• Pajamų deklaravimas
 • GPM sumokėjimas
 • A Grupė
 • C Grupė

  Apskaitos principas, vykdant veiklą pagal verslo liudijimą

  Klausimas: Kokį apskaitos principą turi pasirinkti gyventojai, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą, užpildydami Pajamų mokesčio deklaraciją vedliu?

  Atsakymas: Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 8 straipsnio 6 dalyje reglamentuota, kad gyventojai, įsigiję verslo liudijimą, pajamas apskaito pagal pinigų apskaitos principą. Vadinasi, šį apskaitos principą ir turi pasirinkti. Jeigu gyventojas, užpildydamas deklaraciją vedliu, pasirinks įrašą „Kaupimo“, klaida nebus fiksuojama, tačiau, atsižvelgiant į  GPMĮ 8 str. nuostatas, bus laikoma, kad pajamos apskaitomos pagal pinigų apskaitos principą.
  „Kaupimo“ apskaitos požymis turi būti paliktas, kai gyventojo gautos pajamos iš veiklos  pagal verslo liudijimą viršija nustatytas ribas (4 500 Eur ar 45 000 Eur), t. y. kai viršijanti dalis apmokestinama kaip individualios veiklos pagal pažymą pajamos, o gyventojas yra įregistruotas PVM mokėtoju arba individualiai veiklai yra priskyręs ir joje naudoja ilgalaikį turtą. _______________________________________________________________________________________________________________________

   

  Papildoma informacijos dalis (verslo liudijimas)

  Klausimas: Ar, deklaravus pajamas pagal verslo liudijimą, reikia užpildyti papildomos informacijos dalį (apskaitos principas, leidžiamų atskaitymų pripažinimo būdas,  įmokų tipas, mokesčiai Sodrai)?

  Atsakymas:
  Deklaruojant pajamas  pagal verslo liudijimą, visada reikia nurodyti apskaitos principą ir leidžiamų atskaitymų būdą. Kitos papildomos informacijos nurodyti nereikia. _______________________________________________________________________________________________________________________

   

  Išlaidų deklaravimas turint verslo liudijimą

  Klausimas. Ar gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą, privalo deklaruoti su vykdoma veikla susijusias patirtas išlaidas GPM311 deklaracijoje?

  Atsakymas: Taip, gyventojas, kuris buvo įsigijęs verslo liudijimą ir kuris GPM311 deklaracijoje deklaruoja tokios veiklos pajamas bei kuris yra pasirinkęs pripažinti faktiškai patirtas juridinę galią turinčiais dokumentais pagrįstas išlaidas, privalo deklaruoti ir su vykdoma veikla susijusias patirtas išlaidas.

  Išimtis: Gyventojas, vykdęs veiklą pagal verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“, patirtų išlaidų gali nedeklaruoti. _______________________________________________________________________________________________________________________

   

  PSDĮ ir VSDĮ mokėtina suma

  Klausimas: Užpildant individualios veiklos pajamas, yra laukeliai „Savarankiškai apskaičiuota PSDĮ mokėtina suma“ ir „Savarankiškai apskaičiuota VSDĮ mokėtina suma“.
  Kokiais atvejais reikia užpildyti: ar visais atvejais, t. y. tiek pajamoms su verslo liudijimu, tiek su individualios veiklos pažyma. Kokią įtaką turi Sodros mokesčiams apskaičiuoti? Jei įtakos nedaro, ar reikia užpildyti?

  Atsakymas: Laukeliai „Savarankiškai apskaičiuota PSDĮ mokėtina suma“ ir „Savarankiškai apskaičiuota VSDĮ suma“ yra užpildomi, individualią veiklą vykdant pagal pažymą arba  pagal įsigytus verslo liudijimus viršijus nustatytas ribas (4500 € ir 45000 €) tik tuomet, kai nėra gaunami atsakymai iš Sodros. Negavus atsakymo iš Sodros, bus rodomas klaidos (ties varpelio simboliu) pranešimas, kad gyventojas turi užpildyti šiuos laukelius, savarankiškai apskaičiavęs  PSD ir VSD įmokas. Apskaičiuoti PSD ir VSD įmokas galima pasinaudojus Sodros skaičiuokle https://www.sodra.lt/lt/skaiciuokles/individualios_veiklos_skaiciuokle _______________________________________________________________________________________________________________________

   

  Pajamų deklaravimas gavus jų iš užsienio


  Klausimas: Gyventojas vykdo individualią veiklą Lietuvoje ir gavo pajamų iš užsienio už suteiktą paslaugą. Mokesčius mokės Lietuvoje. Ar deklaruoti pajamas kaip gautas iš užsienio valstybės?

