gɴVd4@JFeϾ%A>%1EHJO\ImߌGK@O\O߀O%AO{ߐ'\-_O 5xu1*ئk%} 4|>N+O$hd/%ud&dO;(D>` P6`Cs BTQka?obeK`D_eOAo za`Q` R\o-r[dB63-`S[LBMע$jgM)oJO/SSUu&@/,dsKUH'+ %@WZ&F$O?o#$T B uU?~@xTA$#3 A UBFAU@bX?\.P6 u `u bA@u :/*PeA@u `] ?ht5~uaJU @)-?CnxK'nU-t'(2rq?@[I ?$%;? @ 2*ALA- b}r #l 26<2u. 2I28 2#u9phLH/M)#AD5 /`Vis_SFB.cTm!#50S@28%`?CowpyL0igT_t (G@)x@U2SB3x@M9@cL0o;@ofvBgArTj@Aav@ih@nE@] x@Al@ nHUsBe;@eL0v@dE@\@F0ƿ A G?9#jCB G03A0E+@4z'e8&g__@@?lUh5 _AYJ4$Ie'14b2$4hb(Be[kT ljaiA eE9 :UTg'2"q)V!TQQ!E fM2ĄWB81e$N diIghekJTA't (81ap&@DQM,Hb6@RHu+ ^ 1L0F,O~"#I]$7OB GD%Xd&@DCc|OLPU* U!"#$%&'t4 N;\@l,;-Y"@ $OH*0C-D@7"A'(t4N;\@l,;-Y"@ fB_+ A-%d3 7B@O*HR@O+CRH<(H<(BEDO+ RE|O+ R(vO!SldKk"B!O)/?dOZ+RPD 'a4( U"`, LSFDTyB uh$T UFN;\@Fl,;-Y"@FxA>A uk 4 A J!!A#HA\DuK D}AKDAKDK}AH KAH1KAHAK5D AKAHKAHAK AHAKDAKAHAKAH!KAHK!HAKAH>AKDAHNAHNAHNHp1K!HNAHAK@H!!KED!JuP>A/C+S 1-mFu.z}A11A0𔁅A1X1YƍA4 A8ȁZՁAc:⁥AEA*A!bcc#AC0>Ad=:q6A6A|qmmp1VdqAA[q#g~!!! uAATz!Ls\}A@E umuM }A(e ~Uu ؙ|?@2pYo@@p8?@`_0 ?㳥?QbIc\qc%*< "u "A ABÂz A.H݂Cm\ ~2A4Pt0 Q"nzHW+T}AqqN!! 3@!!hu#Z9Éz!&zg sυ϶υ%߀7I~UcߍںmD,S\%O &\=A|q &ȁ?@%h +?!%@榵!~ A#A'A K\~?"?ñHK mI.ǥ1d= >A qw : c3314?W/O'a ?3?E??P/7-_???VO/_^9OOOOO4_$_a[HO_a_]n?:_Ko]j+ߑ|13} Ar6pavyko6autMnNpiirDpuFpUqs?!it\.z'2Džqp1!'dqQ̓ޒNqŭ?S_y1QlK5]@@L&d2?@4_FѿS~FszqۀAPzqu6`u>`4ꓭ>HOKv@)zrpH0N>@z36&puƑӟ r2Toթjo֮ѿPPq&xT>pip-ؠŬɛ%~?Αn`9h/(z//˨TfU4I8A8AZњΑc"`1#`1$;*<ߖ(E?@BP(񃣸56FYG__? o3OfDomnr`oog?zoLOoOF240G1 ɹNVOdrOOo6O_^m_2oZ9X50jZG 6vgNE5^9d?F%o]W!+O=O_aO_{_lOM*ob#W`kAPϬψ\{܂pV1+;fڡrJNK@@p8?@`@`6RQ"Q('Pm2 0 "-!C !ecħo~ 2`fV 1U?9?K?]?o??39#!bIb $O[mzmr 1Kum ?3?%+#QI$*$B%7$V&D$:1Icu?>?@%h F@ Ok"gAPL /0H{!')4V3MAP\aoqoUA4W`!o)AA_WU__y&o@@dnkoRzh% ST*;J?P[̃qU%H~t?F-g1__o_-j8oc}>opaHΏ.?XH0H7IE"\P3E.Ba#-2.bArbko eZtiak0 pa ae.?i 0\/n/֜- 3EW*lȨVԯ7V4˟7zV'ǖe՟jàVA9no{# @@L&d2?jſĹŹflw_ƀAE ӫ({VYt!@yӿ @)`pكx @z3rxߊ !pl׷:NW{Vv7 tN,zs `li㫱U2r?@IV?ѵF镢1Ph.FsS8881+E4ni2?4(au-!Δ`=5ы Ga&0BP(㔿CRfjZ4Ql!sS/k ??06S[mǿٿ Ϡ&8J\nπϒϤ/jHҘkdit?@n =c `4@bV0`a$i%u u=0`u bӔ"u0`u %5 I31_ 5SH)@@of"?@,Md2Œ8627(:L^/1i~2<@SVj*sSV2PV_陃jU q1QΔ2ٯ5߮k%gb.`ro&8J\n(%%$//)/;/Jпvv$V }O7@@f?@6f]e////+]c?@JNK@'^9 o5m?/1T@S?2A94ŗ??OO^䠙qi2GQOGh_i?E]DyOOOOOOO*ۡ SԒP,_cۥL_^_fۡ______o_? ^;m^\onooϤoooooo"4FXjqDpqۙ,رq|#Q,ǙwDY+w8|?@3 xx#`hEkEWi\~іQ~ю ߨ!UՂ|*‡QQ PWC)&F7 tN[`zs H 0c3U^2r?@I+?!) gX?ʱ}#2`1šXw.A B݅h$;=2? 9A@ǟ1p=Al؏ ɨaVjŨ1E3(v!h,?>?P?/ 2e )}z!yf —ϻ'>vv$?@Ox[@@f?@V $%ouu>`u l2uq`u 5 X?]c?@2pYo@@ȿ31^9 קDz6Ty??9i6??>}QD wB!HFB=GX1&o?Ρ 2DVhz yVLByV] ] 'QQC'ǡfx] ae&ro3&$.@Rdv>aaaC!<#/-kaaePaC!4q])#c^r oouQ'ʷAۖ'#@@@1?@xl6כ?Մ݅?!Q iPbNRYe]\_Yb1L>Q4q Pac@Ob: XWM-YcCOos %Qcu1_CPn)Qo{. %T#9Tq b̡qqN"^`cQ#^`p#Vh95s wDt}eTp ̢eٯcu);M_y пmro Br+5s/3Yb%eGr&rbdC1Qcuh8DêqG՗e@ބƼaE+=3dQ>> q ~?R?->q@^`>QW{o*nm!ejhouYe #5aT܆ yB@ObDein^O'a)Qm#9x/+i;o)UUoUſ4|o#FgmvF݇[ QPa!4gɜ!SU[ombanm֎eKW줱)UB?Fu/щ'd2mֆ/hj?.QOр/////t/RB<^1?C??N?-O?Jatxk4rP ArvaPto$Rj Ps `aPip PteKpk$P=Q f PiP Wu~^P uPoy$P]Q M|P KrhϜxqݑqݓdm׋Qia3R?c9ٰ%@2gʀ}O7^@@L&d2?@``0 ֿ4tprƿ`&SQvAC mQuݐ`uS`JsQ"H"ؙ|ʀj@Çwd֭@)RpQ}w@z3Lqr~pT];r tNXpQz sLq;r zџ $҄ ڏJxH1U@*?@_aſ2rR?@b4ɓK?19'GÒ(П1敄PE1%B%EsNa'ݹ?doNa(aZa,1YZa59]!OU O& ciݷGhJLO¿{M uo Ѫ(AXTVRp4Rߛ_:L^փQZa_______ oo9a5oʴRovooooooj$vv$?@ bb@@f?@X,W9A+}vPru`u ]wPb@ %]c?@ۖ'#@@31@@^9 @w(aqߌa%B&bdj|ʎvh8?@êq՗?@镵 qBTfHZxQIe0~? b ?F1|Q`|vhq ʕu*PbO_D*%}MBvv5*}拟GaXagQ#j/D uoUďoƿo' \pgpE?X!bpW W2aa!4?g!U -?k>m> OWE;!gUţ?Fur/N vm_? //?\>2a|//??)?tB?<_@)ʼn!O\X/(?!e+H/?Ҙ=%.q>y?6ߦ5O3lNc~oy)ٳU%ͯ[_' \p_%EX!bUG%L_@ ׶O(lȡq4y)q˕tO|OOӯ($X,#Y'N%_Po j U`cgƉIaUnWd?Fo{WY!IO[O_O__$oO_6HoZolooL_*~l@Rdvġ/o(soPb??+߾/??5!Ef3O1+:L"#?@@OSm@"#zX1M߶ȏ VOX,}9p8\ s1__Nn)]1/o|> on(.@d̏\X/?)/;/M//- Og=8%?7?I?[??O?;??NT/3((OOJm _ɩH+YTQ$T%T&HTR ̖ƚ9ԒSjad ___hmPQ'd- f<`ܥn_oqoo|TLt1Q"vqFj#Ѓq=OasфAˤHq8טqE.bFrpOIA\u!Gzx1?@L&d2?'squ``u``-AIqYqH{T]c kdit )rp sN@z3[ɟIpܥ H 8|·rU_WsK(_ tNPqzs[ ?ȣq)N22rr?@I 8SEЁ1ѱqr.}ư-d}?괿q1\Qr`el;OOrOY1OU@aUhWaj /ofqg(F?Q_ˏݏPʷ?@I]k @pH$Dҙ0¿9_leHup`u[`Wt4l@s'G :CcbtNуADbUu:A`Ȯħ|S@f~ b4ɓK.@RdvBBHڿ쿧$6HZl}R ,(*kTLbpTd/,>Pbtߘߪ߼5!! aJ.|!#H1;!"LEL1n4.7rU5!E~Pꅵ,Md5HuLp|> uD?FD5)E;Mq+E4ܟzF6HZ:ϩM2DVhǟϙANh߿a@|5ʅmP /߾/D5+#2%ǂ& k& 08(8; }urn l zuoj m stPg>?~iATatWakyS#{ߞ/)nzH1zEE?qnP[HT1qqquQuQǁh1h1t!c"P!#P1!p!?.?@?R?d?v??1?7m???O_+O=OOOaMžxOOOK)SOBBf\|gbC4_F_X_j_|_____o[0oTo\e.?o%o ?/-??mol 1zόϞϰI[ӏܿR-v"_cuO_>_io.߱__q/˯ݯA%OO!oO[o?oǿ__=ooe__iϸMo6olhoeߴZ7;[@q+77Iavu[oSnepqvRGrsdtUfCi@/ASm0 fx5OGO,>Pbiy~'DQ@n'<DUFKSa)#W!3lBb?@L&d2?@8h4ͿԹսv9AրmA0AuF `u`ӌM0*?6%¨U?)Ap@m`[N@z3U[mp&!|ԭحn!W|DS! /g tN @zsB c&!lj/NB2r¿?@I?Ѹ;wW6,"9/K 1O%e.;;[2c!_b͹e?A%uZ{$.}xLUw%@Z38MLӿ;M4 kVcUJN?FFϱkG:Ũ>B| Dvaa%}O =OKҼ9KmBK /F+s@A֑֑%\$i&i$mv G2{Gr~inpmps:a}t aky$s0 ////yag~I|ӏnKQ///B=XTɁ Ġijj@A"K1a#K1Ɂqrq 0BTfxoAQoAiŏK1Ui BSIQQVlfL/rP&d2?@`)JRɿ|TMUl3Am|VA߰Au[`u `ԾSOA.ch+ ?iÅ3?)Bpgw @z3Q"bo0oRpA?Tpg]oponoABbgW?CPi%8"GR tNPHazsQR &rA/sROAbTUtT2rWB?@I}p?st{u@lAEN`1d ^AœNB.fanBabavt"x"Eh%4oDJ?Q OoAKU֑@5@BB-UW{XPTo1PQ(!r?O?/61A?O#O5OGOYOkO}OOU U!"#$U%&'*U+,-.U/048U:CEFUHVXYUZ`bcUdefght4$N;\@l,;-YC"@ EqkyC-ThBU7 A@SkORH<(ESul R\TS,>L`k@?tSCl.PDSl.PU1( UO"D&aUAUNj )h"T} +U- \ |ɉ&Q- -H*=(XiwPE!Q//,/feArial UncodeMiS6?/?`4 R$fSymbol$67fWingds*7 fEArial"z@D/ R$fGSwimun{a ( R$fGPMingLU{a ( R$fGMS PGothic{a ( R$fGDotum|"{a ( R$fESylaen $fEstrangeloU dsa@`9$fEVrind1a8MR$fEShrut1i$&<fEM_angl$$%>fETungaH"@&>fGSendya{ ( R$fERavi"&5<fGDhenu|"{a ( R$fELath#&<fEGautmi &<fGCordia New{ ( R$fGMS Farsi{{ ( _ R$fGulim"{a ( R$fETimes NwRoanz@D$RmEBTR n.BR7n%BdR\n5BRn9BtRn=BRoCBRJo9B Ro7BRo=BRo-BR$p'B,RKp"BRmp#BBRq8B|R*rGBGuideTheDocPage-1"Gestur Fom a&Flowchart spe Viso 90Flow NrmaVi}so 0Co}nectrViso 01Viso 02Viso 03Viso 10Vi}so 1Viso 12Viso 13Viso 20Viso 21Vi}so 2Viso 23Viso 50Viso 51Viso 52Viso 53Viso 70Viso 80Flow MarkeFlow GrayBasicRow_1Row_2Row_3Row_4Row_5CostDurationResour cvisVerion(Dynamic onetr,Flowchart spe .20,Dynamic onetr.2,Flowchart spe .60*Flowchart spe .4.Dynamic onetr62*Flowchart spe .1.Dynamic onUetr5.Dynamic onUetr1,Flowchart spe .12.Dynamic onetr15.Dynamic onetr26.Dynamic onetr19,Flowchart spe .29.Dynamic onetr31.Dynamic onetr30*Flowchart spe .8,Dynamic onetr.9.Dynamic onetr13.Dynamic onUetr2,Flowchart spe .24,Flowchart spe .25.Dynamic onetr27,Flowchart spe .28,Dynamic onetr.6,Flowchart spe .32.Dynamic onUetr3 ii3 LEtE3$LUtG3<LjtG3hKt%G3Ut(G3̙@tA3UtG3UtG3ĪUuG3U!uG3U;uG3$UTuG3DUmuG3dUuG3UuG3UuG3īUuG3UuG3UvG3$UvG3DU5vG3dUNvG3UgvG3UvG3ĬUvG3UvG3UvG3$Uv!G3DUwG3TL!wE3lL1wE3ԙ@AwA3LEwE3LUwE3LewE3LuwE3LwE3dUwG3UwG3UwG3Uw)G3ܙ@ xA34Ux.G3dU?x.G3Umx.G3Ux,G3$Vx/G3Ux,G3\V"y/G3@QyA3@UyA3@YyA3V]y/G3@yA3@yA3 @yA3$Uy.G3@yA3Vy/G3@yA3$@yA3,@zA34@zA3<@ zA3D@ zA3L@zA3T@zA3Vz/G3\@HzA3<VLz/G3TU{z.G3d@zA3tVz/G3l@zA3t@zA3|@zA3@zA3@zA3@zA3@zA3@zA3@zA3@{A3@{A3Ě@{A3̚@ {A3V{/G3Ԛ@?{A3UC{,G3Uo{.G3V{/G3ܚ@{A3@{A3@{A3@{A3@{A3V{/G3@|A3U|.G3UA|.G3TVo|/G3DU|.G3tU|.G3U|.G3V(}/G !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghUfU U UUUt4N;\@l,;-YC"@ @SRC-wB*7 A%t4 wB_+ A-<@57AJ@V݆NR@4 V76RH<(H<(JE V RE V RUPT/L C{N } w"4FX,h(ƒ_,@( !-X\y cK@PBOX P O| VZ`L#<$L/ CgfB9o@,O cR$tOK!𥬡)WSǍ '}<lh1V mҮVqrЮP2 W}&T?Vm*'"Dl V'H%a/.56SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8_1221296294FP'^?P'^?Ole $`lx akisielis akisielisMicrosoft Visio@0D"՜.+,D՜.+,t0 `ht  Page-1Flowchart shapesNDynamic connectorN PagesMasters(`ht_PID_LINKBASE_VPID_ALTERNATENAMESA FMicrosoft Visio DrawingVisio 11.0 ShapesVisio.Drawing.119q 1/^u^HkxqNTФ 5UT:)ozlzuWU|idR5Wz^l\kKK3T:3{ߙy%i'U**}p}Lr+Ӯ-Qsf)5Zu9^rz9Hv_CE4r}Rq;lnyj赵G}#M>gWF+aL/8ţ2"OG~T㛧ߝe>..-=[yXrIJn>X/^X/{yX=}x=~XxlV2ּfM#pu7lWT=i״]"X)??޾w`׽zz/{z%5 /z;_j>g`O{Oy{q{c޻/<#;|{]0}H͝zAﭧa{)_}ޛc0wxo>{{7G_x{`>|g]^;an^ϕW?O*((;*kn>T)_V~V1|]}Ym+݊}3ޟ-?8NQ[;XCj~5 (`1Ί ) áhFm?(P:5^ ِ Fͨ22ti,X`sž`Oq`o Ui *46y͛A-0Xw_q0jԘG06e՜ t"\+:PL!@/$?nQlFC ӮX@NP$!Aٟ={ X 8 i$ķgK pCE )֘XPʄ.8EaONN8jۅP3d !0 E 4$F4b̲&`\#h=" DBQ(f &@}.#yV(\J8 2.c,dЄv ec P(,lՔ,`y>`"e2)J 𣈝4csMaa߅KFKA fA@gH!"0P61B Ee46 D#Z uAy`_*~f L fƈ m[*5h'8719aFq@"RFBAN @P.`R IDH?\Rь( 6 Xk )0`!$΂ *rr"ѣG׏3F1ȅVIP-?Bq##5^ԨPhTkb{" ԏ!x" #?S`"R0lB*1MԐe A1rl"jH]P1BB8F<#dá(`7:05rssQ 0U8K M:{B $ b2 "<9X%T=:@ `U:B, Cx"# @T_R!~+Wb@2'=0u!Hb$g6)B 9Qpa; jd`Pȁ 3 %8~zzT'@;`ȗ~jZz4+hk{ 8G9 3 w 4 ??z3úd'=q@{νd˶=Tާ+KNWl&B^IMF\oxx ܻaݷj| 7nߙd1~Nս/dyŴ(.ggFG豫8oG?_Y]UFwp8>ﳦ7Fxx}K prI1ɞo/|حEiUf_zZhQO-%7,W%[X>:B_Zy&5 MU{-=Bi? eucλ7GGk9g=:uE#v=mB*4E_`m@[c}NQ/Sx!87qH5{_U񡢋`b_ ^n߲bg:.:*Umm ^םxzK+MƦTWlJf5/[}M٫ԔqF]^qW0]F`bd}'տ 7ʓBV U5\?7v(~kXɟ3DzS5W{e'i_YX -s}@-,Bq:zP-]j<-}89c}0hU<@ _삖},sA zWʂ>},_A+zjYDx/mIOvΜui0T3p;Φ` D MQŇ@'r%Ck,E r=LW/N#ZV8 R[43LBkJd 1RA CaO!/ S;3m\ _pC= h YY.(w0sj@icPdR#^]P .0+YJ 6!p;F!u}i" (LDq!`]8)RTC0o< P*c`!L[\@RWt)&?vhmv U]@{0CwN2@ 32K Paap]HIB(IO[|AHIX()0IW;eN.`Px& B yNp"9Pt?怀BqtA R!kPdUpI%B\Cbu}=3 Q+m/B1屺τ:tb$z#ß!;Ŕe AXdLA+"E5䀪OKi@ p(G9r #p8`Tӭ gA{Pa BrpN:;XBN\1(1`!e$$ê>IMu 0 @slP!CHaUT)pr'@*>C!Lue@9PA,v A@|VGK TNLY@|WPLQE!tr5]DUHISc*;Xۗe?== P} S_tRVk$@TNPOLE;0 WjMOkZ5=SN0fqY_{$}gő9)|3z%CJq)7ݴLOv>L j@[9yf>-| =?|rZ }8Z'Xe,aP&3*AޟngϷ;uy&OU-=I"F٥4?W:6zh˴`-:!WB\w@vuKu5Ϻisv֟]K}.hӭ5ѐ9V'8]m rK{3z~p'^.q-V?E|֦\}*S{74V?('1D:E*tAċX_k/jo۬a'?0\, 3/oEPR03D sx7x/<ދ87@5==k<{4 z&0XÜ?kg_9GwlgnaLaI095OlYMa~%'sfd1f>&0ȜYf_sR| 0? jߨ~e폆Y9\O~&DyQf[2?HNFa!BToC ͎XLd ;JC_݆(*Ld~fH i0ybǰvV `46A2.?L:G]B܇x!ɃqAD̂)`ͦd qY$9NY{#8.sF[23C ',BvQEm A (slm@k9 (I`/;Xƈ'0vATsL掩Q`߅0@kɭ04C( ̂Ĩ)~/H? `\9N?vIaTv>x}2WW[ZV 1.@9ni! ZIMy~AJr>$eo$L) VQ`Z(䂊QJEȶ2 !eOp4؝$ AʱJ)R!N127B(m֜ IP@UUUhfB~>JiL:b$&& Sl2} "LruER*>X*mZ,m &Fd1>(d ! 2ZWYr@ F%Tǁc23 6 L`r t-ȁ.p}|qv% J!\'fvKh\'@A3H|㛝v`Qat Z~W*SN@@n&֚& r0wn(tW3r Ĝ%±a#Yk؁xZ.po곫$!PckS*\N_׾O,-|}~l-e~2ߟqG90g\-1Hb-G]hl](M[}w}"\(>/,⾽Rߣ/ǩ[:~ Zo;g(Y^kٴ֔Q-;^fZ#دmX;@-<:i EK=bFҮ0WG="V_к4^6'ҚV Zv/cGpS2i]0Ifz";| +vF\h$F29]lj-`j`op=fﯬ=ܷY_4gOYWUށA YZ?>}w7xZ?#07@5{a WCeLPѺ>hMٻ5wVSQyGEo?7VwUnbUnR6f)/fM36i4{g%읙W}rތ<كc"u3-P3\篹;yh`֍Fωkom$\'Y!Gfz}>o^_ښ<~zvOQVxN} Z=.N4z}Agn}P@m砂++RF9MJitp2@WVW.GGlȀ[r.1bӏevNTQQim[77@IT~_Ȣē1Ɠ ѷ@-^jo!ڏo}_[x{,p)ܪ`RPMNޱ`jl?dz7$IP[5dCj,ba$ -Vj)1 r\o^l"υZCqR~!ꓱA!DX fBGe]ߵ}ݾpjfi ZWlAs'b&!AǷoZwVUUi C5ڇ }'yYZFd޸"t$rA߉=08P)Nw6ӽSH4MGfqvG !0ż;# SWq!43;p}X.,$5cK3ѽY^<}!gANݝrl[/"'Bn$P:#;9E^ո/ I2k [Z%@p X֤2!Ęfm\/CDfzGඅ@cI]O۟4iEڷ^}gih Ft+qt[z~~~~3 )Jf1@ceR!E'1tl]'Af@.s&[)ۄ +W @X?+/.Hs޲?GSѬ`DX~F@F@4o(y# !,0HB"歵U P" (IpsO〲ooO=B5L @"dאּnlDJl\ Ej.DbmQ5AuͲ) tkc|#ĚQ֮]KF&.`fX"5)[/ך7BЅu(\$y/BRl2TQ& 0NfcpSC(Dv$ \1Zg6foml^ae ! :SEYZS7 ۃ2\`J;;ا`&'B':[s U :NH<7EvfP50*D 9ُ_AJ!PNA3'Z9V N[8`_AA @YYD3JUA/GPgTor ,L؟/ _=g`_ΜX¯ ?kN\蚽YW1;>8Z sp5{Jٓh :Q# eKO.(PzGknZ?S\d:.W<\w,JkѸ;侂9 _h}*x$ "çJ$rE734`F6,n*EkR\o> מuкze7:c\wn;֫ Zu e/uGjzvzP_P: tI4`ڐկvw)žjžBAXZ CAXl^/A87@5DHka<'`_4Ia8fVYMلyE7hLfLb c͘1 a̛X8ỷ4ƙkgN,ȞEvuP`"֒}0.n`.dCӥh"C}Pm(p"Yu1 qDYii0NPV$c69x{u8 I>ρ,0ۏ!$̃ӷD!%.ؿo>Ux'9!RXMor5ȌW5N> PG"a@-4Rrq]}w0>BɅkkkcP'h &o%f„N$`hB}T%HЅptDiC0k’OԘF '4]\ЀCB+Uh}W*Ҡ5&,h@w 7W1yd0.$X9(0J,N`:.P_Y"*ϩ6-OP"_'5lh1U Ҝi@yOkI$*$HK*r&/~06FY|Q^EE N))};x5F4hH,,tj A\p"5x(@Eɸ1rNhimuAXcV{kP!+0 A8Nv69yTU!dnGB, B~@){#D$L@btM``p-I)RIwp4!4]` tNP`sZx)F.`Ulbwp0.8BҜK 0B,v3lRA&8B)B%r fn4\[UID*9`Jea֬BOWLe@Jc*5\# @B9 '/@1 C!BնOaƁLLEN?|((l4H pNr 9,:}뉐R[ˁc+>@d~mLL OD H@W(+WEAdd@+P""J"#a|0掹# 0c`~>{}x{wD@ci7@vVq[t|>:%BNItm"h6mV&&CcFH/ ڱRt@ax @}5vi5@CXxi=S+K!ڞ/hQSjd.|9r ,u-L b>A 9E j^܀ ƚ)z A|j(nOAߟٔYoN攋MݘA\X0stY&eh?X8pS4pFWXWX=pFgS4gd//P3\诹A#n°<}G{R`{ =\hkCXΥ}ܸ.p͆AJg$kI`III[[O{'@=}-A sQNt.M38ܠ( 2ImNT.1w$)%%.0-MfWee=ڄ$@ݝqݺuŒy.BQZw?_7h9"nha qAת@!A jz3β@'$LVBG}[wt+Q\Љ6kA#;~M..`\ݒDp(`'XA;HRH!Imfc#+V-4JTC$=EzB e7J<&XNCHi2is.P8FT <&24p v\m#C!?wc `aKop 8֊Q|_{(F07:1J`Pf'1 ж{D!̴$b<> `A,(F.@WQǬ %Q. D!KM`\@g$^0pc)z?ra2IrsH HX]=^('@.X1JXvEʕ=$"'lH83bC=&D f`-s$3@Ňn,N0(V!B Ze pX:3X3 #@Vd)B<"5'oO*5 $306M1;Щ0Pj r-! 0J1`MjILU vĕ9Ğ b&(5ZPB"mJTTp~vv6tD耓_EHI`2u 4@ ZCEr cni @q9 uNaFrh`!' ]An OOGVccժ4]:T"R@ 7.~Qy?a־} RԄsD2:5t}u\wR[>_)sޮZQW zY8-%V>k'htK<m#}]}eXG4+o^yv dnYu^:=p6λ7 p~z:U~]шݩE#nO{d$(~#m{nØ96 [cgG^׽.Gil o!dkhڱc2sw#C(`iQY) ^=<;7t![PŠQ8-ccؘW"cup}eN^&?3U-yyc1B^ewf-C`}VN[_ 2 \?o%do˺WCy/}ajhf edsҳÙvI5W } mr&^s)]ďq;ߗA%xKv~ty޷8=?<;PVcq^>f*G#n|νR[C߱=Tݷ1-Yݟ-,Hyom8͋o}ً /=h,R{.. {3 G"ca~䦙Z_?Oz?鱽7Fy_{Qt u[7a|.[?z0yu|fҷ">޻41}[:`{}~v66w8s<_ ݘw̹Ql5dv~~y'-=ޛ{o2/"^` _ٻakgxy=q9΁g;/3/="lOۓmo?ܣ-=z[y؛;v^yxp;;v;{~^6loa/k"l} Y6?8#wy0?Ͻ}o6?{s_{5{6''XGs99U/àRC8)GAwu|Q\)i΢HK.?F]] RtEkHHqpO%`D ͝;18mI:*pwaCQuh,Y BPF$I #1(eBD N{=J;uĈ$ }׌ ˈd G9*М q,Cs݄ȥ_`A# ͐m6Nǟǂ(!bU6KB';Qd+N#eF(A9) >@4݄^Nc?5E2E06('b3`%(' |3g!1s!(& h' 11cb! (!5'Bw1}tHAPZKhTGь"D)8jkkD2!Kku bLQM$&`FĀ|2brơQ:I> ` l?~ GqoƉz l47`T Ƅ " ܨyAvc 1~ 2`:~6ab @ A|x5ۢHQA&`Jzp=d p$p/ AcUJ ɐF@I&fyҬJDH4AH0ӦAl2{A&(Hhp h)$}1p@`'8()@nDI|Rn߿&dp$`QAV!IF@w<PZZ) 0! ` 9W~ aHڠ gfnӧG (T D3g(hdg/;oz d1JCA:|_Q# A#`~|Tx GT 9~8ܫWI<⠀O?M ua@G9yBir;L%(!w3V$߉8 [v26oiO$,݋? /JFy7l++~P]d2N#, HQЫ<?~enQ!V.-JߞO=5~.3Ayug#Yrj9B| |Qu sO!l>[7 =1F7oo;V;4ddԽ^ FZ>u}l5ԇ R N 1N]*phvIo>jĘǺ2G Giq|Ys,}lhO1feo̟CX!=X?*C&4>kGS'ZGj(ޛ;}3>˷/}{g|oG5o>|K|oo?~=x4*F_6|5FǪvs'?z2 ݭ/YP|Sg38?~zb|g}dw]'av֕?}nOӢ/aÜwhfx?pYN=? k|x|<>]p?=smj(Я/gƸ#Gz5$TZ$$茦m)+yJ@K1yҚJ&t )- hG@/ZЛHЫ3BzyQ%yVo޴L6lhM̙ 7c zN0| 4^Si23x O5Qf_G)c!rGSoς˔ [- 3lInWsv?R_ï&tҬدCÍ%QG=z UrZUFNh A;g0x Fw&:v5uht[le"7tLTHm7FAe4qw'( kx)Fڱ9j E ZɘofGdRɫq~k1@H^-x=Kg<'pVh7%ILD.hh7E7-VQ^@E*Ք[mc|m) _ۇ[0r.Q=. Ot59xTRHAb>Ns5: Ader=|n"`)䣶! gC2v5ZX'UUyL2])Z@Qv|L6^5Z"hJ/KtTd0}&;FpC S LF}d ,&xFvFjyE&S_;U\zz--DȉRQ!Uh4Z{;~0x d+6Ak26.i$[Dij6.&`q[ ƶm/JD'gQ Aի(-E| 'h)=Flk-pbl\ O ZMȎM5xѭ*8ڝ66`%Er C==,KkLb\[G!c3|}b;ΕTpD'+-i!H\lF1^d\leÇ766t3F6X\NVny6x6ڐ ĄxzKL|VJPN=r4Ķ#W {U4tLn10:AװJop%d lc@MJkX} )Dkr]]q*5L%ƎZ+ɍdekjc[딖p E؆L6`jMJ[etM&`j[RAXcsGݔi~ Ӆh?TM0zߑY}c\t/Us2J8ϴ ߴfЮ©I|@z _f(S/b%f9!%r>ens+RǞ*sTJƮEiqb3Uuq7a4On6z'sA{?_1+#x.n3{y9? 2b16Oϓ"1Q.1$AvvⓉsy,UdQVߣp 0=:*\>4?<^ Xk{}NeF)Pe(q`HiT~?:_9F}WB ;uWjVb_=}w.ߧkbE59vB5] OvWa;6Y?k6"Ob|-~X;o]>?Ruj|Ʒ_UH7;`Cڿ߮%7_(Jdי|7$9c_1~K& w*~OV\$ȫNdOD~W Pb!G3.~.z@=ּIU֚ʁ|O_j{*iW'÷|<#K?{Ͽ}ٿg‡֑7i7exX7F`e^_gý!l7ưX\o`Sl6[ʎ B-VYJȟzU[LMv&z`SXSw}[w&tQz{۸ 5<?۸xS!YͿ~}y?R4)eh^Y4;.b|/UY`%YT?`"܁V?jKiWeXϷ*5fؙՑ;j?=$!+ zHːD-C^M/zsnCngOOs'=K y'|X=?c*4(1`3}p7B?na`âbA WUZXм* *m,hb7aCw8T\WjNgaNgkzmf}}}YYGKP82}3W+x쮭 ЇZ|m` oCCGSf(P~ݱ7I(uhϬ-뺇C)t@wk7j,d~-̮4ב@z.#N4v.>Zߗ p,G"9n|\Iΐ D \_]4T3qM9\*M d61Tb#&Ò:MsŏI#'c };")Z[Y'X".mJ@%\m2O.Kٖ4ܮ6m+yVD-VQ,+5\SqDEtD5 >olGUN@Dgkc'Kr"c-g'6Y5ġO.4:h?9f>TꠅцQ gRQVWT, f3m!jQfkxMU`ThfVbce3]g۾ Ow7떦 ],}9;Vk} 6|Cn(_'[PɧlFklk`%SP+*t,q /7v(v(u-ppV֠ h6AdcUb2>tE'ѩ|dldXСMF+igk2'.ULF98U]6:-zϠѰshl597WcnO1QhjTx &YV5WC ^'Prr`z[*JOPdlgmA`sٹ4ч*j\119~4Q7hA &Y-sK22xJ))NQ6v:Cl. ql%B:(`2 t al .D8@c~p/P 0XwEVVCOso0fQh;uH Br1kXx5*m~T NniJד)Mds:`%Z! hMn!&V2hlѨ-&_=m]L4hԇJ$ pucI>D ɖ=~}`;.f7}E3 ԇB\60ƘxZl"Ϭ,#0`;^L;26o޲<FҮuF\rEbU+umGO#6I]OBEX"wĂO쥋`cp+0;喧IafjgKb-S{3iW~Ψ\)ƀa0j֢{H O!O>7гuU\/jAq~#={{D:2#/S/ѾvU|K)$;Ch<{Jj]OsLa)Kk^DsygԲ.ٕrM|]D 7Ѱ"֠Cv566'6fw/lg' ⏜$NelZ^.լ/F7+ Kjs?Z`9_1JoJkRADurB>TZ밶xTݎv ύ?bswb_x9\*QֺtWaM>C7aϦ(>.vZӀá}_ =,aCÆbaUzؗP7];s]vJү|c>uC v}zL{RQ3KaN_I|;7h-⾥޷ fGT/sk~" ^q4x~sO~{> AOjG<3}uc袻hQ})wuWp|o'~H;$Nkg"qB1߾^2J=J/CThQ?DI<_S/r^zz\کsJU?kiC _;ȯ6<[G/Iws6ϩL7~6Ns~_۸ZFN22ķqr-u7N2sk-Ri-uoeR$F[J64zJ:_Rs.4BRw :7Q[ Nϼ7Bw O-&KA; KV'h-A'wږ~R-J+!!v) Jwu_;@z~GvXK? 1"MQλEquQ[$ ft _innKuҥ|XbfETrTgTyRg4Z.R %_DA[(ͪ{" ĕ5mʖ(Jf0ˆd AN!6B UH# `JRN - 1PM> PE-2A)7)1c.I0)W ģ}_g͌QT)xWI}.