ࡱ> '`'4XbjbjLULU'tv.?.?( Z Z Z $~ """P"|#<~ $##"###%%%$h>uZ '%%"''> ##+++' p# 8#+'++lz B P## /")|,L4ɚ0xi)iPiZ P%" &+8&L&%%%>>*d%%%&N('Jr' '~ ~ \$~ ~ ~ \~ ~ ~ DOKUMENTr TEIKIMO ELEKTRONINIU BjDU SUTARTIS ______________ Nr. _______________________ (data) (registracijos numeris) _________________________ (vieta) SUTARTIES `ALYS Panev~io apskrities valstybin mokes is inspekcija, kuri atstovauja ___________________________ (pareigs pavadinimas, _____________________________, veikiantis (-i) pagal Panev~io apskrities valstybins mokes is inspekcijos vardas, pavard) viraininko 2012m. sausio 24 d. /sakymo nr. 1-7 Dl /galiojims suteikimo pasiraaant mokes is deklaracijs forms teikimo elektroniniu bkdu sutartis ir praneaimus apie identifikavimo elektroninje praayms registravimo informacinje sistemoje priemones (toliau mokes is administratorius) ir __________________________________________________________________________ (toliau mokes is (mokes is moktojo vardas, pavard arba pavadinimas, mokes is moktojo identifikacinis numeris (kodas) moktojas), kur/ (-i) atstovauja _______________________________________________, veikiantis (-i) pagal (atstovo pareigs pavadinimas, vardas, pavard) _____________________________, sudar ai Dokuments teikimo elektroniniu bkdu sutart/ (toliau sutartis). (atstovavimo pagrindas) II. SUTARTIES OBJEKTAS 1. Sutartis nustato mokes is moktojo ir mokes is administratoriaus santykius teikiant ir priimant dokumentus elektroniniu bkdu per Valstybins mokes is inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacin sistem (toliau EDS). 2. Dokuments, dl kuris teikimo elektroniniu bkdu aalys susitaria, forms sraaas skelbiamas EDS svetainje. III. `ALIr TEISS IR PAREIGOS 3. Mokes is moktojas privalo: 3.1. priea praddamas teikti dokumentus elektroniniu bkdu, susipa~inti su Dokuments teikimo elektroniniu bkdu taisyklmis (toliau taisykls); 3.2. per 5 darbo dienas mokes is administratoriui pateikti atitinkamai u~pildyt sutarties pried Duomenys apie Elektroninio deklaravimo informacins sistemos vartotoj (toliau sutarties priedas) tais atvejais, kai nutraukiami ar kei iami EDS vartotojo /galiojimai teikti dokumentus ir/arba atlikti kitus su teikiamais dokumentais susijusius veiksmus. 4. Mokes is moktojas /sipareigoja: 4.1. teikti teisingus duomenis teiss akts nustatytais terminais; 4.2. teikiant dokumentus elektroniniu paatu, naudoti tik EDS /registruot elektroninio paato adres; 4.3. EDS vartotojo (-s) asmens duomenis naudoti tik su jo(-s) sutikimu elektroninis dokuments teikimo ir/ar deklaravimo tikslais. 5. Mokes is administratorius turi teis nepriimti dokumento, jeigu jis neatitinka elektroniniu bkdu teikiamiems dokumentams keliams pildymo ir pateikimo reikalavims. 