• Norint sudaryti sutartį raštu, reikia:
  • atvykti į buveinės registravimo vietos AVMI.
  • pateikti AVMI darbuotojui pasą arba asmens tapatybės kortelę.
  • nurodyti vardą pavardę/juridinio asmens pavadinimą; asmens kodą/identifikacinį numerį; nuolatinės gyvenamosios vietos adresą/buveinės registravimo adresą ir pasirašyti sutartį bei jos priedus (jei tokie rengiami).  
  • kai sutartį pasirašo ne juridinio asmens vadovas arba kai asmenį atstovauja kitas asmuo, AVMI darbuotojui turi būti pateiktas įgaliojimas sudaryti arba pakeisti sutartį.

  Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, vienas įteikiamas sutartį sudariusiam asmeniui, kitas lieka AVMI. Jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo, prie sutarties turi būti pridedami atitinkami atstovavimą patvirtinantys dokumentai (įgaliojimas).

  Kai sutarties ir / arba jos priedo projektas paštu atsiunčiamas apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, kartu su sutartimi turi būti atsiunčiama ir notaro patvirtinta, pasirašiusio asmens tapatybę patvirtinančio, dokumento kopija.
   

Versija 3.0.0.146
Duomenys yra konfidencialūs.