ĺKt]Ї 2>Q=;R' 43v zl:D/aE/'=' +=&K}U=d(귟NV8&7tGՓqoթk+E5o [Wx}yb++a["VZ/cXϚlmykϷw=?nG5JĪ@cQɞ>?ힻ'F-eu3G'u#[7zo|q#[0f6g{gv|pSv#ߎ V `Dߌ|mՈu#B}goeᑣ]}=u }Έ#s.~{A~tn.t/Þáu 5c_OS4D/+5<^OFQI1u˟0stc'*]?'jsy0p<~3WOGߎf=%A=l/foܓ{'~~A\7h*k4% Yz9"U zY=d/ViHJ>UhP@{Й#>W:ւ,6n܉Pv:б ^XOmjգv52z \G`;uHGx(+XQ>T#==|ʹ ;':i >vuZFZRf#KFSS~X9L.?\S>QfZSp<{F᫫F>+e!ӡeqB` Fw|w 0|d2Oj}7ȿXǎ`8eWum#܀0lH7kҪk6g-6Fu|[#+ݽMG5i`bm,Mh@m1;;hSxdSEo ab+>rMnfEf[hnCN+S7%WirgLfm-dtX4m@ɫ y[Y|M6߰õ Y9[E99_ҡt61ڶY_GtSxۍ-wMkgbiB'w+mV;tR\B${ҭS]4-&vX&ˮBhwٖY`WQmu\h:)n?:wZ-!(!S wR{mt_d:ҵh4ȉLNɘ^8NVGgRq"gǽ7%Z␅2h l!+gםG&x\eEd.#3g΄%{!!`3º_Je  #AdpTijLp撮&_d<-:Nhtmr,0ޫUn%tzD6&.88Ď-#٠O _Sp[b 1z <8zZ= ~}?3-tvbnGBlH,kcbepiَ?\C+5 :h {"Mp<(I/VbGZ[z2&*MJێƌ`7kx"L;Y}6^h8QbGDP o1`ic0: pw,?eK펒#tJ3 pĢI͛7F,=M p pIJ2{ kdVi>Gc&Vp#chf ݺ:u VI5R{Dv U`ip5q4XE[pWqER WK {$esARȉ3V-CGO$7Tmh} ԣ#?p}Y:7ñ v G;@ QI }I[µ^?z%#WLWz~ҕ4ob!{~54S$vX)lWs7<_Gr-bf9w[OΓVץ|M#] ;K&^;!'6qa)~ޮ?s=jSF7 Q3wǏܟgmIgn]<]^Z9/ͫB%DkuFݵ =gM?v}Bf15gm·&Lt_76yj'y7Kr`?ѽ)U{2k&}mhmkZuׇ '6n{e~w4{[Ǽ9qo{›Ξr3Do {ڽl7 `xA> f{CH7o{a&w}oz GB~^B,-TzXzeVLeckYP9f慪5c4y;1ey'pƉ4p{k紗TW~λٳ.nvmq;G*n&'o#vW}z9Xn\o+s;>`(zۥSq׳vSvʸ_ǩ5 vL5*Uc#\;F;1;=q}3y|h\zWu_;89 Tm}9zsr>|N y{~ؓ =k=]YVzdwAO<+z~0z0XܽCzsB3f8<jQ|+Z+p;Ήr=ziYp9_Sc?@ABCDEFGHILMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~l]P EMFX@F, EMF+@``F|pEMF+0@?@ @ @r@ @$yI38A AjBbB!b 'Iy% Ld qB [9IZ?? $$==^t$0T ( % % Ld qBu??% % $$AA Ld qB [9IZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+@H<8A|BB|BB A8A A8A|B3@ @@4Q8@yI3@H<8A|BB|BB A8A A8A|B@!b !; [P EtEt CrCr <C ( % LdsD_=IZ?? $$==^t$0T ( U]U% ;,Y8u , u=^X(^hu6 X(-7767,X(79-C C6uCX(hC^9^,=<>sD % $$AA LdsD_=IZ??% " " F@4EMF+@ 4@ @ FtEMF+@H<݌AJtBOBJtBOB(@݌A(@݌AJtB3@ *@$B݌AJtB@*? z??z? ?4m>??*?C?~% ?~%?~%=C*4m>?z?=z??>?ɷɷ @$**9w??!b !m> Q(l=];P ];(];dϿξνͽͼ̻̻˺˹ʸʸɷ̼ʹ̺νϾɸHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH̻FFFFFFGGGGGGGGGGbHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH˺EEEEEEEEUUUUUUUFFFFGGGGbHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHɷDDDDDDDDDDDDDEEEEEEUUUUFFGGGGbHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHɷBBBBBBBBCCZZZDDDDDDDDEEEEUUUFFGGGbHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH̻AANNNNBBBBBBBBBBBBBCZDDDDDDEEEUUUFFGGbHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHʹAAAAAAAAAAAAAAAAANBBBBBBBCZDDDDEEEEUUFGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHɷ?????????]]@@@@@AAAAAAANBBBBBBZDDDDDEEUUFGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHɷ>>>>>>>>>>>>>>?????@@@@AAAAANBBBBBCDDDDEEUUFGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH˺============aaa>>>>>>????@@@AAAAABBBBCZDDDEEUUFGGbHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHʸ<<<<<<<>>>>??]@@AAAANBBBBZDDDEEUFFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHɷTTTTT<<<<<<<<<<<<<=======aa>>>>??]@@AAANBBBCZDDEEUUFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHɷ:::;;;;;;;;;;;TTT<<<<<<<======a>>>??]@@AAANBBBZDDDEEUFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHɷYYYYY99999::::::;;;;TTT<<<<>>>??@@AAABBBBZDDEEUFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHɸ888888888888888Y99::::;;;TT<<<<<=====a>>>?]@AAANBBBZDDEEUFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHɷ77777777777M888888888Y99:::;;;T<<<>>??@@AAABBBZDDEEUFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHɷ6666666666777777777888888YY9:::;;T<<<<====a>>>?@@AAABBBZDDEEUFGbHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHɷ44444444555555566677777788888Y9:::;;T<<<<====>>>?]@AAABBBZDDEUUFGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHɷ333`````4444444455555667777788888Y9::;;T<<>>?]@AAABBCDDDEUFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHɷ222222222233333``44444555667777M8888Y::;;TT<>?]@AANBBZDDEEUFGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHɷ111111111111^22222333`444455566777M888Y9::;;T<>?@@AABBBZDDEUFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHɷLLLL000000001111111222233`4445556677788889::;;T<<<===>>>?@AAABBCDDEEUFGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHɷ.........//LLLL00011111^2233`4444556777M888Y::;;T<>?]@AABBBZDDEUFGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHɷ,,,,,,,----......LLL00011112223`444556677M888Y::;;T<<===a>>?@AAABBZDDEUFGbHHHHHHHHHHHHHHHHHHHɷ++,,,,,,,,,,,,,---.../LL0011112233`444566777888Y::;T<<<===>>?]@AABBCDDEUFGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHɷ***********+++,,,,,,--.../L00111122334445667778889:;;T<<===a>>?@AANBBDDEEUGGHHHHHHHHHHHHHHHHH((((((((()))*****++,,,,,-.../L00111223344456677M88Y9:;T<<<==a>>?@AANBBZDEEUFGHHHHHHHHHHHHHHHH'''''''''''((((())***++,,,,-...LL0111^233444567778889:;;T<<===>>?@AAABBZDDEUFGHHHHHHHHHHHHHHH&&&&&&&&\\\_''''(((())***+,,,,-../L0011^2334455677M88Y::;T<>?]@AABBZDDEUFGHHHHHHHHHHHHHH%%%%%%&&&&&&&&&\_''''((()***+,,,-../L0011223`44566778889:;;<??@AABBZDDEUGGHHHHHHHHHHHHHSS%%%%%%%%%%%%&&&&&&\'''(())**+,,,-...L0111223`445677M88Y:;;T<<==a>>?@AABBZDEEUGGHHHHHHHHHHHH##########$S%%%%%%&&&&&\'''(()**+,,,-../L011123`445667788Y::;T<<==a>>?@AABBZDEEUGGHHHHHHHHHHH!""""""""""####$S%%%%%&&&&_''(()**+,,,-..LL011223445567788Y::;T<<==a>>]@AABBZDEUFGbHHHHHHHHHH !!!""""###$S%%%%&&&\''(()**+,,,-..L011^23`4556778889:;T<<==a>?]@AABBDDEUFGHHHHHHHHHH !!"""##$%%%%&&&\''(()**+,,-..L001123`4456778889:;T<<==a>?]@ANBCDDEUFGHHHHHHHHH[[[[[ !!""###S%%%&&&\''(()*+,,,-./L01123`4456778889:;T<<==a>?@AABBZDDEUGGHHHHHHHH[ !!""##S%%%&&&_''()**+,,-..L01122344567788Y::;T>?@AABBZDEEFGHHHHHHHHKKKK[ !""##S%%%&&\''(()*+,,-..L01122344567788Y:;;<<===>>?@AABBDDEUFGHHHHHHHKKK[ !""##S%%&&&_'(()*+,,,..L01122344567788Y:;T<<==a>?]@ANBCDDEUGbHHHHHHXKK[ !""#$%%%&&\''()**,,,..L01123`445677889:;T<<==>>?@AABBZDEUFGHHHHHHK[ ""##S%%&&\''()**,,,..L01123`45677M889:;T>?@ANBCDDEUGGHHHHHK[ !"##S%%&&&''()**,,,..L0112344567788Y:;T<<==a>?@AABBZDEUFGHHHHHK !""#$%%&&&''()*+,,-./L01^23445677889:;T<<==>>?@AABBDDEUGGHHHHK[ !""#$%%&&&''()*+,,-.L01122`4557788Y::;<<==a>?@AABBZDEUFGHHHHXK[ ""#$%%&&\''()*+,,-.L0112344567788Y:;T<<==>>?@ANBCDDEUGbHHHJJWWWK ""#S%%&&\'((**,,-./L01^2344567M88::;<<==a>?@AABBZDEUFGHHHJJJWK !""#S%%&&_'()*+,,-.L01123`45677889:;T>]@ANBZDEEFGHHHJJWXK !"##%%%&&''()*+,,..L01^234457788Y:;T<<==>>?@AABBDDEUGbHH RJWX[ !"#$%%&&\'()**,,-.L01123445677889:;T<==a>?@AABBZDEUFGHH JJWK[ ""#S%%&&''()*+,,..L1122`4567788Y:;T<<==>>]@ABBZDEUFGHHɷ RJK !"##%%&&\'()*+,,-.L0112344567M8Y:;T<<==>>?@ANBCDDEFGHHɷ Q J[ ""#S%%&&'((**,,-.L01123445677889:;<<==a>?@AABBDDEUGbHɷ Q JK !"#$%%&&_'()*+,,..L1123`45677889:;T<==a>?@AABBZDEUFGHɷP JW[ !"##%%&&\'()*+,,..L01^234567788Y:;T<<==>>]AABBZDEUFGHVVO RJWK[ ""#S%&&\'((**,,-.L011234456788Y:;T<<==>>]@ABBZDEUFGHV JWXK !"#S%%&&''(**,,-.L0112344567M8Y:;T<<==>>?@ANBZDEUFGHOPQ RJK !"#S%%&&''()*,,-.L0112344567M88:;T<<==>>?@ANBCDEUFGHI JK !"#$%%&&''()*,,-.L0112344567M88:;;<<==>>?@ANBCDEEFGH !"#$%%&&''()*+,-./01123445677889:;<<==>>?@AABCDDEFGH" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0o@GG% % $$AA( F0$EMF+*@$BB݌A(@@0$=ARIAL6@CheckFileState T=>U4>>s>>q>>>>U>>>>?>@.?>?>)?>1?>A?>I?>@jY?>??  RpAriall2|6'D|8|2|||pϿξνͽͼq9h˺˹ʸʸɷdv% Tc AALlCheckFileState % FEMF++@ *@$BB݌A(@6@\Pprad>a>M>a>?>a>>a>??  % Td-A,AA-*LTprad% FtEMF++@ *@$BB݌A(@6@@4~@C?a>??  % TTCG,AAC*LP~% F|EMF++@ *@$BB݌A(@6@H<ia@|?a>?a>??  % TXHN,AAH*LPia% FtEMF++@ @ @H< A:8CCBCmB:8CCB^YC A:8C@yI3( % Ld wDIZ?? $$==^t$0T ( % % V0 K} K % % $$AA Ld wDIZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+3@ @@4Q8@yI3@H< A:8CCBCmB:8CCB^YC A:8C@!b !; [PJECA?>8710('! $%+,45;<BCGGIJPQWX`aghpqwx~~|{utlked\[UTNMGC<C ( % LdzGIZ?? $$==^t$0T ( UuUw% ; X4 ~ z 6?i X(Fe Oe Vi 6z X4~   6V X(O F ? =V Y8? z ? V z =<> % $$AA LdzGIZ??% " " F(EMF+4@ @ FtEMF+@H<(@.3C{BC9B.3C{BATC(@.3C3@ *@$B(@ATC@*l 3? ]?m 3?]?(|?·u??*?%z?(|?m 3?#z>%z.ޛ*.ޛ·u?.ޛ]?#z>]?m 3?>?ɷɷ @$**?5?!b !; V0?z?<C  FTNPPQyxEP0PxE(xE@AABBBBBBBBBBBBBBAA@Ql"yxEPX xE(xEgϿϾξνͽͼ̼̻̺˺˹ʹʸʸɷν̻ɸTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTeeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTRRSSSSSSSSSSSSSSSSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTPPQQQQQQQQQQQQQQRRRRSSSSSSSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOPPPPPPPPPQQQQQQRRRSSSSSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPQQQQQRRSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTMMMMMMMMMMMMMMMM___NNNOOOOOOOOPPPPPQQQRRSSSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTKKKKKKKKKKKKLMMMMMMMMMMMMM_NNOOOOOOOPPPPQQQRRSSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJJJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLMMMMMMMM__NOOOOOOPPPPQQRRSSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIYYYYYJJJJJJJKKKKKKKKKKMMMMMMM__NOOOOOPPPQQQRSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIYJJJJJKKKKKKKLMMMMMM_NOOOOOPPPQQRRSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTFFFFFFFFFFFGGGHHHHHHHHHHHIIIYYJJJJKKKKKKLMMMMM_NOOOOOPPQQRRSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFGGHHHHHHHHIIYJJJKKKKKKLMMMMM_NOOOOPPQQRRSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEU^^FFFFFFFFFFGGHHHHHIIIYJJJKKKKKMMMMM_NOOOOPPQQRRSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTCDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEU^FFFFFFFFGHHHHHHIIYJJKKKKKLMMMM_NOOOOPPQQRSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTBBBBBCCCCCCCCCCCCCCDDDDEEEEEEEE^FFFFFFFGHHHHHIIYJJKKKKLMMMM_NOOOPPQQRSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXXXXXXAAAAABBBBBBBBBCCCCCCDDDEEEEEEU^FFFFFFGHHHHIIYJJKKKKLMMMM_OOOOPPQQRSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT@@@@@@@@@@@@@@@@XXXXABBBBBBCCCCDDDEEEEEE^FFFFFGHHHHIIYJJKKKKLMMM_NOOOPPQQRSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT??????????a@@@@@@@@@@@@@XXAABBBBCCCCDDEEEEEUFFFFFFGHHHIIYJJKKKKMMMMNOOOPPQQRSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT>>??????????????????a@@@@@@@@@XXABBBBCCCDDEEEEEUFFFFFHHHHIIYJKKKKMMMM_OOOPPQQRSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT===========>>>>>>>?????????a@@@@@@XXABBBCCCCDDEEEE^FFFFGHHHHIYJJKKKLMMM_OOOPPQQRSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT<<<<<<<<<<<<<========>>>>???????@@@@@@XXABBBCCCDDEEEE^FFFFGHHHIYJJKKKKMMM_OOOPPQQRSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT;;;;;;;]]]]]]<<<<<<<<======>>>??????a@@@@@XXBBBCCCDDEEEEFFFFGHHHIIYJKKKLMMM_OOOPPQQSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:::::::::::::;;;;;;]]<<<<<<=====>>>?????@@@@@XXBBBCCCDEEEE^FFFFHHHHIYJKKKLMMM_OOOPPQRSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT99999999999999b::::::;;;;]]<<<<<====>>?????a@@@@XABBBCCDDEEEUFFFFGHHHIJJKKKLMMMNOOOPQQRSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT8888888888899999999999b::::;;;]]<<<<===>>>????@@@@@XABBCCCDEEEEFFFFGHHIIJJKKKMMM_NOOPPQRSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT666666667777777888889999999b::::;;]]<<<<===>>????@@@@XXBBCCCDEEEEFFFFHHHIIJJKKKMMM_OOOPQQRSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT44445555555555556677778888999999:::;;;]<<<<===>>???a@@@@XABBCCDEEEEFFFFHHHIYJKKKLMMMNOOPPQRSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT33333333333344444555555677788899999b:::;;]<<<===>>????@@@@XABBCCDEEEEFFFFHHHIYJKKKMMM_OOOPQQSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT222222223333333333334445555567788899999:::;;]<<<===>>???@@@@XABBCCDEEEUFFFGHHIYJJKKLMM_NOOPPQRSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT111111111111112223333333344455556778899999:::;;]<<<==>>???@@@@XABBCCDEEEFFFFHHHIYJKKKMMMNOOPPQRSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT/////////000000111111223333333445556778899999::;;]<<<==>>???@@@@XABCCDDEEUFFFGHHIIJKKKMMM_OOOPQQSSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT...........///////00011111223333344555677889999::;;]<<<==>>???@@@@XBBCCDEEE^FFFHHHIJJKKLMM_OOOPPQRSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,-------\\........////00011112233333455567788999b::;]<<<==>>???@@@XABBCCDEEEFFFGHHIYJKKKMMMNOOPPQRSeTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,---\.....////00111223333445557788999b::;]<<<==>???a@@@XBBCCDEEEFFFGHHIYJKKKMMMNOOPPQRSeTTTTTTTTTTTTTTTTTT++++++++++++,,,,,,,,,--.....///0011122333345556788999b::;]<<<==>???@@@XABCCDEEE^FFFHHHIJJKKMMMNOOPPQRSeTTTTTTTTTTTTTTTTT********+++++++++++,,,,,,--....///001112333344556788999b:;;]<<==>>???@@@XBBCCDEEUFFFGHHIJJKKMMMNOOPPQRSSTTTTTTTTTTTTTTTT)))))))))))))W**++++++++,,,,,-\...///00112233344556788999::;]<<<==>???@@@XBBCCDEEEFFFGHHIJJKKMMM_OOPPQRSeTTTTTTTTTTTTTTT'''((((((((((()))))W*++++++,,,,,-\...///0111233344556788999::;]<<==>???@@@XABCCDEEEFFFGHHIJJKKLMM_OOPPQRSeTTTTTTTTTTTTTT&&&&&&&&&&&'''((((())))W*+++++,,,,,-...///011123334455778999::;;<<<=>>???@@@XBBCDEEEFFFGHHIYJKKLMMNOOPPQSSTTTTTTTTTTTTTT$$$$dd%%%%%&&&&&&'''((())))**++++,,,,-\...//011223334556788999::;]<<==>???@@@XBBCDEEEFFFGHHIYJKKMMMNOOPQQSSTTTTTTTTTTTTT$$$$$$$$$$$$$$d%%&&&&&''((()))**++++,,,,-...//01123333455778999::;]<<==>???@@@XBBCDDEE^FFGHHIJJKKMMMNOOPQRSSTTTTTTTTTTTT""""""""###$$$$$$$$d%&&&&''((()))*++++,,,,-..///0112333455678899b:;]<<==>???@@@XBBCCDEE^FFGHHIJKKKMM_OOOPQRSSTTTTTTTTTTT!!!!!!cc"""""""##$$$$$$%%&&&''(()))*++++,,,,-..//01122333455788999:;;<<==>???@@@XBBCCEEEFFFHHHIJKKKMM_OOPPQRSeTTTTTTTTTT !!!!!c"""""#$$$$$%%&&&'((())*++++,,,-...//0112333455778999:;;<<==>>??@@@XBBCDEEEFFFHHIYJKKKMM_OOPPQSSTTTTTTTTTT !!!!""""#$$$$$%&&&''(())*++++,,,-..//0112333455678999::;]<<=>>??@@@XBCCDEEEFFFHHIYJKKMMMNOOPQRSSTTTTTTTTT !!!c"""#$$$$%%&&'((())*+++,,,-...//012233455678999::;]<<=>???@@@ABCCDEEUFFGHHIJJKKMMMOOOPQRSeTTTTTTTT !!"""#$$$$d&&&'(())W*+++,,,\..//011233455678999::;<<==>???@@@ABCCDEE^FFGHHIJKKKMM_OOPPQSSTTTTTTTT !!c"""#$$$%&&&'(())*+++,,,-..//011233345678999:;;<<==>??a@@XABCCEEEFFFHHIYJKKMMMNOOPQRSSTTTTTTT !!"""#$$$%&&'(())W+++,,,-..//011233345678999:;]<<==>??@@@XBBCDEEEFFFHHIJJKKMM_OOPPQRSTTTTTTT !!""#$$$d%&&'(())*++,,,-..//01123345567899b:;]<<=>>??@@@ABCCDEE^FFGHHIJKKLMMNOOPQRSSTTTTTT``` !!c""#$$$%&&'(())*+++,,-..//01123345577899::;]<<=>???@@XABCCEEEFFFHHIYJKKMM_OOPPQRSTTTTTT !!""#$$$%&&'(())*+++,,-..//01233345578899:;;<<==>??@@@XBBCDEEUFFGHHIJKKLMMNOOPQRSSTTTTTZZ !"""$$$%&&'(())*++,,,-..//01233345678999:;]<<=>>??@@@ABCCDEEFFFHHIYJKKMM_OOPPQSSTTTTTZ !c""#$$d&&'(())*++,,,-../01123335567899::;]<==>??a@@XBBCDEE^FFGHHIJKKLMMNOOPQRSeTTTTZ !!""#$$d&&'(())+++,,,\../01123345578999:;]<<=>>??@@@ABCCEEEFFFHHIJKKKMM_OOPQQSSTTTTZ !!""#$$%&&'(()W+++,,-..//0123334567899::;]<==>??a@@XBCCDEE^FFHHIYJKKMMMOOPPQSSTTTTfZ` !c""$$$%&&'())*+++,,-../01123345578999:;]<<=>???@@XABCDEEEFFGHHIJKKLMMNOOPQRSeTTTfZ !c"#$$$%&&(())*++,,,\.//0123334567899::;<<==>??@@@ABCCDEEFFFHHIJJKKMM_OOPQRSSTTTZ !""#$$d&&'(()*+++,,-../01123345578999:;]<<=>??a@@XBBCDEE^FFHHIYJKKMM_OOPPQSSTTTVVV !!""$$$%&&'())*++,,,..