6. Mokes is administratorius /sipareigoja: 6.1. konsultuoti mokes is moktoj dokuments teikimo elektroniniu bkdu klausimais; 6.2. gavs dokument elektroniniu bkdu informuoti mokes is moktoj apie dokumento primim EDS; 6.3. elektroniniu bkdu pateikts dokuments duomenis ir kit susijusi informacij laikyti paslaptyje. Informacij teikti teiss akts nustatyta tvarka. IV. `ALIr ATSAKOMYB 7. Mokes is administratorius teiss akts nustatyta tvarka atsako u~ mokes is moktojo elektroniniu bkdu pateikts dokuments saugojim. 8. Mokes is administratorius neatsako u~ tai, kad dl informacinis ryais technologijs gedims mokes is moktojas negals prisijungti prie EDS arba kad$ 4 6 V X l Ų힊yeR?/h9m_CJOJQJaJmH'sH'$he$h6 CJOJQJaJmH'sH'$he$h CJOJQJaJmH'sH''he$h 6CJOJQJaJmH'sH'!hK6CJOJQJaJmH'sH''he$h 5CJOJQJaJmH'sH''he$h"5CJOJQJaJmH'sH'$h|$h"CJOJQJaJmH'sH''h|$h"CJH*OJQJaJmH'sH''he$h">*CJOJQJaJmH'sH'$he$h"CJOJQJaJmH'sH'Z\$ 4 6 V X J J L`gdj `gd. `gdK  ` gdK `gd.$^`a$gd $ & F a$gd $ @ ^@ `a$gd#]`WX,X2X  F H J X Z b d x z ͽ𽈽xexeRe>'hKhK6CJOJQJaJmH'sH'$h('$h.CJOJQJaJmH'sH'$he$h.CJOJQJaJmH'sH'h.CJOJQJaJmH'sH'hzCJOJQJaJmH'sH'!hKCJH*OJQJaJmH'sH''h|$hKCJH*OJQJaJmH'sH'h('$CJOJQJaJmH'sH'$he$h"CJOJQJaJmH'sH'h9m_CJOJQJaJmH'sH'hKCJOJQJaJmH'sH' & H J ^ ` < > ǶzjbO<,htCCJOJQJaJmH'sH'$he$he$CJOJQJaJmH'sH'$he$h CJOJQJaJmH'sH'hUh 6h h 6CJOJQJaJ'h hK6CJOJQJaJmH'sH''h h.6CJOJQJaJmH'sH''h|$h.CJH*OJQJaJmH'sH'!h.CJH*OJQJaJmH'sH'h.CJOJQJaJmH'sH''htChK6CJOJQJaJmH'sH''htCh.6CJOJQJaJmH'sH' $JL,2^zJLlttaQaaahSCJOJQJaJmH'sH'$h$MdhtCCJOJQJaJmH'sH''htChjCJH*OJQJaJmH'sH'!hjCJH*OJQJaJmH'sH''h|$hjCJH*OJQJaJmH'sH'$h$MdhjCJOJQJaJmH'sH'hjCJOJQJaJmH'sH'h.CJOJQJaJmH'sH'htCCJOJQJaJmH'sH'hKCJOJQJaJmH'sH'L"RTH "^`R`gdZ `` 8^8``^ `gdj `gdj ` gdj`gdjt~"PRT ʺʦʺ|iVC0$he$h+CJOJQJaJmH'sH'$he$h?tCJOJQJaJmH'sH'$he$h6dCJOJQJaJmH'sH'$he$h@?CJOJQJaJmH'sH'-he$hZ5;CJOJQJ\aJmH'sH'$he$h"CJOJQJaJmH'sH''h|$hjCJH*OJQJaJmH'sH'hjCJOJQJaJmH'sH'$he$hjCJOJQJaJmH'sH'$h$MdhtCCJOJQJaJmH'sH'htCCJOJQJaJmH'sH' ",8`b"@ŲyfyS@S$he$hb8CJOJQJaJmH'sH'$he$h$CJOJQJaJmH'sH'$he$hYCJOJQJaJmH'sH'$he$hm%CJOJQJaJmH'sH'$he$hCJOJQJaJmH'sH'$he$hk#CJOJQJaJmH'sH'$he$h.>CJOJQJaJmH'sH''he$h"CJOJQJ\aJmH'sH''he$h7CJOJQJ\aJmH'sH'$he$h"CJOJQJaJmH'sH'@`b(*LhjtDǴǴǴǡǎ{hUB$he$h' CJOJQJaJmH'sH'$he$hYFCJOJQJaJmH'sH'$he$hJGCJOJQJaJmH'sH'$he$hP`dCJOJQJaJmH'sH'$he$hBQCJOJQJaJmH'sH'$he$hYCJOJQJaJmH'sH'$he$h?tCJOJQJaJmH'sH'$he$h$CJOJQJaJmH'sH'$he$h+CJOJQJaJmH'sH'$he$h#LCJOJQJaJmH'sH'DNPRTX"Ǵǎ{hUBU$he$h~XCJOJQJaJmH'sH'$he$hCJOJQJaJmH'sH'$he$hJCJOJQJaJmH'sH'$he$hj0CJOJQJaJmH'sH'$he$hZCJOJQJaJmH'sH'$he$hNCJOJQJaJmH'sH'$he$h|<CJOJQJaJmH'sH'$he$hCJOJQJaJmH'sH'$he$hBQCJOJQJaJmH'sH'$he$hCJOJQJaJmH'sH'"&N "&np*jlnrhj{hU{UUBU$he$h CJOJQJaJmH'sH'$he$h|<CJOJQJaJmH'sH'$he$h<"NCJOJQJaJmH'sH'$he$h<%\CJOJQJaJmH'sH'$he$h CJOJQJaJmH'sH'$he$hZCJOJQJaJmH'sH'$he$hCJOJQJaJmH'sH'$he$h~XCJOJQJaJmH'sH'$he$h}B$CJOJQJaJmH'sH'$he$h:YCJOJQJaJmH'sH' lh*VX @:FGGH ^`gd `gdq `gd( ` 88^8`$ 8^`a$`gdN 8`gdes`gdZj*,0 TVX`lڴڎ{gS?