  Atsakymas:  Individualios veiklos pajamos deklaruojamos kaip gautos užsienio valstybėje, jeigu gyventojas pajamų gavo per užsienio valstybėje įregistruotą nuolatinę bazę. Jeigu gyventojas veiklą nuolat vykdo Lietuvoje ir dalį pajamų už suteiktas paslaugas gauna iš užsienio valstybės, pajamos deklaruojamos kaip gautos iš veiklos Lietuvoje. _______________________________________________________________________________________________________________________

   

  Deklaravimas, kai dalis pajamų įtraukta į I.APS
   

  Klausimas: Gyventojas dalį pajamų iš veiklos pagal verslo liudijimą buvo įtraukęs į I.APS,  kitą  dalis – į popieriniame žurnale. Kaip  reikės suvesti pajamas iš popierinio žurnalo į vedlį? Ar gali įtraukti prie duomenų, kurie atkelti iš I.APS, ar turi papildomai įterpti eilutę ir ten suvesti duomenis iš popierinio žurnalo?

  Atsakymas: Galimybės koreguoti vedlyje duomenis, gautus  iš i.APS nėra.  Tuo atveju, kai gyventojas ne visas pajamas apskaitė i.APS, jis gali vedlyje įterpti papildomą eilutę, kurioje suves duomenis iš popierinio Apskaitos žurnalo. Jeigu duomenys gauti iš i.APS netikslūs, gyventojas duomenis turi patikslinti i.APS. Po duomenų patikslinimo i.APS, rekomenduojame deklaracijos užpildymą vedliu pratęsti po 24 valandų. _______________________________________________________________________________________________________________________

   

  Dėl  PVM apmokestinamų pajamų ribos

  Klausimas: Kokiu atveju reikia nurodyti C dalyje „PVM apmokestinamos pajamos viršijo PVM ribą“? Jeigu neviršiju, ar būtina pažymėti?

  Atsakymas: Taikoma pajamoms, gautoms iš žemės ūkio veiklos. Užpildoma, kai VMI nėra nurodžiusi, jog gyventojas yra PVM mokėtojas ar nėra PVM mokėtojas. Jeigu gyventojui kilo prievolė registruotis PVM mokėtoju, tačiau neįsiregistravo, nurodoma „Viršijo“, jeigu gyventojui nebuvo prievolės registruotis PVM mokėtoju, nurodoma „Neviršijo“. _______________________________________________________________________________________________________________________

   

  Dėl patirtų ir sukauptų nuostolių perkėlimo

  Klausimas: Gyventojas vykdo individualią veiklą, pajamas pripažįsta kaupimo apskaitos principu. Ankstesniais metais iš vykdytos veiklos buvo patirti nuostoliai. Ar, užpildydamas deklaraciją, gyventojas galės perkelti ankstesniais metais patirtus ir sukauptus nuostolius?

  Atsakymas: Jeigu gyventojas, taikantis kaupimo apskaitos principą, iš ankstesnių metų turės sukauptų nuostolių, jis galės juo perkelti, įrašydamas visus ar pageidaujamą jų dalį. Leidžiama perkelti tų metų nuostolius, kuriais buvo taikytas kaupimo apskaitos principas. Jei gyventojas, tikslindamas ankstesnių metų pajamų deklaracijas, padidins sukauptų ir į kitus metus neperkeltų nuostolių sumas, tai tokias padidintas sumas vedlyje galės įsirašyti po to, kai bus atnaujinti vedlio duomenys (po 24–48 val. nuo ankstesnių metų vedliu užpildytų deklaracijų atnaujinimo). _______________________________________________________________________________________________________________________

   

  Pajamų deklaravimas pamėnesiui

  Klausimas: Kokias pajamas GPM311 deklaracijoje galima deklaruoti pamėnesiui?

  Atsakymas: GPM311 deklaracijoje pajamas deklaruoti pamėnesiui gali gyventojai, vykdantys individualią veiklą, individualių įmonių savininkai, ūkinių ir mažųjų bendrijų nariai. Deklaruojant pajamas pamėnesiui, reikia deklaruoti tik tuos mėnesius, kuriais gautos pajamos.

 • B Grupė
 • Deklaracijos pildymas, tikslinimas, teikimas
 • Kaip ištrinti vedliu sukurtą, tačiau nebaigtą užpildyti GPM311 deklaraciją (juodraštį)?
 • Apmokėjimas per VIISP platformą
 • Kur galėčiau peržiūrėti pridėtus dokumentus?
 • Ar gausiu el. paštu pranešimą apie 2021 m. GPM311 deklaracijos priėmimą / nepriėmimą?
 • Kokias pajamas GPM311 deklaracijoje galima deklaruoti pamėnesiui?
 • Trečiųjų asmenų pateiktų duomenų pažyma
 • Kaip atsispausdinti pateiktą GPM311 deklaraciją?
Versija 3.0.0.146
Duomenys yra konfidencialūs.