//0123335577899:;]<<=>>??@@XABCDEEUFFGHHIJKKLMMNOOPQRSTTT V !c"#$$d&&'(()*+++,,-../0113334567899::;<<==>??@@@ABCCEEEFFFHHIJKKKMMNOOPQRSeTT Z!!""$$$%&&(())+++,,-../0112334557899b:;]<==>??@@@XBCCDEEFFFHHIJJKKMM_OOPQRSSTT VZ` !""#$$%&&'())*++,,,..//0123345578999:;]<<=>??a@@XBBCDEE^FFHHIYJKKMM_OOPQRSSTT [ !!"#$$$&&'(()*++,,,\.//0123334567899:;]<<=>???@@XBBCDEE^FFHHIYJKKMM_OOPPQSSTT Z!!""$$$%&'(()W+++,,-../0113334567899::;<<==>??@@XBBCDEEUFFGHHYJKKMMMOOPPQSSTT V !""#$$%&&(()W+++,,-../0112334567899::;<<==>??@@XABCDEEUFFGHHYJKKMMMOOPPQSSTT !""#$$%&&'())+++,,-../0112334567899::;<<==>??@@@ABCDEEUFFGHHIJKKMMMOOPPQSSTT !""#$$%&&'())*++,,-../0112334567899::;<<==>??@@@ABCDEEEFFGHHIJKKLMMNOPPQRSTTFTNPP" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0|G3 " 3 E G3 % % $$AA( FthEMF+*@$BB(@C6@@42{>O>??  % TT AALP2% F|EMF++@ *@$BB(@C6@H<. {>O>I>O>??  % TX"%AA"LP. % FEMF++@ *@$BB(@C6@Ar korektiaki >O>>O>>O>@?O>@?O> ?O>h*?O>9:?O>rH?O>YP?O>V?O>d?O>s?O>@oy?O>??  % T(aAA(LhAr korektiaki % FEMF++@ *@$BB(@C6@ parametrai>>7>>>>>>@8 ?> ?>0?>8?>B?>Q?>??  % T"TAA" L`parametrai % FtEMF++@ *@$BB(@C6@@4?@?X?>??  % TTUYAAULP?% FEMF++@ @@4?wF@, {BJtB{BB@$$==_888Fw% % W$=;AF9% % $$AA( F\PEMF+@<0i؇BĊB{BaBhBĊBi؇BĊB@wF( $$=='Fw% % V,:BDM?%%?%% % $$AAFEMF+@@4?wF@4(9B.3C7LC.3C7LCC@$$==_888Fw% % W(w3 3 $% % $$AA( F\PEMF+@<0QC,C7LCtCuGC,CQC,C@wF$$==% % V, ~ % % $$AAFthEMF+@ @H< ACCBHatCmBCCBBC AC@yI3( ( 'Iy% Ld 7 wDIZ?? $$==^t$0T ( % % V0 7XKGXKiX% % $$AA Ld 7 wDIZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+3@ @@4Q8@yI3@H< ACCBHatCmBCCBBC AC@!b !; [HHC99DB@?9821)("!   ##$$*'+(3,4-:0;1A4B5F7F6J4K3Q0R/X,Y+a'b&h#i"qrxy}{ztsk j dc[ZTSMLFD<C ( % Ld8zGIZ?? $$==^t$0T ( UU% ;lX4h`XOHD6?2X(F/O/V26DX4H O X `hl6V}X(OF?}=VUY8?UDl?[V[lD=<>8 % $$AA Ld8zGIZ??% " " F(EMF+4@ @ FtEMF+@H<(@ C{BnC9B C{BmC(@ C3@ *@$B(@mC@*l 3? ]?m 3?]?(|?·u??*?%z?(|?m 3?#z>%z.ޛ*.ޛ·u?.ޛ]?#z>]?m 3?>?ɷɷ @$**?5?!b !; V0?z?1<C  Ql"y0xEPX xE(xEgϿϾξνͽͼ̼̻̺˺˹ʹʸʸɷν̻ɸRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRQQQQQQQQQQQQQQffRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOPPPPPPQQQQQQQQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOPPPQQQQQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNOOOOPPPQQQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRKKKKKKKKKKK^^^LLLMMMMMMMMMMNNNNNNOOOPPQQQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK^^LMMMMMMMMNNNNOOOPPQQQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJKKKKKKKKKK^LLMMMMMMNNNNOOOPQQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR\\\HHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIJKKKKKKK^^LMMMMMMNNNOOPPQQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRFFFFFFFFFFFGGGGGG\\\HHHHHIIIIIIIIJKKKKKK^LLMMMMNNNOOOPQQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEFFFFFFFFFFFFFFGGGG\HHHHHIIIIIIJKKKKKK^LMMMMNNNOOPPQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEFFFFFFFFGGG\HHHHIIIIIIKKKKK^LMMMMMNNOOPQQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRCCCCCCCCCCCWW]DDDDDDDDDDDDEEFFFFFFGGG\HHHIIIIIJKKKKK^LMMMNNNOOPQQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCWDDDDDDDDDEEFFFFFGG\HHHIIIIIKKKKK^LMMMNNNOOPQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAABBBBBBCCCCCCCCW]DDDDDDDEFFFFFGG\HHHIIIIJKKKK^MMMMNNOOPQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR@@@@@@@@@@@@@@@AAAAAAAABBBBCCCCCCC]DDDDDDEFFFFFGG\HHIIIIKKKKKLMMMMNNOOPQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR>>>>>>>>>>>[[[[???@@@@@@AAAAAABBCCCCCCWDDDDDDEFFFFGG\HHIIIIKKKK^LMMMNNOOPQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRd>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>[[[?@@@@@AAAABBBCCCCCWDDDDDDFFFFGG\HHIIIIKKKKLMMMNNNOPQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR=================d>>>>>>>>>>[[?@@@@AAAABBCCCCC]DDDDEFFFFGGHHIIIIKKKK^MMMMNNOPQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR;<<<<<<<<<<<<<==========d>>>>>>>[[??@@@AAABBCCCCC]DDDDEFFFFG\HHIIIJKKK^LMMMNOOPQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR::::::;;;;;;;;;;;;<<<<========>>>>>>>[?@@@AAAABBCCCC]DDDDEFFFG\HHIIIIKKK^LMMNNOOPQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRcccccc:::::::::::::;;;;;;<<<======d>>>>>>[?@@@AAABCCCCCDDDDEFFFGG\HIIIIKKK^MMMNNOOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR888888999999999ccc:::::::;;;;;<<<=====d>>>>>[?@@@AAABCCCC]DDDDFFFFG\HIIIIKKK^MMMNNOOQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR777777777ee888888899999cc:::::;;;;<<<=====>>>>>[?@@@AABBCCCWDDDDEFFFG\HIIIJKKK^MMMNNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR6667777777777777777e88888999cc::::;;;;<<=====>>>>>[?@@AAABCCCCDDDDEFFFG\HIIIJKKKLMMNNOOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR5555555555566666677777777e8888999c::::;;;<<<====>>>>[[@@AAABCCCC]DDDEFFFGHHIIIKKK^MMMNNOPQQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR333333333333444555556666777777e88899cc:::;;;<<====d>>>>[?@@AABBCCCDDDDEFFGGHHIIIKKKLMMMNOOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR1111111122222233333344555666777777888999c:::;;;<<====>>>>[?@@AABCCCCDDDDFFFG\HIIIJKK^LMMNNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR1111111111111111122223333345556677777e88999c:::;;;<<===d>>>[?@@AABCCCCDDDEFFFGHHIIIKKKLMMNNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR/////////0000001111111122233334555667777e8899cc:::;;<<===d>>>[?@@AABCCCWDDDEFFG\HIIIJKK^MMMNOOPQfRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR..........////////0001111111223333455667777e8899c:::;;<<===d>>>[?@@AABCCCDDDDFFFG\HIIIKKKLMMNNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR,,,,-----------..../////00111111223334556677778899c:::;;<<===d>>>[@@AABCCCWDDDEFFG\HIIIKKKLMMNNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRbbbb,,,,,,,,,,,,-----...////00111112233345566777e8899:::;;<<===>>>>?@@AABCCC]DDDFFFGHHIIKKK^MMMNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR************+++b,,,,,,----..////0011112233355667777889c:::;;<<===>>>[?@AABBCCWDDDFFFGHHIIIKK^MMMNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRR)))))))************++b,,,,----..///01111123334566777e889c:::;;<===d>>>[@@AABCCCDDDEFFG\HIIIKK^MMMNOOQQRRRRRRRRRRRRRRRRRR))))))))))))))))********+b,,,,---..///0111122334556777e889c::;;<<===>>>[?@AABCCC]DDEFFG\HIIIKKKLMMNOOQQRRRRRRRRRRRRRRRRR'''''''''Z(((())))))))******+b,,,---..//0011112334566777e899c::;;<<==d>>>?@@ABBCCWDDDFFG\HIIIKKKLMMNOOQQRRRRRRRRRRRRRRRR&&&&&&&&&&'''''''Z()))))))*****+b,,,---.///011112334566777889c:::;;<===>>>[@@AABCCWDDDFFFGHIIIKKKLMMNOOQQRRRRRRRRRRRRRRR$$$$$$%%%%%&&&&&&'''''(()))))*****+,,,---.///01111233456677e889c::;;<===>>>[?@AABCCWDDDFFFGHIIIKKKLMMNOPQQRRRRRRRRRRRRRR######$$$$$$$$$%%%&&&&'''Z()))))****+b,,,--.///01112233556777889c::;;<<==d>>[?@AABCCCDDDFFFGHIIIKK^MMMNOPQQRRRRRRRRRRRRR"""""""""""a###$$$$$%%&&&&'''()))))****+,,,--.///0111233456677e899:::;;<==d>>>?@AABCCCDDDFFFGHIIIKK^MMNNOPQfRRRRRRRRRRRR!!!!!!!""""""""""a##$$$$%%&&&'''())))****+,,,--.//01111233556777889c::;;<===>>>?@AABCCCDDDFFG\HIIIKK^MMNNOPQfRRRRRRRRRRR !!""""""a#$$$$%%&&'''())))****+,,---.//0111233456777889c::;;<===>>>?@AABCCCDDDFFG\HIIJKKLMMNNOQQRRRRRRRRRRR` !""""""#$$$$%&&&''Z()))****b,,--.//0111233456677889c::;;<===>>>?@AABCCWDDEFFG\HIIKKKLMMNOPQQRRRRRRRRRR` !"""""#$$$%%&&''Z))))***+,,,--.//011123356677e89c::;;<===>>>?@AABCC]DDEFFGHHIIKKKMMMNOPQfRRRRRRRRR !""""##$$%%&&''())))***+,,--.//011123355677e89c::;;<==d>>[?@AABCC]DDEFFGHIIIKK^MMNNOPQRRRRRRRRR !""""a#$$%%&&''()))***+,,--.//011123355677e89c::;;<==d>>[@@AACCCDDDFFG\HIIJKKLMMNOPQQRRRRRRRR` !"""a#$$%&&''Z)))***+b,,--./011123355677e89c::;;<==>>>[@@ABCCCDDDFFG\HIIKKKMMMNOPQfRRRRRRR !"""#$$$%&&''()))***+,,--./011123355677889c::;<<==>>>?@AABCC]DDEFFGHIIIKK^MMNOOQQRRRRRRR """"#$$%&&''()))***+,,--./011123356677889c::;<===>>[?@AABCCDDDFFG\HIIKKKLMMNOPQfRRRRRR !"""#$$%%&''Z)))***+,,--./011123356777889::;;<==d>>[@@ABCCWDDEFFGHIIIKK^MMNOOQQRRRRRRY !"""#$$%&&'Z)))***+,,-.//01112345677789c::;;<==>>>?@AABCC]DDFFG\HIIKKKLMMNOPQfRRRRRXXXXY !"""#$$%&&'Z)))***b,,-.//01113345677889c::;<===>>[@@ABCCCDDDFFGHIIIKK^MMNOOQQRRRRRXXY !"""#$$%&&'Z)))***b,--.//01123356677899::;;<==>>>[@AABCC]DDFFG\HIIKKKMMMNOPQRRRRRX !"""#$$%&&'()))**+,,--./01112345677e89c::;<===>>[@@ABCCCDDEFFGHIIIKKLMMNOPQQRRRRX !"""#$$%&''()))**+,,--//01123355677889::;;<==>>>?@AABCCDDDFFG\HIIKK^MMNNOQQRRRR__X !"""#$$&&''())***b,,-.//0112335677e89c::;<===>>[@@ABCCWDDEFFGHIIJKKLMMNOPQRRRRXY !""a$$%&&'Z)))**+,,--./01113355677899::;;<==>>>?@AABCCDDDFFGHIIIKKLMMNOPQQRRR !""#$$%&''())***+,,-.//0112345677e89c:;;<==d>>[@AABCCDDDFFG\HIIKK^MMNNOQQRRR _X` """#$%&&'')))**+,,--./0112335667789c::;<===>>[@@ABCCWDDEFF\HIIKKKMMNNOPQRRR V X !""#$$%&''())***b,--./01112345677889::;;<==>>>?@AACCCDDEFFGHIIJKKLMMNOPQRRR _XY """#$%&&'Z)))**+,,-.//0112335677e89c:;;<==>>>?@AABCCDDDFFGHIIIKKLMMNOPQfRR _ !""#$$%&''())**+,,--./0112335677789c::;<==d>>[@AABCCDDDFFG\HIIKK^MMNOPQQRRTTUU V _` !""a$$%&&'())***b,--./0111335567789c::;<===>>[@@ABCC]DDFFG\HIIKK^MMNOOQQRRT V """#$%&&'()))**+,,-./01112345677899::;<<==>>[@@ABCC]DDEFG\HIIKK^MMNNOQQRRU XY !""#$$&&'Z)))**+,,-.//1112345677889::;;<==>>[?@ABCCWDDEFF\HIIKKKMMNNOQQRRU V !""#$$%&'')))**+,,-.//0112345677889::;;<==>>>?@ABCCWDDEFFGHIIKKKMMNNOQQRRST !""#$$%&'')))**+,,-.//0112345677889::;;<==>>>?@ABCCCDDEFFGHIIKKKLMNNOPQRR !""#$$%&''())**+,,-.//0112345677889::;;<==>>>?@ABCCCDDEFFGHIIJKKLMNNOPQRR" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0|4GG% % $$AA( FthEMF+*@$BB(@nC6@@43B>O>??  % TT!%AA! LP3% F|EMF++@ *@$BB(@nC6@H<. >O>>O>??  % TX'*AA' LP. % FEMF++@ *@$BB(@nC6@ Ar pavyko >O>s>O>2 ?O>?O> ?O>@0?O>@>?O>@/M?O>@h[?O>:k?O>??  % T-\AA- L`Ar pavyko % F EMF++@ *@$BB(@nC6@autentifikuotis7u>>?>>>>>>T>>{?>b ?>?>?>@ ?>@&/?>>?>N?>V?>]?>??  % TZAALlautentifikuotis% FtEMF++@ *@$BB(@nC6@@4?;k?>??  % TT]aAA]LP?% FEMF++@ @@4?wF@, {BATC{BfC@$$==_888Fw% % W$=AE a% % $$AA( F\PEMF+@<0i؇BldC{BnChBldCi؇BldC@wF( $$=='Fw% % V,:D?MM?M% % $$AAF4(EMF+ @$YPB-[CALA( $$=='% % V04IB B B % % $$AAFEMF+*@$BB/B%UC6@\PTaip->Q>Gs>Q>G>Q>>Q>??  % Td5HAA5LTTaip% FL@EMF++@ @ @$yI38A{BjBbB( ( 'Iy% LdQqQ[9IZ?? $$==^t$0T ( % % LdRqu??% % $$AA LdQqQ[9IZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+@H<8A CB CB{B8A{B8A C3@ @@4Q8@yI3@H<8A CB CB{B8A{B8A C@!b !; [P PttPPRrrRR<C ( % LdPsP_=IZ?? $$==^t$0T ( UWUw% ;Y8u  5u5=^X(^hu6 X(-7767X(7- 6uX(h^^=<>Ps % $$AA LdPsP_=IZ??% " " F(EMF+4@ @ FtEMF+@H<݌AJCOBJCOBaB݌AaB݌AJC3@ *@$B݌AJC@*? z??z? ?4m>??*?C?~% ?~%?~%=C*4m>?z?=z??>?ɷɷ @$**9w??!b !Mm Q,MlK];P  ];(];eϿξνͽͼ̻̻˺˹ʸʸɷ̼̺ʹνϾɸGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFFFFFFFFFFFFFFcGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDDDWWWWWWWWWWEEEEFFFFFcGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGTTTCCCCCCCCCCCDDDDDDDWWWEEEFFFFcGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGTTTAABBBBBVVVVCCCCCCCCCDDDDWWWEEFFFcGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGTTTAAAAAAAAAAAAAAAAABVVCCCCCCDDDWWWEEFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGTTT@@@@@@@@@@@@@@@MMAAAAAAABVCCCCCDDDWWEEFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGTTT>>>>]]]]??????@@@@@@@@MAAAAAAVVCCCCDDWWEEFFcGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPPP============>>>>>]????@@@@@@AAAAABVCCCDDDWWEFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGTTT<<<<<<<<<>>>???@@@@@MAAAAVCCCCDDWEEFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGTTT;;````<<<<<<<<<<<<>]??@@@@@AAAAVCCCDDWWEFFcGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGTTT;;;;;;;;;;;;;;;;`<<<<<<<>>??@@@@AAAAVCCCDDWWEFcGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPPP::::::::::::UUUU;;;;;;`<<<<<>??@@@@AAABVCCDDWWEFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGKKKaaaaaaaa9999999::::UUU;;;;;`<<<<>]?@@@MAAAVCCCDWWEFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGTTT8888888888888TTaa9999::::U;;;;;`<<<>??@@@AAABCCCDDWEFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGTTT777777777L8888888888Taa999:::UU;;;`<<<]?@@@MAABCCCDDWEFcGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGTTT66666666777777777L8888888Ta999::UU;;;;<<<<===>>?@@@MAAAVCCDWWEFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGKKK44455555555556666777777888888Ta99:::U;;;`<<>??@@MAABCCCDWEFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFFF_____4444444444555566677777L8888Ta99::UU;;;<<??@@MAAVCCDDWEFcGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGTTT22222222333333_44444455566677778888Ta99::U;;;<<<<===>??@@AAAVCCDWWFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGTTT1111111111^^22222333_44445556677778888T99::U;;;<<<<==>>?@@@AAACCDDWEFcGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOPP000000000011111111222233_44445566777L888Ta99:U;;;`<]?@@MAAVCCDWEFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFFG.......//KKKKK00011111^22233_44455667778888a99:U;;;<<??@@AABCCDDWEFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBBB,,,------....../KKK0001111^2233_4445567778888a99:U;;;<<<==>>?@@MAAVCCDWEFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGTTT,,,,,,,,,,,,,,---....KKK00111^2233444556777L888a9::U;;`<?@@@AAVCCDWEFcGGGGGGGGGGGGGGGGGGTTT*********++++,,,,,,--.../KK00111^223_44556677L88Ta9::U;;<<<==>]?@@AABCCDWEFcGGGGGGGGGGGGGGGGGKKM((((((())))*****++,,,,,--...KK01111223_44556777888T99:U;;`<?@@AAACCDDWFFGGGGGGGGGGGGGGGGCCC'''''''''(((((())****+,,,,,-../K00111223_44556777888a9::;;;<<<==>?@@MAAVCDDWFFGGGGGGGGGGGGGGG>>>&&&&&&&\\dd'''''((())***++,,,--..KK0111223_4455677L88T99:U;;<<<==>?@@@AAVCDDWFFGGGGGGGGGGGGGGTTT%%&&&&&&&&&&&&\\''''((()***+,,,,-..KK0111223_4456777888a9:U;;`<<==>]?@@AAVCDDWFFGGGGGGGGGGGGGTTT%%%%%%%%%%%%%&&&&&&\'''((()***+,,,-../K01112334455677888a9::;;`<]?@@AAVCDDWFcGGGGGGGGGGGGHHH########$$S%%%%%%%&&&&\d''((()**+,,,-..KK011^23_445677L88T9::;;;<]?@@AAVCDWEFcGGGGGGGGGGG???""""""""""####$S%%%%%&&&&\'''(()**+,,,-..K0111233445677788T99:U;;<]?@@AACCDWEFGGGGGGGGGGG9b: !!!""""####S%%%%&&&&d''(()**+,,,-./K011223445567788T99:U;;<]?@MAACCDWEFGGGGGGGGGGTTT !!"""###S%%%%&&&\''(()**+,,-..K011^23_45567788T99:U;;<?@@AABCCDWFFGGGGGGGGGPQR[ !"""##$S%%%&&&d''((**+,,,..K001123_44567788T99:U;;<<==>?@@AAVCDDWFcGGGGGGGGEEE[ !""###S%%%&&&''(()**,,,-./K01123_44567788T99:;;`<<==>?@@AAVCDWEFGGGGGGGG;]?@@AAVCDDEFcGGGGGGTTTYRR !""##S%%&&&\'(()*+,,-..K01123_45567L88a9:U;;<<==>?@@AACCDWEFGGGGGGM_NYR !""##%%%&&\''()*+,,-..K01123_4567788899:;;<<<==]?@MABCCDWFcGGGGG@XARR !"##S%%&&\''()*+,,-..K01^2344567788T9:U;;<?@@AAVCDWEFGGGGG788RR[ !"##S%%&&\''()*+,,-./01122344567788a9:U;`<<==>?@@AACCDWFcGGGG///YR !""#S%%&&\''()*+,,-.K01123_4567788T9::;;<?@@AAVCDWEFGGGGTTTR[ !""#S%%&&\'((**+,,..K0112344567788a9:U;;<<==>?@MABCCDWFGGGGJKKXXXXR[ !""#S%%&&d'((**,,-./K1122_45567L889::;;<?@@AACCDWEFGGG>??JJJXXR[ !"