+'he$h"5CJOJQJaJmH'sH''he$hk#5CJOJQJaJmH'sH''he$h-c5CJOJQJaJmH'sH''he$hS5CJOJQJaJmH'sH'$he$hlCJOJQJaJmH'sH'$he$h$CJOJQJaJmH'sH'$he$h<"NCJOJQJaJmH'sH'$he$hCJOJQJaJmH'sH'$he$hCJOJQJaJmH'sH'$he$h|<CJOJQJaJmH'sH'$he$h;1CJOJQJaJmH'sH' N J!n!!@@@@@@Ǵ펡{h{U{Sh{@$he$hkCJOJQJaJmH'sH'U$he$hCJOJQJaJmH'sH'$he$h(CJOJQJaJmH'sH'$he$h|CJOJQJaJmH'sH'$he$h(>CJOJQJaJmH'sH'$he$h.CJOJQJaJmH'sH'$he$hmCJOJQJaJmH'sH'$he$hk1CJOJQJaJmH'sH'$he$hCJOJQJaJmH'sH'$he$h"CJOJQJaJmH'sH' dl tokis gedims bus prarasti ar iakraipyti duomenys js pateikimo metu. 9. Nei viena ia aalis neatsako u~ visiak ar dalin/ /sipareigojims ne/vykdym, jeigu ji /rodo, kad /sipareigojims ne/vykd dl nenugalimos jgos (force majeure) aplinkybis. .rod~ius nenugalimos jgos (force majeure) aplinkybes, aalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (}in., 2000, Nr. 74-2262) nuostatomis, Atleidimo nuo atsakomybs esant nenugalimos jgos (force majeure) aplinkybms taisyklmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybs 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (}in., Nr. 1996, Nr. 68-1652), ir Nenugalimos jgos (force majeure) aplinkybes liudijan is pa~yms iadavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybs 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 (}in., 1997, Nr. 24-556). 10. Neu~tikrinus identifikavimo EDS priemonis saugumo, perdavus jas tretiesiems asmenims ir/ar laiku nepraneaus apie tai mokes is administratoriui, u~ pasekmes atsako mokes is moktojas. V. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS, KEITIMAS 11. Sutartis /sigalioja nuo jos pasiraaymo ir/ar patvirtinimo EDS dienos ir yra neterminuota. 12. Mokes is administratorius turi teis vienaaaliakai keisti sutarties slygas, apie tai informavs mokes is moktoj priea 15 kalendorinis diens. 13. Sutarties duomenys kei iami ir/arba papildomi, pateikiant nauj sutarties pried. 14. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja sudaryti raatu ir pasiraayti abiejs aalis arba sudaryti ir patvirtinti per EDS, iaskyrus 12 punkte nurodyt atvej/. 15. Kiekviena ia aalis turi teis nutraukti sutart/. Apie tai aalis raatu turi /spti kit aal/ priea 15 darbo diens. Jeigu mokes is moktojas pa~eid~ia sutarties slygas, mokes is administratorius turi teis nutraukti sutart/ nesilaikydamas aiame punkte nustatyto /spjimo termino. VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 16. Atvejais, kuris nenumato ai sutartis, aalys vadovaujasi galiojan iais Lietuvos Respublikos teiss aktais ir taisyklmis. 17. Iakilusius gin us dl sutarties vykdymo aalys sprend~ia derybs bkdu. Jeigu gin o nepavyksta iasprsti derybs bkdu, kiekviena aalis turi teis gin sprsti Lietuvos Respublikos /statyms nustatyta tvarka. 