##S%%&&''()*+,,-.K0112344567788a9:U;`<<==]@@AAVCDWEFGGG233QQQQJXR[ !"##%%&&\'((**,,,..K01^2_4557788T9:U;;<<==>?@@AACCDWFcGG+++PPQQJJXR[ !"#$%%&&d'()*+,,-.K0112344567788a9:;;<?@@AAVCDWEFGGTTTPQJXR !""#S%%&&''()*+,-./K1123_4567788T9:U;;<<==]@@AAVCDWEFGGGHH QJXR !"#$%%&&d'()*+,,-.K011234456788T9:U;;<<==>?@MABCDDEFGG;]< QJX[ ""#S%&&\'((**,,-.K0112344567788a9:;;<?@@AACCDWFcG../ PQJXR !"#S%%&&''()*+,,./K1123_4567788a9:U;<?@@AACCDWEFG&&&N PQJX !"##%%&&\'()*+,,..K01^2_4567788T9:U;`<<==]@@AAVCDWEFGTTTZ QJR[ ""#%%&&\'((*+,,-.K011234456788T9:U;;<<==]?@AAVCDWEFGE^FIN QJXYR !"#S%%&&''(**,,-.K0112344567L8T9:U;;<<==>?@MAVCDWEFG899N O PQJR !"#S%%&&''(**,,-.K0112344567L8T9:U;;<<==>?@MAVCDWEFG+++HHI J !"#$%%&&''()*,,-.K0112344567L889::;;<<==>?@MABCDDEFG!c" !"#$%%&&''()*+,-./011234456778899:;;<<==>?@@ABCCDEFGSTT" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0IoOOO% % $$AA( FthEMF+*@$BB݌AaB6@@41>>>??  % TT Z"gAA eLP1% F|EMF++@ *@$BB݌AaB6@H<. ]>>!}>>??  % TX&Z)gAA&eLP. % FtEMF++@ *@$BB݌AaB6@@4U^>>??  % TT,Z1gAA,eLPU% FEMF++@ *@$BB݌AaB6@ ~klausos t>>>>X>>>>O?>@!?>@Z,?>,eJ?>??  % T4Z\gAA4e L`~klausos % FEMF++@ *@$BB݌AaB6@~urnalizavimas`=a>$>a>c>a>߄>a>>a>&>a>>a>m>a>>a> ?a>?a>@L!?a>8?a>H?a>??  % Tg`tAArLh~urnalizavimas % FEMF++@ @@4?wF@, {BJC{Bn C@$$==_888Fw% % W$=AO% % $$AA( F\PEMF+@<0i؇B91C{BChB91Ci؇B91C@wF( $$=='Fw% % V,:D?" ?% % $$AAFEMF+@@4?wF@4(9B C7LC C7LCC@$$==_888Fw% % W(w $% % $$AA( F\PEMF+@<0QC,C7LCtCuGC,CQC,C@wF$$==% % V, ~ % % $$AAFthEMF+@ @H<G@ACCBB˫CmBCCBB4CG@ACC@yI3( ( 'Iy% Ld W WuZIZ?? $$==^t$0T ( % % V0 WA[zA[A% % $$AA Ld W WuZIZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+3@ @@4Q8@yI3@H<G@ACCBB˫CmBCCBB4CG@ACC@!b !; [ql V V VFXDYB[@\>^<_9b7c5e3f0i.j,l*m(o&p#s!tvwz{}~ !#&(*,.03579<>@BDFGGIKNPRTVX[]_adfhjlnqsuwy{~~{yw}u|szqynvlujshrfpdoal_k]i[hXeVdTbRaP_N^K[IZGXFX<C ( % Ld V Vx]IZ?? $$==^t$0T ( ]UU% ;SX4NHA93.6LhX(Ua`aih6.X43 9 A HNS6iX(` U L=iY8L.SLiS.=<> V % $$AA Ld V Vx]IZ??% " " F(EMF+4@ @ FtEMF+@H< @*CB/C9B*CB_C @*C3@ *@$B¸ @_C@*^o? ??^o???OV?Q_q?@*@v@D޿OV?D޿^o?D޿mpI>v;*;Q_q?;??mpI>??^o?>?ɷɷ @$**9? /r?!b !; V0@Rz@<C  Q,SyPv[P* v[(v[iϿξνͽͼ̻̺˺˹ʹʸʸɷ̼Ͼ̻νɸQQhhhhhhhhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRQQQQQQQQQQQQQQQQQhhhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOPPPPQQQQQQQQhhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOPPPQQQQQQhhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNOOOOOPPQQQQQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRLLLLLMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNOOOOOPPQQQQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRKKKKKKKKKKccccLLLLMMMMMMMMMMNNNNOOOOPPQQQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKccLLLMMMMMMMMNNNOOOOPPQQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJJJJJJJJJJJJJJXKKKKKKKKKKKcLLLMMMMMMNNNNOOOPPQQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJXKKKKKKKKcLLMMMMMMNNNOOOPPQQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRgggggggIIIIIIIIIJJJJJJJJJJJXKKKKKKKcLLMMMMMNNNOOOPQQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGHHHHHHHHHHgggIIIIIJJJJJJJJJXKKKKKccLMMMMMNNNOOOPQQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHgIIIIJJJJJJJJKKKKKKcLMMMMMNNNOOPPQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRFFFFFFFFF_____GGGGGGGGGGHHHHgIIIIJJJJJJXKKKKKcLMMMMMNNOOPPQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRFFFFFFFFFFFFFFFFFFF___GGGGGGGHHHgIIIJJJJJJXKKKKcLLMMMMNNOOOPQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEfFFFFFFFFFFFFF___GGGGGGHHHgIIIJJJJJXKKKKcLMMMMNNOOOPQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEfFFFFFFFFF__GGGGGGHHggIIJJJJJKKKKKLMMMMNNNOOPQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEfFFFFFFFF__GGGGGHHgIIJJJJJXKKKKLLMMMNNNOOPQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDEEEEEEEEEfFFFFFFF_GGGGGHHgIIJJJJJKKKKcLMMMMNNOOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCDDDDEEEEEEEEFFFFFFF_GGGGHHHgIIJJJJKKKKcLMMMNNOOPQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR@AAAAAAAWWWWWBBBBBBBBCCCCCCDDDEEEEEEfFFFFFF_GGGGHHgIIJJJJKKKKcLMMMNNOOPQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR@@@@@@@@@@@@@@@AAAWWBBBBBBCCCCCDDEEEEEEfFFFFF__GGGHHgIIJJJJKKKKLMMMMNNOOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AAWWWBBBBCCCCDDDEEEEEFFFFFF_GGGHHgIIJJJJKKKKLMMMNNOOPQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR>>>>>>>>>>>>>>?@@@@@@@@@@@@AWWBBBBCCCDDDEEEEEFFFFF_GGGGHgIIJJJJKKKcLMMMNNOOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR=====eeee>>>>>>>>>>>?@@@@@@@@@AWWBBBBCCCDDEEEEEfFFFF_GGGGHgIIJJJXKKKcLMMMNOOPQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR<<<<<<<<<<======e>>>>>>>>>@@@@@@@@AWBBBBCCCDDEEEEfFFFF_GGGGHgIJJJJKKKKLMMMNNOOQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR;;;;;;;;;<<<<<<<<<====e>>>>>>?@@@@@@@AWBBBCCCDDEEEEfFFFF_GGGHHgIJJJJKKKcLMMNNOOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR;;;;;;;;;;;;;;;;;<<<<<<===e>>>>>>@@@@@@AWWBBBCCDDEEEEEFFFF_GGGHHIIJJJXKKcLMMMNNOPQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR9999999999::::;;;;;;;;<<<<<===e>>>>>@@@@@@AWBBBCCCDEEEEfFFFF_GGGHgIJJJJKKKLMMMNNOOQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR888888888888999999::;;;;;;;<<<<==e>>>>?@@@@@AWBBBCCCDDEEEfFFF_GGGHHIIJJJKKKcLMMMNOOPQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR7777777777d888888889999::;;;;;<<<<==e>>>>?@@@@@WWBBCCCDEEEEFFFF_GGGHgIJJJXKKKLMMMNOOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR777777777777777777888888999::;;;;<<<<==>>>>?@@@@@WWBBCCDDEEEEFFFF_GGHHIIJJJKKKLMMMNNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR556666666666677777777778888999::;;;;<<<==e>>>>@@@@@WBBBCCDDEEEfFFF_GGGHgIJJJKKKcMMMNNOPQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR44445555555555666667777777d888899::;;;;<<<=e>>>>@@@@@WBBCCCDEEEEFFF_GGGHgIJJJXKKcLMMNNOOQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR333333333333334555556666777777888899:;;;;<<<==>>>>@@@@AWBBCCDDEEEFFFF_GGHHIIJJJKKcLMMNNOOQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR111122222233333333345555666777777888999:;;;<<<==>>>?@@@@AWBBCCDEEEEFFF_GGGHIIJJJKKKLMMMNOOQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR11111111111111122333333355556677777d88899:;;;<<<=e>>>@@@@@WBBCCDDEEEFFFFGGGHgIJJJKKKLMMMNOOQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRbbbbb00011111111111122333334555667777788899:;;;<<<=e>>>@@@@AWBBCCDEEEfFFF_GGHgIJJJKKKLMMMNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR///////////bbbb111111111223333455666777788899:;;;<<==>>>?@@@@WBBCCDEEEfFFF_GGHgIJJJKKKLMMNNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR*......../////////bbb1111111223333555667777d8899:;;;<<==>>>@@@@ABBCCDDEEEFFF_GGHHIJJJKKKLMMNNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR-----------....///////b011111122333355667777d889:;;;<<<=>>>?@@@AWBBCCDEEEFFF_GGHHIJJJKKKLMMNNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR,,,,,,,,,--------.../////bb11111123333556677778889:;;;<<=e>>>@@@@WBBCCDEEEFFF_GGHHIJJJKKKLMMNNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR+++aaaa,,,,,,,,,-----...////bb1111123333556677778899:;;<<==>>>@@@@WBBCCDEEEFFF_GGHgIJJJKKKLMMNNOPQhRRRRRRRRRRRRRRRRRRR**********++++,,,,,,-----..////b01111233335566777d889:;;;<<=e>>@@@@WBBCCDEEEFFF_GGHgIJJJKKKLMMNOOQQhRRRRRRRRRRRRRRRRRR****************+++,,,,,----..///bb11112233355677778899:;;<<=e>>?@@@ABBCCDEEEFFF_GGHgIJJJKKcMMMNOOQQRRRRRRRRRRRRRRRRRR)))))))))))*********++a,,,,---..////b111123334556777d889:;;<<==>>>@@@AWBCCDEEEFFF_GGHgIJJJKKcMMMNOPQQRRRRRRRRRRRRRRRRR)))))))))))))))))*******+a,,,----.////b111123335567777889:;;;<==>>>@@@AWBCCDEEEFFF_GGHgIJJXKKLMMNNOPQhRRRRRRRRRRRRRRRR'''''''^^((()))))))))******+,,,,---.///b0111123345667778899;;;<<=>>>@@@AWBCCDEEEFFF_GGHIIJJKKKLMMNNOPQhRRRRRRRRRRRRRRR&&&&''''''''''^(()))))))*****+a,,,---.///b01112333556777d899:;;<<=>>>@@@ABBCCDEEEFFF_GGHIJJJKKcLMMNOOQQRRRRRRRRRRRRRRR&&&&&&&&&&&&&'''''^(())))))****++,,,---.///b1111233556677d889:;;<<=>>>@@@ABBCCDEEEFFFGGHHIJJJKKcMMMNOPQhRRRRRRRRRRRRRR$$$$$$$%%%%&&&&&&'''''(()))))*****+,,,--..//b01112334566777889:;;<<=>>>@@@ABBCCDEEfFF_GGHgIJJXKKLMMNNOPQhRRRRRRRRRRRRR###$$$$$$$$$$%%%&&&&&''''()))))****+a,,---.///b1112333556777889:;;<<=>>>@@@ABBCDDEEFFF_GGHgIJJKKKLMMNOPQQRRRRRRRRRRRRR""""""""####$$$$$$%%&&&&'''^())))****+a,,--..//b1111333556777889:;;<<=>>>@@@WBBCDEEEFFF_GGHIJJJKKcMMNNOPQhRRRRRRRRRRRR""""""""""""""##$$$$$%%&&&'''^())))****+,,---.///0111233556777889:;;<<=>>?@@@WBCCDEEEFFFGGHgIJJXKKLMMNOOQQRRRRRRRRRRRR !!!!!!!!"""""""""##$$$$%&&&'''^())))***+a,,--.///b111233556777889:;;<<=>>@@@AWBCCDEEEFF_GGHgIJJKKcLMMNOPQQRRRRRRRRRRR !!!"""""""##$$$%&&&&''())))****+,,--.///b111233556777889:;;<=e>>@@@ABBCCDEEFFF_GGHIJJJKKcMMNNOPQhRRRRRRRRRR !!"""""##$$$%%&&'''())))***+,,---.//b111233556777889;;<<=>>>@@@WBBCDEEEFFFGGHgIJJXKKLMMNOPQQRRRRRRRRRR !!"""""#$$$%&&&''^()))***+a,,--.//b11123355677d89:;;<<=>>>@@@WBCCDEEfFF_GGHIJJJKKcMMNNOPQRRRRRRRRRR !"""""#$$$%&&&''()))****a,,--.//b11123355677d89:;;<<=>>@@@ABBCCDEEFFF_GHHIJJXKKLMMNOPQQRRRRRRRRR]]]] !"""""#$$%%&&''^))))***+,,--.//b11123356677889:;;<=e>>@@@WBBCDEEEFF_GGHgIJJKKcMMNNOPQRRRRRRRRR] !""""#$$$%&&''^()))***+,,--.//b11133356777889:;<<=>>>@@@WBCCDEEFFF_GGHIJJXKKLMMNOPQhRRRRRRRR\\\\] !""""#$$%&&&''()))***+,,--.//b1113345677789:;;<<=>>@@@ABBCDEEEFFFGGHgIJJKKcMMNNOQQRRRRRRRR\\\] !!"""#$$$%&&''()))***+,,--.//01123355677889:;;<=e>>@@@WBCCDEEFFF_GGHIJJXKKLMMNOPQhRRRRRRR\ !"""##$$%&&''()))***a,,-.//b11123356777889;;<<=>>?@@ABBCDEEEFF_GGHIJJJKKcMMNNOQQRRRRRRR\ !""""#$$%&&''()))***,,--.//b1113345677d89:;;<==>>@@@WBCCDEEFFF_GHgIJJKKKLMMNOPQhRRRRRR\ !"""#$$%&&''()))**+,,--.//b1123355677889:;;<=>>?@@ABBCDEEEFF_GGHIJJJKKLMMNOOQQRRRRRR\\] !"""#$$%&&''())***+,,--.//1112335677789:;;<==>>@@@WBCCDEEFFFGGHgIJJKKcMMNNOPQRRRRRR`\ !"""#$$%&&'^)))***+,,-.//b1113345677889:;<<=>>?@@ABBCDEEEFF_GGHIJJJKKLMMNOPQhRRRRR`\] !"""#$$%&''()))***,,--.//0112335677789:;;<=e>>@@@WBCCDEEFFFGGHgIJJKKcMMNOOQQRRRRR[[[[[`\] !"""#$%&&''()))**+,,--//b1113345677889:;<<=>>@@@ABBCDEEfFF_GGHIJJKKcMMMNOPQRRRRR[[` !""#$$%&&''())***a,--.//b112335677789:;;<=e>>@@@WBCDEEEFF_GGHIJJJKKLMMNOPQhRRRR[[`\ """#$$%&&'^)))**+,,--./b1113355677889;;<<=>>@@@WBCCDEEFFFGGHgIJJKKLMMNOOQQRRRR[\ !"""#$$&&''())***+,--.//0112335677789:;;<=>>?@@ABBCDEEfFF_GHgIJJKKcMMNNOQQRRRR[`\] !"""$$%&&'')))**+,,--//b1113355677889;;<==>>@@@WBCDEEEFF_GGHIJJXKKLMMNOPQRRRRVZ[ !""#$$%&''())***+,--.//0112335677889:;<<=>>@@@WBCCDEEFFFGGHIJJJKKLMMNOPQhRRRZ[ !"""#$%&&'^)))**+,,--//b112335677789:;;<=>>?@@ABBCDEEFFFGGHgIJJKKLMMNOPQhRRR[YYYY[\ !""#$$%&''())***a,--.//1113355677889;;<=e>>@@ABBCDEEfFF_GHgIJJKKcMMNNOQQRRR..YV[\ !"""#$%&&'^)))**+,,-.//0112335677889;;<<=>>@@@WBCDEEEFF_GGHIJJXKKLMNNOQQRRR=> YZ[` !""#$$&&''())**+,,--//b112335677d89:;<<=>>@@@WBCCDEEFFFGGHIJJXKKLMMNOPQRRR U YV[\] !"""$$%&''())***a,--./b111335677789:;;<=>>?@@ABBCDEEFFFGGHIJJJKKLMMNOPQhRR V """#$%&&'^)))**+,--.//1113345677889;;<=e>?@@ABBCDEEFFFGGHgIJJKKLMMNOPQhRR,, U V[\ !""#$$&&'')))**+,,-.//b112335677889;;<=e>>@@ABBCDEEfFF_GHgIJJKKcMMNOOQhRR<= Z\ !""#$$%&''())***,,--//b112335677889;;<<=>>@@@WBCDEEEFF_GGHIJJKKcMMNOOQQRRNTTT [ """#$%&&'())***a,--//b112335677d89:;<<=>>@@@WBCCDEEFF_GGHIJJKKcMMNNOQQRR YV`\ !""#$%&&'^))***a,--./b111335677789:;;<=>>@@@WBCCDEEFF_GGHIJJXKcMMNNOQQRR,,T U [\] !""#$%&&'^)))**+,--.//111335577789:;;<=>>@@@WBCCDEEFF_GGHIJJXKKLMMNOPQRR<=T YZ[ !""#$$&&'')))**+,,-.//111335567789:;;<=>>@@@WBCCDEEFFFGGHIJJXKKLMMNOPQRR T U V !""#$$%&'')))**+,,-.//011235567789:;;<=>>?@@WBCCDEEFFFGGHIJJXKKLMMNOPQRR !""#$$%&''())**+,,-.//011234567789:;;<=>>?@@ABCCDEEFFFGGHIJJJKKLMMNOPQRRS !""#$$%&''())**+,,-.//011234567789:;;<=>>?@@ABBCDEEFFFGGHIJJJKKLMMNOPQRR !""#$$%&''())**+,,-.//011234567789:;;<=>>?@@ABBCDEEFFFGGHIJJJKKLMMNOPQRR" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0O|ff% % $$AA( FthEMF+*@$BB @/C6@@44=>??  % TTjwAAuLP4% F|EMF++@ *@$BB @/C6@H<. >>>Y^>>??  % TXjwAAuLP. % F4(EMF++@ *@$BB @/C6@Ar gali vartotojas }>>>>޷>>>>O>>y?>@ ?>?>?>=&?>6?>??>nG?>@W?>'_?>@n?>Ku?>`?>ઉ?>??  % TjmwAAuLtAr gali vartotojas % FEMF++@ *@$BB @/C6@h\gail z=>/>>Kn>>Ƀ>>l>>??  % Tlw!AALXgail % FEMF++@ *@$BB @/C6@pdmatyti:>>>>A>>>> ?>?>??  % Tp$w>AA$LXmatyti % FEMF++@ *@$BB @/C6@ tikrinam ?>#?>+?>@2?>@R@?>@I?>P?>_?>o?> ?>?>??  % TAwoAAA Ld tikrinam % FEMF++@ *@$BB @/C6@h\fail3>@!?>@!?R?@!?@?@!??@!???  % Tl3EAA3LXfail% FtEMF++@ *@$BB @/C6@@4?+?@!???  % TTGKAAGLP?% FEMF++@ @@4?wF@<0{BmC{BICBICB%C@$$==_888Fw% % W,=/BL% % $$AA( F\PEMF+@<0׉BlCB/ClBlC׉BlC@wF( $$=='Fw% % V,;HEROO% % $$AAF4(EMF+ @$ XTB>CALA( $$=='% % V05:JHRRuuR% % $$AAFEMF+*@$BBJ-BC6@\PTaip->Q>Gs>Q>G>Q>>Q>??  % Td69IFAA6DLTTaip% FEMF++@ @@4?wF@4(9B*C7LC*C7LCC@$$==_888Fw% % W(w| $% % $$AA( F\PEMF+@<0QC,C7LCtCuGC,CQC,C@wF( $$=='Fw% % V, ~ % % $$AAF@4EMF+@ @$yI3:#CJCBbB( ( 'Iy% Ld_9IZ?? $$==^t$0T ( % % Ld4 ??% % $$AA Ld_9IZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+@H<:#CQDۀCQDۀCJC:#CJC:#CQD3@ @@4Q8@yI3@H<:#CQDۀCQDۀCJC:#CJC:#CQD@!b !; [P   <C ( % Ld c=IZ?? $$==^t$0T ( uUwU% ;K Y84 ~ ~  !4 !K = X( ' 4 6X()33 63 X(3 ) 64 X('  =<> % $$AA Ld c=IZ??% " " F(EMF+4@ @ FtEMF+@H<CD |CD |CtCCtCCD3@ *@$BºCD@*? G??G? ?oLF??*?šK?E ?E?E=šK*oLF?G?=G??>?ɷɷ @$**??!b ! Qa;P a;(a;dϿϾξνͽͼ̻̺˺˹ʹʸʸɷ̻ɸν̼KKKKKKKKKKYYYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIJJJKKKKKKKYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGHHHHHHHHHHHIIIIIIJJKKKKYYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLFFFFFFGGGGGGGGGGGGGHHHHIIIIJJKKKYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL>EEEEEEEEEEEEEEXXXFFGGGGGGHHHHIIIJKKKKYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLDDDDDDDDDDDDDaaEEEEEEEXXFGGGGGHHHHIIIJKKYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL>CCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDEEEEEEXFFGGGGHHHIIJKKKYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAABBBBBB`CCCCCDDDDDDDEEEEEXFGGGGHHIIIJKKYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL????@@@@@@AAAAAAAAABBB`CCCCDDDDDaEEEEXFGGGHHHIIKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL??????????????????@AAAAAABBB`CCCDDDDaEEEXFGGGHHIIJKKYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL=>>>>>>>>>>>>>>>_????????@@AAAABB`CCCDDDDEEEXFGGGHHIIJKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL=========QQQQQ>>>>>>>>_??????@AAAABB`CCDDDDEEEXFGGGHHIJKKYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL><<<<<<<<<<<<======QQQ>>>>>>_?????@AAAABBCCDDDDEEEXGGGHHIIKKYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL:::::::::;;;;]]]<<<<====QQQ>>>>>?????@AAAB`CCDDDaEEXFGGHHIIJKYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL>9^^^^:::::::::::::;;;]<<<<===QQ>>>>_????@AAAB`CCDDDEEEFGGHHIIKKYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL9999999999999999^:::::::;;]<<<===QQ>>>_????AAABBCCDDDEEEFGGHHIIKKYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL8888888888UUUUU9999999^:::::;;]<<<==QQ>>>_???@AAABCCDDDEEEFGGHHIJKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL777777777777778888UUUU99999:::::;]<<<==QQ>>>????AAAB`CDDDEEEFGGHHIJKYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLPPPPPPPPPPP6667777778888UU99999::::;;]<<==Q>>>_???@AAB`CDDDEEXFGGHIIKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL444444444555555PPP6667777888UU9999::::;]<<==QQ>>_???@AAB`CDDDEEXGGHHIJKYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL>333333444444444445555PP66777788UU9999::::;]<<=QQ>>>???@AABCCDDaEEFGGHIIKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLTTTTT22222223333444444555PP66777888U999^:::;]<<==Q>>>???AAABCCDDEEXGGHHIJKYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL>WWWW1111111111T22223344444555PP677788UU999:::;;<<==Q>>_???AAB`CDDaEEFGGHIIKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL0000000000000WW11111T22334444455PP677788U999::::;<<=QQ>>_??@AABCCDDEEXGGHHIKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL...../////000000000W1111T2233444455P667788U999^::;]<<=Q>>>???AAB`CDDaEEFGHHIJKYLLLLLLLLLLLLLLLLLL--------.......//000000W1111223344455PP67788UU99:::;]<==Q>>_??@AABCCDDEEFGGHIJKYLLLLLLLLLLLLLLLLLH++++++,,,,,,,---....//00000W111223344455P67788U999:::;<<=Q>>>???AABCCDDEEXGGHIIKYLLLLLLLLLLLLLLLL*ZZZZZZ\\++++++,,,,--.../00000W11123344455P67788U999::;]<==Q>>???AAB`CDDEEXGGHIIKYLLLLLLLLLLLLLLL>*************ZZ\++++,,,-.../0000011122344455P67788U99:::;<<=Q>>_??@AABCDDaEXGGHIIKYLLLLLLLLLLLLLL)))))))))))*******ZZ+++,,,-.../0000W112234445PP6778U999::;]<=QQ>>??@AABCDDaEXGGHIIKYLLLLLLLLLLLLL>'''''bb((()))))))*****Z\++,,,-../0000W112234445P67788U99:::;<==Q>>???AABCDDaEXGGHIIKYLLLLLLLLLLLL&&&&&&&&''''''(()))))****Z\++,,-.../000W112334455P6778U99^::;<<=Q>>???AABCDDaEXGGHIJKYLLLLLLLLLLL$$$$$$%%%%&&&&&'''b())))****Z++,,,-../000111234445P6778U999::;]<=Q>>???AABCDDaEXGGHIJKLLLLLLLLLLL""######$$$$$%%&&&&'''())))***Z\++,,-./000W11233445PP7788U99::;]<=Q>>???AABCDDEEFGGHIKKLLLLLLLLLLH@""""""""""""##$$$$%&&&'''()))****\+,,-../000111234455P6788U99::;]<=Q>>??@AABCDDEEFGHHIKYLLLLLLLLL !!"""""""#$$$%&&&''()))***Z++,,-../00W11234445P6778U99::;]<=Q>>??@AB`CDDEEFGHIIKYLLLLLLLL>c !"""""#$$$%&&''b)))***Z++,,../00011234445P6778U99::;<<=Q>>??@ABCCDaEXGGHIJKLLLLLLLL@c !""""#$$%&&''()))***\+,,-./00011T23445P6778U99::;<==Q>_??AABCDDEEXGGHIKYLLLLLLL>c """"#$$%&&''())***Z++,-..000W1T23445P6788U99::;<=Q>>_??AABCDDEEFGHIJKLLLLLLL !"""#$$%&&'b)))**Z++,-../00W1T23445P678U99^::]<=Q>>??@ABCCDaEXGGHIJKLLLLLLOc !"""#$$&&''())***\+,,../00W1T24445P778U99::;]<=Q>>??AABCDDEEFGHHIKYLLLLL`Oc !""#$$%&''())***\+,,../0011234455P778U99::;<==>>???AA`CDDEXGGHIJKLLLLLAO !"""#$%&&'b))***\+,,..0001123445P6778U9^::]<=Q>>??@ABCDDEEFGHHIKYLLLL[ """#$$&&'b))***\+,-./0001123445P678U99::;<<=Q>_??AABCDDEXGGHIKKLLLL>SSSSS[ !""#$$&&'b))***++,-./00W1T24455P778U99::;<=Q>>??@ABCDDEEFGHIJKLLLL SSOc !""#$$&&'())**Z++,-./001123445P678899::;<<=Q>_??AA`CDaEXGGHIKYLLL>S[c !""#$%&&'())**Z+,,..0001123445P778U99::]<=Q>>??AABCDDEEFGHIJKLLLSOc !""#$%&''))***++,-./00W123445P678U99::;<==>>??@ABCCDaEFGHIIKYLLSO !""#$%&'b))**Z+,,..0001123445P778U9^::]<=Q>>??AABCDDEXGGHIKYLL@FRO ""#$$&&'())**\+,-./001123445P678U99::;<=Q>>??AABCDDEEGGHIJKLL=ANNNRS !""#$%&'b))**Z+,,..00W1T2445P678899::;<=Q>>??@ABCDDEEFGHIJKLL NRS """$$&&'()***++,-./001123445P778U9^::]<=Q>_?@AB`CDaEFGHIIKYL> N[O !""#$%&'())**\+,-./001123445P778U99::]<=Q>>??AABCDDEXGGHIKYLp" NS ""#$%&''))**Z+,-./00W123445P678U99::;<=Q>>??AABCDDEXGGHIKYL>V NS """$$&''))***+,,..00W1T3445P678U99::;<=Q>>??AABCDDEXGGHIKYL NRSO !""$$&&'())**++,-.0001T2445P678U99::;<=Q>>??AABCDDEEGGHIKKLMM NO !""#$&&'())**++,-./00112445P678899::;<=Q>>??@ABCDDEEGGHIJKLK !""#$%&'())**++,-./001123455677899::;<==>>??@ABCDDEEFGHIJKL@ !""#$%&'())**++,-./001123445677899::;<==>>??@ABCDDEEFGHIJKL" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0 : :  : % % $$AA( FthEMF+*@$BBCtC6@@46D=>??  % TTAALP6% F|EMF++@ *@$BBCtC6@H<. >>%>>??  % TXAALP. % FEMF++@ *@$BBCtC6@ Suformuojama !E>>>>%>>>>>>>>@ ?>?>,?>2?>@B?>oZ?>@j?>??  % TAA LhSuformuojama  % FEMF++@ *@$BBCtC6@pdklaida>a> >a>>a>P>a>z?a>K?a>??  % TpAALXklaida% FEMF++@ @@4?wF@, m6BHCCHC@$$==_888Fw% % W$muO u% % $$AA( F\PEMF+@<05Cf&CCHC5C)C5Cf&C@wF( $$=='Fw% % V,; % u; ; %% % $$AAFEMF+@@4?wF@<0B_CB-uCrB-uCrBC@$$==_888Fw% % W,>B$% % $$AA( F\PEMF+@<0B,CrBtCܛkB,CB,C@wF$$==% % V,:ENN% % $$AAF4(EMF+ @$SB0CALA( $$=='% % V05JPGPGPG% % $$AAFEMF+*@$BB;B{C6@\PTaip->Q>Gs>Q>G>Q>>Q>??  % Td5HAA5LTTaip% FL@EMF++@ @ @$yI3LAJCBbB( ( 'Iy% Ldt_9IZ?? $$==^t$0T ( % % Ldte ??% % $$AA Ldt_9IZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+@H<LAQDBQDBJCLAJCLAQD3@ @@4Q8@yI3@H<LAQDBQDBJCLAJCLAQD@!b !; [P w w u u<C ( % Ldv c=IZ?? $$==^t$0T ( UU% ;| Y8e~ M~ 6 6 M!e!| =N X(NXe6MX(Zdd 6d X(d Z M 6e X(X N N =<>v % $$AA Ldv c=IZ??% " " F(EMF+4@ @ FtEMF+@H<ADm6BDm6BtCAtCAD3@ *@$BAD@*? G??G? ?oLF??*?šK?E ?E?E=šK*oLF?G?=G??>?ɷɷ @$**??!b !p Qoa;P a;(a;dϿϾξνͽͼ̻̺˺˹ʹʸʸɷ̻ɸν̼LLLLLLLLLL\\\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMJJJJJJJJJJJKKKLLLLLLL\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHHHIIIIIIIIIIIJJJJJJKKLLLL\\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGHHHHHHHHHHHHIIIIJJJJKKLLL\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM>FFFFFFFFFFFFFF[[[GGHHHHHHIIIIJJJKLLLL\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEbbFFFFFFF[[GGHHHHIIIIJJJKLL\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM>DDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEbFFFFF[GGHHHHIIIJJKLLL\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBBBBBBBBBCCCCCCaaDDDDEEEEEEEFFFFF[GHHHHIIJJJKLL\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@@@@AAAAAABBBBBBBBBCCCaDDDDEEEEEbFFFF[GHHHIIIJJKLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@@@@@@@@@@@@@@@@@@ABBBBBBCCCaDDDEEEEbFFF[GHHHIIJJKLL\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=???????????????`@@@@@@@@AABBBBCCCDDDEEEEFFF[GHHHIIJJKLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM>>>>>>>>>VVVVV????????`@@@@@@ABBBBCCaDDEEEEFFF[GHHHIIJKLL\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM>============>>>>>>VVVV?????`@@@@@ABBBBCCDDEEEEFFF[GHHIIJJLL\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;;;;;;;;;<<<<^^^====>>>>VVV?????@@@@@ABBBCCDDEEEbFF[GHHIIJJKL\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM>:____;;;;;;;;;;;;;<<<^====>>>VV????`@@@@ABBBCaDDEEEFFFGHHHIJJKL\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM::::::::::::::::_;;;;;;;<<^===>>>VV????@@@@BBBCCDDEEEFFFGHHHIJJLL\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM888888888899999:::::::_;;;;;<<^===>>VV???`@@@ABBBCDDEEEFFF[HHIIJJLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7777777777777788889999:::::;;;;;<<^==>>VV???@@@@BBBCaDEEEFFFGHHIIJKL\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMUUUUUUUUUUU666677777888899:::::;;;;<<^==>>V???`@@@ABBCCDEEEFF[GHHIJJLL\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM444444444555555UUU666777788899::::;;;;<^==>>VV???@@@ABBCaDEEEFF[GHHIJKL\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM>333333444444444445555UU6677778899::::;;;;<^==>VV???@@@ABBCDDEEEFFGHHIJJLL\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXXXX22222223333444444555UUU67778889::::;;;<^==>>V???@@@BBBCDDEEFF[GHHIJKL\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM>ZZZZ1111111111X22223344444455UU67778899:::;;;;<==>>V??`@@@BBCaDEEEFFGHHIJJLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0000000000000ZZ11111X22333444455UU6777889:::_;;;<==>VV??`@@ABBCDDEEFF[HHIIJKLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM...../////000000000Z1111X2233444455UU6778899::_;;;^==>VV??@@@BBCaDEEbFFGHHIJKL\MMMMMMMMMMMMMMMMMM--------.......//000000Z1111223344445UU6778899::;;;<^=>>V??`@@ABBCDDEEFFGHHIJKL\MMMMMMMMMMMMMMMMMH++++++,,,,,,,---....//00000Z111223344455U677789:::;;;<==>VV??@@@BBCDDEEFF[HHIJJL\MMMMMMMMMMMMMMMM)YYYYYY**++++++,,,,--.../00000Z11123344455U677889:::;;;^=>>V??`@@BBCaDEEFF[HHIJJL\MMMMMMMMMMMMMMM>)))))))))))))YY*++++,,,-.../0000011122344455U677889::;;;<==>V???@@ABBCDEEbF[HHIJJL\MMMMMMMMMMMMMM((((((((((())))))))Y+++,,,--../0000Z1122344455U67789:::;;;^=>>V??@@ABBCDEEbF[HHIJJL\MMMMMMMMMMMMM>&&&&&&]'''((((((()))))Y*+++,,-..//000Z112234445U677889::;;;<=>>V??@@@BBCDEEbF[HHIJJL\MMMMMMMMMMMM%%%%%%%%&&&&&&''((((()))))*++,,--../000Z112334455U67789::_;;<==>V??@@@BBCDEEbF[HHIJKL\MMMMMMMMMMM######$$$$%%%%%&&&]'(((())))Y+++,,-../000111234445U67789:::;;<^=>V??@@@BBCDEEbF[HHIJKLMMMMMMMMMMM!!""""""#####$$%%%%&&&'(((())))*++,,-./000Z112234455U77889::;;<^=>V??@@@BBCDEEFF[HHIJLLMMMMMMMMMMH@!!!!!!!!!!!!""####$%%%&&&'((())))*++,-../000Z11234455U67789::;;<^=>V??@@@BBCDEEFFGHIIJL\MMMMMMMMM OO!!!!!!!"###$%%%&&'((())))++,,-../00Z11234445U67789::;;<^=>V??@@ABCaDEEFFGHIJJL\MMMMMMMM>W O!!!!!"###$%%&&]((()))Y++,,../00011233445U67789::;;<^=>V??@@ABCDDEEF[HHIJKLMMMMMMMM@W O!!!!"##$%%&&'((()))*+,,-./00011X23445U67789::;;<==>V??@@BBCDEEbF[HHIJL\MMMMMMM>W !!!!"##$%%&&'(()))Y++,-../00Z1X23445U67789::;;<=>>??`@@BBCDEEFFGHIJJL\MMMMMM O!!!"##$%%&]((()))++,,../00Z1X23445U6788::_;;^=>V??@@ABCaDEEF[HHIJKLMMMMMMTW O!!!"##%%&&'(()))*+,,../00Z1X23445U7789::;;;^=>V??@@BBCDEEFFGHIIJL\MMMMM`TW O!!!##$%%&'(()))*+,,../00Z1234455U7789::;;<=>>??`@@BBCDEEFFHHIJKLMMMMMATW !!!"#$%%&](()))*+,,..0001123445U67789:_;;^=>V??@@ABCDDEbFGHIIJL\MMMMc O!!"##%%&](()))*+,-..0001123445U6789::;;<^=>V??@@BBCDEEF[HHIJKLMMMM>SSSSSc O!!"##%%&](()))++,-./00Z1X24445U7789::;;<=>V??@@ABCDEEFFGHIJJL\MMM SSTW O!!"##%%&'(())Y++,-./001123445U6788::;;<^=>V?`@@BBaDEEF[HHIJL\MMM>ScW O!!"#$%%&'(())Y+,,..0001123445U7789::;;<=>V??@@BBCDEEFFGHIJKLMMMSTW O!!"#$%&&((())++,-./00Z123445U6789::;;<==>??@@ABCaDEbF[HIIJL\MMST O!!"#$%&](())Y+,,..0001123445U7789::;;^=>V??@@BBCDEEF[HHIJL\MM@FRT !!!##%%&'(())*+,-./001123445U6789::;;<=>V??@@BBCDEEFFHHIJKLMM=AQQQRS O!!"#$%&](())Y+,,..00Z1X2445U6788::;;<=>>??@@ABCDEEFFGHIJKLMM QRS !!!##%%&'(())++,-./001123445U7789:_;;^=>V?`@@BCaDEbF[HIIJL\M> QT O!!"#$%&](())Y+,-./001123445U7789::;;^=>V??@@BBCDEEF[HHIJL\Mp" QS !!"#$%&&(())Y+,,..00Z123445U6789::;;<=>V??@@BBCDEEF[HHIJL\M>N QSW !!!##%%&(()))++,..0001X2445U6789::;;<=>V??@@BBCDEEFFHHIJLLM QRST O!!"#%%&'(())++,-.000112445U6788::;;<=>V??@@ABCDEEFFHHIJKLMPP Q O!!"#$%&'(())++,-./0011234556778::;;<=>>??@@ABCDEEFFGHIJKLMKN O!!"#$%&'(())*+,-./00112344567789:;;<==>??@@ABCDEEFFGHIJKLM@ !!"#$%&'(())*+,-./00112344567789:;;<==>??@@ABCDEEFFGHIJKLM" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0r : :  : % % $$AA( FthEMF+*@$BBAtC6@@45(=>??  % TTAALP5% F|EMF++@ *@$BBAtC6@H<. => >>??  % TXAALP. % FEMF++@ *@$BBAtC6@Suformuojamas (>>t>>>>>>^>>P>>?>?>@}%?>+?>;?>RS?>@$c?>@]q?>??  % T kAA LhSuformuojamas  % FEMF++@ *@$BBAtC6@ atsakymasg>a>>a>h>a>ڿ>a>~>a>>a>1 ?a>#?a>3?a>??  % T&WAA& L`atsakymas % FEMF++@ @@4?wF@4(7LCD7LCE!DBE!D@$$==_888Fw% % W(u; : #p#% % $$AA( F\PEMF+@<0wB^D{BE!DwB DwB^D@wF( $$=='Fw% % V,n3y>##9##% % $$AAF@4EMF+@ @$yI3AuDBbB( ( 'Iy% Ld!sY!_9IZ?? $$==^t$0T ( % % Ld"sZX"??% % $$AA Ld!sY!_9IZ??% " F(EMF+@ @ FEMF+@H<AGD(BGD(BuDAuDAGD3@ @@4Q8@yI3@H<AGD(BGD(BuDAuDAGD@!b !; [P ]w]w "[t[t""<C ( % Ld v\ c=IZ?? $$==^t$0T ( WUwU% ;o%Y8X%@%)%)"@5"X5"o"=A"X(A"L"X"6@"X(M"W"W"6W%X(W%M%@%6X%X(L%A%A%=<> v\ % $$AA Ld v\ c=IZ??% " " F(EMF+4@ @ FtEMF+@H<94}Aq7D{Bq7D{B D94}A D94}Aq7D3@ *@$B94}Aq7D@*? G??G? ?oLF??*?šK?E ?E?E=šK*oLF?G?=G??>?ɷɷ @$**??!b !oU QnTa;P a;(a;cϿϾξνͽͼ̻̺˺˹ʹʸʸɷ̻ɸν̼PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOO___PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMMMMMMMMMMMMMMNNNOOOOO__PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKKKKKKKKKKKLLLLLLLMMMMMNNOOOO_PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP>^^^^^^JJJJJJKKKKKKKKKLLLLMMMMNOOO__PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPIIIIIIIIIIIIIIIII^^JJKKKKKKLLLMMMMNOOO_PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP>HHHHHHHHHHHHHHHHaaIIIIII^^JKKKKKLLLMMMNOO_PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFFF````GGGGGGGGGHHHHHHHHIIIII^^JKKKKLLLMMNOOO_PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEFFFFFF`GGGGHHHHHHaIIII^JKKKKLLMMMNOO_PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPCCCCCCCCCCDDDEEEEEEEEFFF`GGGGHHHHHIIII^JKKKLLLMMOO_PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP=AAABBBBCCCCCCCCCCCCCDEEEEEEFF`GGGHHHHaIII^JKKKLLMMNOO_PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP@@AAAAAAAAAAAAAAABCCCCCCCCDEEEEFFFGGGHHHHIII^JKKKLLMMNO_PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP>????????????@@@@@AAAAAAABCCCCCDDEEEFF`GGHHHHIII^JKKKLMMNOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP========>>>>>>>?????@@@AAAAAACCCCCDEEEEFFGGHHHaIII^KKKLLMNOO_PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP><<<<<<<<<<<>>>????@@AAAAACCCCCDEEEF`GGHHHaII^JKKLLMMOO_PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP:::::::::;<<<<<<<<<>>???@@AAAABCCCCDEEFF`GGHHaII^JKKLLMMOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP99999999::::::::::;<<<<<>>???@@AAABCCCDEEEFFGGHHHIIIJKKLLMNOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP77788888888889999::::::;<<<<<>>??@@AAACCCCDEEFFGGHHHIIIJKKLLMNO_PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP[[[[[[77777777778888999:::::;<<<>??@AAAACCCDEEEFGGHHHII^JKKLMMNO_PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP55555555666666[[777777888999::::<<<>>??@AAACCCCEEEFGGHHHII^KKKLMNO_PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP>44444444444455555666[[777788899::::<<<>??@AAABCCCEEEFGGHHaIIJKKLLMNO_PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP3333333333444444444555666[[7778889::::<<<??@@AABCCCEEFFGGHHII^JKKLMNO_PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP>11111111b22222333444444455566[7778899:::;<<>?@@AABCCDEEFFGHHHIIJKKLLMNOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP000]]]]]]1111111b222333444445566[7778899:::<<>?@@AACCCDEEFGGHHII^JKKLMNO_PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP000000000000000]]1111b2223344445566[777889:::<<>?@AAACCCEEFFGHHHIIJKKLMNO_PPPPPPPPPPPPPPPPPPP.........////0000000]]111122334444556[[77889:::<<??@AABCCDEEFGGHHII^KKLMMOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPH,,,,,,,----.....///000000]11122334445566[77889:::<<?@@AACCCEEF`GHHII^KKLLMOOPPPPPPPPPPPPPPPPP+++++++++,,,,,,---...//00000]1112234444566[77889:::<<<=>>?@AABCCDEEFGHHaIIJKKLMNOPPPPPPPPPPPPPPPP>)))))))***U+++++,,,,--.../00000]11b233444556[77889::;<?@@AACCDEEFGGHHIIJKKLMNOPPPPPPPPPPPPPPP)))))))))))))))**++++,,,-.../0000]111233444566[7789:::<<<=>??@AACCCEEFGGHHIIJKKLMNOPPPPPPPPPPPPPP>((((((((((((()))))))*+++,,,-.../000011123344456[77889::;<>?