18. Sutartis sudaroma ir pasiraaoma lietuvis kalba dviem vienod juridin gali turin iais egzemplioriais, po vien kiekvienai aaliai. `ALIr REKVIZITAI Mokes is administratorius Panev~io apskrities valstybin mokes is inspekcija, kodas 188729357 Durpyno g. 3, Panev~io m., Panev~io m. sav. Tel.: 1882, (8 45) 501 106, faks. (8 45) 587 489 ________________________ ______________________ ____________________________ (pareigs pavadinimas) (paraaas) (vardas, pavard) (A.V.) Mokes is moktojas ________________________________________________________ (pavadinimas (vardas, pavard), identifikacinis numeris (kodas), ________________________________________________________ buveins (gyvenamosios vietos) adresas, kiti rekvizitai) ________________________ ______________________ ____________________________ (pareigs pavadinimas) (paraaas) (vardas, pavard)   PAGE PAGE 2 @@AA(B@B\B^BCCDE8F:FF@FXFFFFG^GbGڱxeRexe?x$he$hCJOJQJaJmH'sH'$he$h+CJOJQJaJmH'sH'$he$h$\CJOJQJaJmH'sH'$he$h|<CJOJQJaJmH'sH'$he$hCJOJQJaJmH'sH'$he$hCJOJQJaJmH'sH'$he$hqCJOJQJaJmH'sH'*he$h"6CJOJQJ]aJmH'sH'$he$h"CJOJQJaJmH'sH'$he$h+CJOJQJaJmH'sH'bGGGGHHfHhHnHHHHHIJILIrIIIǴ{hUhBh/h$he$h2yCJOJQJaJmH'sH'$he$h+CJOJQJaJmH'sH'$he$h>CJOJQJaJmH'sH'$he$h$8CJOJQJaJmH'sH'$he$hLrCJOJQJaJmH'sH'$he$hOCJOJQJaJmH'sH'$he$hCJOJQJaJmH'sH'$he$h"CJOJQJaJmH'sH'$he$h|<CJOJQJaJmH'sH'$he$h$\CJOJQJaJmH'sH'$he$hR@CJOJQJaJmH'sH'HHHIJK N"NXNZNTOPRRR(R*R,R $ `a$ & F gd<"N ` ^ 8``gd( ` 8^8`IIIIIIJXJZJ~JJJJJJǴ{hUBU{/$he$hG(|CJOJQJaJmH'sH'$he$h+CJOJQJaJmH'sH'$he$hKCJOJQJaJmH'sH'$he$hx*CJOJQJaJmH'sH'$he$h"CJOJQJaJmH'sH'$he$hPCJOJQJaJmH'sH'$he$h4CJOJQJaJmH'sH'$he$hCJOJQJaJmH'sH'$he$h$8CJOJQJaJmH'sH'$he$h2yCJOJQJaJmH'sH'$he$hkCJOJQJaJmH'sH'JK:KHKJKTK^KnKKKKKKKKKKKK LLBLDLfLhL|LǴڡǡ{hUBBBB$he$h"CJOJQJaJmH'sH'$he$hCJOJQJaJmH'sH'$he$hQCJOJQJaJmH'sH'$he$h-CJOJQJaJmH'sH'$he$h-CJOJQJaJmH'sH'$he$hXJCJOJQJaJmH'sH'$he$h+CJOJQJaJmH'sH'$he$h4CJOJQJaJmH'sH'$he$hG(|CJOJQJaJmH'sH'$he$h(CJOJQJaJmH'sH'|L~LLLMMBMtMMMMM"N&NXNZN^N`NbNNNNڴڡڎ{hUBUU$he$ho}CJOJQJaJmH'sH'$he$hvCJOJQJaJmH'sH'$he$hCJOJQJaJmH'sH'$he$hlCJOJQJaJmH'sH'$he$h<"NCJOJQJaJmH'sH'$he$h2yCJOJQJaJmH'sH'$he$h`CJOJQJaJmH'sH'$he$h+CJOJQJaJmH'sH'$he$h"CJOJQJaJmH'sH'$he$hphCJOJQJaJmH'sH'N*B*ph@O"@ 0_Punktai$ & Fa$aJ>O!2> 00_Punktai$ & Fa$:O1B: 000_Punktai & F<OAR< 0000_Punktai & F8)@a8 Puslapio numeris^Or^ Body text$87$8$H$`8a$OJQJ_HmH sH tH VOV ISTATYMAS$7$8$H$a$OJQJ_HmH sH tH `O` CentrBold$7$8$H$a$!5;OJQJ\_HmH sH tH lOl Patvirtinta$ DA7$8$H$^AOJQJ_HmH sH tH RR Debeslio tekstasCJOJQJ^JaJB'B k-XKomentaro nuorodaCJaJFF k-XKomentaro tekstasCJaJ>j> k-XKomentaro tema5\hOh lMAZAS$87$8$H$`8a$)B*CJOJQJ_HaJmH phsH tH      v:v0-.Yx%&&/0OCg 6 a H ' D. W S3:;NO=>0000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000H@000@000@000@000@0@0@0@0@0@0@0@000D00000000000000000-.Yx%&/0OCg6 a H ' D.  S=>@0@0@0@0@0@0@0@ 000,0 04 0 030 000000000000(00)00)00)00(000A00A00A00A000$0A00A00A00 0 0 0 0 00A000000000 00 000000000000 @00%0000 1|F000 000 0/0 0/0 0/0 0#00#000013F0#00200200\M00p9G00I00G00 \$0 $$$$'''''''* t@D"j@bGIJ|LNbRSVUW4X-.01235679H,RLVX4X/48:2X *! !@ @ 0( B S ?(  d.