@AABCCEEF`GHHIIJKKLMNOPPPPPPPPPPPPP&&&&&&&&''WW(((((()))))*U++,,,-../000011123344556[7789:::<?@AABCCDEF`GHHIIJKKLMOOPPPPPPPPPPPP%%%%%%%%%%&&&&&'W((((())))*U++,,-../000011b2344456[77889::<<<=>??@AACCDEF`GHHIIJKLLMO_PPPPPPPPPPP#########$$$%%%%&&&'W(((())))*++,,-../000]1122344556[7789::<<??@AACCDEF`GHHIIJKLMMO_PPPPPPPPPPH@!!!!!!!"""#####$$%%%&&&W(((()))*++,,-../000]112344456[7789::;<??@AACCDEFGGHHI^KKLMNO_PPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!""###$%%%&&'W((()))*++,,-../000112334456[7789::;<??@AACCEEFGHHaI^KKLMNOPPPPPPPPP> ZZ!!!!!!"###$%%%&&W((()))*++,,-./000]1b23445567789::;<??AABCCEEFGHHIIJKKLMOOPPPPPPPP@\ Z!!!!!"###$%%&&W((()))U+,,-../00]1123445567789::;<<=>?@AACCCEEFGHHIIJKLMMO_PPPPPPP> Z!!!!"##$%%&&W(()))*++,,../00]1123445567789::<<<=>?@AACCDEF`GHHI^KKLMNOPPPPPPP\ Z!!!!"##$%%&'((()))U+,,-./0001123445567789::<?@AACCDEFGHHII^KKLMO_PPPPPPYYYYY !!!!"##$%&&W(()))*+,,-./00011234456[7789::<>?@ABCCEEFGHHIIJKLMNOPPPPPP`YY !!!!##$%%&'((())*++,-./00011234456[7789::<?@AACCDEF`GHaI^KKLMNOPPPPPAY !!!"##%%&&((())*++,-./00]11234456[788::<<<=>?@AACCEEFGHHIIJKLMMO_PPPPY Z!!"##$%&&W(())*++,-./00]1b2444567789::<??AACCCEE`GHHI^KKLMOOPPPP>Y\ !!!"#$%&&W(())*+,,-./0011234456[7789:;<<=>?@AACCEEFGHHIIJKLMNOPPPP Y !!!"#$%&&W(())*+,,..00011234456[789::<>?@ACCDEF`GHaI^KKLMO_PPP> !!!"#$%&&(()))U+,-./00]1b2445567789::<<=>?@AACCEEFGHHIIKKLMNOPPPY !!!##$%&'(()))++,-./0011234456[789::<?@AACCDEFGGHaIJKLLMO_PPT !!!##%%&W(())*+,,..0001b24455[7789:;<<=>?@AACCEEFGHHI^KKLMO_PP@F Z!!"#$%&&(()))++,-./0011234456[789::<?@AACCEEFGHHIIKKLMNOPP=A T\ Z!!"#$%&'(())*+,,./00]1b34456[788::<??AACCDEFGHHIIJKLMNOPP VVV TY !!"#$%&&(()))++,-./00112344567789:;<<=>?@ABCCEF`GHaI^KLLMO_P> SS V \ Z!!"#$%&W(())U+,-./00112344567789::<<=>?@AACCEEFGHHI^KKLMO_Pp" R S V !!"#$%&&(())*+,,..00]1234456[789::<?@AACCEEFGHHIIKKLMOOP>QQ S \ !!!##%%&(()))++,..0001124456[788::<?@AACCDEFGHHIIJKLMNOP S Y Z!!"#%%&W(())++,-./001123445[7789:<??AACCDEFGHHIIJKLMNOP SV !!"#$%&W(())U+,-./00112344567789:;>?AACCDEFGHHIIJKLMNOPKQ R S T !!"#$%&'(())U+,-./00112344567789:;<<=>?@ACCDEFGHHIIJKLMNOP@ !!"#$%&'(())*+,-./00112344567789:;<<=>?@ABCDEFGGHIIJKLMNOP" FxlEMF++@ 4@ @@4Q8@@$$==_888.% % V0 qXN%N%!!N%% % $$AA( FEMF+*@$BB94}A D6@ Gr~inamas 'E>>ӎ>>š>>i>>>>~>>?>?>,?>@f@J?>??  % T"*[7AA"5 LdGr~inamas % FEMF++@ *@$BB94}A D6@ atsakymasg>a>>a>h>a>ڿ>a>~>a>>a>1 ?a>#?a>3?a>??  % T&7WDAA&B L`atsakymas % FEMF++@ @@4?wF@<0rBDrBqDG|BqDG|BD@$$==_888Fw% % W,=B: !!8!% % $$AA( F\PEMF+@<0B7DG|B DohB7DB7D@wF( $$=='Fw% % V,:EA%!!%!A%!% % $$AALd]\)??" FEMF+@ ghVisio (TM) Drawing H}O{wR|@m||8)HHomk8 !fffMMM333IyFwͩ|oݡHxUJ:DT5I[1hXT@. /UbW##_b0zGz? L\&B1r&b%U& !oM $d ) P?;H$,Q, & #&J , 5& ?D#//?M?\.? CA ~,,,'q/%P6$Y6 (}k?l)?"U  U%A3# o >S@#B:_a_ReUUeUeUeUeUeUePONODN`_ReUUeUeUeUeUUeUeUU/b SR%;5OM%>Qiq;RRRRgg Rqh>Qj /A^F' %p3:|bFpT#| | | vi?=Os<34x,,,/RQmeY q]U@QvovL__q____OO_OOTYA`,X@L&/d2?ɖQ3YҨsUΡ̦xΟ@$"Jʼ& ͥ*@d2A??ϟJ[D! f:45ŧ5ŷ5@ 0 0D$#  Q#b ; Chߠ Y ,00JDNrq(NN㊮NN(NN&&uc7D)KXXFNvvK&KD#KD#-D#NHGDB$KzzDKq%iz4 }1T\,Eu9fdhT,W'0΢Uܮ5E0 fI$[OmOC%ߑE##HZߪ E,3Y&4JY&5&6<s9FaBaj+h8 8?&!3"DE=T;ܯ?w?@??8&t,'5UR^LY Y7akKt//BJhuizpsĝa.1DTcAcpvOpM KKuhdX(G:iX IT[EEh.D#E,ah-50zG#zpvb aHGmc/QP K{\Hp_ hd? pA?%?7?I?[;<t5j! OO*FQ///F/K]SEn%cO@OOlE$g\Ey[EO_!_3_E_W_i_{_____VB506,HM.`e^MIa,>PbQaƒ2q? a%oXIoQfdoooSEX_O-OF6EDpE66Oҟm2Hg;pbӏ_ ,X7R[,asuYq3~Q?WTf<6S$F_x@N;OMO_OqOOOOOOOos __/_A_S_e_w_______q=8\1 oqN=b;bh1oU/0Mo_oqo:-b@bG3bDbפooooojm yt 2DV rb ;0} 1CxUgd3<Ib娏8i2Џȡ1 L-?Qcuϟ .@RdvЯ⯀dXw7:g4="\nT9/2 ſ׿ 1CUgϴsϬ*<N`r߄ߖߨ U56 H@RdvA$6HZl~<dFw+&C{Orq_##Yh(v' Rdv_H ////A/S/e/w///d o:1/(7CHx/?!?}n|E?W?i?{???/A? ???`T/L?Od'Am[YE +A GkOyJUO@AQOOEY3qO贁Nk*_(Bv__ooE1o'2q7Mo_oqor6Uj(DbH{7_V03WX@SO>a@HkDvH74jooږ YDo~OOOODVhzxC(>aRM7?S?\.?pPA,6{٣*٢bbbl~ 86HZl~ÿƏ؏ B Vdvπqџ YD$6HZl~ P Э!#5GYj2225Gҿ,>Pq ϘϳϏX!"0BXj>a!bdmUFDfP h(TH6XCUF~@x bnb>>t% @ .ob w!O(^#,#,#'oAwd /> w,% #, #'8 0( !`FlowcPart,r0ces0,e0i0i0n21uUm0n 2D0t0,B0)1c0i.0f0r:0G1+5f.$,ph#4JTP#3 M MUF~? ?F\.?YQ ejRMR`\\MQUr Q NuQ` ?GLRyV\xoooFuU [ Nb;%D&I D!NqUb'b$ %@["N"m%d#M>"bZ#Rm#!$+`?Copyrig`t (c)02U0#030M0c 0os0f21r 0B1a0i0n}.0 Al]0U 8sa2e50e 0vs0dU0; /N`V0s_SFBU0c`m!#5#22S6:!V'YD005bK)d## '?w*>" !$;%X%&/dOl1Utt7!z-m# NaB@tr`bW %a(]m#.¿FGN:D S"THQ opRd"(=#TX?,?2_DRJ_\WU%Up8_TUZPVYU*T_C^oU2#_EZNr#bc["AkBx@OOOT _"Sd` CVe`eXuX^mvb}ro[u {*a0k3((\|8s?F|>;?P`^c|22b`t=#D&%ҁϥW珫j k ` +%VH$AUOOo O#L8LZ@q7X_jW u\ sJ_52Yįo i k hA" 4FX5|Zף#,jW u\ ^:Qe*&ؿ&@͔.m@_[mITέh k dnPaqYEN%TMFQ!U!!A#%a(%e%-{&3PTQ@21cs2s:!'=G` S/2L11.[01 ~!2["%m6%+\v+l#` Ds0c2"P1&oew@%DXW&u0eS0t Bt-Ut6eXj|{&3&%DK2atTk -,&0 %Upw2N1t1bb %dbQa6e(_u'yPgӀ@OS?Ef`!q!r B" ʲ& & "q## vWSÇ3ҁS@bS6pDR RYأCS^0.78gV'“q43q8.L5 r3%34S'qd4(}{E4*)gɴVd4@JFeϾ%A>%1EHJO\ImߌGK@O\O߀O%AO{ߐ'\-_O 5xu1*ئk%} 4|>N+O$hd/%ud&dO;(D>` P6`Cs BTQka?obeK`D_eOAo za`Q` R\o-r[dB63-`S[LBMע$jgM)oJO/SSUu&@/,dsKUH'+ %@WZ&F$O?o#$T B uU?~@xTA$#3 A UBFAU@bX?\.P6 u `u bA@u :/*PeA@u `] ?ht5~uaJU @)-?CnxK'nU-t'(2rq?@[I ?$%;? @ 2*ALA- b}r #l 26<2u. 2I28 2#u9phLH/M)#AD5 /`Vis_SFB.cTm!#50S@28%`?CowpyL0igT_t (G@)x@U2SB3x@M9@cL0o;@ofvBgArTj@Aav@ih@nE@] x@Al@ nHUsBe;@eL0v@dE@\@F0ƿ A G?9#jCB G03A0E+@4z'e8&g__@@?lUh5 _AYJ4$Ie'14b2$4hb(Be[kT ljaiA eE9 :UTg'2"q)V!TQQ!E fM2ĄWB81e$N diIghekJTA't (81ap&@DQM,Hb6@RHu+ ^ 1L0F,O~"#I]$7OB GD%Xd&@DCc|OLPU* U!"#$%&'t4 N;\@l,;-Y"@ $OH*0C-@7"A'(t4N;\@l,;-Y"@ fB_+ A-%d3 7B@O*HR@O+CRH<(H<(BEDO+ RE|O+ R(vO!SldKk"B!O)/?dOZ+RPD 'a{m h Z??bX@w "*^p? N(a*DGP, TCU"`,dX,?JRT@ LFDNTyB@ uh$TB UFN;\@Fl,;-Y"@FxAK]AHNHp1KAHAKH!!KED!J/.P]A/@t#+Pq -jqu.wq}A11A10qAXq1YqA4q A8qcZqa:q7acqACq>Ammp11AAag !!qje@R(ATz!c\}AE uvBtE }A(Ie bUu Eؙ|?@2pYo@@p8?@`_0 ?MU?QbI7a\qc%*< "u "A ABrz aГrjq\ +~2]A4t0 qQ"nzH(W(u,T}AŤKr!! 3@qqerrr#r9+!&( '4Xe'ǿٿbU/\υmD,Pq\% & BAA &qW?@%h +?!%@VmH! AϳA' \~?"?e폻 mIqi)BA`]>A T՗՘-1z꟦lʄAqU@݁AmOWCB@vYƿYAX, U?D"HUm `WPJA7aAqQQIAUt {G\$ #N%P/ *_XU`cST*wJU?P=!UU.W$?XB/{IaI[$/ N?H/Z/l//L*O>AA@?R?d?v??U?/L?ONs/ GOOJ́U3zp ArؠpavykoؠauteytipiPuPQs ?piY(ߙ؞qm'/2qo`>դq:qW'mOaOe~iOOkY6aOᅦqCTOs.iA}(;lK5]@@L&d2?@4FѿtMu 63camvAau)`u`sX5>HOp6aGX8XUwt2rob?@b4ɓK+?ѓ'PO\n1r[QG.Ն32@NO# ?io?Ջ;OOВOw _xAEQXTPiP Ҳ'oao)o;oMo_oqooooap\fYCQ9Wo_vʑY|AU uA,ѷâJO%oyrv!@@?x;]R?OJ8%dܘ jZ'& W%%ND?FE]_GM//9O ?aOzO~?e=RJoOOO_?oGnP___oosOomRok]}oo~Ooyzı$Xxȩ%X7Ϲ+WȿLAxF͏ߏ񊀎 *'9 Su Hj4K/]/|bB!3DE+`> `:k0L^p)LFn%z$4ϩϻG!ɀPKu(:ܬJNK@@p8?@`v0RPX_t߆۵F8AӸ8A|("P (Pi .TE~//+/=#D9N=&)&_1F>buo16Ku9fKC!'9o/.aö?@%h j&@`ƴ// @RdT/ |L^0ۖq)so3:5C!BjRPg "#/ܒ^ƶ/7#/rܕ{./&%?r Aױ xBTf6=U@X, D"H_<%O?f!4X7$f9!!z?7v5??#f?_(N}X/OZ_Z8_jmST*wJ_?PAGդQv5_ ^aT?F_gcS?e?O?OO._?}XoR_d_v_oVO4nK1Jo\onooo_ԫo_ |o }_,Q ױ_B%2.RA]rRkoetiak_ paa)ei d 2|iu '1_xxsqѡ c>uv).6!q2o?# @@L&d2?*f;#AFpϢޣbx?VYt!@Ey @)$pcd<N@z36D?FuO}//i?;/?Ԫ?/6Oz_OO(OO?_w^@O_ _2_D_?oA_[O__n/O oojӯR꯰+xqeߤ u%ߤyEWi jRt{LlriV!e3rѰω><+`,kRp -Y@z3T¿DpWF C tN`ǡzsBT ѡќh'U"2r?o@I?eſG8xqp` 1ԕe8SWsU.ZYp@"ѡep k?Կlpoesrggiob4!oɰlA㞿oVjlw%ǡ:,|utqb)Џ툍A>=*͒[mǯٯ멢vv$?@aP@@f?@$kYL0ۡ3Du`u Ru5`u͐m q]c?@2pYo@@31@@i4Fke>"=O-Ȑb|A1͑;̒'N`rτϖιɚݘP,>Pb͑=6"=6!͑=͑_1i1DdLeo*I`uk"0___Xu;HTaTD:ssۿs7aTThb /Usi'T,`@2g?@}O7^@@L&d2?@``0 ֿtprƿcavA~au p`uK`](ߙ|pj@@ʷѸpwd֭@)bpa'e;K@z3_ewruG`kufezp11 qb퇆(pTzPz\ar tNazsr QZ J{ { (E*?@_aſ2rmR?@b4ɯK? K(1`Aa]t`1e$T% -ӯ`"1`% qbҲ5? qC, iC:%0$ɘѶ%B/U([/a ciݷ'/UҲ¿h-ۖuhۗPѶ%71C8T{2p0@Ӏ,dsd*ϸk.Ta'_$1Coog|?T"__q__HH1X@yao O1CUgyz[֒vv$?@Xڴ;@@f?@;} uk`u 0 wq]c?@ۖ'#@@31@@i4F\k${rp炉>@<\W*<dOk`ZßՓn%;<엟I 2Dd]O0X{=>T> >ޥ7"?*)%7?h֑-C8&8J\nϒϤ϶oE1d*}A3!BL;0>H?1 ryӕNt@@~?@u?45?Q?HMx{x`љUFTBS! aDsFamC[mCL?IuFmC[UGHmBa -8Ix#TD%PT!bq5?(1C"hdE*UmpO otQxԔL@_XVԒUOCwMOObooooV9Qr!Mg6_[UUF^f O$bBMU(s//ܞ8Ԕ3?@@OSW?JT5QIU%ޡ>H F]9ZU t?¿xՓX,?p87 Ƚ\Wo4q rz;ˏݏ~@ 5Y>`G89LG|>Z1RϧH9=?F% v|5쟾_$) 3eٿlA>Wh,>@:ޮ|(:m! / 9/%+T#>I$> %K&X $6+6 SuforujaaIPkaj d "Q N/`(Q65 55n](To!qJQJQ1!!>c"#o!k! //////?1a1%4Wa1>? W55! aY9{QZĽ~#?7]?@L&dW2?ow u`ul`ApxB~HH$DU6kdit.e)p65`'P@z3D "/#.QB]"bg# "p!HC!&'//.: ]WH34Q1_ tN,Wzs 2!"3BX5O2rJ?@Ip0e5n5@SQQ]_oP1sU +A;LA.PB%ocs6 ҇Q aZu?DDC|UAƻ Iqً7cGU@qEU&xse(:L^p!qzR!QSqB ATgŸUqJM52yeF?QIc1EV Y^`26v~r}Q# asv ar Os--byC#/Sd1U?0aVeojYQaߔ uUEdT*tʈC"C勌sr OE5zC __0@OS?E1πwϰOFJ޲X,t߇p8daʹQϦ>Q14Ve15k#5Obeߢ"{ϟʐ[ܟ|>粧'8?FUdΧeDlTϤlhQϋ߿NlA l1>qYm) ?_ac_BU+~StExAx%B&VR>,[50 Su_forJuwjaJasataky 9RqSewx_XAE)D`eeh,vo!n)1P+=xTR$"RX a aE1")0!>Q#)=!RQQRd____ oo-o?a<6?aOdrTfNstU@t`S0[CxVwVyV5NN!u Tipb/QcJ!RR/d/v///////1,q4=1qç?>(1,rPV:R}am=7Tm17U9UP0D"H$ 9@?Qi^$'axS4oxBLbՁ0UcGFE 6Uc"e6_/]-*xZSX_3mQt o`ށ-B1QtB'ށ0拉(V ֝u8 `?FDnVhߺ버N`}QcuU3ahM_q: .|P*m /++FD!$ 4%47R&&4v 2{Gr~inpmpsàatb0aky^4#@/?/?Q}ag;ܴ,2%>ġn aP???XTpD"ġġ7QՁՁD!" A# A]qя,Q,Q0@[ AzBS+a0!Aې @@L&d2ɿ@ `19dKpCc)CA9fA mAu`u0S`{c Qt2:aېh4@ԗ @)BpA$g0@z3}ab on EB'r 1sbpġTMwoM_~Wso`KGlbg tN`qzs}aBlb rġs QA(͕^#@o!2rR?@I:?08ʢׯ頁1O- R.B˷4,TZJ?_C,QJы,!I"U@ X/⭘tD-Am/CeAD%QF8{1/OOSO?6AOOOO__(_:_L_Uv U!"#$U%&'+U,-./U048:UCFHXUYZcfght4N;\@l,;-YC"@ PY^bC-ThBU7 A@S^ORH<(ESF_ R\TSF-1LH^@?tS_.PDSS_.PU1( UO"D&aUAUNj )h"T} +U- \ |ɉ&Q- -H*=(XiwPE!Q//,/feArial UncodeMiS6?/?`4 R$fSymbol$67fWingds*7 fEArial"z@D/ R$fGSwimun{a ( R$fGPMingLU{a ( R$fGMS PGothic{a ( R$fGDotum|"{a ( R$fESylaen $fEstrangeloU dsa@`9$fEVrind1a8MR$fEShrut1i$&<fEM_angl$$%>fETungaH"@&>fGSendya{ ( R$fERavi"&5<fGDhenu|"{a ( R$fELath#&<fEGautmi &<fGCordia New{ ( R$fGMS Farsi{{ ( _ R$fGulim"{a ( R$fETimes NwRoanz@D$R`EBTR`.BRa%BdR-a5BRba9BtRa=BRaCBRb9B RTb7BRb=BRb-BRb'B,Rc"BR>c#BBRd8B|RdGBGuideTheDocPage-1"Gestur Fom a&Flowchart spe Viso 90Flow NrmaVi}so 0Co}nectrViso 01Viso 02Viso 03Viso 10Vi}so 1Viso 12Viso 13Viso 20Viso 21Vi}so 2Viso 23Viso 50Viso 51Viso 52Viso 53Viso 70Viso 80Flow MarkeFlow GrayBasicRow_1Row_2Row_3Row_4Row_5CostDurationResour cvisVerion(Dynamic onetr,Dynamic onetr.2,Flowchart spe .60*Flowchart spe .4.Dynamic onetr62*Flowchart spe .1.Dynamic onUetr5.Dynamic onUetr1,Flowchart spe .12.Dynamic onetr15.Dynamic onetr26,Flowchart spe .29.Dynamic onetr31*Flowchart spe .8,Dynamic onetr.9.Dynamic onetr13,Flowchart spe .25,Dynamic onetr.6,Flowchart spe .32.Dynamic onUetr3 ii3 LgE3$L&gG3<L;gG3hKPg%G3Uug(G3̙@gA3UgG3UgG3ĪUgG3UgG3U hG3$U%hG3DU>hG3dUWhG3UphG3UhG3īUhG3UhG3UhG3$UhG3DUiG3dUiG3U8iG3UQiG3ĬUjiG3UiG3UiG3$Ui!G3DUiG3TLiE3lLjE3ԙ@jA3LjE3L&jE3L6jE3LFjE3LVjE3dUdjG3U~jG3UjG3Uj)G3ܙ@jA3D@jA3dUj.G3Uk.G3UBk,G3$Vnk/G3Uk,G3\Vk/G3@kA3@kA3@lA3Vl/G3@3lA3@7lA3 @;lA3$U?l.G3@mlA3Vql/G3@lA3$@lA3,@lA34@lA3<@lA3D@lA3L@lA3T@lA3Vl/G3\@lA34@lA3TUl.G3d@%mA3tV)m/G3l@XmA3t@\mA3|@`mA3@dmA3@hmA3@lmA3@pmA3@tmA3@xmA3@|mA3@mA3Ě@mA3̚@mA3t@mA3Ԛ@mA3Um,G3Um.G3Vm/G3ܚ@nA3@!nA3@%nA3@)nA3@-nA3Ą@1nA3@5nA3@9nA3U=n.G3@knA3@onA3tUsn.G3Un.G3Vn/G !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghUfU U UUUt4N;\@l,;-YC"@ @S(xRC-wBz*7 A%t4 wB_x A-@7AJ@VxNR@4 Vx6RH<(H<(JE VBz RE VOz RUPT/L{ C{ w"4FX,,h(ƒ_,@(M @(4G z cK@PBOX P O| V`VL#<$L/ CgfB9o@,O cR$tOR!飍)S_-+'}<_h}1VҮVBeP2 n&T?Vy*'"Dl V\zH%a/.5{6VisioInformation"(SummaryInformation()DocumentSummaryInformation8.1Table+Oh+'0 X`lx akisielis jsimenasMicrosoft Visio@ ՜.+,D՜.+,t0 `ht  d Page-1Flowchart shapesNDynamic connectorN PagesMasters(`ht_PID_LINKBASE_VPID_ALTERNATENAMESAOh+'0 4#% cu$bVh8aKtwZ%% ])r ~'Ep4w6oTl[K u]"/[,O^;iQT hz3akuWB뎨: oFwV,QEQI'l3I)Z%pn6mlV,ٞ,7`27~Wl -הFo']bzEF4r`]Qy:^s^ElA+m2&ZK+jU"y,l 8/j^Nhn$c& Oִjh x=N-gĎ6\͖V,r48/?pa3ZVQ־NZV(O֝q8m ^R(aP k^] ˟<,/05X Fϛd}M+ I Sd)Ɣ6,$`r 88zr>VJO oHc,n ?xmjrȟ\lsRO . ɳ:V4(X]u>ZOr q\[Y퉮T6ݷk@Z[1Vwӵ\*-DMvc,f- <\>2+V Kc=`_zե1D^ssڬć+rOl9.ʔW2W\@V)\rrz v,Ar L&d l-Rqt57K4gkOP-q 01% bmL@s\gxҎiF\`XFfaWHe0pe2wXZG[,=m vfB7^sn4y{^'>*.=zc-ڻq-܀W~|Xm9;Oibf"[?sOBQ|`9h1qK* ugTSx} q*݃<ĊgK_&Bqkr]X;A0Y UI yCν:\pxT*7爹펈O zN|wXodd:ktF(k{[92D#HV󑪇o᧎{l]zd}j"]=wwdۑU3K@?%DzRWOj]=i!o^tl)zR/:;zrk^ߤzRMxwa5W(zҞ4k+EzzҵlwC -gC%lJ(¦lvh6'4flQh XvLh [ B٬04,*4`elmh<aCST%4U氭6ՅYCh k*d-?xZR=Гy#?Xѯܒ^#J]ђ?֒BKZ?OƇ)ՒF-iNHjIP.~]Ԓ%}땏]ԓ4THTiIAW zRВJK RГn<,t;wmGrI隮u s[JFss3ѲR5kmB KKS'`SfꠡOB {GJݦ*gvN{RLrM{A(sO-g\0tbxT:lv o]Gјg]HOm'l%2cEp\h0ZTMJtthNrtsPxjx ոєSHD}FtNh4wfu9F f;P-gK/EXKݝ3okIZlbS4&!cJR}]-ݍNX@Ҳ*%mcq6cTKJNbtnWr2&3FE6_%E dD&3v4)(ˑM1ɖsZc8ڭѱ*󩢔[ح-* ,M#Q{|w("]h`r_3I a ѱ:ʉ!RçlF*M6׌Q-) ъ,2,fe`S65b9JHkhscrwrgZcVUkj3m_3F6]jap& &.ƨ5۠m 4S`Ʀ`N4Y&`Ʀ1 嬄iCg[&icƨhi$6X58&PltdAc%c5۠(9`'ySܠ-\CG X@|!$UC%;lXԄV^ʑCဖGMFmr0cz _V`qq1X}!G%isFdigb4j9+4%%mLRiz1GFuU": WuVdhe49!XqT^#ɓ6r qcԺvp3$\QLeX^$bap{$[aȖh0^ܒ6S #URJJB8#m& ] }k!8.l4X{Z^L-vj wt`<>i`7n 5'}6YFY1 &ĎJ:\ҎF=b Ej*bz즴DZ)Кs0=.b;PZРR%s[Eit4j"C)hORZeVlG n?16 v WV˻GŁF*;cM4±ݒ0RǺ/+uliep,G kfԱޖGݚl"I p-*#0E|l%hѱ$XwPfd 4`z%$V@BoN VVJÝ&G[%&t)vID+ c]Hr9arzRƄEI;rY Ü5j\flHt~HIA`I\NT#uy#j\tUO:21//ѓo7u7דߤkRֵsέ Oykbn+*>T#sϳOcϒNFg6[;'s`tᵂMGE{"WVnE rndå-J=}G|aU-1oMOF߀w };{4A}oOv÷o97P@ˎcOS~fd};zɋOzɃrs~Q1*ώ3-]ʿ q{8LFCk0 GzDgi3k<`֯S"CѸM ]e`a3 yշ]_Ѕl m?o'5Nl~m o'.t!.[0H-4kA qqMx>3%͹Աd~ۭ_[b_=KϰׅڳA#kD=k |z~ў科i϶cH5g/I/j?݃gP{hΞ9{#5Cكwtw!h@Z<)@S8А4sh@z tiU8xӾNR{"1*EN:Ct#;b8/=a*MRyW)jDYw=LcEvժO]6G:H5~i4$i܉xy $mƬ1O?A% ʀy lB֘NP|O˰$0F$ѻ;*zSQMM+_˓Xj&Ydi4q-밺5I0.KT(ctRFv4K=AIc$EX\%+ev:q!bC)v\S8cH3 l)cMጅDȇ1FDpG'V8& ҔΠ *Dr5Kbل"0rJB`picJ gX Ԫ1([\Sb3@h48Ha Pb^)טrE2KA-F~M34 -eH!څ!<D}2@fx$p!᯶JА:qb]#Y9&&BM1"k'" u,~Tݭ)౭2 qtDzDH0B^'!NjwgAƍbAGioԒ]S Eeaaϡ~EC!&"3b8+F@+р %,+ UkkaB6y(xK:dVR(PC|Β׺@ dp/uY"T@HБXxs_H:lE^ 'yݫzi$I^s[$ q}QH܀Oe=΁-T&lwO>xU|qY@m5X7x]@5IG称&#nW{EG>393]Irc_OAM؃57E_=*gMX&,:B1NNE>'\^ؿg.%狹"I㣩oc.⽀X܄';EY7+54jesM?6iٍO {Ӣ0"TC?P0S{hxn>'2 '}hZH#2 p7\!L'"R;Z_UC$"=DBI7B&d9YySSgK3OSCb<}u^KHS18nz#0O! o;nyE?=^s5[ǃ4u&~(;$װ9>anJ0Ne^IZb8fE? u\[/+u Ous3Ob^s60l9ɑø ॳp ֟aZS#l[y*Ηk~ ?s[P{ڨag.<7(gfr6s:AפZqtIhYzL; kT~;hkYSIi{EW+|v&|pN?R>g"+ i;i'L~ڟ߇7>([|J6N-I7+aSսYE|syωBҹν;'yDž3BrH<2~9ifpjB)~w[GkHg*<Niżnhz2J+9~U%H͐*R+֩s:Z@h(M;]l0*&&W~ZP{kdOifHъ~'NCb'qԀbUG󧧟? 9UsNΟj OU}rNc*] ޷6}לO|tyW>j WM_ۀbn}Gʽ2H+֓}8b ?]{Wy_\x\xgb}kbkxI4V,cy͉p} _chniŚbj({(ѧKbJGY^z1Ԍ=ԟQ֙>eпB3й. cЏ=)f tdkG[Ҏ_)GbG@"X]d<ہzkZU@/=z:huu OvQ;h;*K'IvK.p{iA%iH9`uNBCvϩ-[J쩞41O?AEn@i::^NE d ʟz0=ӊ:R?F$ѻ;*q= cN\GcR-thTrTK4F,)SZ[._号v4KqBSĥZW0H nha4g8#X1hJ PpIz\S!c3$2`JS:ctX|SV`1C ijp1Ҩ)A84c.WAUiɀ@Sꎠ=T-{1LkU\6FS'13Zڅ퇳Hހq(2,h9j|TLSAr7O rC0.EQYA >ԩ pj 9SXc(")_q!If(r٥hS0}5nA7Q )D-yQmS(dX~L #1eY6ۂč;?$4T"4D!R,S_.Dz ɐZSc86e1%b׆dg zϥHS Lj6mRW5RMr :!!Ao܊Dj HS\ rۆ(oI!c 1c4&*FQ) 2W0d𐡪̈ؠavS@L 6E a}aj G0F6q!3 N$[nDP#6tT 0eцֈ R6Z(S4dhoSRW!NH܈ծ>!9&8hIJcc"k[ ~TP $$gňH@YF#F( J-ϛԒwMdؓD6 R5zK21ĺUf(r:*kHd޸L>XVeoш"ΊkSePQȈT̒tM!!]DD9+( TԫToYًAKSiH91-C%@X/4 DXD+ʎ5b;X;|~7J}n>ްMFLFO#Za?ORHw [jĨ?j^#gFyBKI_ /ш {0 \oS؉_DZT7,czotDjVJ>rS/m(1ޞ#/3+\%\%5;) 8g\NC/; Սciz} r+zyg{ [ta$̅r> 1ѷOpe,10]|9jSW!o^}Xsi*?MK&^nKxez5] 1Q0+_,sjc>cÝsiҦXi Wk3{JN=o+N=oZoc}c!RZ~j~T,eͫzX5C>VZݤ^ʞ .60؟C;b?W`-!Xx}-V̞^η{??{~I=ӃjuVe1~6lzZݟMLoLpkufM?plZ{D.V>;^.͹>\>@u>Ս_M}(F_}0$ku/=}>JzE骚]U =1boYE(FO[ghUnJiVͮەwN)-VvdjvhhXCJiu1m8fWfʢEQ5]5P1fwM,9khnjvi}0t1m-5nͮ,T&+Njv]U 7Tͮ*v)hJS t]K9h9ͪumy]FkviÍbYmLͮ5ʜ3f*)]BcLr?p{G&aU %aњ]]]4Ҙf-i PU.4]S鯧%e-ԑє@_EUèȨ2fSNftZŴCviiftu hWSd\􎨫o."RCS!wC'E4],&LiE ڭjڅƘ|]ji[]i!lZKAuVn q/ƀ]СT"(٢;MC)WLU U0uhWN[1A ]R+@c(2.nep|Hɢ)uv1bʏA n*ibZSM+0u_":e3X.ĭ5=L1)ڕL15j--7uUeMlZ5rTWv+HԹ+V4RFR#Fm-%݊Ay16jvU)RUrRN[/n De`ܵ2BZZ[=1N9m]W.7!!Z]WF8En9 /J'$T.[IѮpZ[N[ [hbVS[5ҕ@0yn+]+v%h+ZVպu QV5 Q+XkjiU+#R!vapf:`5, PyYjjWoESjcCH3bR?%ki]ZNK 5 ٕ[P. .׆*>8K2Wj*]:j/B7~P<-b"Yv.fQZ\T J+1;sm iیl PTX6k݆Șji7E%1&HL?&bbH` (AwAP3~;9=.pi=k{\Kvo\Fb_YY@gx:DHZ,e ij 8V׫ĉvv ܳݴHL-Dmh \"uTDZmVR*P<X*x1[yܳȭ2-]7pyvK]^,H=kOmkEnkG˳ yv#UAѷl؎܌Ntwl2/]5 ?uX5GOẻUFTFV*u򢯅KtX+>kvxُ1`}A#E7ԝ.<}?# U-6VA$YjxPM쁿3|'1{<3D_wshxyH =;3@+y#3xFgXdV; /2+Zil7w[{^dbxp>ppMQuuCC:wyt=~F<$ P>!Z[nC";`Fn)*Ĭ3F u +wأ~ õGg{SE+ wgp13ldWL_kn$ug8 i3܄LNHčр6ZYK[w5ʇ eZDg@P9#'RѨI!WbE"3r(Qa-G7P g)HhѰN6y)i::! cȩJWXbi)\L!'Ɛ3~1Mקp$(K琋^M`5U4dr%rIX>"!YF2NC9R92hɨah)_t(v4:F'NZ$Rjع4ti)0gLNB@x7l43 `!D::QWW'p\%UD]l,!|vuBNJgTAvWVC. &FQ!KeuBNN0pC^S:]FZU%DFT(f~( ufұiX iC,fRp4"S3w!A\4u>tp8w5\':Hτs4hDsw+˘i89q !ұ A@t"$GL&J&EpBP"s5"Jj;+0#r"Ɉ"&36x@&&WLQ 1# s19$G:Xj$[XQ)ǐ'}="kT8Q'9䄜cȹ}^Mf~4 ir'L@S+$JT.Bv-n"6p$"x - ,CNdYBTd=-P 7!0 $ID&c;-l- =0 묣ŐK&}QD]Hs3y7-띹8N e8w><H5-ang$sfql"Љf;YqevT@KTG ,egܹXE_;đz-Cf@0 i^bioba+!>]b_cL|^S_֝) Ǟ o P@5؆%oC:쿨=h/H y 0_2!_* C|at|a/ ! _g/N|#/<^gŎ: :57^¨W ^g8y:A^/ ^=z=_RmnCv `K rBۢ=`VA5RF<6yCb$$If!vh55#v#v:VZl t"655ab$$If!vh55#v#v:VZl t"655ab$$If!vh55#v#v:VZl t"655ab$$If!vh55#v#v:VZl t"655ab$$If!vh55#v#v:VZl t"655ab$$If!vh55#v#v:VZl t"655ab$$If!vh55#v#v:VZl t"655ab$$If!vh55#v#v:VZl t"655ab$$If!vh55#v#v:VZl t"655ab$$If!vh55#v#v:VZl t"655ab$$If!vh55#v#v:VZl t"655ab$$If!vh55#v#v:VZl t"655ab$$If!vh55#v#v:VZl t"655ab$$If!vh55#v#v:VZl t"655ab$$If!vh55#v#v:VZl t"655ab$$If!vh55#v#v:VZl t"655ab$$If!vh55#v#v:VZl t"655ab$$If!vh55#v#v:VZl t"655ab$$If!vh55#v#v:VZl t"655a$$If!vh55 5515) #v#v #v#v1#v) :V l t0 655 5515) ayt+l$$If!vh55 5515) #v#v #v#v1#v) :V l t0 655 5515) ayt+l$$If!vh55 5515) #v#v #v#v1#v) :V l t0 655 5515) ayt+l$$If!vh55 5515) #v#v #v#v1#v) :V l t0 655 5515) ayt+l$$If!vh55 5515) #v#v #v#v1#v) :V l t0 655 5515) ayt+l$$If!vh555515 #v#v#v#v1#v :V l t0 6555515 ayt+l$$If!vh555515 #v#v#v#v1#v :V l t0 6555515 ayt+l$$If!vh555515 #v#v#v#v1#v :V l t0 6555515 ayt+l$$If!vh555515 #v#v#v#v1#v :V l t0 6555515 ayt+l$$If!vh555515 #v#v#v#v1#v :V l t0 6555515 ayt+l$$If!vh555515 #v#v#v#v1#v :V l t0 6555515 ayt+l$$If!vh5 55515`#v #v#v#v1#v`:V l t0 655 5515$ ayt+l$$If!vh5 55515`#v #v#v#v1#v`:V l t0 655 5515$ ayt+l$$If!vh5 55515`#v #v#v#v1#v`:V l t0 655 5515$ ayt+l$$If!vh5 55515`#v #v#v#v1#v`:V l t0 655 5515$ ayt+l$$If!vh5 55515`#v #v#v#v1#v`:V l t0 655 5515$ ayt+l$$If!vh5 55515`#v #v#v#v1#v`:V l t0 655 5515$ ayt+l$$If!vh5F55515#vF#v#v#v1#v:V l t0 65F55515ayt+l$$If!vh5F55515#vF#v#v#v1#v:V l t0 65F55515ayt+l$$If!vh5F55515#vF#v#v#v1#v:V l t0 65F55515ayt+l$$If!vh5F55515#vF#v#v#v1#v:V l t0 65F55515ayt+l$$If!vh5F55515#vF#v#v#v1#v:V l t0 65F55515ayt+l$$If!vh5F55515#vF#v#v#v1#v:V l t0 65F55515ayt+lWTDd [3b c $A? ?3"`?"Sd J}S !@=uSd JXt8&MpCSx|\ŵddɶ\%#+6 kW+,7*Vã9@Bi%BKHB JЃM'#?g̙ẇjwr﮵7cȷnc +0ZƊY1Dzǜ࿏׿>|6_ nǟ\ Ofѐx^8` # u2I!>9GxGL^o(Z>'uB~B_]zy9ߜ(VH6 {{}݂h;T F<<Zk!g? + 1-Gfy|+g-Or )GORķ%=̫=Ha# >_ '?8K9jOZXŽ 8\YqV[k~kN /K<lw ?%(|]1]u3×ojay^7?0{fP^g7z 6#[٩r9=W|GC}K9йѬ8w^{g/-~5<SS. 'VO1EGcz]N4{nfZc"_Gz"8̯]{RiW|ɞvw χ?Z?x>zx:>2|IpQ 1}o[؊da苓0 pup69n x[9$'wHSs=qhsyN7^b}:l{={{NKo}c{΋O_|lO lqߟ{oao泰=|a37~|$l`{|8lW bG_^˝G^~x{IlKu}}߳;ً6x Kg[_̗?wk?7?w?cm~˹>v7{cs^zrw/c<~ e(esy|) cwpQee|(tҢHKnXD( Rtv1R}2ZZZ FAڵcAJdT*Wq;nSh:,bThD8>hѢfB2"M®{c0X$lQRƢ 1v3ix|盱ڡDa.=G9Ȩ*e0%$VvEl.yrha#͙3AfHu 'ǜ9(!bR+UЂJd=FiE8('%6{{*1L`vzI;) ƬYRh3$cB06C|H 0 h 3萘YtrЄAftBAPBH"LQcԩH " 2Q033E4fh#5 ⨯oR@4BD.QB-PQLIhfj$bN x|7l(!!VLWn84K' G f$=&o DP@L@%Ŀ0QDM&`ls)Vc„ iEqnV 5Ƙw<6FȁaH4m4Cƀ{ WC@8BЄ 1\*I dH# `f&VU󫫫! # O!=CȀ=CX1nLP&ǀfB1ba 2 <G 0iDI|Rj~{ϠA## #%PY@&aA~OԓUew|/ۄyf>w;|Dý*zn"Y~ K(_ǷgIfm-<87}> }}/M]Ʒ v}T#:.7y쭹k)\:(=;μ v߾?{yh&5ٿo_rk_8A{s#_6|5&'us7z3ӭ =χ/>'ω+_8ݘUǻZ[ קS[{bޜ4<9?swEȇDm-%Ϟq0O:{D)<~߾#jka ǃvmm ߋHWw}̏ToZVUڵ=Yj̾η?Z> :. F!}Zh@ _.ὗcUfx['gv:k_oΤ7O`kgЋJ98ijg455Px ϤǒQaSxث8?*1JL-ų wf ["|`6eÜ)glllWx[iVׁ!_Él(Al.F P"atp]sw, ^]!kYDKlEF͙5Z([YM]'Yվdå69=nl ;lME2 İނlvlNZD:BCFmr:&/F#]p F8ND 5ܘUhe4WJ2^ M+,rZ&m:M-h\K2s ;QvKmt19-5+b6y#Y\4ʉGXe &RJ4]J:\":iÉN 2MVV7@Q_OX ͳ![^뭁\WWO-:x:- (;N &@/dgl4YT: _ ZM>_#)J?Ŋ@B>\|F¨F*iyE&S_;U\zz2mmDC!Th4Z{;~0x l6+6Ak26^*I.7-4!dmr\N:LOWtId p@9 RdKW Osth 8dYNf51\K>Gw! ͠E j`0vt`F+)Yb -kNYkG;G`p`]ܲ$l`jhu)F rl[+CSquӅ=4Ըf'иD(=5ٜ&^A i:,jQ5.H~vNi|{A?_8'x4taG¨?=翥GVޔ3ՅMDe"%. 3+o7,q >oNN>{x r}1sQߋ};.i+\V669.sYLd^cL N)WՁSh?}hoi}=핰ֹB"'3?Ctc_U19 7"_-s|99: "~ѶD1kN`w'>Din:FjznDGGCdw_$Cz߫v5(E c>+T#s j }Xoe=VL~>Py9Z}VB ;/Z.O %F$vBaoКsddugY%s*-l~\5iwo폸| l :gwϺ{w<\l:J>ŷGgOr - wZ?g2gtu%B OVwǾSOwZ%Qr4|,/YWի rkvߤ&C |pO_ j{+ iW$'׽÷_(|!['|=?e{SX?o"&\oea,gübo{3?/ ۿ:Yh~IWǻKj{Ow4C;1`+} .o\=haM_ zb]O,h^6ViaA4J']ݶ<ԜBr+aNwfzmfcccEEGKP8 }3iT+x쮯ЇZ|m` {nCCG3f(P~=zoPt 'ՕhϬn-ؕ=C\:a,e uck+&M#V**c|hw׍n+ p,G"5#n|~`k]!/<>]\4zvwWLrUG,5]ɰ-bD5fnj#&:Ms͏nI#c2u+")Z[Y'X*.mp@%\m2OHٖ4Yܪ6-yVT-VQ,5\SIDEht~D5J >o5GUJ@Fgk'E<"-g6Y5cġO5:h?9V>̙Tꠅц\RQVWT"4c+mGiGek6Z-g_ '+"Շ^Qm_}Ʌ$@EGJ2YZgi39EfM6&Y9,n -SC'Xt"=llj0|b:h%mLMƒ4-hҌF*Sb[jsicglؓuhl597WcnOk4Z5d <V`+ĚšT 9=0@BL=0DSc'(r6^3e 0޹{C^Q cJ.L\R\~4Q7hA K&Y-sK22xJ))[NQ6v:Cl. p!dl0ur x:V" jsT@i+ E_; r2t.97SZp@Fwi:M$[`\@x.\M5,b܊d?0 }niJ7!C*Mds:`%Z! hM O+&2hl:Ѩ-&=m]L4NhԇJ&$ puM7.` 3Z+6$[һh|nJ2f`(Mm2`16D؟YoYJ9@6l* v=8:qebUUm܈hn`jp3Ii:}np"0@*`aSidp't!L o`%?88]80+"l"( LhE0,r+lq wJ׹?W~ΨÜ)?0J 5^tUsX<^ҾBSȓ l]<6KaGRJrOh_CL a藞h_TINP ~%4WRj]O/#suԺ_ZgR9Z-훥u ״^}KN jYݞ#CD}[dƷoN{36TF-լV7#_;ɖցRz09goHkYRa|=ry|~`"RN+,琣Qvˤ6};O%=l% %=,"Qa_zc2@aOM׆aC]ÆaSUzQw]=>s]z0IүDFc1]Y|*zb$'y=-42wŠXg_ A=ɣe4>oʏo,OֿJ.iYRʖUbCw/|{c{_=D|8F4EOjGιGU?hQ})wuW(ʷ>Pr0!Iiz QG\]9r|!fyq?uMk)SYu7DV2f`[+Gl;Ez~x>g3߄O>R.'qwENqu|߯8<o^K\d#wi-a{a~p?,p xay^7?뜙nCGz;Rnבo$p9כ}{3sﳗz>|5O 惘S. g1 5}SK"sO*ۅKüvxfx>7=x,S bSZZc D,Q۝~(hVfkH4E!eA\C< C]♇OkkX誣|XbVEi&娮?_fR;t {?mâmXt%q M"Ei pB.?_@GU a+TukZ:kOB(#4!U~TIif$ݾjw ],nR6rҽo1WyDSa &$lJ$פ)Gx nHItR񍐧Q4C#lC+%5`Q@b.G_sTa5c,Xҩ_pc ' om" NQ@SQ |6 *DAР}"c&*$c#]ZUGiǪqв(t(JokSYh!Th4 -!8F1. }'!6B sUH# 9IJɲ@b:Q |A'`]扤$+ } hڇ)hI< G`U M> :~H>Br@hyt9XjU`(hBC4X!C`k0ᭈPlSȍ0mo-bժ_DMF%2 (P#P֡ @LCBh@s|,jD$8 5p|7@ (0D 0}k]eBD2&S)@pL!BS5&2u9B;(Mu|F@8A 9~?lHU;`1`pbE`1_P`-NP>Kd wT`)X /?lwf`[s h/`t|i^0G>*>/`˹nٌuU$YsSz\Q3ӌ#QOv;8v9N5?$ro)R1?E._+S?Y|yw>^ W 4+ĸ5[ě{,>f/g:XC:9?/ukrV΁_xD)xW?D]u_u@Ϋ.ȁDzHk(}9O'jѲrDZ/Ş ڿq՞ygwOrOQwޜ}v{a`DfDuPM DN?oo)ble^)kfMBg[yl7mf v7MaxO{vwWƲo$;?=cqo(7]//?} ~}J~8;]5|~~:~󾑟M܎q{nb9WzW]~Umbz58.9moz8};ש+e[y trZ{{66냟^Vjkz\=U^S "~:üf_#N \~t 0ϴҿ0a>+K/t0aeuFrg^Va~e뽳|]eu md/Z~_?f4)AezzYMc^VO?-# zZj/R}Oh%@^t&((@/@{:uˎV'gYԪWt52z olgUt+*>VO35}Gag#ag.QCn#t媠QCL;K?%i+vۇM-jL0u GAoa|}uȧpeݸl{eqB` FLl OjMvǶ`8eucc+65i=;Kl>8芊;Ki^]]wO;b xI^E^x&46^÷Y]G#E-r7Y ab+>rMfvs6,4BKw2uvrƭ|)k4+&w ߰-Ev.jͦ[mO^a[*#sofKkwrrzl io:m۬M;KtSx[-woMk{jiF'w+mkV&%Ѻ&/dcrE=%-4hI62|^vuO~hLmZ]Ps17@*mNQˌ]_WSp%"B25 rp-__G:3ڴdRJNɘ^8IVw2aϥ`E6NNz9M-s;2pF9da2̮>x>Fr6l|%pg̶ 4YG[ӧÒ=M|0؍qe':-P,[vmɩ iΘEĈF[1-/Ҁ{Bj5yv%Zt ٘,| \$DQIH:3LV2`W'ɭx;)vlLnAFcR>fO3oI6莢AeB嚞{Bv}ޖF҆`-`ljZ-qqM&!qAdOxpghl_M[<}ot8ݶɉxVv-?,No}킃Cx24T ӡ0qk nss^L;6V‹xR]OGK`)mv=biZqz4n 6N{>O2o7C %[i;їP?Fz nS8/#9|ɪ&ȆCvCs*"LSZo7G+!bZƜ^g]WuT)٘lI]O'4ؾKzJ"Z9LBL=lpK(vul[JNNFdqQ[07 v w$=3^{ðF;fpꏤkTx4gh˸Fd;oÞk7uOZ3x6"Ś{'ro|]byIgeE`9W̬hGyɡb|V&y9YbnbHf@O x$q<#}d t,g(+nۧOM=N?%Wc;TǞ,{s~FcC\<޳Ũƶ ̷k{O³,5h,sGǠ\I~- dk~䒜so_ mQ!zy,?❓|t1G)Q9yrZ7;Nsoϗ_Hr\KqJ@<0yIіC{g;k;%[-4:jB$!}0N@}b,{þ_gr:#vrӱ~Z~nD5{֞uNR =KA \kj? H \歬z{8ˆ#z>~qDv6NK/f{=nMFn/{1};3^O`i~2|}֎ˆ ~żjfA[_AًdX_9:xl^̻p޸%Z uԌyze+7kWv w}QwM&{bg`XF2M??v,up?s1A?7cW!.§zW]:>~5{л e{zl <=~5soatzZgIp~CEC'0l},V߈0a8g~Os?8!ZW#ƘaVHU 3oZW)Ak]u?\u>Y=?Yj_WֻJ7`}+#niY=xG״`/X т`=+X ڂ`0X ֯`.l`=,X 2V`+24 IFn{ٙ& #D[eFza'555 U=ZӤE9|^mnaLYZ N'q5kRs/]D|#j1]7=QڤIQ j6˼PL⡇XA1VШ&14&] C73}CCb)5-Xm0E&EXFMj 1> _f ")`tJIc__B$`1%)c*#cÒp>oAiFRRԺsn\xH%3QT 9e|A S YJXHuCRMGccMaʔ`>bdq8Fe2.aƔD*~..qQ3Ȃ) fE$4`"[lbŃRiub\`(㯄nHg!`bLQC=U LȸS SCB:^v2+!ÒS(cu[teJ _ :jy TSm;[+c,S֮r!x+]K "BZb[; )ծ,^':^P)>¯x_H::IguTn9ǁ@ 76ۡ4H>*%B! 4D^$$|i./)aeCuҐ[PǮ XfKP^ "&5#GZ(HCt ӐU"rž¡+nm%]*Cx9}a[%t OzySGFQQ$νOvBIIrS_GD;!\G=ͭ77:~7l;N?Ie_&#=d?]|b~0PPW~׎R' ÿ:'c1(E$~YDۖhROŢLŒ]Ϗ㏵~.> _r,׎]ԻN౷bQ{hA[q?Qt{I|ϯ};Ư1k`xC.+؟ZAzy?ɺ7xqn'9~dwQgAW=`}`ug?A1nʸ`83?ľ}_^ǐz졅ggYC ;bTGxI?gO|ڬ͆ ~^>?; /3r^ ݑAOj(TZ*~Q8Zz+yh)2kXi'^uo&&;}u"}]/S3}x_j)tN}F3??: bG`m9Zz?ƺߛt[ū; oV'm&^j-E­RRԅ-l oFKNh _S\`pLn,[b-sك7@h)^|2< jB_RKу]R9>DKs j)p->R Ϡ4 JWT_V*@7)_ yI_SkImwe.v`u5 M1=r7oެxJSq;,FkfQi{`GpZ2 iO}7pZ$xQQP!j2{Z$AL׍at8bfӾ`=6pPia` ϫ%d!€1RVFR AL۱ZoMOIr5E.KX&Mjh>0ERiV(f@-Qhb1-cIMa-3UE_cTS;RHiب01eIIfJ"-t<K*S50`(1e\,)(7Z+1,V6ɸ)Sai)W#Lr0Gǚi͘` -E4(*.ƔV4%_uDK1Rd\Ì) !ɵuTK_8LbŃRb6>-ER-bLA%0#g%Rh2EjZ L1CTu6% B`HLئ $ QC)* GPTi-2I˅ůrPv~-dq ~PD!Gc-r7E˅`v 0: h0BF5x>yNd:&brB@L1&tUSgC|U4{3ypsfo~J)59ojꊝIb2'{s?cT8uIbl?Jsa-s ^1a[/$ׂ_~^<'u]|+!K?Z'gA-UH'& 'j-G޻9KZ9`?\!I\ n‰蟺 ε{3}U 9K㥘!U~Kԧš!tH#b({qꗇ1ρϚU!qefw~yKP]NP ˺nY.-cާ{\&_~w/c ôY1Yw?/깡jꥡjZ4ZfU uk{{X7vIee%20kl TfbBoC &iP+ҢQT} ,[̇(aGtx#Cx7Iqi| !i0, Mb0]6>ۙ" h4uaO珡=F>î.U, p4&]g$2TִHcҎ?,A2N(0\NLlrgBz,5ˈM ƸTb* H؃m1HKP4Rc(EdrR)[I@Z9M˯)-i8 E)\F,a![U4m&"Ɣٳg7AXs*R00E2萬#MPmJ|wZ%D0J SD]h]6l$)Be X0 \zc!* i_u@(2E ]u4 рP -( GRK ߃@U1P8dDY,n',:0vxc bbtV/wvY'Rf}87Yea ʒLjZQ+kqcZX?ow;V&29jYyzn9?N7˗Ϗ_zG-u/Cv#<6/$LTؖ۸lR"QcJI1@ Ґ4ӟɽQcT+ kB)N^Z~\҃m%Xk 9k&?ZTqVфwĶ`B_כrQlgp]|xv~k- ɵwe%gpMV9SEc6?HCgye^^5vc fmWh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+lh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+lh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+lh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+lh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+lh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+lh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+lh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+lh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+lh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+lh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+lh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+lh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+lh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+lh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+lh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+lh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+lh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+lh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+lh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+lh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+l$$If!vh55#v#v:V l t0"655aytj$$If!vh55#v#v:V l t0"655aytj$$If!vh55#v#v:V l t0"655aytj$$If!vh55#v#v:V l t0"655aytj$$If!vh55#v#v:V l t0"655aytj$$If!vh55#v#v:V l t0"655aytj$$If!vh55#v#v:V l t0"655aytj$$If!vh55#v#v:V l t0"655aytj$$If!vh55#v#v:V l t0"655aytj$$If!vh55#v#v:V l t0"655aytj$$If!vh55#v#v:V l t0"655aytjh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+lh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+lh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+lh$$If!vh55#v#v:VZl t"655ayt+lG$$If!vh5"#v":VZl t65"G$$If!vh5"#v":VZl t65"G$$If!vh5"#v":VZl t65"G$$If!vh5"#v":VZl t65"M$$If!vh5"#v":VZl t65"yt+lM$$If!vh5"#v":VZl t65"yt+lM$$If!vh5"#v":VZl t65"yt+lM$$If!vh5"#v":VZl t65"yt+lL@L 8 .prastasisOJQJ_HaJmH'sH'tH @@@ Antraat 1 @&mH'sH'@@@ Antraat 2 h@&mH'sH'@@@ Antraat 3 @&mH'sH'<@< Antraat 4mH'sH'D@D Antraat 5 <@&CJaJD@D Antraat 6 <@&CJaJr@r Antraat 7+$ x@&^`a$6OJQJaJmH'sH'r@r Antraat 8+$ I`x@&^I``a$6OJQJaJmH'sH'r @r Antraat 9+ $ x@&^`a$6OJQJaJmH'sH'TA@T Numatytasis pastraipos ariftas`i@` .prastoji lentel :V 44 la 0k@0 Sraao nra fOf Heading3_text_body$x^a$OJQJaJmH'sH'FB@F Pagrindinis tekstasx^O"^ ChapNumdlh7$8$H$ CJOJQJ_HaJmH sH tH hO2h ChapTitledXD7$8$@&H$$@CJ<OJQJ_HaJ<mH sH tH O2 "Para Char Char Char Char Char Chardd7$8$H$^ B*phnOAn Para Char Char Char Char%B*OJQJ_HaJmH phsH tH 8OaR8 ListFigNum ^0Or0 FigNum ^O2 FigCap7 & F d7$8$H$]^`&6CJOJQJ]_HaJmH sH tH <O2< Head4 dx CJ\aJ8O28 Head3 dCJaJDO2D Head2d@@&^CJaJhO2h Head1$d|T7$8$@&H$#5CJ"OJQJ_HaJ"mH sH tH 8Oq8 ListFigCap ^dOd ProcHead- 8\PP]^8`\ 5^JaJ^O^ ProcPara, & F <]^`CJaJHH@H Sraao tsinys 5x^LOL Code d7$8$H$^CJOJQJaJhO2h NoteEnd-!dP$dN]^B*CJ aJphLO"L NotePara"$P]^\aJdO"d NoteStart0#$dP&dP]^CJ aJTObT Figure!$dxx7$8$H$^ OJQJaJVORV TableHead"%d-D7$8$H$M \aJFObF TableText&d7$8$H$CJaJROrR ListBullet1'8P]^8`aJ`=@` Sraaas su numeriais 5( ^`BOqB ListBullet2) ^BOB ListBullet3* ^NO2N ListEnd+$d]^a$CJ aJXOX ListNum1), 88P]^8`aJLOL ListNum2!- 8^`JOJ ListPara1.8(P]^8aJ6O6 ListPara2 /^6O6 ListPara3 0^JO2J Te,1 & F P]^`NO"N Legalese2 XdtF0$ 6CJ aJ<Oa2< TableCap3xx^FO2F ProdName4dl` @CJ8KH88O1b8 NoteStart1 5F^F6O!b6 NotePara1 6F^F<O2< NoteEnd17F]^F*O* PartNum82O!22 PartTitle9@&.O. Code1 :D^D8O18 NoteStart2 ;^6O!6 NotePara2 <^<O2< NoteEnd2=]^.O2. TOC Title>8O18 Syntax?6B*]ph2O2 Syntax1 @F^F0OQ"0 TableHead1A0Oa"0 TableText1B6O126 TableCap1 CF^F2OAR2 Figure1 DF^F2Oab2 FigNum1 EF^F:Oq2: FigCap1FF]^FJOrJ TermG$x7$8$H$^ 5\^J>O> ScreenPara1H OJQJ^J 8O8 ScreenParaIOJQJDOD ListNum3J 8T^.@. Turinys 1K6@6 Turinys 2 L^6@6 Turinys 3 M^66 Turinys 4 NX^X66 Turinys 5 O ^ 66 Turinys 6 P^66 Turinys 7 Q^66 Turinys 8 Rx^x66 Turinys 9 S@^@V@BV Virautinis kolonti   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefnijklopqrstuvwxyz{|}~tulas T !R @RR Apatinis kolontitulas U !8)@a8 Puslapio numeris&Oar& Para1W&O& Para2X2O2 Code2Y CJOJQJ~@~ +vLentels tinklelis7:VZ0ZPJ:U@: Hipersaitas >*B*phRV@R Per~ikrtas hipersaitas >*B* phnOn Product Descriptor]d8^6OJQJ_HmH sH tH RR Debeslio tekstas^CJOJ QJ ^J aJt0@t Sraaas su ~enkleliais_ hh^h`CJOJQJmH sH :O: Help Text6<B*phNQ@N Pagrindinis tekstas 3aCJ^J`O"` Style 12 pt1 Char CharbCJOJQJmH sH fO1f Style 12 pt1 Char Char CharCJ_HaJmH sH tH \OB\ TC-TestStepd$ & F<a$5OJQJaJmH'sH'fR@Rf Pagrindinio teksto /trauka 2edx^fObf Heading2_text_bodyf$nx^na$OJQJaJmH'sH'J[@rJ El. paato paraaasg CJOJQJT^@T .prastasis (tinklapis)h CJOJQJB'B Komentaro nuorodaCJaJBB Komentaro tekstasjaJ>j> Komentaro temak5\vOvList Bulleted Item 1l & FdxOJQJ_HmHnHsH tH ulT@l Teksto blokasmH ]H^` B*OJQJaJmH phsH TTlSaulius KraelskasCJOJQJ^JaJphNNl emailstyle17CJOJ QJ ^JaJo(phfOf Heading1_text_bodyp$x^a$OJQJaJmH'sH'pOpDocument headingq$xxa$&5CJ(OJQJ_HmHnHsH tH ubO"b CoverTextsr$  <^ a$CJOJQJaJmH'sH'O2 Hanging Body Text4s$ & F ;d<^`;a$56OJQJaJmH sH XORXPicturet$$<a$OJQJaJmHnHsH'uR"R Antraatu$<xa$5OJQJaJmH'sH'z1@bz Sraaas su numeriais$v$ 78<^8`a$OJQJaJmH'sH'T>@rT Pavadinimasw$a$5CJ4OJQJaJmH'sH'ROR CellBody xd1$B*_HhmH phsH tH :@ Sraaas su numeriais 20y$ & F M o>o<^o`a$OJQJaJmH'sH'xOx TC-Bullet?z$$ & F h h<^h`a$ OJQJaJdOd TC-Presets!