@88`T(U`T(U8" $*O%p2p2C*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter 2 1996 m1997 m ProductID%OnW ()-.679:DEIJXYfgno{|%.Y%0z #CڌJ<{7$"R="v'cx\L.g  mNXNCFY|+ށ'r?EWzd~VF`!7<$'>B+<{C8F,d 19-JL*2?#4JRL%;u y֣8X{&~Rw(n ^`hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`o(hH. ^`o(hH5. ^`o(hH5.3. @^`@o(hH1.... ^`o(hH ..... X@ ^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8x^`8o(hH........ `H^``o(hH.........h  ^ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h | | ^| `hH.h LL^L`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH. ^`o(hH. ^`o(hH5. ^`o(hH5.2. @^`@o(hH1.... ^`o(hH ..... X@ ^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8x^`8o(hH........ `H^``o(hH.........7^7`o(.7^7`o(..7^7`o(...7^`7o(....  ^ `o( ..... Xw ^ `Xo( ...... G^`o(....... 8^`8o(........ `^``o(......... 0 ^ `0o(. tt^t`hH. DLD^D`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. ^`hH. TT^T`hH. $L$^$`LhH.0^`0o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. mm^m`hH. =L=^=`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`o(hH. ^`o(hH5. ^`o(hH5.2. @^`@o(hH1.... ^`o(hH ..... X@ ^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8x^`8o(hH........ `H^``o(hH.........h ^` o(hH.h T^`o(hH..h pO^p`o(hH...h @ 0@ ^@ `0o(hH.... h xx^x`o(hH ..... h HH^H`o(hH ...... h `^``o(hH....... h P`P^P``o(hH........ h ^`o(hH......... L^`Lo(hH. tt^t`hH. DLD^D`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. ^`hH. TT^T`hH. $L$^$`LhH. yLy^y`Lo(hH. ^`o(hH3. ^`o(hH1.1.1. @^`@o(hH1.... ^`o(hH ..... X@ ^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8x^`8o(hH........ `H^``o(hH......... "^`"o(hH. ^`hH. eLe^e`LhH. 5 5 ^5 `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. uu^u`hH. ELE^E`LhH. ^`o(hH. ^`o(hH5. ^`o(hH1.1.1. @^`@o(hH1.... ^`o(hH ..... X@ ^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8x^`8o(hH........ `H^``o(hH......... 0n^`0o(hH. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. mm^m`hH. =L=^=`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`o(hH. ^`o(hH8. ^`o(hH1.1.1. @^`@o(hH1.... ^`o(hH ..... X@ ^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8x^`8o(hH........ `H^``o(hH......... ^`o(hH. ^`o(hH5. ^`o(hH5.3. @^`@o(hH1.... ^`o(hH ..... X@ ^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8x^`8o(hH........ `H^``o(hH......... ^`o(hH. ^`o(hH4. ^`o(hH1.1.1. @^`@o(hH1.... ^`o(hH ..... X@ ^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8x^`8o(hH........ `H^``o(hH......... ^`o(hH. ^`o(hH4. ^`o(hH4.2. @^`@o(hH1.... ^`o(hH ..... X@ ^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8x^`8o(hH........ `H^``o(hH......... yLy^y`Lo(hH. ^`o(hH3. ^`o(hH1.1.1. @^`@o(hH1.... ^`o(hH ..... X@ ^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8x^`8o(hH........ `H^``o(hH......... ^` o(B B^B` o(.0^`0o(..0^`0o(...  ^ `o( .... " " ^" `o( ..... ` ^ ``o( ...... N`N^N``o(....... ^`o(........ ^`o(hH. ^`o(hH6. ^`o(hH1.1.1. @^`@o(hH1.... ^`o(hH ..... X@ ^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8x^`8o(hH........ `H^``o(hH......... 0 ^ `0o(. tt^t`hH. DLD^D`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. ^`hH. TT^T`hH. $L$^$`LhH. 0^`0o(hH. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. mm^m`hH. =L=^=`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. 0 ^ `0o(. tt^t`hH. DLD^D`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. ^`hH. TT^T`hH. $L$^$`LhH.^`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.0^`0o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. mm^m`hH. =L=^=`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. 0 ^ `0o(. tt^t`hH. DLD^D`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. ^`hH. TT^T`hH. $L$^$`LhH. k^`ko(hH. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. mm^m`hH. =L=^=`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.0^`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`o(hH. ^`o(hH6. ^`o(hH1.1.1. @^`@o(hH1.... ^`o(hH ..... X@ ^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8x^`8o(hH........ `H^``o(hH......... ^`o(hH. ^`o(hH7. ^`o(hH1.1.1. @^`@o(hH1.... ^`o(hH ..... X@ ^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8x^`8o(hH........ `H^``o(hH......... ^`o(hH. ^`o(hH2. ^`o(hH1.1.1. @^`@o(hH1.... ^`o(hH ..... X@ ^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8x^`8o(hH........ `H^``o(hH......... ^`o(hH. ^`o(hH8. ^`o(hH1.1.1. @^`@o(hH1.... ^`o(hH ..... X@ ^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8x^`8o(hH........ `H^``o(hH......... ^`hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.0^`0o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. mm^m`hH. =L=^=`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.#'cx>%;u*219-C8F,'>B+L<da So7<$ yVJ mR="#4rEWg HT`LC8X{X7Y|+~\RODCVKL;YdN`!J F##''''''''''''''''''-^&'''''''''''''''''Ə6''''''''V:A''''''''k|''''''''a''''''''-^&''''''''''''''''' v0''''''''SnoH|~ Jlo(B0SI V< B Q d x N8 }[ ] l (Y+fK RlGYjxqm%o/BxOO$\(>.>$@0@I@A^AbB#B)xB\{B")CE EYF=GIKIfkIGJnZJK.KjlK#LILMWMwM<"N:NGCPJfSfU~UCVWNW9WWk-XVKXaX~X:YQY`uYU+Z$\<%\!;]9m_|_K`N`#]`bn5bNX& F<m .LwO{2rAv4s]67yPsm m%,Auiu fWwGx A~wb7dQq~` ryyCvR%4Cb?t10Ug6Q2sw)>NV1K-RR{~gph|`x**3-pb-uwHni0@9p PP PPPPPP P@UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : Arial7TimesLT5& zaTahoma"1Кfb'PS !4d 2qHX ?fK:FDokuments teikimo elektroniniu bkdu sutarties tipin forma patvirtinta A.Strazdaite A.Prievelis#              ! " Oh+'0 ,@ T`  HDokument teikimo elektroniniu bdu sutarties tipin forma patvirtintaA.Strazdaite Normal.dot A.Prievelis5Microsoft Office Word@NZ@XF! @H|@/՜.+,04 hp| VMI ' GDokument teikimo elektroniniu bdu sutarties tipin forma patvirtinta Pavadinimas !"#$%&'()*+,-./0123456789:;=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FS/1Table<WordDocumenttvSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjs F!Microsoft Office Word dokumentas MSWordDocWord.Document.89q