{$ V ^V `_HhmH sH tH 8O8 AccessDate|mH sH :O: ListNumber1 } & F:Oa: ListNumber2 ~ & F JOJ ListNumber3 & F N s^N `s6Oab6 Note2 & F 6O6 Note3 & F DO!D b1'57>*OJ QJ S*Y(\^J o(ph"O1" m1ph"OA" t1ph$OQ$ dt1ph~S@b~ Pagrindinio teksto /trauka 3$x^a$CJOJQJaJmH'sH'$Oq$ tx15\HO1H Heading 5CJ\^JaJmH sH LOAL Heading /5CJOJQJ\aJmH'sH'pOp Para Char Char Char Char1%B*OJQJ_HaJmH phsH tH \O\ Para Chardd7$8$H$^B*mH phsH POP Head1 Char#5CJ"OJQJ_HaJ"mH sH tH 4O4 Head2 CharCJaJ<O< Heading 2 CharmH'sH'^O^ Para Char Chardd7$8$H$^ B*phZZ@ Z Paprastasis tekstasOJ QJ ^J aJmH sH TO T head4$dx7$8$^5CJ\^JaJe@" HTML ia anksto formatuotas 2( Px 4 #\'*.25@9$d%d&d'd-DM NOPQOJ QJ ^J aJtH'^O2 ^ paracharchardd7$8$^B*CJ^Jph$OA $ ns1phOQ 'Para Char Char Char Char Char Char Char%B*OJQJ_HaJmH'phsH'tH pOa p Para Char Char Char Char2%B*OJQJ_HaJmH'phsH'tH ZOq Z Head1 Char Char#5CJ"OJQJ_HaJ"mH'sH'tH pO p Para Char Char Char Char3%B*OJQJ_HaJmH'phsH'tH hOB h %Style Para Char Char Char Char + AutophO 1Para Char Char Char Char Char Char Char Char Chardd7$8$H$^ B*phO 6Para Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char%B*OJQJ_HaJmH'phsH'tH xO x Para Char Char Char Char Char%B*OJQJ_HaJmH'phsH'tH hO h Para Char Char Chardd7$8$H$^ B*phHOH ` ChapSubTitle1 dd5CJHO H `DocTitled|56CJ*aJ*HO H ` DocSubTitle1 X 5CJ aJ DO D ` DocSubTitle2 X5CJP@" P rRPuslapio ianaaos tekstasaJL&@1 L rRPuslapio ianaaos nuorodaH*]9bbb5"/Z[|.Bo}0 " = Z #$)'(8@DGfgow{ 12=EHM #=Z[eosv]^ejmryJev L62XABS\]u9:_BCc$ % 7 !!!k!l!|!!!!!!"8"9":"c"d"j"t"u"""""[#+$B$M$S$i$q${$|$$$$$$$$$$$%%(%0%4%9%`%a%j%r%u%z%%%%%% &&&.&6&@&A&S&]&a&d&&&&&&&L'M'b'j'k'p''''''''''''(/(0(G(N(T(j(r(|(}(((((((((((U)V)k)u)v){))))))) **,*4*5*:*{*|*}************+b+c+m+w+{+~++++++++-,.,<,P,Q,T,,,,,,,N-O-m---}.../)/H/m/001111111&2'292222222/303H33330414V44440515P55550616K666666 7Q7R7S7777777777778 8 8888 8/80838>8?8B8R8S8T8{8|88888888888888888 9 99999(9)9-95969:9P9Q9U9_9`9a9999999999999999:: :*:+:R:: ;D;^;;;;;<:<L<[<l<m<x<y<<J=X=====>:>T>n>}>>>>>>>>~????@(@J@`@o@@@@@@^AlAAAAB8BPBBBB+C[CtCCC DJDDDE%ECEREcEdEeEEEEGG%HeHHHH I`IIJhJJK.KGKZKKKKL7LPLcLLLLNMMMNNGN_NvNNOtOOOOP>PVPmPPPQ#QUQjQQReRR>STSkSSSTkTT!UzUUUUUOVV WuWWWXXyXXX.YGY]YmY}YYYYZdZvZZZZ$[m[[[[\E\[\\\\]!]|]]]]^p^^^^^^ _6______ `5`K`]```)aaaaaa[b\b^b_babbbdbebgbhbtbubvbbbbbbbbbbbbbbbbbb400000200K0K0L0L0M0M0L0M0M0L0M0M0L000}0}000}0}00000000}0 0 0 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0 0K0K0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K0K 0K 0K0K0K% 0K0K0K% 0K0K% 0K0K% 0K% 0K% 0K% 0K% 0K% 0K0K% 0K0K% 0K0K% 0K0K% 0K0K0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K0K0K0K 0K 0K 0K 0K 0K 0}0"0"(0"0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# (0"0_%0_%0_%0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_%0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_%0_%0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_%0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_%0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_% 0_%( 0_%0_%0_%( 0_%0_%( 0_%0_%% 0z_%% 0z_%% 0z_%( 0_%( 0_%( 0_%00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000(00 0 00000000000000 0 0 0 0000000000000 0 0(00 0 00000000000 0 0 0 00000000000000000000000000 0 800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000@000@000@000@000@000@T0@T000@T0@T0@0@T0@0@T0@T0@0@U0@0@U0@0@T0@000 0 00"/Z[}0 " = Z #$)'(8@DGfgow{ 12=EHM #=Z[eosv]^ejmryJev L62XABS\]u9:_BCc$ % 7 !!!k!l!|!!!!!!"8"9":"c"d"j"t"u"""""[#+$B$M$S$i$q${$|$$$$$$$$$$$%%(%0%4%9%`%a%j%r%u%z%%%%%% &&&.&6&@&A&S&]&a&d&&&&&&&L'M'b'j'k'p''''''''''''(/(0(G(N(T(j(r(|(}(((((((((((U)V)k)u)v){))))))) **,*4*5*:*{*|*}************+b+c+m+w+{+~++++++++-,.,<,P,Q,T,,,,,,,N-O-m---}.../)/H/m/001111111&2'292222222/303H33330414V44440515P55550616K666666 7Q7R7777777778 8 8888/808>8?8R8S8{8|88888888888 9 999(9)95969P9Q9U9_9`999999999999999:: :*:+:<:<L<[<l<m<x<y<:>T>n>}>>>>>>>>~????@(@J@`@o@@@@@@^AlAAAAB8BPBBBB+C[CtCCC DJDDDE%ECEREcEdEE)aaaaa\btbbb400000200 0 00000:00G0G0G0G0G0G0G:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0r % 0r % 0r % 0r % 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00000 0 0( 000( 00( 00% 0% 0% 0( 0( 0( 0@% 06 K00 K00 @0 K00 K00 @0 K00 K00 @0 K00 K00 @0 K00 K00 @0 K00 K00 @0 K00 K00 @0 K00 K00 @0 K00 K00 @0 K00 K00 @0 K00 K00 @0 K00 K00 @0 K00 K00 @0 K00 K00 @0 0h1!i @0K00 K00 K00 K00 K00 @0 K00 K00 K00 K00 K00 @0 0o1upe0m1%0q1ure0m1%0s1ute0m1%0m1&n0m1%j01EK02 j01EK02 j01EK02 j01EK02 j01E K02 j0!1E"K02 j0#1E$K02 j0%1E&K02 j0'1E(K02 j0)1E*I02 h02Xh0+1EI02 01&01%K00 K00 K00 K00 K00 @0 0101K020101K02K02K02K02K02 6K02 K00(5K00K00@0K02 @0K026@0 K00d)5K00K00@0K02 @0 K02 K02 K02 6K02 00]000000000000000000K02 @0K026@0 00000000000000000000000000000000000000000000000000K02 @0 K02010101@0@0 0&0A@T0@T0 0&0G 446FFFFHJJX[ xr%~+2\EMlW\j f7qq69:;<=>?ABMS]it}J%F&b'P(())*z* +,,,-.V/.3>@AABCrDZEFlGHH]]^>_Z` abdhk2,r$2& $V"@ 2 Z%t%)B--2J7DVO^(h8qqq7@CDEFGHIJKLNOPQRTUVWXYZ[\^_`abcdefghjklmnopqrsuvwxyz{|~q85[wyz| )+,.Nf!=?@BbzMilmo5[wz{}yO-i-k-b X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%̕X::: !#LSU[!!!T?b$R|3;{CB@j2$3OD#Rb2$Ò, 6CMa@t( < # Aj FA ?blbkgndb t _Toc518220009 _Toc518227020 _Toc44237975 _Toc45975396 _Toc45975997 _Toc37242207 _Toc37245672 _Toc45101798 _Toc49920012 _Toc67716686 _Toc125340258 _Toc148762108 _Toc148762109 _Toc67716689 _Toc148762110 _Toc148762111 _Toc148762112 _Toc148762113 _Toc67716692 _Toc74485037 _Toc148762114 _Toc148762115 _Toc148762116 _Toc148762117 _Toc148762118 _Toc148762119 _Toc148762120//= ""+$%9:>eEb DD= Y ""A$%:::>Eb  z M W nty~ux%(7gn2<#'=B[d^dei)+Kqw *!2A\j+. ""D#X#######$ $S$]$i$o$|$$$$$$$$%'%a%i%%%% &&"&.&4&A&R&&&M'a'b'i'''''(%(&(.(0(E(T(^(j(p(}((((((V)j)))))))*+*,*3*~**********++c+l+++++++++++++++.,;,<,O,r,x,},,,,,,,,,,- -w---------.Z.n.p.z.a0i0k0u0011155558899::-:0:?:P:S:`:a:p::::::::::::::;;;;%;/;A;P;V;e;m;n;t;v;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<<< <<<%<&<,<.<8<@<J<P<Y<]<j<{<~<<<<<<<<<<<==="=9===>=F=M=V=]=o=p={=================> > >>>>%>+>,>0>2>8>B>R>Z>l>r>{>>>>>>>>>>>>>???(?;?D?F?V?m?q?r?z????????????????????@ @@@@@&@/@7@8@>@@@H@P@^@d@m@q@~@@@@@@@@@@@@AA$A&A6AMAQARAZAaAjAqAAAAAAAAAAAAAAABB B BBB&B'B-B/B6BABNB[BlBmBsBuBBBBBBBBBBBBBBCCCCC)C6CCCDCJCLCYCeCrC}CCCCCCCCCCCCC DD+D,D2D4DHDDEE#E+EAEGEPETEaEeE|E}EEEEEEEEEEEEEFFF#F3FJFNFOFSFVFcFvFFFFFFFFFFFFFFG GGG G0GGGKGSGhGrGGGGGGGGGGGGGHH"H,H4H5HDHUHYHZH_HlHuHvHHHHHHHHHHHII I=IKIMI[ImIvIIIIIIIIII JJ(JEJSJUJcJuJ~JJJJJJJJKKK"K,K8KEKOKXKaKjKkKKKKKKKKKKLL+L5LALNLXLaLjLwLxLLLLLLLLLLM M*M9M;MIMYMbMMMMMMMMMMNNN&N/N0NDNPN]NjNtNNNNNNNN O OO+O4OQO_OaOoOOOOOOOOOOOP PPPP;PGPTPaPkPzPPPPPPPPQQQ!Q*Q7Q8QRQ^QhQuQ~QQQQQQQQQQ RR&RCRPRRR`RpRyRRRRRRRRSS9SHSRS\SiSrSSSSSSSSSSS TT"T?TVTXTfTvTTTTTTTTT UUU,U5URUeUgUuUUUUUUUUUUUUV V:VZ@Z_ZhZtZyZZZZZZZZZZZZZ[[![)[2[3[C[E[h[q[}[[[[[[[[[[[[ \\!\"\@\K\Y\`\n\o\\\\\\\\\\\ ]]]$]0]1]R]T]y]]]]]]]]]]]]]^^^ ^*^<^=^G^I^X^d^n^y^^^^^^^^^^^^^^^ ____3_=_K_L_\_f_x_y______________````(`3`;`I`O`[```l`m````````````0aCompObj[s@ ` l x $VMI EDS Koncepcija (Vision/scope) eugenbalSolution Content A.Jotauta44Microsoft Office Word@^r@07 @v @і^?I>#՜.+,D՜.+,p, px  MicrosoftK1a' "VMI EDS Koncepcija (Vision/scope) Pavadinimas8u _PID_HLINKSVersion Release DateMicrosoft ThemeATx`QHhttps://eds.vmi.lt/EDSWebServiceUploadFile/EDSWebServiceUploadFile.asmx >J _Toc148762120>D _Toc148762119>> _Toc148762118>8 _Toc148762117>2 _Toc148762116>, _Toc148762115>& _Toc148762114> _Toc148762113> _Toc148762112> _Toc148762111> _Toc148762110> _Toc148762109> _Toc1487621081.1@@9]+h blank 011 F!Microsoft Office Word dokumentas MSWordDocWord.Document.89q!"./Y[/0  ! " < = Y Z  "$()&(78?@CDFGegnovwz{  02<=DEGHLM "#<=Y[denorsuv\^deijlmqr IJdeuv KL5612WX@BRS []tu8:^_ACbc# % 6 7 !!!!j!l!{!|!!!!!!!""7":"b"d"i"j"s"u"""""""Z#[#*$+$A$B$L$M$R$S$h$i$p$q$z$|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%'%(%/%0%3%4%8%9%_%a%i%j%q%r%t%u%y%z%%%%%%%%% & &&&&&-&.&5&6&?&A&R&S&\&]&`&a&c&d&&&&&&&&&&&K'M'a'b'i'k'o'p''''''''''''''''''''(.(0(F(G(M(N(S(T(i(j(q(r({(}(((((((((((((((((T)V)j)k)t)v)z){))))))))))) **+*,*3*5*9*:*z*~*******************++a+c+l+m+v+w+z+{+}+~+++++++++++++,,.,;,<,O,Q,S,T,,,,,,,,,M-m-----|.}.....//(/)/G/H/l/m/00001111111111%2'2829222222222.303G3H33333/414U4V44444/515O5P55555/616J6K66666667 7P7S777777777777788 8 888888 8.8082838=8?8A8B8Q8T8z8|888888888888888888888 9 9999999'9)9,9-9496999:9O9Q9T9U9^9a9999999999999999999::: :):+:Q:R::: ;;C;J;];d;;;;;;;;;<<9<><K<N<Z<[<k<m<w<y<<<I=L=W=\========>>$>9>@>S>X>m>p>|>}>>>>>>>>>}????????@ @'@.@I@N@_@b@n@o@@@@@@@]A`AkApAAAAAAABB7B@BOBZBBBBBBC*C5CZCcCsC|CCCCC DDIDTDDDDDE E$E)EBEEEQEREbEeEEEEEGGGG$H+HdHkHHHHHHH II_IlIIIJJgJtJJJK K-K6KFKMKYK`KKKKKKKL)L6L?LOLVLbLiLLLLLLMMMXMMMMMNNN%NFNON^NiNuNNNNO*OsOOOOOOOP PP=PFPUP`PlPyPPPPPQQ"Q)QTQ]QiQtQQQRRdRoRRR=SFSSSZSjSqSSSSS TTjTuTTT U+UyUUUUUUUUUUNVYVVV WWtWWWWWWX XXXxXXXXXX-Y6YFYMY\YaYlYoY|YYYYYYYYZ#ZcZfZuZxZZZZZZZ#[([l[o[~[[[[[[\\D\I\Z\_\\\\\\\ ]] ]#]{]]]]]^\^c^o^x^^^^^^^^^^^ __5_<__________``&`4`9`J`M`\`_`````(a/aaaaaaaaaaZb\b\b^b^b_b_babbbdbebgbhbbbbbb30+ Z 2X9"d""+$d&&&M'p''(0((((V){)):*~**+~+++.,T,,,m--}.m/0011'2922203H33314V44415P55K6666 7777T8|888a99 :+:[<m<y<@>>>>b@@REEa\b\b^b^b_b_babbbdbebgbhbbbbbbbba\b\b^b^b_b_babbbdbebgbhbbbb(| 1*&l $Fudy8,gFm'= z` 5N BJ `SJ4VDD#%Z($=6%@$++c}e:,vF_1,`f2/ja4r\0[ 6H!2"&5?P@Jaa@2g@ eD7HFjRs_Ivdqnag~aI8Jd6*g^x~:n‡ҀLpo qָj"ojqdR>w>jauydv|TLP|=Lwsr~ny^`.*qs^`sOJQJo(hHqpp^p`OJ QJ ^J o(hHoq@ @ ^@ `OJ QJ o(hHq^`OJQJo(hHq^`OJ QJ ^J o(hHoq^`OJ QJ o(hHq^`OJQJo(hHqPP^P`OJ QJ ^J o(hHoq ^ `OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHhpp^p`OJ QJ ^J o(hHoh@ @ ^@ `OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHhPP^P`OJ QJ ^J o(hHoh ^ `OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hH^`OJ PJQJ ^Jo(h| | ^| `OJ QJ o(hHhLL^L`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh\\^\`OJ QJ o(hH 4^4`OJQJo(qs^`sOJQJo(hHqpp^p`OJ QJ ^J o(hHoq@ @ ^@ `OJ QJ o(hHq^`OJQJo(hHq^`OJ QJ ^J o(hHoq^`OJ QJ o(hHq^`OJQJo(hHqPP^P`OJ QJ ^J o(hHoq ^ `OJ QJ o(hH ^`56o(Note!^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.q]s]^]`sOJQJo(hH ^`OJ QJ o(  ^ `OJ QJ o(  ^ `OJ QJ o( xx^x`OJ QJ o( HH^H`OJ QJ o( ^`OJ QJ o( ^`OJ QJ o( ^`OJ QJ o( h^`OJQJo(hHhpp^p`OJ QJ ^J o(hHoh@ @ ^@ `OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHhPP^P`OJ QJ ^J o(hHoh ^ `OJ QJ o(hHh hh^h`hH.h 88^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xLx^x`LhH.h HH^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.qs^`sOJQJo(hHqpp^p`OJ QJ ^J o(hHoq@ @ ^@ `OJ QJ o(hHq^`OJQJo(hHq^`OJ QJ ^J o(hHoq^`OJ QJ o(hHq^`OJQJo(hHqPP^P`OJ QJ ^J o(hHoq ^ `OJ QJ o(hHh]s]^]`sOJQJo(hHh ^`hH.h L ^ `LhH.h  ^ `hH.h oo^o`hH.h ?L?^?`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h^`.hpp^p`.h@ L@ ^@ `L.h^`.h^`.hL^`L.h^`.hPP^P`.h L ^ `L. SVS^S`Vo(.  ^ `o(.. 0 ^ `0o(... ^`o(.... ^^`>*o( ..... >^^>`o( ...... ^`o(....... ^`.^^``o(........ .^`o(.........q]s]^]`sOJQJo(hHqpp^p`OJ QJ ^J o(hHoq@ @ ^@ `OJ QJ o(hHq^`OJQJo(hHq^`OJ QJ ^J o(hHoq^`OJ QJ o(hHq^`OJQJo(hHqPP^P`OJ QJ ^J o(hHoq ^ `OJ QJ o(hHqs^`sOJQJo(hHqpp^p`OJ QJ ^J o(hHoq@ @ ^@ `OJ QJ o(hHq^`OJQJo(hHq^`OJ QJ ^J o(hHoq^`OJ QJ o(hHq^`OJQJo(hHqPP^P`OJ QJ ^J o(hHoq ^ `OJ QJ o(hHqs^`sOJQJo(hHqpp^p`OJ QJ ^J o(hHoq@ @ ^@ `OJ QJ o(hHq^`OJQJo(hHq^`OJ QJ ^J o(hHoq^`OJ QJ o(hHq^`OJQJo(hHqPP^P`OJ QJ ^J o(hHoq ^ `OJ QJ o(hHh hh^h`hH.h 88^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xLx^x`LhH.h HH^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h hh^h`hH.h 88^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xLx^x`LhH.h HH^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h hh^h`hH.h 88^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xLx^x`LhH.h HH^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.qs^`sOJQJo(hHqpp^p`OJ QJ ^J o(hHoq@ @ ^@ `OJ QJ o(hHq^`OJQJo(hHq^`OJ QJ ^J o(hHoq^`OJ QJ o(hHq^`OJQJo(hHqPP^P`OJ QJ ^J o(hHoq ^ `OJ QJ o(hH88^8`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h hh^h`hH.h P^`PhH..h ^`hH...h x^`xhH.... h ^`hH ..... h X@ ^ `XhH ...... h ^ `hH....... h 8x^`8hH........ h `H^``hH......... hh^h`hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.qs^`sOJQJo(hHqpp^p`OJ QJ ^J o(hHoq@ @ ^@ `OJ QJ o(hHq^`OJQJo(hHq^`OJ QJ ^J o(hHoq^`OJ QJ o(hHq^`OJQJo(hHqPP^P`OJ QJ ^J o(hHoq ^ `OJ QJ o(hH^`)q]s]^]`sOJQJo(hH ^`OJ QJ o(  ^ `OJ QJ o(  ^ `OJ QJ o( xx^x`OJ QJ o( HH^H`OJ QJ o( ^`OJ QJ o( ^`OJ QJ o( ^`OJ QJ o( l^`lo(. ^`. L^`L.  ^ `. ^`. XLX^X`L. ((^(`. ^`. L^`L.qs^`sOJQJo(hHqpp^p`OJ QJ ^J o(hHoq@ @ ^@ `OJ QJ o(hHq^`OJQJo(hHq^`OJ QJ ^J o(hHoq^`OJ QJ o(hHq^`OJQJo(hHqPP^P`OJ QJ ^J o(hHoq ^ `OJ QJ o(hHs^`so(.j j ^j `o(.. 0 ^ `0o(... k ^ `o(.... # ^# `o( .....  ^ `o( ...... C ;^C `o(....... `^ ``o(........ c ^c `o(......... n n^n` 56o(Note!^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.M tM ^M `to(.{P{^{`Po(..+^+`o(...#xk^#`xo(.... ;^`o( ..... X^`Xo( ...... s^ `o(....... 8 ^ `8o(........ C"`#^C"``o(.........qs^`sOJQJo(hHqpp^p`OJ QJ ^J o(hHoq@ @ ^@ `OJ QJ o(hHq^`OJQJo(hHq^`OJ QJ ^J o(hHoq^`OJ QJ o(hHq^`OJQJo(hHqPP^P`OJ QJ ^J o(hHoq ^ `OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh| | ^| `OJ QJ o(hHhLL^L`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh\\^\`OJ QJ o(hHqs^`sOJQJo(hHqpp^p`OJ QJ ^J o(hHoq@ @ ^@ `OJ QJ o(hHq^`OJQJo(hHq^`OJ QJ ^J o(hHoq^`OJ QJ o(hHq^`OJQJo(hHqPP^P`OJ QJ ^J o(hHoq ^ `OJ QJ o(hHqs^`sOJQJo(hHqpp^p`OJ QJ ^J o(hHoq@ @ ^@ `OJ QJ o(hHq^`OJQJo(hHq^`OJ QJ ^J o(hHoq^`OJ QJ o(hHq^`OJQJo(hHqPP^P`OJ QJ ^J o(hHoq ^ `OJ QJ o(hHh ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.8^8`o([]^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.M M ^M `56>*B*CJOJQJo(Presets(|~as_IN r~'= LP|++*gLp:n5o qZ($J qnae:,` HF $Fauy@>wD#2/I8Jd_1,=6%S8,a@ojqv|g@Vm4r\06H!2&5?eDN @ ^`OJQJo(--µ!''''''''     >        µ!''''''''    µ!ZE06Z/-! N \XV¢     µ!''''''''µ!''''''''     µ!''''''''µ!''''''''µ!''''''''              µ!''''''''r         ''''''''µ!'''''''''''''''''µ!;9R@Z֞Wp?Z"X\'''''''''µ!''''''''L    µ!''''''''     µ!''''''''µ!''''''''         µ!''''''''µ!''''''''f0`    µ!''''''''     @ @%66FFjYwTmml\qfswTmqfs yB'%UV-|~$O2+ G v 1 Jx w ":cU~-A@q} %?)\ Kd!L6$*e8]f(sABpq{PR^t#((H();R+2n+(.7.(1U&2f3V45{5H6q7w7 8fM9kb:_;VG<G<->C> AtLCbD\AEFGgNG]*I/RI_mK8A[ \]-^tT^+ _UuaFdZe@eOhV)i;jkgSkek.mUpm&pkrp'dqGrNs s7shsuZ#uUu+vpw*xZx`xyyk@y#z/{1}~%^x{Ix^_1R)$5K` 1U33` b+l/dGJ1zSxa fi#O!!j_e|oWKYncy)Xi4T[j*vV|aq~l+\FCnS9O$5Ndot]x. \r&%2F]_(A) ?_Y&E8W#DCyFN5Vd&!9qa/A gy0\by}R#Ceas?. n 5;Y6P^,;v/4|GZlF ONr A4 #$)'(8@DGfgow{ 12=EHM #Z[eosv]^ejmrABS\]u9:_BCc$ % 7 !!!k!l!|!!!!!!"8"9"d"j"t"u""""[#+$B$M$S$i$q${$|$$$$$$$$$$$%%(%0%4%9%`%a%j%r%u%z%%% &&&.&6&@&A&S&]&a&d&&&&&&&L'M'b'j'k'p''''''''''''(/(0(G(N(T(j(r(|(}(((((((((((U)V)k)u)v){))))))) **,*4*5*:*{*|************b+c+m+w+{+~+++++++-,.,<,P,Q,T,,,,,,,N-O-l-m-z.011111&2'292222222/303H33330414V44440515P55550616K666666 7Q7R7777777778 8 8888 8/80838>8?8B8R8S8|88888888888888888 9 99999(9)9-95969:9P9Q9U9_9`99999999999999 :*:+:l<m<x<y<>>>>>@@@@cEdE\b^babdbgbbeL@.s !"&/11bPP P PPPPPP&P(P*P,P<PBPJPLPTPfPjPUnknown Gz Times New Roman5Symbol3& z Arial;SimSun[SO7& Verdanag"Franklin Gothic CondensedArialSSabonTimes New Roman71 CourierW"Frutiger 45 LightArial5& zaTahoma?5 z Courier New;WingdingsA& Arial Narrow#1Hha2Q,I>#1KI>#1K!4daa u 2qXZ?1}2+C:\Tools\Template\MSDD\Solution Content.dot!VMI EDS Koncepcija (Vision/scope)eugenbal A.Jotauta(              ! " # $ % & '